SJVFS 2020:20

Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för privat lagring av jordbruksprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:20

Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för privat

lagring av jordbruksprodukter;

Utkom från trycket

den 6 maj 2020

beslutade den 6 maj 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om

EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter, följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om privat lagring av jordbruksprodukter finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17

december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr

922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/20071,

2. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1238 av den 18 maj 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring2,

3. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj

2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för

privat lagring3,

4. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2020/591 av den 30 april

2020 om en tillfällig ordning för extraordinärt stöd för privat lagring av

vissa ostar och om förutfastställelse av stödbeloppet4,

5. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2020/595 av den 30 april

om beviljande av stöd för privat lagring av fårkött och getkött och om

förutfastställelse av stödbeloppet5,

6. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2020/596 av den 30 april

2020 om beviljande av stöd för privat lagring av färskt och kylt kött av

nötkreatur som är åtta månader eller äldre och om förutfastställelse av

stödbeloppet6,

7. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2020/597 av den 30 april

2020 om beviljande av stöd för privat lagring av smör och om

förutfastställelse av stödbeloppet7,

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671 (Celex 32013R1308).

2 EUT L 206, 30.7.2016, s 15 (Celex 32016R1238).

3 EUT L 206, 30.7.2016, s. 71 (Celex 32016R1240).

4 EUT L 140, 4.5.2020, s 1 (Celex 32020R0591).

5 EUT L 140, 4.5.2020, s. 21 (Celex 32020R0595).

6 EUT L 140, 4.5.2020, s. 26 (Celex 32020R0596).

7 EUT L 140, 4.5.2020, s 31 (Celex 32020R0597).

SJVFS 2020:20

2

8. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2020/598 av den 30 april

2020 om beviljande av stöd för privat lagring av skummjölkspulver och om

förutfastställelse av stödbeloppet8,

9. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt

10. förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och

marknadsreglering av jordbruksprodukter.

Privat lagring av ost

2 § I artikel 3 i förordning (EU) nr 2020/591 framgår det att ansökningar om stöd för

privat lagring av ost kan lämnas in från och med den 7 maj 2020. I samma artikel

framgår det också att sista dagen för inlämning av ansökningar ska vara den 30 juni

2020.

3 § Om totalt ansökta kvantiteter överskrider den maximala produktvolymen som har

tilldelats Sverige enligt bilagan till förordning (EU) nr 2020/591, kommer

kvantiteterna i inkomna ansökningar att sänkas till denna nivå. Samma procentuella

nerdragning kommer att göras på samtliga ansökningar inom den aktuella

ansökningsveckan. Med ansökningsvecka avses måndag till söndag under perioden 7

maj 2020 till 30 juni 2020.

4 § Normal mognadsperiod för ostar enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 2020/591 är

två månader.

5 § Ansökan om stöd för privat lagring av ost ska lämnas till Jordbruksverket9.

Ansökan ska, utöver de uppgifter som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr

1240/2016, även innehålla följande uppgifter:

1. lagrets namn och adress,

2. produktnamn,

3. partinummer,

4. antal ostar,

5. nettovikt i ton,

6. inlagringsdag,

7. hur många dagar mellan 60 och 180 som osten kommer att vara lagrad privat

och

8. tillverkningsdag för den yngsta osten i partiet.

Med inlagringsdag avses den dag då ost med kn nummer 0406 finns lagrad för stöd

för privat lagring. Inlagringsdagen kan tidigast vara den dag ansökan kommit in till

Jordbruksverket och tidigast den 7 maj 2020.

Med lagringstid avses det antal dagar som osten kommer att lagras för stöd för

privat lagring.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare som försäkrar att

1. alla uppgifter som har lämnats i ansökan är fullständiga och riktiga,

2. osten som stödet söks för uppfyller kraven i artikel 2 i förordning (EU) nr

2020/591 och

3. osten har lagrats in vid den tidpunkt då ansökan lämnas in till

Jordbruksverket.

8 EUT L 140, 4.5.2020, s 34 (Celex 32020R0598).

9 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten ANSÖKAN/KONTRAKT – stöd till privat lagring av ost. Blanketten finns i

webbutiken på jordbruksverket.se.

