SJVFS 2020:24

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:9) om behörigheter för djurhälsopersonal

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:24

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:9) om

behörigheter för djurhälsopersonal;

Saknr C 23

Utkom från trycket

den 28 maj 2020

Omtryck

beslutade den 27 maj 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 kap. 14 § förordningen

(2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård att 2 kap. 6 § och 7 kap.

3 § ska ha följande lydelse.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från och

med den dag då denna författning träder i kraft.

Innehåll

1 kap.

Gemensamma bestämmelser ............................................................................. 1

2 kap.

Behörighet som veterinär ................................................................................... 2

3 kap.

Behörighet som djursjukskötare ........................................................................ 9

4 kap. Godkännande som hovslagare ......................................................................... 12

5 kap. Godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård för

den som har legitimation som tandläkare eller fysioterapeut/sjukgymnast .... 14

6 kap. Tillfällig yrkesutövning i Sverige .................................................................... 17

7 kap. Övriga bestämmelser ....................................................................................... 17

Bilaga 1 ...................................................................................................................... 20

Bilaga 2 ...................................................................................................................... 21

Bilaga 3 ...................................................................................................................... 22

Bilaga 4 ...................................................................................................................... 24

Bilaga 5 ...................................................................................................................... 26

Bilaga 6 ...................................................................................................................... 28

Bilaga 7 ...................................................................................................................... 29

1 KAP. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om behörighet för djurhälsopersonal finns i

1. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,

2. lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

3. förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,

samt

4. förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

2 § I dessa föreskrifter betyder

SJVFS 2020:24

2

anpassningsperiod: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i för-

ordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

bevis på formella kvalifikationer: begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt betydel-

sen examens-, utbildnings- eller annat behörighetsbevis från en yrkesutbildning i

tredjeland,

behörig myndighet: en myndighet eller ett organ som har rätt att utfärda utbild-

ningsbevis eller andra intyg,

djurhälsopersonal: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 1 kap.

4 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,

EES-land: medlemsstater i Europeiska unionen (EU) samt Norge, Island och Liech-

tenstein,

högskolepoäng: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 6 kap. 2 §

högskoleförordningen (1993:100),

Ladok: nationellt system för studieadministration inom högre utbildning i Sverige,

nödvändiga kunskaper i svenska språket: förmåga att kommunicera med djurhållare

på svenska, läsa och skriva journaler på svenska samt läsa och förstå svenska

författningar som rör djurhälsopersonal; med svenska likställs även danska och norska

språket,

reglerat yrke: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i lagen

(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

tredjeland: land utanför EES och Schweiz, samt

veterinärutbildning: en utbildning på högskole- eller universitetsnivå där utbild-

ningstiden omfattar totalt minst 5 år och som efter examen ger rätt att utöva veterinär-

yrket i utbildningslandet.

2 KAP. BEHÖRIGHET SOM VETERINÄR

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om behörighet som veterinär finns i 3 kap. 1 och

2 §§ lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt 3 kap.

2 § förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Behörighet för den som har en svensk veterinärexamen

2 § Den som har en svensk veterinärexamen kan ansöka om legitimation som veteri-

när hos Jordbruksverket. Ansökan ska göras på blankett1 enligt bilaga 1 till dessa före-

skrifter. Till ansökan ska bifogas en kopia av examensbeviset.

Den som ansöker om legitimation enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

Behörighet för den som har legitimation som veterinär i Danmark, Norge, Fin-

land eller Island

3 § Den som har legitimation som veterinär i Danmark, Norge, Finland eller Island

och är medborgare i något av dessa länder eller i Sverige kan ansöka om legitimation

1

Blanketten (SJV D 151) finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se).

SJVFS 2020:24

3

som veterinär hos Jordbruksverket. Ansökan ska göras på blankett enligt bilaga 1 till

dessa föreskrifter. Till ansökan ska bifogas

1. en kopia av veterinärlegitimationen eller annat intyg från en behörig myndighet

som visar att sökanden har legitimation som veterinär,

2. ett intyg från en behörig myndighet som visar att den sökande inte har med-

delats någon disciplinpåföljd i sin veterinära yrkesutövning, samt

3. en kopia av sökandens pass eller annat bevis på yrkesutövarens nationalitet om

han eller hon inte är folkbokförd i Sverige.

Intyget enligt första stycket 2 ska vara i original och inte äldre än tre månader. Den

sökande behöver dock inte bifoga ett intyg enligt första stycket 2 om det var mindre

än tre månader sedan han eller hon fick sin veterinärlegitimation.

Kopiorna enligt första stycket ska vara tydliga.

Den som ansöker om legitimation enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

Behörighet för den som har en veterinärexamen från ett annat EES-land än

Sverige eller från Schweiz

4 § Innebörden av ett erkännande av yrkeskvalifikationer framgår av 8 § lagen

(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

5 § Den som har ett sådant bevis på formella kvalifikationer som veterinär från ett

annat EES-land än Sverige eller från Schweiz som anges i bilaga 3 till dessa föreskrif-

ter samt för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket, kan ansöka om legitimation

som veterinär.

