SJVFS 2020:1

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:1

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion

och kontroll av ekologisk produktion;

Utkom från trycket

den 3 februari 2020

Omtryck

beslutade den 30 januari 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 17 § förordningen (2013:1059) om

kontroll av ekologisk produktion, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2015:29) om

ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion1

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 a § och 4 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 3 kap. 5 a §, av följande

lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER ........................................................... 1

2 KAP. BESTÄMMELSER OM VÄXTODLING OCH INSATSVAROR INOM

VÄXTODLINGEN ...................................................................................................... 4

3 KAP. BESTÄMMELSER OM DJURHÅLLNING INKLUSIVE VATTENBRUK

...................................................................................................................................... 9

4 KAP. BESTÄMMELSER FÖR KONTROLLORGAN ......................................... 13

BILAGA 1-15 ....................................................................................................... 15-34

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Inledande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk

produktion finns i

1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av

förordning (EEG) nr 2092/912 ,

2. kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2018:48.

2 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1, Celex 32007R0834.

SJVFS 2020:1

2

produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk

produktion, märkning och kontroll3,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625 av den 15 mars

2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa

tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om

djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring

av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr

396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU)

nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr

1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,

2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av

Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr

882/2004,

rådets

direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,

91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut

92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)4

4. lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, och

5. förordningen (2013:1059) om

kontroll av ekologisk

produktion.

(SJVFS 2020:1).

2 § Föreskrifterna omfattar ekologisk produktion, hantering och kontroll av

jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel och produktion av

insatsvaror för användning i ekologisk jordbruks- och vattenbruksproduktion.

3 § Föreskrifterna riktar sig främst till företagare som producerar eller hanterar

jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel samt till kontrollorgan som

bedriver eller vill bedriva verksamhet inom ekologisk produktion.

Definitioner

4 § De termer och begrepp som används i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och

kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 har samma betydelse i dessa föreskrifter.

5 § I dessa föreskrifter betyder

Kulturtid

Tiden från plantering eller sådd till skörd eller

försäljning.

Livsmedel

Samma innebörd som anges i artikel 2 i

Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 178/20025.

Ekologiska produkter

Jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte

är livsmedel och som är certifierade i enlighet

med rådets förordning (EG) nr 834/2007.

OrganicXseeds

OrganicXseeds (organicxseeds.com) är den

svenska databasen för ekologiskt utsäde enligt

3 EUT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

4 EUT L 95, 7.4.2017 s. 1, Celex 32017R0625.

5 EGT L 31, 1.2 .2002, s. 1, Celex 32002R0178.

SJVFS 2020:1

3

artikel 48 kommissionens förordning

(EG) nr 889/20086.

Vuxna djur

Som vuxna djur räknas

1. nötkreatur från 24 månaders ålder,

2. grisar från 9 månaders ålder, och

3. får och getter från 12 månaders

ålder.

Som vuxna djur räknas även djur oavsett ålder

som är satta i avel. (SJVFS 2018:48).

Anmälan till kontrollsystemet

6 § Innan ett företag släpper ut ekologiska produkter eller produkter under

omställning till ekologisk produktion på marknaden ska företaget anmäla sin

verksamhet till ett kontrollorgan. Det gäller alla företag som framställer, bereder,

förvarar eller från ett tredjeland importerar produkter i enlighet med artikel 1.2 i rådets

förordning (EG) 834/20077, eller som släpper ut sådana produkter på marknaden. Om

något kontrollorgan inte finns för den aktuella verksamheten ska företagaren anmäla

sin verksamhet till Jordbruksverket.

7 § Företag som säljer ekologiska produkter som är färdigförpackade direkt till

slutkonsumenter eller slutanvändare är undantagna från kravet på anmälan enligt 6 §.

För att produkter ska anses vara föremål för direktförsäljning ska den ske i närvaro av

näringsidkaren eller dennes försäljningspersonal och slutkonsumenten eller

slutanvändaren. Med slutkonsumenter menas fysiska personer som köper sådana

produkter huvudsakligen i egenskap av privatperson. Med slutanvändare menas

företag som köper sådana produkter för att använda i sin yrkesmässiga verksamhet

utan att sälja dem vidare.

Undantaget från kravet på anmälan gäller inte i de fall företaget

1. producerar eller bereder sådana produkter,

2. förvarar sådana produkter på annat ställe än i anslutning till försäljningsplatsen,

3. importerar sådana produkter från tredjeland, eller

4. har lagt ut verksamhet som avses i 1, 2 eller 3 på kontrakt till tredje man.

(SJVFS 2018:19).

Avgifter vid prövning av ärenden

8 § Den som ansöker i nedanstående ärenden ska betala följande avgift.

Ansökan enligt Ärende

Avgift

2 kap. 3, 4 och

5 a §§

Individuellt godkännande enligt artikel 45.1 b och

45.5 b eller c i kommissionens förordning (EG) nr

889/2008 för användning av kemiskt obehandlat icke-

ekologiskt utsäde.

4 200 kr

6 EUT L 250, 18.9.2008, s. 1, Celex 32008R0889.

7 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1, Celex 32007R0834.

SJVFS 2020:1

4

2 kap. 5 §

Individuellt godkännande enligt artikel 45.1 b och

45.5 d i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008

för användning av kemiskt obehandlat icke-

ekologiskt utsäde.

1 100 kr

2 kap. 7 §

Retroaktiv omställning i ekologisk växtodling.

800 kr

2 kap. 8 §§

Förkortad omställning (växtodling).

6 000 kr

2 kap. 9 § och

3 kap. 7 §

Parallellproduktion.

2 400 kr

2 kap. 10 §

Insamlingssystem för hushållsavfall.

8 300 kr

3 kap. 3 §

Inköp av icke-ekologiska avelsdjur.

900 kr

3 kap. 16 §

Retroaktiv omställning av vattenbruk.

600 kr

3 kap. 18 §

Ekologiskt foder avsett för sällskapsdjur

8 300 kr

3 kap. 19, 20

och 23 §§

Undantag i enlighet med artikel 47 a, b och f i

kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 i

händelse av katastrof.

1 700 kr

3 kap. 21 och

22 §§

Undantag i enlighet med artikel 47 c och d i

kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 i

händelse av katastrof.

1 800 kr

(SJVFS 2018:19).

2 KAP. BESTÄMMELSER OM VÄXTODLING OCH INSATSVAROR INOM

VÄXTODLINGEN

Registrering av utsäde, utsädespotatis och vegetativt förökningsmaterial i

ekologisk produktion

1 § Företag som marknadsför ekologiskt utsäde, utsädespotatis och vegetativt

förökningsmaterial till yrkesodlare i Sverige ska registrera utsädet, utsädespotatisen

och det vegetativa förökningsmaterialet i organicXseeds. Kravet på registrering

framgår av artikel 49.1 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

Följande grödor får dock inte registreras om företagets mängd av en sort understiger

1. 500 kg för höstoljeväxter,

2. 3 ton för potatis,

3. 5 ton för blålupin,

4. 25 ton för spannmål och trindsäd,

5. 1 ton vallfrö för foderändamål av

a) Engelskt rajgräs -

Lolium perenne,

b) Hundäxing -

Dactylis glomerata

,

SJVFS 2020:1

5

c) Italienskt rajgräs -

Lolium multiflorum

,

d) Rödklöver -

Trifolium pratense

,

e) Rödsvingel - Festuca rubra,

f)

Rörsvingel -

Festuca arundinacea,

g) Timotej -

Phleum pratense

,

h) Vitklöver

- Trifolium repens

i) Westerwoldiskt rajgräs -

Lolium multiflorum var. westerwoldicum

,

j) Ängsgröe

- Poa pratensis

,

k) Ängssvingel

- Festuca pratensis, och

6. 200 kilo av övriga arter av vallfrö avsett för foderändamål. (SJVFS 2018:19).

1 a § Utsädet, utsädespotatisen och det vegetativa förökningsmaterialet ska vara

registrerat i databasen senast den 20 oktober året innan vårsäsongen för att kunna ligga

till grund för det årliga godkännandet enligt 2 a §. Lantbruksarter avsedda för höstsådd

ska vara registrerade senast den 20 juli innevarande år för att omfattas av det årliga

godkännandet enligt 2 a §.

