SJVFS 2020:10

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:31) om stöd från det nationella honungsprogrammet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:10

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2016:31) om stöd från det

nationella honungsprogrammet;

Utkom från trycket

den 5 maj 2020

Omtryck

beslutade den 29 april 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter i fråga om

verkets föreskrifter (SJVFS 2016:31) om stöd från det nationella honungs-

programmet1,

dels att rubriken till verkets föreskrifter samt 1, 6-12, 14, 15, 21 och 22 §§ i

föreskrifterna ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas nya paragrafer, 2 a § och 19 a § av följande

lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:31) om stöd från det

nationella programmet för biodlingssektorn

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om stöd från det nationella programmet för

biodlingssektorn finns i:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17

december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr

922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/20072,

2. kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1366 av den 11 maj 2015 om

komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1308/2013 vad gäller stöd inom biodlingssektorn3,

3. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1368 av den 6 augusti

2015 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller stöd till biodlingssektorn4, och

4. förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris och marknadsreglering

av jordbruksprodukter.

(

SJVFS 2020:10).

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2017:32.

2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

3 EUT L 211, 8.8.2015, s. 3 (Celex 32015R1366).

4 EUT L211, 8.8.2015, s. 9 (Celex 32015R1368).

SJVFS 2020:10

2

Undantag

2 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 7, 10, 13 och 21 §§. (SJVFS 2017:32).

2 a § Sökanden kan få undantag från kraven på att använda e-tjänsterna i följande

fall:

1. om sökanden inte har svenskt personnummer och därmed inte har möjlighet att

få en giltig e-legitimation,

2. om sökanden på grund av skyddad identitet inte har en giltig e-legitimation,

3. om det på grund av tekniska problem som sökanden inte kan påverka inte är

möjligt att använda e-legitimation vid ansökningstillfället eller

4. om det föreligger väsentliga hinder för sökanden att använda e-legitimation.

(SJVFS 2020:10).

Allmänna villkor

3 § Stöd får, i mån av medel, lämnas till projekt som genomför någon eller några av

följande åtgärder:

1. Tekniskt stöd till biodlare och biodlingsorganisationer.

2. Bekämpning av angrepp på bibestånd och sjukdomar som drabbar bibestånd,

särskilt av varroasjukan.

3. Rationalisering vid flyttning av bisamhällen.

4. Åtgärder till stöd för laboratorier som utför analyser av biodlingsprodukter för

att hjälpa biodlarna att saluföra och öka värdet av sina produkter.

5. Stödåtgärder för utökningen av bibestånden i EU.

6. Samarbete med specialiserade organ för genomförandet av programmen för

tillämpad forskning om biodling och biodlingsprodukter.

7. Övervakning av marknaden.

8. Förbättring av produktkvaliteten för ett bättre utnyttjande av produkternas

marknadspotential.

4 § För att få stöd för ett projekt ska åtgärderna gynna fler än enstaka företag.

5 § Projektets stödberättigande verksamhet får tidigast börja den 1 augusti det år som

ansökan om stöd skickas in och ska vara avslutad den 31 juli det sista året i

projekttiden.

6 § Enligt 6 § förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och

marknadsreglering av jordbruksprodukter prövar Jordbruksverket frågor om stöd. Det

innebär att Jordbruksverket prioriterar bland ansökta projekt inom ramen för det

nationella programmet för biodlingssektorns budget. (SJVFS 2020:10).

Ansökan om stöd

7 § Sökanden ska ansöka om stöd från det nationella programmet för biodlingssektorn

på Jordbruksverkets webbplats via den e-tjänst som tillhandahålls. E-legitimation ska

då användas. Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 30 april det

kalenderår som projektet tidigast får starta. (SJVFS 2020:10).

SJVFS 2020:10

3

8 § Ansökan om stöd ska skickas in till Jordbruksverket av den sökande eller en

behörig företrädare för den sökande och innehålla

1. namn, adress och personnummer eller organisationsnummer,

2. uppgift om bankkonto,

3. uppgift om skyldighet att redovisa moms,

4. den åtgärd i 3 § som projektet anknyter mest till,

5. projektets namn,

6. projektets start- och slutdatum,

7. projektledarens namn och adress,

8. beskrivning av projektidén samt problemställning,

9. kort beskrivning av projektets bakgrund,

10. mål med projektet,

11. projektets målgrupp,

12. beskrivning av hur projektet ska genomföras,

13. kort beskrivning av projektets deltagare och deras kompetenser,

14. plan för redovisning och spridning av projektets resultat,

15. projektets faktiska kostnader,

16. sammanställning av projektets finansiering,

17. andra sökta och beviljade stöd,

18. intyg om behörig företrädare, och

19. andra bilagor som stödsökanden vill hänvisa till. (SJVFS 2020:10).