6 § Den som har ett bevis på formella kvalifikationer från ett annat EES-land än

Sverige eller från Schweiz med en annan benämning än de som anges i bilaga 3 till

dessa föreskrifter samt för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket, kan ansöka

om legitimation som veterinär. Detta gäller under förutsättning att beviset på formella

kvalifikationer åtföljs av ett intyg av vilket det framgår

1. att beviset på formella kvalifikationer har utfärdats som ett bevis på avslutad

utbildning i enlighet med artikel 38 i direktiv 2005/36/EG2, och

2. att den medlemsstat som har utfärdat beviset på formella kvalifikationer jäm-

ställer detta bevis med de bevis på formella kvalifikationer som anges i bilaga

3 till dessa föreskrifter.

Intyget enligt första stycket ska vara utfärdat av behörig myndighet i den med-

lemsstat där beviset har utfärdats. (SJVFS 2020:24).

7 § Den som har ett bevis på formella kvalifikationer som är utfärdat i någon av de

medlemsstater som anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter, förutom Estland, och som är

från en utbildning som inte uppfyller kraven i artikel 38 i direktiv 2005/36/EG3 samt

har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket, kan ansöka om legitimation som

veterinär. Detta gäller under förutsättning att

1. utbildningen påbörjades före det datum som finns angivet för respektive land i

bilaga 3 till dessa föreskrifter, och

2

EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

3

EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

SJVFS 2020:24

4

2. beviset på formella kvalifikationer åtföljs av ett intyg som visar att den sö-

kande, under den femårsperiod som föregår datumet för intygets utfärdande,

faktiskt och lagligen har utövat veterinäryrket under minst tre år i följd.

8 § Den som har något av de bevis på formella kvalifikationer som anges i bilaga 4

till dessa föreskrifter (förvärvade rättigheter), samt har för yrket nödvändiga kunskaper

i svenska språket kan ansöka om legitimation som veterinär.

9 § En ansökan om legitimation enligt 5–8 §§ ska göras hos Jordbruksverket. Till

ansökan ska bifogas

1. en kopia av beviset på formella kvalifikationer,

2. eventuella intyg enligt 5–8 §§,

3. ett intyg från en behörig myndighet som visar att den sökande inte har med-

delats någon disciplinpåföljd i sin veterinära yrkesutövning,

4. en kopia av sökandens pass eller annat bevis på yrkesutövarens nationalitet om

han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, samt

5. bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket.

Intyget enligt första stycket 3 ska vara i original och inte äldre än tre månader. Den

sökande behöver dock inte bifoga ett intyg enligt första stycket 3 om det var mindre

än tre månader sedan han eller hon tog ut sin veterinärexamen. Dokumenten enligt

första stycket 2 och 5 kan vara i original eller som kopia.

Kopiorna enligt första stycket ska vara tydliga.

Den som ansöker om legitimation enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

Allmänt råd till 9 §

Bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket kan utgöras av

1. en kopia av ett kursintyg från en utbildning, oavsett ämnet för utbild-

ningen, som har omfattat minst ett år och som har hållits på svenska,

2. en kopia av ett intyg på att sökanden har kunskaper i svenska språket så

som en universitetsexamen, ett genomfört test i svenska för universitets-

och högskolestudier (Tisus) eller ett betyg i svenska från en svensk

gymnasieutbildning, eller

3. bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbets-

språket har varit svenska.

10 § Den som har ett bevis på formella kvalifikationer som veterinär enligt 1 eller 2

nedan samt har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket, kan få legitimation

som veterinär efter att ha genomgått en anpassningsperiod under den tid som Jord-

bruksverket beslutar om i varje enskilt fall:

1. Bevis på formella kvalifikationer som har erhållits genom en utbildning i ett

annat EES-land än Sverige eller i Schweiz och som inte uppfyller kraven enligt

5–8 §§.

2. Bevis på formella kvalifikationer från ett tredjeland som har erkänts av ett

annat EES-land än Sverige eller av Schweiz samt tre års yrkeserfarenhet som

veterinär på den medlemsstats territorium där beviset på formella kvalifika-

tioner har erkänts.

SJVFS 2020:24

5

En anpassningsperiod enligt första stycket innebär att den sökande ska arbeta som

veterinär med särskilt tillstånd som anställd i en verksamhet för vilken en legitimerad

veterinär ansvarar.

11 § Ansökan om legitimation enligt 10 § ska göras hos Jordbruksverket på blankett

enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter. Till ansökan ska bifogas

1. en kopia av beviset på formella kvalifikationer,

2. ett intyg från en behörig myndighet i ett annat EES-land än Sverige eller i

Schweiz som visar att myndigheten har godkänt beviset på formella kvalifika-

tioner,

3. ett intyg från den medlemsstat som har erkänt beviset på formella kvalifika-

tioner av vilket det framgår att den sökande har minst tre års yrkeserfarenhet

som veterinär på den medlemsstatens territorium,

4. en kopia av sökandens pass eller annat bevis på yrkesutövarens nationalitet om

han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, samt

5. bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket.

Intygen enligt första stycket 2 och 3 ska endast skickas in när sökanden ansöker om

legitimation enligt 10 § första stycket 2. Dokumenten enligt första stycket 2, 3 och 5

kan vara i original eller som kopia.