För vårsådda arter ska utsädet finnas tillgängligt för beställning senast den

1 december. För höstoljeväxter ska utsädet finnas tillgängligt för beställning senast

den 20 juli. För övriga höstsådda arter ska utsädet finnas tillgängligt för beställning

senast den 10 augusti. (SJVFS 2020:1).

1 b § Företag som ska registrera utsäde, utsädespotatis eller vegetativt föröknings-

material enligt 1 § ska lämna namn och kontaktuppgifter till Jordbruksverket för att få

registreringsbehörighet.

För utsäde, utsädespotatis eller vegetativt förökningsmaterial, ska företaget

registrera följande uppgifter:

1. sortbenämning eller, om sortbenämning inte finns, annan typ av benämning,

2. i vilket område företaget kan leverera utsädet, utsädespotatisen eller det

vegetativa förökningsmaterialet till odlare inom den tid som vanligen behövs

för sådd eller plantering,

3. i vilket land eller vilken region sorten har provats och godkänts för att tas in i

EU:s gemensamma sortlistor, om uppgiften är känd för det registrerande

företaget,

4. namnet eller kodnumret på den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som

ansvarar för kontrollen av utsädesföretaget eller, om företaget endast handlar

med färdigförpackat material, kontrollen av leverantören av materialet. (SJVFS

2017:10).

2 § Det framgår av artikel 51.2 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 att

företaget omedelbart ska avregistrera utsädet, utsädespotatisen och det vegetativa

förökningsmaterialet om det inte längre är tillgängligt.

För följande grödor ska utsädet, utsädespotatisen och det vegetativa

förökningsmaterialet inte anses tillgängligt om mängden av sorten hos företaget

underskrider

1. 500 kg för höstoljeväxter,

2. 3 ton för potatis,

3. 5 ton för blålupin, och

4. 15 ton för spannmål och trindsäd.

5. 1 ton vallfrö för foderändamål av

a. Engelskt rajgräs -

Lolium perenne,

SJVFS 2020:1

6

b. Hundäxing -

Dactylis glomerata

,

c. Italienskt rajgräs -

Lolium multiflorum

,

d. Rödklöver -

Trifolium pratense

,

e. Rödsvingel - Festuca rubra,

f.

Rörsvingel -

Festuca arundinacea,

g. Timotej -

Phleum pratensis

,

h. Vitklöver

- Trifolium repens

i. Westerwoldiskt rajgräs -

Lolium multiflorum var. westerwoldicum

,

j. Ängsgröe

- Poa pratensis

,

k. Ängssvingel

- Festuca pratensis, och

6. 200 kilo av övriga arter av vallfrö avsett för foderändamål. (SJVFS 2018:19).

Godkännande av användning av icke-ekologiskt utsäde – generellt undantag

2 a § Odlare får använda icke-ekologiskt odlat utsäde, utsädespotatis och vegetativt

förökningsmaterial om det inte är möjligt att få tag på utsäde från ekologisk

produktion, enligt de villkor som anges i bilaga 15. Möjligheten att godkänna sådant

utsäde framgår av artikel 45.1 b i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

Godkännandet ges för ett kalenderår i taget och framgår av uppgifterna i

organicXseeds. (SJVFS 2018:19).

Godkännande av användning av icke-ekologiskt utsäde – individuella

godkännanden

3 § Användning av icke-ekologiskt utsäde eller utsädespotatis får godkännas om det

inte finns någon leverantör som kan leverera utsädet eller utsädespotatisen i tid före

sådd eller plantering och om sökanden har beställt utsädet eller utsädespotatisen i

rimlig tid. Detta framgår av artikel 45.5 b i kommissionens förordning (EG) nr

889/2008. Villkoren framgår av artikel 45.

Sökanden ska ansöka om ett sådant godkännande hos Jordbruksverket. Ansökan

ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga 2. (SJVFS 2018:19).

4 § Användning av icke-ekologiskt utsäde eller utsädespotatis får godkännas om

sorten som företaget vill erhålla inte är registrerad i databasen enligt 2 kap. 1 §,

förutsatt att användaren kan visa att inget av de registrerade alternativen av samma art

i den aktuella grödgruppen är lämpligt och att ett godkännande därför är avgörande för

dennes produktion. Detta framgår av artikel 45.5 c i kommissionens förordning (EG)

nr 889/2008. Villkoren framgår av artikel 45.

Sökanden ska ansöka om ett sådant godkännande hos Jordbruksverket. Ansökan

ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga 2. (SJVFS 2018:19).

5 § Användning av icke-ekologiskt utsäde eller utsädespotatis får godkännas om det

är motiverat att använda detta inom forskning, i tester i småskaliga fältförsök eller i

syfte att bevara sorter. Detta framgår av artikel 45.5 d i kommissionens förordning

(EG) nr 889/2008.

Villkoren framgår av artikel 45. Småskaliga fältförsök får högst omfatta 10 % av den

areal sökanden brukar odla grödan på. För potatis gäller utöver det kravet även en

gräns på högst 500 kilo potatis.

SJVFS 2020:1

7

Sökanden ska ansöka om ett sådant godkännande hos Jordbruksverket. Ansökan

ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga 2. (SJVFS 2018:19).

5 a § Användning av icke-ekologiskt vegetativt förökningsmaterial får godkännas

om det inte är möjligt att få tag på sådant material från ekologisk produktion. Detta

framgår av artikel 45.1 b i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Villkoren

framgår av artikel 45.

Sökanden ska ansöka om ett sådant godkännande hos Jordbruksverket. Ansökan

ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 2.

Jordbruksverket medger dock inte undantag för

1. växter med kortare kulturtid än ett år som förökas vegetativt genom sticklingar.

I det fallet ska förökningsmaterialet komma från moderplantor som odlats

ekologiskt i minst en växtsäsong när det gäller frilandsodling. För

växthusodling motsvaras växtsäsongen av växtens kulturtid,

2. växter med längre kulturtid än ett år om skörden säljs som ekologisk samma

kalenderår som växten planteras, och

3. odling av blomsterlökar för produktion av snittblommor. Detta gäller för lökar

som ska skördas från och med år 2019. (SJVFS 2018:19).

Retroaktiv omställning i ekologisk växtodling

6 § Skiften som har omfattats av åtagande för någon av följande ersättningar, får

räknas retroaktivt som skiften under omställning i enlighet artikel 36.2 a i

kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

1. Miljöersättningar enligt programperioden 2007-2013 för kretsloppsinriktad

produktion, betesmarker och slåtterängar, skötsel av våtmarker, eller

skyddszoner som gränsar till mark i ekologiska produktionsformer.

2. Ersättningar för miljö- och klimatvänligt jordbruk enligt programperioden

2014-2020 för omställning till ekologisk produktion, ekologisk produktion,

fäbodar, restaurering av betesmarker och slåtterängar, betesmarker och

slåtterängar, skötsel av våtmarker och dammar, eller skyddszoner som gränsar

till mark i ekologiska produktionsformer. (SJVFS 2017:10).

7 § Om villkoren i 6 § inte är uppfyllda får tidigare perioder retroaktivt godkännas

och räknas in i omställningsperioden. Detta framgår av artikel 36.2 b i kommissionens

förordning (EG) nr 889/2008. Villkoren för detta framgår av artikel 36.2 b och 36.2

andra stycket.

Sökanden ska skriva till Jordbruksverket men skicka eller lämna sin ansökan om

retroaktivt godkännande till sitt kontrollorgan för bedömning. Kontrollorganet ska

efter bedömningen skicka eller lämna ansökan till Jordbruksverket tillsammans med

ett utlåtande med en bedömning av om produkter som inte är godkända för ekologisk

produktion har använts på de aktuella skiftena under de tre senaste åren. Ansökan ska

innehålla de uppgifter som anges i bilaga 3. (SJVFS 2018:19).

Förkortad omställning

8 § Förkortad omställningsperiod får godkännas för skiften som behandlats med en

produkt som inte godkänts för ekologisk produktion inom ramen för

1. obligatorisk sjukdoms- eller parasitbehandling, eller

2. godkända vetenskapliga försök.