9 § De stödmottagare som fått stöd beviljat för ett flerårigt projekt ska varje år från

och med det andra året i projekttiden ansöka om fastställande av budget. Ansökan ska

ha kommit in till Jordbruksverket senast den 30 april för respektive år.

Stödmottagaren ska göra ansökan på Jordbruksverkets webbplats via den e-tjänst

som tillhandahålls. E-legitimation ska då användas. (SJVFS 2020:10).

10 § En ansökan om fastställande av budget ska skickas in till Jordbruksverket av

stödmottagaren eller behörig företrädare för stödmottagaren och innehålla

1. namn och personnummer eller namn, organisationsnummer och adress,

2. projektets namn,

3. eventuella förändringar i projektet,

4. projektets faktiska kostnader,

5. sammanställning av projektets finansiering,

6. andra sökta eller beviljade stöd, och

7. andra bilagor som stödsökanden vill hänvisa till. (SJVFS 2020:10).

Ansökan om utbetalning

11 § De stödmottagare som har fått beviljat stöd får ansöka om del- och

slututbetalning. Stödmottagaren ska göra ansökan på Jordbruksverkets webbplats via

den e-tjänst som tillhandahålls. E-legitimation ska då användas. (SJVFS 2020:10).

SJVFS 2020:10

4

12 §5 Ansökan om del- eller slututbetalning ska skickas in till Jordbruksverket av

stödmottagaren eller behörig företrädare för stödmottagaren och innehålla

1. namn, adress och personnummer eller organisationsnummer,

2. uppgift om skyldighet att redovisa moms,

3. uppgift om huruvida projektet följer stödbeslutet och projektplanen,

4. uppgift om andra sökta eller beviljade stöd,

5. uppgift om den gäller del- eller slututbetalning,

6. uppgift om projektets faktiska kostnader,

7. underlag som styrker att de i ansökan angivna kostnaderna är betalda,

8. kopior på fakturor,

9. uppgift om moms, syfte med utbildnings- eller informationsinsatsen,

kursprogram och deltagarförteckning om stöd söks för måltidskostnader,

10. ett exemplar av alla trycksaker som producerats med stöd från det nationella

programmet för biodlingssektorn om sådana finns,

11. kopior på kreditfakturor om sådana finns i projektet, och

12. kopior på underlag som styrker lönekostnader om sådana finns i projektet.

(SJVFS 2020:10).

13 § För ettåriga projekt ska en ansökan om slututbetalning ha kommit in till

Jordbruksverket senast den 31 augusti det år som projektet avslutas. För fleråriga

projekt ska en ansökan om slututbetalning för respektive år komma in till

Jordbruksverket senast den 31 augusti varje år under projekttiden.

14 § Ideella föreningar, ekonomiska föreningar och allmännyttiga stiftelser får ansöka

om utbetalning av förskott en gång per biodlingsår och projekt. Ansökan ska göras på

Jordbruksverkets webbplats via den e-tjänst som tillhandahålls. E-legitimation ska då

användas.

Ansökan får göras tidigast den 1 december det biodlingsår som projektet pågår. Upp

till hälften av det beviljade stödet får betalas ut i förskott, dock högst 250 000 kronor.

Med biodlingsår avses en tolvmånadersperiod från den 1 augusti till och med den 31

juli enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 2015/13686. (SJVFS 2020:10).

15 § Ansökan om utbetalning i förskott ska skickas in till Jordbruksverket av

stödmottagaren eller behörig företrädare för stödmottagaren och innehålla

1. namn, adress och personnummer eller organisationsnummer, och

2. uppgift om det begärda förskottsbeloppet. (SJVFS 2020:10).

Kostnader

16 § Stöd får endast lämnas för faktiska kostnader som är tydligt kopplade till

projektets aktiviteter.