Kopiorna enligt första stycket ska vara tydliga.

Den som ansöker om legitimation enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

Allmänt råd till 11 §

Bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket kan utgöras av

1. en kopia av ett kursintyg från en utbildning, oavsett ämnet för utbild-

ningen, som har omfattat minst ett år och som har hållits på svenska,

2. en kopia av ett intyg på att sökanden har kunskaper i svenska språket så

som en universitetsexamen, ett genomfört test i svenska för universitets-

och högskolestudier (Tisus) eller ett betyg i svenska från en svensk

gymnasieutbildning, eller

3. bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbets-

språket har varit svenska.

12 § Efter att den sökande har genomfört anpassningsperioden enligt 10 § ska han

eller hon för att få legitimation som veterinär meddela Jordbruksverket detta samt

skicka in intyg som styrker att anpassningsperioden har genomförts.

Behörighet för den som har en veterinärexamen från ett tredjeland

13 § Bestämmelser om legitimation för den som har en veterinärutbildning från ett

tredjeland och som inte omfattas av 10 § i detta kapitel finns i 3 kap. 2 § första och

andra stycket förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjuk-

vård.

14 § Den som har en veterinärutbildning från ett tredjeland kan ansöka om

legitimation som veterinär. En sådan ansökan ska göras hos Jordbruksverket på

blankett enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter. Till ansökan ska bifogas

SJVFS 2020:24

6

1. en kopia av beviset på formella kvalifikationer inklusive ett dokument där det

framgår vilka kurser som har ingått i utbildningen,

2. en översättning av dokumenten enligt 1 till svenska eller engelska språket,

3. eventuellt förekommande intyg yrkesverksamhet som veterinär i annat land,

4. en kopia av sökandens pass om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige,

samt

5. bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket.

Dokumenten enligt första stycket 2, 3 och 5 kan vara i original eller som kopia.

Kopiorna enligt första stycket ska vara tydliga.

Översättningen enligt första stycket 2 ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

Den som ansöker om legitimation enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

Allmänna råd till 14 §

1. Ett dokument där det framgår vilka kurser som har ingått i utbildningen bör

utgöras av en officiellt utfärdad personlig ämnesförteckning, till exempel ett

”Diploma Supplement”.

2. Bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket kan utgöras av

a) en kopia av ett kursintyg från en utbildning, oavsett ämnet för utbild-

ningen, som har omfattat minst ett år och som har hållits på svenska,

b) en kopia av ett intyg på att sökanden har kunskaper i svenska språket så

som en universitetsexamen, ett genomfört test i svenska för universitets-

och högskolestudier (Tisus) eller ett betyg i svenska från en svensk gym-

nasieutbildning, eller

c) bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbets-

språket har varit svenska.

15 § Den kompletterande utbildning och praktiska tjänstgöring som avses i 3 kap. 2 §

första stycket förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjuk-

vård och som anordnas av Sveriges lantbruksuniversitet ska

1. ge kompletterande veterinärmedicinska kunskaper och färdigheter motsva-

rande den svenska veterinärutbildningen,

2. leda till att veterinären är förberedd för arbete på den svenska veterinära arbets-

marknaden,

3. innehålla både praktiska och teoretiska moment, samt

4. innehålla de ämnesområden som framgår av tabell 1 nedan.

Trots vad som anges i första stycket 5 kan Sveriges lantbruksuniversitet efter en

individuell bedömning medge att en student inte behöver genomföra kurser i de ämnes-

områden där han eller hon redan har de kunskaper som krävs inom det området.

Tabell 1 Innehåll i tilläggsutbildning för veterinärer från tredjeland

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi

Veterinär folkhälsovetenskap inklusive tillämpad epidemiologi och

epizootologi samt vårdhygien och svensk antibiotikapolicy

Livsmedelssäkerhet inklusive köttbesiktning

Populationsmedicin

Kliniska kurser

SJVFS 2020:24

7

Allmänt råd till 3 kap. 2 § andra stycket förordningen ( 2009:1386 ) om verk-

samhet inom djurens hälso- och sjukvård

För att anses som mycket skicklig och särskilt erfaren bör den sökande

1. ha en veterinärutbildning som omfattar totalt minst 5 år och som mot-

svarar den svenska veterinärutbildningen i innehåll,

2. utöver sin veterinärexamen ha ytterligare utbildning inom klinisk veteri-

närmedicin på universitetsnivå omfattande minst två år eller forsknings-

erfarenhet inom klinisk veterinärmedicin på universitetsnivå omfattande

minst två år, samt

3. ha minst 10 års erfarenhet som kliniskt verksam veterinär.

16 § Den som har en veterinärutbildning från ett tredjeland, men som inte uppfyller

kriterierna mycket skicklig och särskilt erfaren enligt 3 kap. 2 § andra stycket förord-

ningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, kan få legi-

timation som veterinär efter att ha genomgått en anpassningsperiod under den tid och

i den omfattning som Jordbruksverket beslutar om i varje enskilt fall istället för att gå

den kompletterande utbildning och praktiska tjänstgöring som avses i 15 §. Detta gäller

under förutsättning att

1. utbildningen motsvarar den svenska veterinärutbildningen i innehåll,

2. den sökande har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket, och

3. den sökande utöver sin veterinärexamen har ytterligare utbildning inom klinisk

veterinärmedicin på universitetsnivå omfattande minst två år eller forsknings-

erfarenhet inom klinisk veterinärmedicin på universitetsnivå omfattande minst

två år.