SJVFS 2020:1

8

Detta framgår av artikel 36.4 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

Sökanden ska ansöka om ett sådant godkännande hos Jordbruksverket. Ansökan

ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga 4. (SJVFS 2018:19).

Parallellproduktion

9 § Odlare får bedriva parallellproduktion av ekologiska och icke-ekologiska grödor,

där det är svårt att särskilja sorter från varandra, under förutsättning att kontrollplanen

har godkänts. Detta gäller parallellproduktionen som avser

1. fleråriga grödor,

2. arealer för lantbruksforskning och formell utbildning, och

3. utsäde, vegetativt förökningsmaterial och omskolade plantor.

För parallellproduktion av fleråriga grödor ska även omställningsplanen för

omställningen till ekologisk produktion på den sista delen av arealerna godkännas.

Detta framgår av artikel 40.1a) v i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

Sökanden ska skriva till Jordbruksverket men skicka eller lämna sin ansökan om

godkännande av kontrollåtgärderna och omställningsplanen till sitt kontrollorgan för

bedömning. Kontrollorganet ska efter bedömningen skicka eller lämna ansökan till

Jordbruksverket tillsammans med ett utlåtande om sökandens kontrollåtgärder och

omställningsplan. Ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga 5. (SJVFS

2018:19).

Insamlingssystem för hushållsavfall

10

§

Komposterat eller fermenterat hushållsavfall får användas som gödselmedel i

ekologisk produktion under vissa förutsättningar. Detta framgår av

bilaga I i

kommissionens förordning (EG) nr 889/2008

.

Sökanden ska ansöka om godkännande av insamlingssystemet hos Jordbruksverket.

Ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga 6. (SJVFS 2018:19).

11

§

Insamlingen får endast ske i de kommuner, delar av kommuner eller de områden

som godkännandet enligt 10 § omfattar. Sorteringen ska vara frivillig, det vill säga det

ska alltid finnas ett alternativ som innebär att hushållsavfallet inte källsorteras av

abonnenten.

Insamlingen ska vara begränsad till fraktionen matavfall och med matavfall

jämförbart avfall. Med matavfall och med matavfall jämförbart avfall avses alla typer

av matavfall av vegetabiliskt och animaliskt ursprung från restauranger, storkök och

andra typer av kök, inbegripet centralkök och hushållskök.

12 § Insamlingen ska följa de villkor som anges i bilaga 7 om inte Jordbruksverket

beslutar annat i samband med godkännandet av insamlingssystemet.

Rengörings- och desinfektionsmedel i ekologisk växtproduktion

13 § För rengöring och desinfektion av byggnader och anläggningar för

växtproduktion, däribland lagerutrymmen i ett jordbruksföretag, får endast medel

upptagna i bilaga 14 användas. (SJVFS 2017:23).

SJVFS 2020:1

9

3 KAP. BESTÄMMELSER OM DJURHÅLLNING INKLUSIVE VATTEN-

BRUK

Inköp av icke-ekologiska djur

1 § Besättningar av får, getter, grisar eller nötkreatur får under ett kalenderår förnyas

med upp till 40 % icke-ekologiskt uppfödda hondjur som inte har fått ungar i de fall

som anges i artikel 9.4 b (byte av djurras) och c (utveckling av en ny djurspecialisering)

i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om villkoren som anges i artikeln är

uppfyllda. Procentsatsen beräknas på det totala antalet vuxna djur efter förnyelsen.

Företag som rekryterar avelsdjur i enlighet med denna paragraf ska dokumentera

vilka försök de har gjort för att få tag på ekologiskt uppfödda djur. (SJVFS 2018:19).

2 § Besättningar av får, getter, grisar eller nötkreatur får under ett kalenderår förnyas

med upp till 40 % med icke-ekologiskt uppfödda hondjur i enlighet med artikel 9.4 d

(när raser riskerar att försvinna från djurhållningen) i kommissionens förordning (EG)

nr 889/2008. Procentsatsen beräknas på det totala antalet vuxna djur efter förnyelsen.

Följande raser av nötkreatur, får, getter och grisar ska anses vara raser som riskerar

att försvinna från djurhållningen.

1. Nötkreatur: Bohuskulla, Fjällko inklusive fjällnära, Fjällnära boskap,

Ringamålako, Rödkulla, Väneko, Svensk kullig boskap (SKB), Svensk

låglandsboskap (utan holstein), Svensk röd och vit boskap (SRB),

2. Får: Dala pälsfår, Fjällnäsfår, Gestrikefår, Gotlandsfår, Gutefår, Helsingefår,

Klövsjöfår, Roslagsfår, Ryafår, Svenskt finullsfår, Svärdsjöfår, Värmlandsfår,

Åsenfår,

3. Getter: Göingeget, Jämtget, Lappget, Svensk lantrasget,

4. Grisar: Linderödssvin och Svenskt Lantrassvin.

Företag som rekryterar avelsdjur i enlighet med denna paragraf ska dokumentera

vilka försök de har gjort för att få tag på ekologiskt uppfödda djur. (SJVFS 2018:19).

3 § Rekrytering av upp till 40 % icke-ekologiskt uppfödda hondjur som inte fått ungar

får godkännas för besättningar med nötkreatur, får, getter eller grisar som avser att

utöka sin djurhållning väsentligt. Detta framgår av artikel 9.4 a i kommissionens

förordning (EG) nr 889/2008. Procentsatsen beräknas på antalet vuxna djur efter

rekryteringen under ett kalenderår.

Sökanden ska ansöka om inköp av icke-ekologiska avelsdjur i samband med

väsentlig utökning av djurhållningen hos Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla de

uppgifter som anges i bilaga 8 och ha kommit in till Jordbruksverket senast trettio

arbetsdagar före den beräknade insättningen av djuren. (SJVFS 2018:19).

4 § Det är tillåtet att använda icke-ekologiskt uppfödda kycklingar eller andra

fjäderfäungar i enlighet med artikel 42 a i kommissionens förordning

(EG) nr 889/2008 om villkoren som anges i artikeln är uppfyllda.

5 § Enligt artikel 42 b i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 är det tillåtet att

använda icke-ekologiskt uppfödda unghöns fram till och med det datum som anges i

artikeln om villkoren som anges i artikeln är uppfyllda. (SJVFS 2018:19)

SJVFS 2020:1

10

5 a § I den genomförandeförordning till förordning (EU) nr 2018/848, som har stöd i

artikel 14.3 i samma förordning, anges en övergångsperiod för ekologiska unghöns

uppfödda i överensstämmelse med förordning (EG) nr 834/2007. För att räknas som

ekologiska unghöns under den övergångsperioden ska de företag som föder upp

unghöns senast den 1 december 2020

1. föda upp unghönsen enligt artikel 42 b i kommissionens förordning (EG) nr

889/2008, och

2. vara anslutna till kontrollsystemet enligt artikel 28 i rådets förordning (EG) nr

834/2007.

Bestämmelser med utrymmeskrav för unghöns finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:23) om fjäderfähållning inom lantbruket

m.m. (SJVFS 2020:1).

Långsamväxande fjäderfä

6 § Slaktkycklingar som har en genomsnittlig tillväxt på högst 45 gram per dag ska

räknas som långsamt växande vid tillämpningen av artikel 12.5 i kommissionens

förordning (EG) nr 889/2008.

Parallellproduktion

7 § Parallellproduktion med landlevande lantbruksdjur av samma art får godkännas

om det sker i lantbruksforskning eller för formell utbildning, under förutsättning att

villkoren i artikeln är uppfyllda. Detta framgår av

artikel 40.2 i kommissionens

förordning (EG) nr 89/2008.

Sökanden ska skriva till Jordbruksverket men skicka eller lämna sin ansökan om

parallellproduktion till sitt kontrollorgan för bedömning. Kontrollorganet ska efter

bedömningen skicka eller lämna ansökan till Jordbruksverket tillsammans med ett

utlåtande om sökandens kontrollåtgärder. Ansökan ska innehålla de uppgifter som

anges i bilaga 9. (SJVFS 2018:48).

