SJVFS 2019:79

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:34) om försiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade grödor

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:79

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2008:34) om försiktighetsåtgärder

vid odling av genetiskt modifierade grödor;

Utkom från trycket

den 9 december 2019

Omtryck

beslutade den 5 december 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap. 1 § förordningen (1998:94)

om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt efter samråd med

Ekonomistyrningsverket, att 6 § verkets föreskrifter (SJVFS 2008:34) om

försiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade grödor ska ha följande

lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Anmälan

1 § Den anmälan av odling av genetiskt modifierade grödor som avses i 4 kap. 4 §

förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i

miljön ska göras på blanketten Anmälan – odling av genetiskt modifierade grödor

(V81). Anmälan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast två veckor efter sådd

eller sättning.

Information

2 § Den information om planerad odling av genetiskt modifierade grödor som avses

i 4 § förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m.

av genetiskt modifierade grödor ska lämnas till de näringsidkare som brukar

jordbruksmark inom 100 meter från skiften där genetiskt modifierade grödor är

avsedda att odlas.

Informationen ska lämnas senast den 1 november året innan grödorna ska odlas.

3 § Den information om tidigare odling av genetiskt modifierade grödor som avses

i 5 § förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m.

av genetiskt modifierade grödor ska lämnas av den som har odlat genetiskt

modifierad potatis på jordbruksmark som inom två år efter odlingen avses brukas av

någon annan.

Odling

4 § Från en odling av genetiskt modifierad majs ska ett avstånd på minst 50 meter

hållas till annans odling av icke genetiskt modifierad majs på jordbruksmark.

Från en odling av genetiskt modifierad potatis ska ett avstånd på minst 3 meter

hållas till annans odling av icke genetiskt modifierad potatis på jordbruksmark.

Avstånden räknas från odlingarnas ytterkanter.

SJVFS 2019:79

2

5 § Kortare avstånd än de som framgår av 4 § får hållas om avtal om detta träffas

med näringsidkare som avser att odla icke genetiskt modifierad gröda av samma art

på närliggande jordbruksmark.

Avgifter

6 § Den som har anmält odling av genetiskt modifierade grödor enligt 1 § ska betala

en avgift på 200 kr till Jordbruksverket för registrering. (SJVFS 2019:79).

Undantag

7 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 1-4 och 6 §§.

---------------------------

Denna författning1 träder i kraft den 1 januari 2020.

CHRISTINA NORDIN

Anna Lööv

(Djurkontrollenheten)

1 SJVFS 2019:79.