En anpassningsperiod enligt första stycket innebär att den sökande ska arbeta som

veterinär med särskilt tillstånd som anställd i en verksamhet för vilken en legitimerad

veterinär ansvarar.

17 § Efter att den sökande har genomfört utbildningen och den praktiska tjänst-

göringen enligt 15 § eller anpassningsperioden enligt 16 § ska han eller hon för att få

legitimation som veterinär meddela Jordbruksverket detta samt skicka in intyg som

styrker att utbildningen och tjänstgöringen eller anpassningsperioden har genomförts.

Särskilt tillstånd att utöva veterinäryrket

18 § Den som har en veterinärexamen från ett tredjeland kan ansöka om att få ett

särskilt tillstånd att arbeta som veterinär under en begränsad tidsperiod på som mest

sex månader. Detta gäller under förutsättning att:

1. veterinären kommer att arbeta i en verksamhet som en legitimerad veterinär

ansvarar för, och

2. veterinären har kompetens inom ett specifikt veterinärmedicinskt område där

kompetensen i Sverige är begränsad.

Ett särskilt tillstånd enligt första stycket gäller för den tid och i den omfattning som

Jordbruksverket beslutar om i varje enskilt fall.

19 § En ansökan om särskilt tillstånd enligt 18 § ska göras hos Jordbruksverket på

blankett enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter. Till ansökan ska bifogas

1. en kopia av beviset på formella kvalifikationer,

SJVFS 2020:24

8

2. en översättning av dokumentet enligt 1 till svenska eller engelska språket,

3. en kopia av sökandens pass om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige,

samt

4. ett intyg från en eller flera arbetsgivare i Sverige att det finns ett behov av att

anlita sökanden eftersom denne har kompetens inom ett specifik veterinär-

medicinskt område där kompetensen i Sverige är begränsad samt att de har för

avsikt att anställa eller på annat sätt anlita sökanden.

Dokumenten enligt första stycket 2 och 4 kan vara i original eller som kopia.

Kopiorna enligt första stycket ska vara tydliga.

Översättningen enligt första stycket 2 ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

Den som ansöker om särskilt tillstånd enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

20 § Den som går en veterinärutbildning i Sverige, i ett annat EES-land än Sverige

eller i Schweiz kan ansöka om att få ett särskilt tillstånd att arbeta som veterinär i en

verksamhet som en legitimerad veterinär ansvarar för. Ett sådant tillstånd gäller under

en sammanhängande period om sexton månader och kan beviljas en gång per student.

För att beviljas ett särskilt tillstånd enligt första stycket ska studenten

1. ha läst minst 5 år på veterinärutbildningen,

2. vara godkänd i samtliga kurser och moment på utbildningen, samt

3. ha för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket.

Trots vad som anges i andra stycket 2 får ett skriftligt examensarbete kvarstå för

studenten.

21 § En ansökan om särskilt tillstånd enligt 20 § ska göras hos Jordbruksverket på

blankett enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter. Ansökan ska ha kommit in till Jord-

bruksverket minst två veckor innan sökanden vill att beslutet ska börja gälla. Till ansö-

kan ska bifogas ett intyg som visar att studenten uppfyller kraven enligt 20 §. Intyget

ska vara utfärdat av det universitet där sökanden studerar och kan vara i original eller

som kopia. Studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet kan dock bifoga ett så kallat

säkert studieintyg från Ladok med kontrollkod och personnummer.

Studenter från andra universitet än Sveriges lantbruksuniversitet ska, förutom det

intyg som anges i första stycket, även bifoga

1. ett intyg från universitetet som visar att utbildningen uppfyller kraven i art 38

i direktiv 2005/36/EG4, samt

2. bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket.

Dokumenten enligt andra stycket 1 och 2 kan vara i original eller som kopia.

Kopiorna enligt första och andra stycket ska vara tydliga.

Den som ansöker om särskilt tillstånd enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

Allmänt råd till 21 §

Bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket kan utgöras av

1. en kopia av ett kursintyg från en utbildning, oavsett ämnet för utbild-

ningen, som har omfattat minst ett år och som har hållits på svenska,

2. en kopia av ett intyg på att sökanden har kunskaper i svenska språket så

som en universitetsexamen, ett genomfört test i svenska för universitets-

4 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

SJVFS 2020:24

9

och högskolestudier (Tisus) eller ett betyg i svenska från en svensk

gymnasieutbildning, eller

3. bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbets-

språket har varit svenska.

3 KAP. BEHÖRIGHET SOM DJURSJUKSKÖTARE

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om behörighet som djursjukskötare

finns i 3 kap.

1 och 2 §§ lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Behörighet för den som har en svensk examen i djuromvårdnad

2 § Av 3 kap. 1 § första stycket lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso-

och sjukvård framgår att legitimation för yrket ska efter ansökan meddelas den som

har avlagt examen i djuromvårdnad från högskoleutbildning på grundnivå.