Samtidig produktion av ekologiska och icke-ekologiska djur inom vattenbruk

8 § Inom vattenbruket är det på kläckerier och yngelanläggningar tillåtet att föda upp

ekologiska och icke-ekologiska yngel i en och samma anläggning under förutsättning

att kraven i artikel 25c.1 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 uppfylls.

9 § Vid tillväxtproduktion av vattenbruksdjur, när olika produktionsfaser och

hanteringsperioder för vattenbruksdjur berörs, är det tillåtet att ha enheter för ekologisk

respektive icke-ekologisk produktion av vattenbruksdjur på en och samma anläggning

under förutsättning att:

1. enheterna inte påverkar varandra genom foderspill, medicinering, användning av

rengöringsmedel eller liknande,

2. ekologiska enheter i rinnande vatten ligger minst 10 meter uppströms om icke-

ekologiska enheter, och

3. avståndet mellan ekologiska och icke ekologiska enheter i hav och insjö är minst

25 meter.

SJVFS 2020:1

11

Vitaminer till idisslare

10 § Vid behov är det tillåtet att tillsätta syntetiska vitaminer A, D och E, som är

identiska med naturliga vitaminer, i fodret till idisslare under förutsättning att kraven

i bilaga VI tabell 3 a kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 är uppfyllda.

Byggnader och rastgårdar

11 § Rastgårdar för fjäderfä ska lämnas tomma

1. under minst sex veckor mellan varje omgång värphöns eller avelsfjäderfä, och

2. under minst två veckor för slaktkyckling och annan matfågel.

12 § Besättningar av får, getter och nötkreatur som har tillgång till bete under

betesperioden och som hålls i lösdrift behöver i enlighet med artikel 14.3 i

kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 inte erbjudas tillgång till rastgårdar

utomhus under vintermånaderna. Med vintermånaderna avses här den period när

vegetationen inte växer.

Uppbundna nötkreatur

13 § Nötkreatur på små jordbruksföretag får hållas uppbundna under stallperioden i

enlighet med artikel 39 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Detta ska gälla

för företag som har högst 45 platser för uppbundna nötkreatur. Från och med den 1

augusti 2017 får endast hondjur hållas uppbundna.

Undantaget i första stycket gäller nötkreatur över 20 månaders ålder. Nötkreatur

mellan 6 och 20 månader får vänjas vid uppbindning under maximalt en månad.

(SJVFS 2015:51)

Operativa ingrepp

14 § Det är tillåtet att av säkerhetsskäl avhorna kalvar i ekologisk produktion.

Avhorning ska ske under bedövning av kvalificerad personal och senast vid åtta

veckors ålder. Vid sent utvecklade hornanlag får avhorning ske vid en högre ålder.

15 § Det är tillåtet att vid senast åtta veckors ålder kastrera tjurkalvar. Det ska ske

under bedövning av kvalificerad personal. I enstaka fall där det finns dokumenterade

skäl är det tillåtet att kastrera vid en högre ålder.

Retroaktiv omställning av vattenbruk

16 § Tidigare dokumenterade perioder under vilka vattenbruksanläggningar inte

behandlats eller utsatts för produkter som inte är godkända för ekologisk produktion,

får retroaktivt godkännas och räknas in i omställningsperioden. Detta framgår av

artikel 38a.2 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

Sökanden ska skriva till Jordbruksverket men skicka eller lämna sin ansökan om

retroaktivt godkännande av tidigare perioder till sitt kontrollorgan för bedömning.

Kontrollorganet ska efter bedömningen skicka eller lämna ansökan till

Jordbruksverket tillsammans med ett utlåtande med en bedömning av om produkter

som inte är godkända för ekologisk produktion har använts på anläggningen under de

SJVFS 2020:1

12

tre senaste åren. Ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga 10. (SJVFS

2018:19).

Ekologiskt foder avsett för sällskapsdjur

17 § Foder avsett för sällskapsdjur får kallas ekologiskt om:

1. Råvarorna antingen

a) utgör jordbruksråvaror som är ekologiskt certifierade,

b) kommer från hägnat vilt som har utfodrats med ekologiskt foder,

c) kommer från fiskeri- och vattenbruksverksamheter som arbetar enligt

målen för EU:s fiskeripolitik enligt artikel 2 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 1380/20138 eller

d) finns listade i bilaga V i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

2. Endast de tillsatser som är listade i bilaga VI i samma förordning används och

tillsatserna är godkända att använda i foder till det aktuella djurslaget enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22

september 2003 om fodertillsatser9.

Fodret får innehålla en kombination av de råvaror som anges i första stycket 1.

Andelen råvaror som uppfyller kravet i första stycket punkt 1 c får dock inte överstiga

30 % av fodrets totala torrsubstansinnehåll. (SJVFS 2017:23).

18 § Om det finns särskilda skäl får undantag medges från kraven i 17 § första stycket.

Sökanden ska ansöka om undantag hos Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla de

uppgifter som anges i bilaga 11. (SJVFS 2018:19).

Undantag i händelse av katastrofsituationer

19 § Vid hög dödlighet bland djuren orsakad av omständigheter som har att göra med

djurens hälsa eller med katastrofer får förnyelse eller ny sammansättning av en

besättning med icke-ekologiskt uppfödda djur godkännas när ekologiskt uppfödda djur

inte finns att tillgå. Detta framgår av artikel 47 a i kommissionens förordning (EG) nr

889/2008. Villkoren framgår av samma artikel.

Sökanden ska ansöka om godkännande hos Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla

de uppgifter som anges i bilaga 12. (SJVFS 2018:19).

20 § Vid hög dödlighet bland bina orsakad av omständigheter som har att göra med

binas hälsa eller med katastrofer får ny sammansättning av bisamhällen med icke-

ekologiska bin godkännas, när ekologiska avläggare och samhällen inte finns att tillgå.

Detta framgår av artikel 47 b i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

Sökanden ska ansöka om godkännande hos Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla

de uppgifter som anges i bilaga 12. (SJVFS 2018:19).

21 § Om produktionen av foder går förlorad eller om restriktioner införs, särskilt på

grund av exceptionella väderförhållanden, utbrott av smittsamma sjukdomar,

förorening med giftiga ämnen eller till följd av bränder får enskilda aktörers

användning av icke-ekologiskt foder godkännas under en begränsad period och för ett

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma

fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets

förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG,

EUT L 354, 28.12.2013, s. 22, Celex

32013R1380.

9 EUT L 268, 18.10.2003, s 29, Celex 32003R1831.

SJVFS 2020:1

13

särskilt område. Detta framgår av artikel 47 c i kommissionens förordning (EG) nr

889/2008.

Sökanden ska ansöka om godkännande hos Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla

de uppgifter som anges i bilaga 12. (SJVFS 2018:19).

22 § Vid långvariga exceptionella väderförhållanden eller katastrofsituationer som

hämmar produktionen av nektar eller honungsdagg får utfodring av bin med ekologiskt

producerad honung, ekologiskt producerat socker eller ekologiskt producerad

sockerlösning godkännas. Detta framgår av artikel 47 d i kommissionens förordning

(EG) nr 889/2008.

Sökanden ska ansöka om godkännande hos Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla

de uppgifter som anges i bilaga 12. (SJVFS 2018:19).

23 § Vid hög dödlighet bland vattenbruksdjuren får förnyelse eller ny

sammansättning

av

vattenbruksbeståndet

med

icke-ekologiskt

uppfödda

vattenbruksdjur godkännas när ekologiskt uppfödda vattendjur inte finns att tillgå.

Detta framgår av artikel 47 f i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Villkoren

framgår av samma artikel.

Sökanden ska ansöka om godkännande hos Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla

de uppgifter som anges i bilaga 12. (SJVFS 2018:19).

4 KAP. BESTÄMMELSER FÖR KONTROLLORGAN

Delegering av kontrolluppgifter

1 § Ett kontrollorgan som vill utföra kontrolluppgifter inom hela eller delar av

nedanstående sakområden ska ansöka hos Jordbruksverket om att få kontrolluppgifter

delegerade till sig. De olika sakområdena inom ekologisk produktion är:

1. obearbetade vegetabiliska produkter,

2. levande djur eller obearbetade animaliska produkter,

3. vattenbruksprodukter och alger,

4. bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål,

5. vegetativt förökningsmaterial och utsäde,

6. import av ovan nämnda varor, och

7. export av ovan nämnda varor.