SJVFS 2020:20

3

6 § Ansökan om utbetalning av stöd för privat lagring av ost ska lämnas till

Jordbruksverket10. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. aktörens namn, adress och organisationsnummer,

2. bankgironummer/kontonummer,

3. kontraktsnummer,

4. partinummer,

5. antal ostar,

6. nettovikt i ton,

7. första lagringsdag enligt kontrakt och

8. sista lagringsdag enligt kontrakt

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare som försäkrar att alla

uppgifter som har lämnats i ansökan är fullständiga och riktiga.

Privat lagring av fårkött och getkött

7 § Ansökan om stöd för privat lagring av får- och getkött ska lämnas till

Jordbruksverket11. Ansökan ska utöver de uppgifter som anges i artikel 2 i förordning

(EU) nr 1240/2016 även innehålla följande uppgifter:

1. lagrets namn och adress,

2. nettovikt i ton på halva och hela slaktkroppar av lamm med kn nummer ex

0204 10 00 som stödet söks för och/eller,

3. nettovikt i ton på halva och hela slaktkroppar av get med kn nummer ex

0204 50 11 som stödet söks för,

4. om den privata lagringsperioden kommer att vara 90, 120 eller 150 dagar

och

5. vilken säkerhet som har lämnats i euro.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare som försäkrar att

1. alla uppgifter som har lämnats i ansökan är fullständiga och riktiga,

2. det inlagrade köttet kommer från får och getter som vid tidpunkten för slakt

var yngre än tolv månader,

3. det inlagrade köttet uppfyller kvalitetskraven i artikel 2 i förordning (EU)

nr 2020/595 och

4. fårköttet och getköttet inte lagras in innan besluts om stöd fattas.

8 § Ansökan om utbetalning av stöd för privat lagring av får- och getkött ska lämnas

till Jordbruksverket12. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. kontraktsnummer,

2. aktörens namn, adress och organisationsnummer,

3. bankgironummer/kontonummer,

4. lagringsperiod och

5. kvantitet i ton som ansökan avser.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare som försäkrar att alla

uppgifter som har lämnats i ansökan är fullständiga och riktiga.

10 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten ANSÖKAN – utbetalning av stöd till privat lagring av ost. Blanketten finns i

webbutiken på jordbruksverket.se.

11 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten ANSÖKAN OM KONTRAKT – privat lagring av fårkött och getkött. Blanketten

finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

12 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten ANSÖKAN - utbetalning privat lagring av fårkött och getkött. Blanketten finns i

webbutiken på jordbruksverket.se.

SJVFS 2020:20

4

Privat lagring av nötkött

9 § Ansökan om stöd för privat lagring av nötkött ska lämnas till Jordbruksverket13.

Ansökan ska utöver de uppgifter som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1240/2016

även innehålla följande uppgifter:

1. lagrets namn och adress,

2. vikt i ton på de avskilda bakkvartsparter med kn nummer ex 0201 20 50 som

stödet söks för,

3. om den privata lagringsperioden kommer att vara 90, 120 eller 150 dagar

och

4. vilken säkerhet som har lämnats i euro.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare som försäkrar att

1. alla uppgifter som har lämnats i ansökan är fullständiga och riktiga,

2. nötköttet kommer från nötkreatur som vid tidpunkten för slakt var åtta

månader eller äldre,

3. det inlagrade köttet uppfyller kvalitetskraven i artikel 2 i förordning (EU)

nr 2020/596 och

4. nötköttet inte lagras in innan beslut om stöd fattas.

10 § Ansökan om utbetalning av stöd för privat lagring av nötkött ska lämnas till

Jordbruksverket14. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. kontraktsnummer,

2. aktörens namn, adress och organisationsnummer,

3. bankgironummer/kontonummer,

4. lagringsperiod och

5. kvantitet i ton som ansökan avser.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare som försäkrar att alla

uppgifter som har lämnats i ansökan är fullständiga och riktiga.

Privat lagring av smör

11 § Ansökan om stöd för privat lagring av smör ska lämnas till Jordbruksverket15.

Ansökan ska utöver de uppgifter som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr

1240/2016 även innehålla följande uppgifter:

1. produktionsanläggningens organisationsnummer och godkännandenummer

(SE-nummer),

2. lagrets namn och adress,

3. partinummer,

4. antal kartonger,

5. nettovikt i ton,

6. tillverkningsdatum,

7. smörets fetthalt,

8. inlagringsdag och

9. hur många dagar mellan 90 och 180 som smöret kommer att vara lagrat

privat.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare som försäkrar att

13 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten ANSÖKAN OM KONTRAKT - privat lagring av nötkött. Blanketten finns i

webbutiken på jordbruksverket.se.