En examen i djuromvårdnad enligt första stycket ska

1. omfatta minst 3 år,

2. ha en inriktning på djurslagen hund, katt och häst,

3. innehålla både praktiska och teoretiska moment, samt

4. ha det innehåll som framgår av bilaga 5 till dessa föreskrifter.

3 § En ansökan om legitimation som djursjukskötare enligt 2 § ska göras hos Jord-

bruksverket på blankett5 enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter. Till ansökan ska bifogas

en kopia av examensbeviset.

Den som ansöker om legitimation enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

Behörighet för den som har ett bevis på formella kvalifikationer från en utbild-

ning i djuromvårdnad från ett annat EES-land än Sverige eller från Schweiz

4 § Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer och handläggning av

ansökningar om erkännande av sådana kvalifikationer finns i 3 och 4 kap. förordningen

(2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

5 § Den som har ett bevis på formella kvalifikationer från en utbildning i djuromvård-

nad från ett annat EES-land än Sverige eller från Schweiz samt för yrket nödvändiga

kunskaper i svenska språket kan ansöka om legitimation som djursjukskötare.

Ansökan om legitimation enligt första stycket ska göras hos Jordbruksverket på

blankett6 enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter. Till ansökan ska bifogas

1. en kopia av beviset på formella kvalifikationer inklusive ett dokument där det

framgår vilka kurser som har ingått i utbildningen,

2. en översättning av dokumenten enligt punkt 1 till svenska eller engelska språ-

ket,

3. eventuellt förekommande intyg på yrkesverksamhet inom djurens hälso- och

sjukvård i Sverige eller annat land,

5 Blanketten (SJV D 151) finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se).

6 Blanketten (SJV D 151) finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se).

SJVFS 2020:24

10

4. ett intyg från en behörig myndighet som visar att den sökande inte har med-

delats någon disciplinpåföljd i sin yrkesutövning som djursjukskötare,

5. en kopia av sökandens pass eller annat bevis på yrkesutövarens nationalitet om

sökanden inte är folkbokförd i Sverige, samt

6. bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket.

Intygen enligt andra stycket 4 ska vara i original och inte äldre än tre månader. Den

sökande behöver inte bifoga ett intyg enligt andra stycket 4 om det var mindre än tre

månader sedan han eller hon tog ut sin examen eller om yrket är oreglerat i det land

där det har utövats.

Dokumenten enligt andra stycket 2, 3 och 6 kan vara i original eller som kopia.

Kopiorna enligt andra stycket ska vara tydliga.

Översättningen enligt andra stycket 2 ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

Den som ansöker om legitimation enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

Allmänt råd till 5 §

Bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket kan utgöras av

1. en kopia av ett kursintyg från en utbildning, oavsett ämnet för utbild-

ningen, som har omfattat minst ett år och som har hållits på svenska,

2. en kopia av ett intyg på att sökanden har kunskaper i svenska språket så

som en universitetsexamen, ett genomfört test i svenska för universitets-

och högskolestudier (Tisus) eller ett betyg i svenska från en svensk

gymnasieutbildning, eller

3. bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbets-

språket har varit svenska.

Behörighet för den som har en utbildning i djuromvårdnad från ett tredjeland

6 § Den som har en utbildning i djuromvårdnad från ett tredjeland, erfarenhet från

djurens hälso- och sjukvård i Sverige samt för yrket nödvändiga kunskaper i svenska

språket kan ansöka om legitimation som djursjukskötare.

För att en utbildning enligt första stycket ska ge legitimation som djursjukskötare

ska den vara på universitets- eller högskolenivå samt i längd och innehåll motsvara de

krav som ställs i 2 §.

I de fall sökanden har gått en utbildning enligt andra stycket, men inte kan visa att

han eller hon har erfarenhet från djurens hälso- och sjukvård i Sverige, kan han eller

hon få legitimation som djursjukskötare efter att ha genomgått en anpassningsperiod

under den tid och i den omfattning som Jordbruksverket beslutar om i varje enskilt

fall.

En anpassningsperiod enligt tredje stycket innebär att den sökande ska arbeta som

djursjukskötare med särskilt tillstånd som anställd i en verksamhet för vilken en

legitimerad veterinär ansvarar.

7 § Ansökan om legitimation enligt 6 § ska göras hos Jordbruksverket. Till ansökan

ska bifogas

1. en kopia av beviset på formella kvalifikationer, inklusive ett dokument där det

framgår vilka kurser som har ingått i utbildningen,

2. en översättning av dokumenten enligt punkt 1 till svenska eller engelska språ-

ket,

SJVFS 2020:24

11

3. eventuellt förekommande intyg på yrkesverksamhet inom djurens hälso- och

sjukvård i Sverige eller annat land,

4. en kopia av sökandens pass om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige,

samt

5. bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket.

Dokumenten enligt första stycket 2, 3 och 5 kan vara i original eller som kopia.

Kopiorna enligt första stycket ska vara tydliga.