2 § Ett kontrollorgan som vill utöka sin verksamhet och utföra kontrolluppgifter inom

andra sakområden än de som Jordbruksverket redan har delegerat till kontrollorganet,

ska skicka in en ansökan om detta till Jordbruksverket.

3 § Ett kontrollorgan som avser att upphöra att utföra kontrolluppgifter inom ett

sakområde ska meddela detta till Jordbruksverket.

Avgifter för kontroll

4 § Ett kontrollorgan som Jordbruksverket har delegerat kontrolluppgifter till ska ta

ut avgifter för;

1. kontrollen, och

SJVFS 2020:1

14

2. de bedömningar som Jordbruksverket begär som underlag för sitt beslut i ärenden

enligt dessa föreskrifter.

5 § Grunderna för beräkningen av kontrollorganens avgifter för kontroll får inte leda

till skillnader i avgifterna beroende på avståndet mellan företagens verksamhet och

kontrollorganets lokaler.

Första stycket gäller inom kontrollorganets geografiska verksamhetsområde.

Val av laboratorier

6 § Samtliga analyser av prover som tas inom ramen för det ekologiska

kontrollsystemet ska göras av laboratorier som Jordbruksverket har utsett i enlighet

med artikel 37.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625.

(SJVFS 2020:1).

Statistikinlämning

7

§

Ett kontrollorgan som Jordbruksverket har delegerat kontrolluppgifter till ska

årligen lämna uppgifter om ekologisk produktion till Jordbruksverket. Uppgifterna

som ska lämnas ska kunna användas

1. för statistikrapportering enligt EU:s förordningar,

2. som underlag för Sveriges officiella statistik, och

3. för informations- och utredningsändamål.

Uppgifterna ska lämnas in per företag (kund-ID).

8 § De uppgifter som avses i 7 § framgår av bilaga 13 till denna författning.

Uppgifterna ska avse ett kalenderår i taget och ska komma in till Jordbruksverket

senast den 15 mars året efter aktuellt kalenderår. De ska avse förhållandena per

kalenderår för samtliga företag som är anmälda till kontroll. Uppgifterna ska lämnas

elektroniskt i det format som Jordbruksverket meddelar kontrollorganet.

Kontrollorganen ska lämna den information, de kompletteringar eller rättelser som

Jordbruksverket ber om för att kunna slutföra sammanställningen av de inlämnade

uppgifterna.

Denna författning10 träder i kraft den 27 februari 2020.

CHRISTINA NORDIN

Kjell Sjödahl Svensson

(Växtregelenheten)

10 SJVFS 2020:1.

SJVFS 2020:1

15

Bilaga 1

Bilaga 1 har upphävts genom (SJVFS 2017:10).

SJVFS 2020:1

16

Bilaga 2

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR ANVÄNDNING ICKE-

EKOLOGISKT UTSÄDE 11

Sökanden ska lämna följande uppgifter i ansökan.

1. Uppgifter om företaget

a) namn och adress

b) person- eller organisationsnummer,

c) minst en kontaktuppgift,

d) det kontrollorgan företaget är anslutet till,

e) SAM-nummer om sådant finns, och

f) län där företaget bedriver sin verksamhet

2. Uppgifter om vad ansökan gäller

a) beställt utsäde som leverantören inte kan leverera i tid för sådd eller

plantering

b) odling en sort, för en art med grödkrav, som inte finns i utsädesdatabasen

organicXseeds om ingen av de registrerade sorterna i samma grödgrupp

är lämplig i sökandens odling,

c) odling av en bevarandevärd sort som inte finns i utsädesdatabasen

organicXseeds,

d) testodling av en sort som inte finns i utsädesdatabasen organicXseeds i ett

småskaligt fältförsök,

e) odling inom ramen för forskning, eller

f) odling av vegetativt utsäde.

3. Uppgifter om utsädet

a) gröda, sort och mängd utsäde

4. Om ansökan gäller testodling i småskalig försöksodling, uppgifter om

a) areal testodling,

b) areal sökanden brukar odla grödan på, och

c) kg om ansökan avser potatis

5. Om ansökan avser kontraktsodling ska sökanden för varje kontrakterad odlare

ange

a) namn och adress

b) person- eller organisationsnummer,

c) minst en kontaktuppgift,

d) det kontrollorgan företaget är anslutet till,

e) SAM-nummer om sådant finns,

f) län där företaget bedriver sin verksamhet, och

g) uppgifter om gröda, sort och mängd utsäde.

11 Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se

SJVFS 2020:1

17

6. Skäl för ansökan

a) motivering till varför ett undantag behövs, och

b) kontaktuppgifter till leverantören om ansökan gäller utsäde som inte kan

levereras i tid.

7. Bilagor

a) om ansökan gäller forskning, en försöksplan, och

b) om ansökan gäller kontraktsodlare, kopia av kontrakten.

Sökanden ska försäkra att uppgifterna i ansökan och bifogade bilagor är riktiga och att

denne tagit del av villkoren för att få undantag från kravet på användning av ekologiskt

utsäde. (SJVFS 2018:19).

SJVFS 2020:1

18

Bilaga 3

ANSÖKAN

OM

GODKÄNNANDE

AV

RETROAKTIV

OMSTÄLLNINGSPERIOD I EKOLOGISK VÄXTODLING 12

Sökanden ska lämna följande uppgifter i ansökan.

1. Uppgifter om företaget

a) namn och adress

b) person- eller organisationsnummer,

c) minst en kontaktuppgift,

d) det kontrollorgan företaget är anslutet till,

e) SAM-nummer om sådant finns, och

f) län där företaget bedriver sin verksamhet.

2. Uppgifter om skiften

För varje skifte ska sökanden ange

a) blockid om det finns,

b) skiftesnummer eller skiftesbeteckning,

c) nummer på den karta där skiftet finns om det finns fler är en karta bifogad

till ansökan, och

d) vad som odlats de tre senaste kalenderåren före ansökansåret. Grödkoder

bör anges om skiftena finns med i en SAM-ansökan.

3. Intyg från person med kännedom om skiften i ansökan

Intygaren ska ange

a) vilka skiften intyget gäller,

b) namn och adress,

c) minst en kontaktuppgift, och

d) hur denne känner till hur de aktuella skiftena har brukats de tre senaste

kalenderåren före ansökansåret.

Intygaren ska försäkra att angivna skiften under de tre senaste åren och fram

till och med det datum denne skriver under intyget inte har behandlats med

produkter som inte är godkända för användning i ekologisk produktion.

4. Bilagor

Sökanden ska bifoga karta eller kartor över skiftena i ansökan. Skiftena i

ansökan ska vara markerade på kartan eller kartorna. Om fler kartor bifogas

ska kartorna vara numrerade och numren vara angivna i skiftesredovisningen.

Sökanden ska försäkra att uppgifterna i ansökan och bifogade bilagor är riktiga och att

marken inte har behandlats med produkter som inte är godkända för användning i

ekologisk produktion de senaste tre åren. Sökanden ska också försäkra att denne tagit

del av villkoren för att få retroaktiv omställning för ekologisk växtodlingsproduktion

godkänd. (SJVFS 2018:19).

12 Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se

SJVFS 2020:1

19

Bilaga 4

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV FÖRKORTAD OMSTÄLLNING

I EKOLOGISK VÄXTODLING 13

Sökanden ska lämna följande uppgifter i ansökan.

1. Uppgifter om företaget

a) namn och adress

b) person- eller organisationsnummer,

c) minst en kontaktuppgift,

d) det kontrollorgan företaget är anslutet till,

e) SAM-nummer om sådant finns, och

f) län där företaget bedriver sin verksamhet

2. Uppgifter om vad ansökan gäller

a) skiften som behandlats med en produkt som inte godkänts för ekologisk

produktion inom ramen för sådan sjukdoms- eller parasitbekämpning som

är föreskriven som obligatorisk av Jordbruksverket,

b) skiften som behandlats med en produkt som inte har godkänts för

ekologisk produktion inom ramen för vetenskapliga försök som har

godkänts av Jordbruksverket, eller

3. Beskrivning av ansökan

om ansökan gäller obligatorisk bekämpning,

a) beskrivning av den obligatoriska bekämpningen.

om ansökan gäller vetenskapliga försök

a) beskrivning av det försök som ska genomföras.

b) redogörelse för hur lång tid det tar innan det endast finns kvar en obetydlig

mängd rester av preparatet i jorden och,

c) om det rör sig om en flerårig gröda, redogörelse för hur lång tid det tar

innan det endast finns kvar en obetydlig mängd rester av preparatet i

växten.