17 § Stöd får endast lämnas för kostnader som uppkommit inom projekttiden och som

är betalda. Vid ansökan om förskottsutbetalning enligt 14 § behöver kostnaderna inte

vara betalda.

5 Ändringen innebär bl.a. att 6 punkten i SJVFS 2017:32 tas bort.

6 EUT L 211, 8.8.2015, s. 9 (Celex 32015R1368).

SJVFS 2020:10

5

18 § Stöd får lämnas för faktiska kostnader för måltider i samband med utbildnings-

eller informationsinsatser. Stödet får som högst uppgå till 90 kr exklusive moms per

person och dag. För stödsökande som inte är momsredovisningsskyldig för projektet

får stöd lämnas för måltidskostnaden plus moms. Stöd lämnas inte för alkoholhaltiga

drycker. (SJVFS 2017:32).

19 § Arbete som är tydligt kopplat till projektets aktiviteter och som utförs av en

stödmottagare som är privatperson eller bedriver verksamhet som enskild firma och är

16 år eller äldre kan ge rätt till stöd. Även i ett handelsbolag eller kommanditbolag

som är stödmottagare kan delägarnas utförda arbete som är tydligt kopplat till

projektets aktiviteter ge rätt till stöd. Sådant arbete får redovisas med en enhetskostnad

på 220 kronor per timme.

19 a § Utgifter för personal kan ge rätt till stöd. Utgifter för lönekostnadspåslag får i

så fall redovisas med 42,68 procent på de faktiska lönekostnader, semestertillägg

och förmåner som kan vara stödberättigande. Lönekostnadspåslag gäller för lön

för anställd personal och för arvoden. Det gäller inte för eget arbete. (SJVFS 2020:10).

20 § Stöd får lämnas för kostnader för resor. När det gäller resor med egen bil,

tjänstebil eller leasingbil där milkostnaden inte ingår i leasingavtalet, får de ersättas

med högst 30 kronor per mil. Om stödmottagaren faktureras resekostnaderna får stöd

lämnas för det fakturerade beloppet. (SJVFS 2017:32).

Utbildningsinsatser

21 § Stöd får endast lämnas för utbildningsinsatser som

1. omfattar minst tre pass på 45 minuter vardera,

2. behandlar biodling, hantering av biodlingsprodukter, pollineringsfrågor eller

bisjukdomsbekämpning,

3. har ett kursprogram där det framgår datum och plats för insatsen, föreläsarens

namn, vilka ämnen som behandlas och insatsens längd, och

4. har en deltagarförteckning. (SJVFS 2020:10).

Rapporteringsskyldighet

22 § Stödmottagaren ska avrapportera sitt projekt till Jordbruksverket senast den 1

november det år som projektet avslutas. Rapporten ska skickas in elektroniskt till

Jordbruksverket.

Rapporten ska innehålla en sammanfattning av projektet och en beskrivning av de

resultat som uppnåtts. För fleråriga projekt ska stödmottagaren delrapportera sitt

projekt senast den 1 november varje år under projekttiden. Delrapporten ska innehålla

en sammanfattning av vad som gjorts i projektet under det gångna året och vilka

resultat som uppnåtts. (SJVFS 2020:10).

SJVFS 2020:10

6

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning7 träder i kraft den 23 januari 2017, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2015:6) om ansökan om stöd och utbetalning från det nationella

honungsprogrammet upphör att gälla. Den gamla föreskriften ska tillämpas för de

ärenden avseende nationella honungsprogrammet för åren 2014 till 2016. 21 § punkten

ett i den nya författningen ska dock tillämpas för ansökningar som avser

verksamhetsåret som startar den 1 augusti 2016.

1. Denna författning8 träder i kraft den 1 januari 2018

2. Bestämmelserna i denna författning tillämpas på stödbeslut som fattas efter att

denna författning har trätt i kraft.

3. Bestämmelsen i 18 § ska även tillämpas på stödbeslut avseende biodlingsår

2018 som fattats innan denna författning träder i kraft.

1. Denna författning9 träder i kraft den 27 maj 2020.

2. De äldre föreskrifterna ska tillämpas för de ärenden som är beslutade enligt det

nationella honungsprogrammet för åren 2017-2019.

CHRISTINA NORDIN

Amanda Edlund

(Stödregelenheten)

7 SJVFS 2016:31

8 SJVFS 2017:32.

9 SJVFS 2020:10.