SJVFS 2019:77

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:5) om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:77

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2003:5) om avsiktlig utsättning av

genetiskt modifierade växter;

Utkom från trycket

den 9 december 2019

Omtryck

beslutade den 5 december 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap. 1 § förordningen

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt efter samråd

med Ekonomistyrningsverket, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2003:5) om

avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter1

dels att 7 § ska upphöra att gälla,

dels att 10 § ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Inledning

1 § Grundläggande bestämmelser om genetiskt modifierade organismer finns i 13

kap. miljöbalken och i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt

modifierade organismer i miljön.

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avsiktlig utsättning av genetiskt

modifierade växter. Bestämmelserna omfattar dock inte vattenlevande växter och

skogsträd avsedda för virkesproduktion.

Definitioner

3 § De termer och begrepp som används i 13 kap.miljöbalken och i förordningen

(2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön har samma

betydelse i dessa föreskrifter.

Ansökan om tillstånd

4 § Den sammanfattning av ansökan (Summary Notification Information Format,

SNIF) som avses i 2 kap. 3 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt

modifierade organismer i miljön ska innehålla de uppgifter som anges i rådets beslut

2002/813/EG av den 3 oktober 2002 om fastställande av formuläret för

sammanfattning av anmälningsinformationen om avsiktlig utsättning av genetiskt

modifierade organismer i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2010:37.

SJVFS 2019:77

2

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG2.

Sammanfattningen av ansökan ska lämnas in både på svenska och på engelska.

Rapportering efter genomförd avsiktlig utsättning

4 a § Den rapport som avses i 2 kap. 17 § förordningen (2002:1086) om utsättning

av genetiskt modifierade organismer i miljön ska innehålla de uppgifter som anges i

kommissionens beslut 2003/701/EG av den 29 september 2003 om fastställande av

ett formulär för redovisning av resultaten av avsiktlig utsättning av genetiskt

modifierade högre växter i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG.

Transport

5 § Transport av genetiskt modifierade organismer ska ske på ett sådant sätt att

spridning av dessa organismer till omgivningen förhindras.

Av märkning eller medföljande dokument ska det framgå att det är genetiskt

modifierade organismer som transporteras. Namn och telefonnummer till en

kontaktperson ska anges.

Avgifter

6 § Ansökan om tillstånd för avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter i

miljön kostar 46 000 kr för ansökan som omfattar högst två arter och högst tre

genkonstruktioner.

Vid ansökan som omfattar fler än två arter eller tre genkonstruktioner ska

avgiften enligt första stycket öka med

1. 8 000 kr per ytterligare art, och

2. 8 000 kr per ytterligare genkonstruktion.

Ansökan om förnyat tillstånd för avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade

växter i miljön kostar 26 500 kr. (SJVFS 2010:37).

7 §3har upphävts genom (SJVFS 2019:77).

8 § Särskilda utredningar i anslutning till tillståndsprövningen ska betalas av

sökanden med 500 kr per timme.

9 § Utredningar av utomstående experter i anslutning till tillståndsprövningen ska

betalas av sökanden enligt självkostnadsprincipen.

10 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att avgifterna enligt 6,

8 och 9 §§ ska sättas ned eller efterskänkas. (SJVFS 2019:77).

--------------------------------

2 EUT L 280, 18.10.2002, s. 62, Celex 32002D0813.

3 Bestämmelsen har flyttats till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:75) om avgifter för

offentliga kontroller.

SJVFS 2019:77

3

Denna författning4 träder i kraft den 1 januari 2020.

CHRISTINA NORDIN

Anna Lööv

(Djurkontrollenheten)

4 SJVFS 2019:77.