4. Bilagor

Om ansökan avser obligatorisk bekämpning.

a) dokument som styrker att det handlar om en obligatorisk sjukdoms- eller

parasitbekämpning som är föreskriven av Jordbruksverket, och

b) karta eller kartor över behandlade skiften. Skiftena ska vara markerade på

kartan eller kartorna.

Om ansökan avser vetenskapligt försök.

c) försöks- och fältplan, och

d) karta eller kartor över de skiften som ingår i försöket. Skiftena ska vara

markerade på kartan eller kartorna.

13 Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se

SJVFS 2020:1

20

Sökanden ska försäkra att uppgifterna i ansökan och bifogade bilagor är riktiga samt

att denne har tagit del av villkoren för att få godkänt för förkortad omställning inom

ekologisk produktion. (SJVFS 2018:19).

SJVFS 2020:1

21

Bilaga 5

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV KONTROLLÅTGÄRDER OCH

OMSTÄLLNINGSPLAN

VID

PARALLELLPRODUKTION

AV

EKOLOGISK VÄXTODLING 14

Sökanden ska lämna följande uppgifter i ansökan.

1. Uppgifter om företaget

a) namn och adress

b) person- eller organisationsnummer,

c) minst en kontaktuppgift,

d) det kontrollorgan företaget är anslutet till,

e) SAM-nummer om sådant finns, och

f) län där företaget bedriver sin verksamhet

2. Uppgifter om vad ansökan gäller

a) produktion av fleråriga grödor,

b) lantbruksforskning eller försöksverksamhet,

c) formell utbildning, eller

d) produktion av utsäde, vegetativt förökningsmaterial eller omskolade

plantor.

3. Kontrollplan

a) vilka grödor parallellproduktion avser,

b) beskrivning av gårdens byggnader och mark som påverkas av

parallellproduktionen,

c) beskrivning av rutiner och åtgärder för att hålla isär ekologisk och icke-

ekologisk produktion, och

d) vid forskning och försök, en kort beskrivning av försöket.

4. Bilagor

a) skiftesredovisning inklusive karta eller kartor över berörda skiften.

Skiftena ska markeras på kartan eller kartorna,

b) skiss eller karta över gårdens byggnader. De delar som används för icke-

ekologisk respektive ekologisk produktion ska vara markerade,

c) om ansökan avser forskning och försök, en försöks- och fältplan, och

d) om ansökan avser produktion av fleråriga grödor, en omställningsplan. I

omställningsplanen ska det finnas en tidsplan för omställning av de sista

icke-ekologiska arealerna till ekologisk produktion. Omställningen ska

inledas snarast möjligt och under alla omständigheter inom fem år.

Sökanden ska förbinda sig att följa planen.

Sökanden ska försäkra att uppgifterna i ansökan och bifogade bilagor är riktiga samt

att denne har tagit del av villkoren för att få godkänt för kontrollåtgärder och

omställningsplan vid parallellproduktion.(SJVFS 2018:19).

14 Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se

SJVFS 2020:1

22

Bilaga 6

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV INSAMLINGSSYSTEM FÖR

HUSHÅLLSAVFALL 15

Sökanden ska lämna följande uppgifter i ansökan.

1. Uppgifter om företaget

a) namn och adress

b) person- eller organisationsnummer,

c) minst en kontaktuppgift,

d) kontaktperson och minst en kontaktuppgift till denne, och

e) det kontrollorgan företaget är anslutet till.

2. Uppgifter om insamlingssystemet

a) område och kommuner som insamlingen gäller,

b) vad som ingår i matavfallet och med matavfall jämförbart avfall och från

vilken verksamhet det samlas in,

c) vilka aktörer som ingår i insamlingssystemet och vilken funktion som är

ansvarig för respektive del av insamlingssystemet, och

d) till vilken anläggning matavfallet ska lämnas.

Sökanden ska försäkra att uppgifterna i ansökan och bifogade bilagor är riktiga samt

att denne har tagit del av villkoren för att få godkänt för det insamlingssystem av

hushållsavfall som ansökan gäller. (SJVFS 2018:19).

15 Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se

SJVFS 2020:1

23

Bilaga 7

VILLKOR FÖR INSAMLINGSSYSTEM FÖR HUSHÅLLSAVFALL

De villkor som avses i 2 kap. 12 § anges nedan.

A. Information

Den som har fått godkännandet är ansvarig för att

1. hushållen återkommande och dessutom vid behov informeras för att skapa

motivation och för att ge kunskap att sortera på ett riktigt sätt,

2. fastighetsägare och nyttjanderättshavare återkommande och dessutom vid

behov informeras om vikten av att felsortering inte sker i utrymmen för

insamling och insamlingskärl,

3. information

om

insamlingssystemet

och

biogas-

eller

komposteringsanläggningen finns tillgängligt för allmänheten, och

4. informationsinsatserna dokumenteras.

B. Rutiner för en säker insamlingskedja

Den som har fått godkännandet är ansvarig för att

1. det finns en fullständig beskrivning av rutiner för hela insamlingskedjan, det

vill säga hämtningen och transporten från de olika insamlingskärlen i

insamlingsturerna och mottagningen vid anläggningen,

2. det finns en beskrivning av rutiner för kritiska punkter och för hur spårbarheten

bakåt i kedjan från mottagning tillbaka till insamlingskärl kan garanteras,

3. det finns dokumentation av ansvariga personer för övervakning av hela kedjan

i insamlingssystemet, och

4. egenkontroll av att rutinerna fungerar utförs och dokumenteras.

C. Krav kopplade till avfallets kvalitet

Den som har fått godkännandet är ansvarig för att

1. avfallets vikt eller volym registreras vid mottagning på anläggningen,

2. kvaliteten på avfallet kontrolleras genom kontinuerlig visuell kontroll, dels vid

tömning av insamlingskärlet och dels vid tömningen i anläggningen efter

insamlingsrundan,

3. det återkommande och dessutom vid behov genomförs planerade,

dokumenterade kvalitetskontroller i insamlingskedjan,

4. det genomförs plockanalyser enligt de rutiner som har upprättats,

5. det finns rutiner och system för snabb återkoppling bakåt i kedjan om

felsortering upptäcks, och

6. det finns rutiner för hantering av felsorterat avfall.

SJVFS 2020:1

24

D. Kontroll av jordbruksverket

Den som har fått godkännandet är ansvarig för att

1. Jordbruksverket tas emot på inbokade besök för uppföljning av att

insamlingssystemet och anläggningen följer villkoren, och

2. handlingar som Jordbruksverket behöver för att följa upp villkoren för

godkännande skickas, när Jordbruksverket begär det.

SJVFS 2020:1

25

Bilaga 8

ANSÖKAN

OM

GODKÄNNANDE

AV

INKÖP

AV

ICKE-

EKOLOGISKT

UPPFÖDDA

AVELSDJUR

TILL

EKOLOGISK

BESÄTTNING

VID

EN

VÄSENTLIG

UTÖKNING

AV

BESÄTTNINGEN 16

Sökanden ska lämna följande uppgifter i ansökan.

1. Uppgifter om företaget

a) namn och adress

b) person- eller organisationsnummer,

c) minst en kontaktuppgift,

d) det kontrollorgan företaget är anslutet till,

e) produktionsplatsnummer,

f) SAM-nummer om sådant finns, och

g) län där företaget bedriver sin verksamhet.

2. Ansökans omfattning

a) djurslag,

b) antal vuxna djur i besättningen idag,

c) antal inköpta icke-ekologiska hondjur sedan den 1 januari innevarande år,

och

d) antal icke-ekologiska hondjur sökanden avser att köpa in.