Översättningen enligt första stycket 2 ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

Den som ansöker om legitimation enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

Allmänt råd till 7 §

Bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket kan utgöras av

1. en kopia av ett kursintyg från en utbildning, oavsett ämnet för utbild-

ningen, som har omfattat minst ett år och som har hållits på svenska,

2. en kopia av ett intyg på att sökanden har kunskaper i svenska språket så

som en universitetsexamen, ett genomfört test i svenska för universitets-

och högskolestudier (Tisus) eller ett betyg i svenska från en svensk

gymnasieutbildning, eller

3. bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbets-

språket har varit svenska.

8 § Efter att den sökande har genomfört anpassningsperioden enligt 6 § ska han eller

hon för att få legitimation som djursjukskötare meddela Jordbruksverket detta samt

skicka in intyg som styrker att anpassningsperioden har genomförts.

Särskilt tillstånd för den som är student på djursjukskötarprogrammet i Sverige

9 § Den som går en utbildning inom djuromvårdnad som leder till legitimation som

djursjukskötare enligt 2 § kan ansöka om att få ett särskilt tillstånd att arbeta som djur-

sjukskötare i en verksamhet som en legitimerad veterinär ansvarar för. Ett sådant till-

stånd gäller under en sammanhängande period om sexton månader och kan beviljas en

gång per student.

För att beviljas ett särskilt tillstånd enligt första stycket ska studenten vara godkänd

på samtliga kurser och moment till och med årskurs två på utbildningen.

10 § En ansökan om särskilt tillstånd enligt 9 § ska göras hos Jordbruksverket på blan-

kett enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter. Ansökan ska ha kommit in till Jordbruks-

verket minst två veckor innan sökanden vill att beslutet ska börja gälla. Till ansökan

ska bifogas ett intyg från den högskola eller det universitet där sökanden studerar som

visar att studenten uppfyller kraven i 9 §. Intyget ska vara i form av ett så kallat säkert

studieintyg från Ladok med kontrollkod och personnummer.

Den som ansöker om särskilt tillstånd enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

SJVFS 2020:24

12

4 KAP. GODKÄNNANDE SOM HOVSLAGARE

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om godkännande som hovslagare finns i 3 kap.

5 och 7 §§ lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Behörighet för den som har gått en hovslagarutbildning i Sverige

2 § Den som med godkänt resultat har gått en hovslagarutbildning i Sverige kan

ansöka om godkännande som hovslagare enligt 3 kap. 5 § lagen (2009:302) om verk-

samhet inom djurens hälso- och sjukvård. Detta gäller under förutsättning att utbild-

ningen

1. är på högskole-, universitets- eller yrkeshögskolenivå,

2. omfattar motsvarande minst 120 veckors heltidsstudier,

3. har både praktiska och teoretiska moment, och

4. har det innehåll som framgår av bilaga 6 till dessa föreskrifter.

3 § En ansökan om godkännande som hovslagare enligt 2 § ska göras hos Jordbruks-

verket på blankett enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter. Till ansökan ska bifogas en

kopia av examensbeviset.

Den som ansöker om godkännande enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

Behörighet för den som har ett bevis på formella kvalifikationer som hovslagare

från ett annat EES-land eller från Schweiz

4 § Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer och handläggning av

ansökningar om erkännande av sådana kvalifikationer finns i 3 och 4 kap. förordningen

(2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

5 § Den som har ett bevis på formella kvalifikationer som hovslagare från ett annat

EES-land än Sverige eller från Schweiz samt för yrket nödvändiga kunskaper i svenska

språket, kan ansöka om godkännande som hovslagare.

Ansökan om godkännande enligt första stycket ska göras hos Jordbruksverket på

blankett enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter. Till ansökan ska bifogas

1. en kopia av beviset på formella kvalifikationer inklusive ett dokument där det

framgår vilka kurser som har ingått i utbildningen,

2. en översättning av dokumenten enligt punkt 1 till svenska eller engelska språ-

ket,

3. eventuellt förekommande intyg på yrkesverksamhet som hovslagare i Sverige

eller annat land,

4. en kopia av sökandens pass eller annat bevis på yrkesutövarens nationalitet om

han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, samt

5. bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket.

Dokumenten enligt andra stycket 2, 3 och 5 kan skickas in i original eller som kopia.

Kopiorna enligt andra stycket ska vara tydliga.

Översättningen enligt andra stycket 2 ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

SJVFS 2020:24

13

Den som ansöker om godkännande enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

Allmänt råd till 5 §

Bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket kan utgöras av till

exempel

1. en kopia av ett kursintyg från en utbildning som har omfattat minst ett år

och som har hållits på svenska oavsett ämnet för utbildningen,

2. en kopia av intyg på att sökanden har kunskaper i svenska språket så som

en universitetsexamen, ett genomfört test i svenska för universitets- och

högskolestudier (Tisus), betyg i svenska från en svensk gymnasieutbild-

ning, eller

3. bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbets-

språket har varit svenska.

Behörighet för den som har en utbildning till hovslagare från ett tredjeland

6 § Den som har en utbildning till hovslagare från ett tredjeland och för yrket nöd-

vändiga kunskaper i svenska språket kan ansöka om godkännande som hovslagare.

För att en utbildning enligt första stycket ska kunna leda till godkännande som hov-

slagare ska den i längd och innehåll motsvara de krav som ställs i 2 §.