14 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten ANSÖKAN - utbetalning privat lagring av nötkött. Blanketten finns i webbutiken

på jordbruksverket.se.

15 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten ANSÖKAN/KONTRAKT – stöd till privat lagring av smör. Blanketten finns i

webbutiken på jordbruksverket.se.

SJVFS 2020:20

5

1. alla uppgifter som har lämnats i ansökan är fullständiga och riktiga,

2. smöret har lagrats in vid den tidpunkt då ansökan lämnas in till

Jordbruksverket,

3. smöret uppfyller kraven i artikel 2 i förordning (EU) nr 2020/597.

Med inlagringsdag avses den dag då smöret finns lagrat för stöd för privat lagring.

Inlagringsdagen kan tidigast vara den dag ansökan kommit in till Jordbruksverket och

tidigast den 7 maj 2020.

12 § Ansökan om utbetalning av stöd för privat lagring av smör ska lämnas till

Jordbruksverket16. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. aktörens namn, adress och organisationsnummer,

2. bankgironummer/kontonummer,

3. kontraktsnummer,

4. partinummer och

5. nettovikt i ton,

6. första lagringsdag enligt kontrakt och

7. sista lagringsdag enligt kontrakt.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare som försäkrar att alla

uppgifter som har lämnats i ansökan är fullständiga och riktiga.

13 § Om Jordbruksverket begär det ska företag som ansöker om stöd för privat lagring

av smör lämna uppgifter om råvarornas leverantörer och ursprung.

Privat lagring av skummjölkspulver

14 § Ansökan om stöd för privat lagring av skummjölkspulver ska lämnas till

Jordbruksverket17. Ansökan ska utöver de uppgifter som anges i artikel 2 i förordning

(EU) nr 1240/2016 även innehålla följande uppgifter:

1. produktionsanläggningens organisationsnummer och godkännandenummer

(SE-nummer),

2. lagrets namn och adress,

3. partinummer,

4. antal säckar,

5. nettovikt i ton,

6. tillverkningsdag,

7. inlagringsdag och

8. hur många dagar mellan 90 och 180 som skummjölkspulvret kommer att

vara lagrat privat.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare som försäkrar att

1. alla uppgifter som har lämnats i ansökan är fullständiga och riktiga,

2. skummjölkspulvret har lagrats in vid den tidpunkt då ansökan lämnas in till

Jordbruksverket,

3. skummjölkspulvret uppfyller kraven i artikel 2 i förordning (EU) nr

2020/598.

Med inlagringsdag avses den dag då skummjölkspulvret finns lagrat för stöd för

privat lagring. Inlagringsdagen kan tidigast vara den dag ansökan kommit in till

Jordbruksverket och tidigast den 7 maj 2020.

16 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten ANSÖKAN - utbetalning privat lagring av smör. Blanketten finns i webbutiken på

jordbruksverket.se.

17 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten ANSÖKAN/KONTRAKT – stöd till privat lagring av skummjölkspulver. Blanketten

finns i webbutiken på jordbruksverket.se.

SJVFS 2020:20

6

15 § Ansökan om utbetalning av stöd för privat lagring av skummjölkspulver ska

lämnas till Jordbruksverket18.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. aktörens namn, adress och organisationsnummer,

2. bankgironummer/kontonummer,

3. kontraktsnummer,

4. partinummer och

5. nettovikt i ton.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare som försäkrar att alla

uppgifter som har lämnats i ansökan är fullständiga och riktiga.

16 § Om Jordbruksverket begär det ska företag som ansöker om stöd för privat lagring

av skummjölkspulver lämna följande uppgifter:

1. råvarornas leverantörer och ursprung och

2. de erhållna kvantiteterna skummjölkspulver, kärnmjölk och vassle.

Denna författning träder i kraft den 7 maj 2020, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:207) om stöd till privat lagring av får- och getkött, Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:10) om stöd till privat lagring av griskött och

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:11) om stöd till privat lagring av

smör upphör att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Jeanette Ringbom

(Stödregelenheten)

18 Jordbruksverket tillhandahåller blanketten Ansökan - utbetalning privat lagring av skummjölkspulver. Blanketten finns i

webbutiken på jordbruksverket.se.