3. Skäl för ansökan

a) storleken på dagens besättning,

b) storleken på den planerade besättningen och

c) när sökanden beräknar att den planerade besättningsstorleken ska vara

uppnådd.

4. Vilka försök som sökanden gjort för att få tag på ekologiska djur

a) redogörelse för vilka försök som sökanden gjort för att få tag på

ekologiska djur, och

b) kontaktuppgifter till personer sökanden varit i kontakt med i samband

med försöken att få tag på ekologiska djur.

Sökanden ska försäkra att uppgifterna i ansökan och bifogade bilagor är riktiga samt

att denne har tagit del av villkoren för att få godkänt för inköp av icke-ekologiska djur.

(SJVFS 2018:48).

16 Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se

SJVFS 2020:1

26

Bilaga 9

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PARALLELLPRODUKTION

INOM DJURHÅLLNING 17

Sökanden ska lämna följande uppgifter i ansökan.

1. Uppgifter om företaget

a) namn och adress

b) person- eller organisationsnummer,

c) minst en kontaktuppgift,

d) kontaktperson som är ansvarig för djurhållningen och minst en

kontaktuppgift till denne,

e) det kontrollorgan företaget är anslutet till,

f) produktionsplatsnummer,

g) SAM-nummer om sådant finns, och

h) län där företaget bedriver sin verksamhet.

2. Uppgifter om vad ansökan gäller

a) lantbruksforskning, eller

b) om ansökan gäller formell utbildning, vilken utbildning.

3. Bilagor

a) en beskrivning av företaget och vilka delar som ska drivas ekologiskt

respektive icke-ekologiskt,

b) dokument som beskriver de rutiner som sökanden har för att hålla isär

ekologiska djur, ekologiskt foder, ekologisk gödsel och ekologiska

animalieprodukter från icke-ekologiska, och

c) om ansökan gäller lantbruksforskning, en försöksplan eller motsvarande.

Sökanden ska försäkra att uppgifterna i ansökan och bifogade bilagor är riktiga samt

att denne har tagit del av villkoren för att få godkänt för parallellproduktionen inom

ekologisk djurhållning. (SJVFS 2018:19).

17 Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se

SJVFS 2020:1

27

Bilaga 10

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV RETROAKTIV OMSTÄLLNING

TILL VATTENBRUK 18

Sökanden ska lämna följande uppgifter i ansökan.

1. Uppgifter om företaget

a) namn och adress

b) person- eller organisationsnummer,

c) minst en kontaktuppgift,

d) kontaktperson som är ansvarig för vattenbruksdjuren och minst en

kontaktuppgift till denne,

e) det kontrollorgan företaget är anslutet till, och

f) anläggningsnummer i centrala vattenbruksregistret.

2. Beskrivning av anläggningen

a) arter som sökanden odlar

b) mellan vilka datum sökanden har driftsuppehåll,

c) om sökanden kan tömma anläggningen på vatten ska denna ange när

anläggningen varit tömd och vilka produkter anläggningen rengjorts och

desinficerats med, och

d) vad sökanden gjort för att anpassa anläggningen till villkoren för

ekologisk produktion.

3. Bilagor

a) En karta eller skiss som visar hur anläggningen ser ut. De delar som

omfattas av ansökan ska vara markerade.

Sökanden ska försäkra med underskrift att uppgifterna i ansökan och bifogade

bilagor är riktiga samt att denne har tagit del av villkoren för att få godkänt för

retroaktiv omställning av ekologiskt vattenbruk för den eller de anläggningar

ansökan gäller. (SJVFS 2018:19).

18 Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se

SJVFS 2020:1

28

Bilaga 11

ANSÖKAN OM UNDANTAG FÖR PRODUKTION AV EKOLOGISKT

FODER AVSETT FÖR SÄLLSKAPSDJUR 19

Sökanden ska lämna följande uppgifter i ansökan.

1. Uppgifter om företaget

a) namn och adress

b) person- eller organisationsnummer,

c) minst en kontaktuppgift,

d) kontaktperson och minst en kontaktuppgift till denne, och

e) det kontrollorgan företaget är anslutet till.

2. Uppgift om djurart fodret är avsett för.

3. Uppgift om vilka krav sökande ansöker om undantag för

Kravet på att

a) fodrets råvaror av jordbruksursprung ska vara ekologiska,

b) råvaror av vildfångad fisk eller vildfångade skaldjur ska komma från

uthålligt fiske,

c) råvaror som kommer från hägnat vilt ska komma från vilt som har

utfodrats med ekologiskt foder, eller

d) de tillsatser som finns i fodret ska vara listade i bilaga VI i kommissionens

förordning (EG) nr 889/2008.

4. Skäl för ansökan

a) beskrivning av varför sökanden inte kan uppfylla kravet eller kraven, och

b) om ansökan avser andra tillsatser än listade i bilaga VI i kommissionens

förordning (EG) nr 889/2008, vilka tillsatser och varför dessa behöver

användas.

Sökanden ska försäkra att uppgifterna i ansökan och bifogade bilagor är riktiga samt

att denne har tagit del av villkoren för att få undantag från kraven på innehåll i

ekologiskt foder till sällskapsdjur. (SJVFS 2018:19).

19 Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se

SJVFS 2020:1

29

Bilaga 12

ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN PRODUKTIONSREGLER TILL

FÖLJD AV KATASTROFSITUATIONER 20

Sökanden ska lämna följande uppgifter i ansökan.

1. Uppgifter om företaget

a) namn och adress

b) person- eller organisationsnummer,

c) minst en kontaktuppgift

d) kontaktperson som ansvarar för djurhållningen, biodlingen eller

vattenbruksdjuren och minst en kontaktuppgift till denne,

e) det kontrollorgan företaget är anslutet till,

f) produktionsplatsnummer om sådant finns,

g) SAM-nummer om sådant finns, och

h) län där företaget bedriver sin verksamhet.

2. Uppgift om vad ansökan gäller

a) förnyelse eller ny sammansättning av besättningen (lantbruksdjur,

vattenbruksdjur) med icke-ekologiska djur när det inte finns ekologiska

djur att köpa samt djurart eller ras,

b) ny sammansättning av bisamhälle med icke-ekologiska bin när det inte

finns ekologiska bisamhällen eller avläggare att köpa,

c) användning av icke-ekologiskt foder under begränsad period för att den

egna produktionen av foder har gått förlorad, eller

d) utfodring av ekologiska bin med ekologiskt producerad honung, socker

eller

sockerlösning

i

händelse

av

långvariga

exceptionella

väderförhållanden eller katastrofsituationer som hämmar produktionen av

nektar eller honungsdagg.

3. Skäl till ansökan

a) beskrivning av de omständigheter som har inträffat,

b) om ansökan gäller djur som dött eller avlivats på grund av hälsoproblem,

vilken sjukdom eller vilka problem som är orsaken,

c) om ansökan gäller katastrof, en beskrivning av vilken slags katastrof,

d) om ansökan gäller problem som har uppstått till följd av långvariga

exceptionella väderförhållanden, en beskrivning av väderförhållandena

och vilka effekter det har haft på verksamheten, och

e) andra skäl av betydelse om sådana finns.

4. Beskrivning av vidtagna åtgärder för att lösa situationen utan undantag.

5. Redogörelse för vad undantaget behöver omfatta

a) vilken tidsperiod undantaget behöver gälla, och

b) redogörelse inom vilket geografiskt område undantaget behöver gälla.

20 Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se

SJVFS 2020:1

30

Sökanden ska försäkrat att uppgifterna i ansökan och bifogade bilagor är riktiga samt

att denne har tagit del av villkoren för att få undantag från produktionsreglerna för

ekologisk produktion till följd av redovisad katastrofsituation. (SJVFS 2018:19).

SJVFS 2020:1

31

Bilaga 13

STATISTIKUPPGIFTER

I denna bilaga redovisas de variabler för vilka kontrollorganen ska lämna uppgifter

årligen. Variablerna gröda, omställningsstatus och djurslag ska redovisas med en kod

som fastställs av Jordbruksverket inför varje redovisningsår. Kommunkod och länskod

ska följa de av Statistiska centralbyråns fastställda koder för kommuner och län.