7 § Ansökan om godkännande enligt 6 § ska göras hos Jordbruksverket på blankett

enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter.Till ansökan ska bifogas:

1. en kopia av utbildningsbeviset, inklusive ett dokument där det framgår vilka

kurser som har ingått i utbildningen,

2. en översättning av dokumenten enligt punkt 1 till svenska eller engelska språ-

ket,

3. eventuellt förekommande intyg på yrkesverksamhet som hovslagare i Sverige

eller annat land,

4. en kopia av sökandens pass om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige,

samt

5. bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket.

Dokumenten enligt första stycket 2, 3 och 5 kan vara i original eller som kopia.

Kopiorna enligt första stycket ska vara tydliga.

Översättningen enligt första stycket 2 ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

Allmänt råd till 7 §

Bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket kan utgöras av till

exempel

1. en kopia av ett kursintyg från en utbildning som har omfattat minst ett år

och som har hållits på svenska oavsett ämnet för utbildningen,

2. en kopia av intyg på att sökanden har kunskaper i svenska språket så som

en universitetsexamen, ett genomfört test i svenska för universitets- och

högskolestudier (Tisus), betyg i svenska från en svensk gymnasieutbild-

ning, eller

3. bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbets-

språket har varit svenska.

SJVFS 2020:24

14

5 KAP. GODKÄNNANDE FÖR VERKSAMHET INOM DJURENS HÄLSO-

OCH SJUKVÅRD FÖR DEN SOM HAR LEGITIMATION SOM TAND-

LÄKARE ELLER FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om godkännande för verksamhet inom djurens

hälso- och sjukvård för den som har legitimation som tandläkare eller fysioterapeut/

sjukgymnast finns i 3 kap.6 och 7 §§ lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens

hälso- och sjukvård.

Behörighet för den som har en svensk tilläggsutbildning

2 § Den som har en svensk legitimation som tandläkare eller fysioterapeut/sjuk-

gymnast kan ansöka om godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och

sjukvård.

3 § För att få ett godkännande enligt 2 § krävs, förutom en svensk legitimation inom

respektive yrke, godkänt resultat på en tilläggsutbildning som ska bestå av

1. en introduktionsutbildning om arbete inom djurens hälso- och sjukvård på hög-

skole- eller universitetsnivå, och

2. en särskild utbildning för respektive yrkesgrupp.

4 § En introduktionsutbildning enligt 3 § ska

1. motsvara minst 10 högskolepoäng,

2. ha en inriktning på djurslagen hund, katt och häst, samt

3. ha det innehåll som framgår av bilaga 7 till dessa föreskrifter.

5 § En särskild utbildning för tandläkare enligt 3 § ska

1. motsvara minst 30 högskolepoäng,

2. ha en inriktning på djurslagen hund, katt, häst, gnagare och kanin, samt

3. ha det innehåll som framgår av bilaga 8 till dessa föreskrifter.

6 § En särskild utbildning för fysioterapeuter/ sjukgymnaster enligt 3 § ska

1. motsvara minst 30 högskolepoäng,

2. ha en inriktning på djurslagen hund, katt och häst, samt

3. ha det innehåll som framgår av bilaga 9 till dessa föreskrifter.

7 § En ansökan om godkännande enligt 2 § ska göras hos Jordbruksverket på blankett

enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter Till ansökan ska bifogas

1. en kopia av legitimationen som tandläkare eller fysioterapeut/sjukgymnast,

samt

2. en kopia av utbildningsbeviset från tilläggsutbildningen.

Kopiorna enligt första stycket ska vara tydliga.

Den som ansöker om godkännande enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

SJVFS 2020:24

15

Behörighet för den som har ett bevis på formella kvalifikationer från ett annat

EES-land än Sverige eller från Schweiz

8 § Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer och handläggning av

ansökningar om erkännande av sådana kvalifikationer finns i 3 och 4 kap. förordningen

(2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

9 § Den som har svensk legitimation som tandläkare eller fysioterapeut/sjukgymnast

samt har ett bevis på formella kvalifikationer för arbete inom djurens hälso- och sjuk-

vård från ett annat EES-land än Sverige eller från Schweiz samt för yrket nödvändiga

kunskaper i svenska språket, kan ansöka hos Jordbruksverket om godkännande för

arbete inom djurens hälso- och sjukvård.

Ansökan om godkännande enligt första stycket ska göras på blankett enligt bilaga

1 till dessa föreskrifter. Till ansökan ska bifogas

1. en kopia av legitimationen som tandläkare eller fysioterapeut/sjukgymnast,

2. en kopia av beviset på formella kvalifikationer inklusive ett dokument där det

framgår vilka kurser som har ingått i utbildningen,

3. en översättning av dokumenten enligt punkt 2 till svenska eller engelska språ-

ket,

4. eventuellt förekommande intyg på yrkesverksamhet inom djurens hälso- och

sjukvård i Sverige eller annat land,

5. en kopia av sökandens pass eller annat bevis på yrkesutövarens nationalitet om

han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, samt

6. bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket.

Dokumenten enligt andra stycket 3, 4 och 6 kan skickas in i original eller som kopia.

Kopiorna enligt andra stycket ska vara tydliga.