A. Registervariabler

Kundfil 1.

1. Kund-ID hos kontrollorganet

2. Organisationsnummer

3. Kundnamn

4. Kontaktperson

5. Adressuppgifter

6. Postnummer

7. Postort

8. Telefon

9. E-post

10. Kommunkod

11. Länskod

12. Land

B. Registervariabler

Kundfil 2

1. Kund-ID hos kontrollorganet

2. Produktionsplatsnummer (PPN)

3. Kundnummer vid Jordbruksverket för SAM-ansökan

C. Antal företag

1. Företag med jordbruk

2. Företag med vattenbruk

3. Företag med livsmedelsförädling (inklusive produkter av vattenbruk) eller

framställning av foder. I livsmedelförädling ingår paketering och märkning.

4. Importörer

5. Exportörer

För varje kategori ska redovisas

1. antalet vid årets början och antalet vid årets slut

2. antalet som kommit till och antalet som fallit ifrån (frivilligt).

SJVFS 2020:1

32

D. i) Växtodling på friland

Arealer

Redovisas per gröda och företag (kund-ID).

Variabler:

1. Kund-ID hos kontrollorganet

2. Gröda med grödkod

3. Areal

4. Omställningsstatus

D. ii) Växthus, arealer

Odlingsyta

Redovisas per företag (kund-ID).

Variabler:

1. Kund-ID vid kontrollorganet

2. Växthusyta, totalt (m2)

3. Växthusyta, ekologiskt (m2)

D. iii) Växthus, grödor

Odlingsyta

Redovisas per gröda och företag (kund-ID).

Variabler:

1. Kund-ID hos kontrollorganet

2. Gröda med grödkod

3. Odlingsyta (m2)

4. Omställningsstatus

E. Djurhållning

En rad för varje företag (kund-ID) och djurslag.

Variabler:

1. Kund-ID vid kontrollorganet

2. Djurslag

3. Antal

4. Omställningsstatus

F. Vattenbruk

Redovisas per djurslag och företag (kund-ID).

Variabler:

1. Kund-ID hos kontrollorganet

2. Anläggningsnummer från vattenbruksregistret

3. Totalvikt

4. Producerad volym (1000 kg levandevikt)

5. Omställningsstatus

SJVFS 2020:1

33

Bilaga 14

MEDEL FÖR RENGÖRING OCH DESINFEKTION INOM VÄXT-

PRODUKTION

1. För bevattningsanläggningar får endast citronsyra användas för rengöring.

2. För desinfektion av andra byggnader och anläggningar för växtproduktion får

följande medel användas:

a) Kalium- och natriumtvål

b) Vatten och ånga

c) Kalkmjölk

d) Kalk

e) Osläckt kalk

f) Kaustiksoda

g) Kaustikt kali

h) Väteperoxid

i) Naturliga växtextrakt

j) Citronsyra, perättiksyra, myrsyra, mjölksyra, oxalsyra och ättiksyra

k) Alkohol

l) Natriumkarbonat

(SJVFS 2017:23).

SJVFS 2020:1

34

Bilaga 15

VILLKOR FÖR UNDANTAG FRÅN KRAVET ATT ANVÄNDA

EKOLOGISKT

UTSÄDE

OCH

VEGETATIVT

FÖRÖKNINGS-

MATERIAL

Begrepp

Utsäde

Med utsäde avses även utsädespotatis och

vegetativt förökningsmaterial om inget annat

anges

Grödkrav

Grödkrav innebär att ekologiska odlare ska

använda ekologiskt utsäde av arter i en

grödgrupp med grödkrav oavsett vilken sort

som ska odlas. Sorterna i en grödgrupp med

grödkrav har likvärdiga egenskaper.

Grödgrupp

Grödgrupp avser en grupp med sorter inom en

art i organicXseeds.

Sortkrav, reglerade arter

Sortkrav för reglerade arter innebär att

ekologiska odlare ska använda ekologiskt

utsäde av en sort i en grödgrupp med sortkrav

om odlaren avser att odla den sorten. För sorter

med sortkrav finns inte tillräckligt många sorter

med

likartade

egenskaper

anmälda

i

organicXseeds för att möjliggöra grödkrav.

Sortkrav, oreglerade arter

Sortkrav för oreglerade arter innebär att

ekologiska odlare ska använda ekologiskt

utsäde om odlaren köper sitt utsäde från det

företag som har registrerat arten/sorten i

organicXseeds.

Om odlaren beställer sitt utsäde från ett företag

som inte har anmält utsäde av arten/sorten i

organicXseeds får denne använda icke-

ekologiskt utsäde.

Kemiskt obehandlat utsäde,

Kemiskt obehandlat utsäde innebär att utsädet

inte

har

behandlats

med

andra

växtskyddsprodukter än sådana som är

godkända för behandling av utsäde enligt artikel

5.1 i kommissionens förordning (EG) nr

889/2008. För vegetativt förökningsmaterial

innebär det att materialet inte får vara behandlat

med ej godkända växtskyddsprodukter efter

SJVFS 2020:1

35

upptagning eller efter det att stickling eller

liknande avlägsnats från moderplantan.

Oreglerade arter

Oreglerade arter är arter som inte regleras i

EU:s utsädeslagstiftning, och det därför kan

vara svårt att definiera en sort. Detta beror på

att sorten inte är provad och konstaterad

särskiljbar från andra sorter inom arten.

Undantag gäller för användning av icke ekologiskt kemiskt obehandlat

utsädeutsädespotatis och vegetativt förökningsmaterial enligt följande

Undantaget gäller för ett kalenderår i taget från och med 1 januari till och med 31

december.

För odlaren är det kraven som framgår i organicXseeds vid tidpunkten för sådd eller

plantering som är avgör om undantag gäller för den aktuella sorten.

Blandningar av olika arter

För blandningar av olika arter gäller undantag för den andel som överstiger angiven

procentandel ekologiskt utsäde av den aktuella arten. Andelen för respektive art

framgår av organicXseeds. Andelen beräknas inför varje kalenderår utifrån beräknad

tillgång på ekologiskt utsäde det kommande kalenderåret.

Blandningar gjorda före den 1 oktober året före innevarande år och som då har varit

godkända för ekologisk produktion, får användas under innevarande år även om det

innehåller lägre andelar ekologiskt utsäde än vad som gäller innevarande år. Andelen

för respektive art föregående år framgår av särskild information i organicXseeds.

Arter som omfattas av grödkrav

Undantag gäller då alla sorter av det ekologiska utsädet inom den grödgrupp som är

aktuell för odlaren är avregistrerade i organicXseeds. Vilka arter och sorter som ingår

i grödgrupper med grödkrav avgörs inför varje kalenderåret utifrån beräknad tillgång

på ekologiskt utsäde det aktuella året.

Arter som omfattas av sortkrav

Undantag gäller då det ekologiska utsädet inte finns i organicXseeds för den sort

producenten avser att odla i aktuell grödgrupp, om det gäller en reglerad art. Vilka

arter och sorter som ska omfattas av sortkrav avgörs inför varje kalenderår utifrån

beräknad tillgång på ekologiskt utsäde det kommande kalenderåret.

Undantag gäller då det inte finns ekologiskt utsäde i organicXseeds av den art/sort

odlaren avser att odla i aktuell grödgrupp hos det företag odlaren köper sitt utsäde, om

det gäller en oreglerad art.

SJVFS 2020:1

36

Arter där det inte finns ekologiskt utsäde

Undantag gäller om det inte finns ekologiskt utsäde och arten eller sorten inte omfattas

av sortkrav eller grödkrav med undantag för vegetativt utsäde för

1. växter med kortare kulturtid än ett år som förökas vegetativt genom sticklingar.

I det fallet ska förökningsmaterialet komma från moderplantor som odlats

ekologiskt i minst en växtsäsong när det gäller frilandsodling. För

växthusodling motsvaras växtsäsongen av växtens kulturtid,

2. växter med längre kulturtid än ett år om skörden säljs som ekologisk samma

kalenderår som växten planteras, och

3. odling av blomsterlökar för produktion av snittblommor. Detta gäller för lökar

som ska skördas från och med år 2019. (SJVFS 2018:48)