Översättningen enligt andra stycket 3 ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

Den som ansöker om godkännande enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

Allmänt råd till 9 §

Bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket kan utgöras av till

exempel

1. en kopia av ett kursintyg från en utbildning som har omfattat minst ett år

och som har hållits på svenska oavsett ämnet för utbildningen,

2. en kopia av intyg på att sökanden har kunskaper i svenska språket så som

en universitetsexamen, ett genomfört test i svenska för universitets- och

högskolestudier (Tisus), betyg i svenska från en svensk gymnasieutbild-

ning, eller

3. bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbets-

språket har varit svenska.

Behörighet för den som har en tilläggsutbildning från ett tredjeland

10 § Den som har svensk legitimation som tandläkare eller fysioterapeut/sjukgym-

nast, en tilläggsutbildning för arbete inom djurens hälso- och sjukvård från ett tre-

djeland, erfarenhet från djurens hälso- och sjukvård i Sverige samt för yrket nöd-

vändiga kunskaper i svenska språket, kan ansöka om godkännande för arbete inom

djurens hälso- och sjukvård.

SJVFS 2020:24

16

För att en tilläggsutbildning enligt första stycket ska kunna leda till godkännande

för arbete inom djurens hälso- och sjukvård ska den ha den längd och det innehåll som

anges i 3–6 §§ för respektive yrkesgrupp i detta kapitel.

I de fall sökanden har gått en tilläggsutbildning enligt andra stycket, men inte kan

visa att han eller hon har erfarenhet från djurens hälso- och sjukvård i Sverige, kan han

eller hon få godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård efter att ha

genomgått en anpassningsperiod under den tid och i den omfattning som Jord-

bruksverket beslutar om i varje enskilt fall.

En anpassningsperiod enligt tredje stycket innebär att den sökande får arbeta inom

djurens hälso- och sjukvård med särskilt tillstånd som anställd i en verksamhet för

vilken en legitimerad veterinär ansvarar.

11 § Ansökan om godkännande enligt 10 § ska göras på blankett enligt bilaga 1 till

dessa föreskrifter Till ansökan ska bifogas:

1. en kopia av legitimationen som tandläkare eller fysioterapeut/sjukgymnast,

2. en kopia av utbildningsbeviset, inklusive ett dokument där det framgår vilka

kurser som har ingått i utbildningen,

3. en översättning av dokumenten enligt punkt 2 till svenska eller engelska språ-

ket,

4. eventuellt förekommande intyg på yrkesverksamhet inom djurens hälso- och

sjukvård i Sverige eller annat land,

5. en kopia av sökandens pass om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige,

samt

6. bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket.

Dokumenten enligt första stycket 3, 4 och 6 kan vara i original eller som kopia.

Kopiorna enligt första stycket ska vara tydliga.

Översättningen enligt första stycket 3 ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

Den som ansöker om godkännande enligt första stycket ska betala en avgift enligt

7 kap. 1 § dessa föreskrifter.

Allmänt råd till 11 §

Bevis på för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket kan utgöras av till

exempel

1. en kopia av ett kursintyg från en utbildning som har omfattat minst ett år

och som har hållits på svenska oavsett ämnet för utbildningen,

2. en kopia av intyg på att sökanden har kunskaper i svenska språket så som

en universitetsexamen, ett genomfört test i svenska för universitets- och

högskolestudier (Tisus), betyg i svenska från en svensk gymnasieutbild-

ning, eller

3. bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbets-

språket har varit svenska.

12 § Efter att den sökande har genomfört anpassningsperioden enligt 10 § ska han

eller hon för att få godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård meddela

Jordbruksverket detta samt skicka in intyg som styrker att anpassningsperioden har

genomförts.

SJVFS 2020:24

17

6 KAP. TILLFÄLLIG YRKESUTÖVNING I SVERIGE

1 § Grundläggande bestämmelser om tillfällig yrkesutövning finns i

1. 1 kap. 4 § 3 samt 3 kap. 3 § 2 och 4 § 2 lagen (2009:302) om verksamhet inom

djurens hälso- och sjukvård,

2. 6 och 7 §§ lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

3. 3 kap. 12 § förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och

sjukvård, samt

4. 2 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

2 § En förhandsunderrättelse enligt 3 kap. 12 § förordningen (2009:1386) om verk-

samhet inom djurens hälso- och sjukvård ska innehålla

1. ett intyg som visar att yrkesutövaren är lagligt etablerad i en medlemsstat för

att där utöva yrket och att det när intyget utfärdades inte fanns något förbud,

ens tillfälligt, för honom eller henne att utöva yrket,

2. ett bevis på yrkeskvalifikationer, samt

3. en kopia av yrkesutövarens pass eller annat bevis på yrkesutövarens nationali-

tet.

Intyget enligt första stycket 1 ska vara utfärdat av den behöriga myndigheten i den

stat inom EES eller Schweiz där yrkesutövaren är verksam och kan vara i original eller

som kopia. Om intyget lämnas som kopia ska den vara tydlig.

Om yrket inte är reglerat i ursprungsmedlemsstaten ska anmälan dessutom inne-

hålla bevis på att yrkesutövaren har utövat yrket under minst ett av de föregående tio

åren.

7 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Den som ansöker om legitimation eller godkännande enligt dessa föreskrifter ska

betala en ansökningsavgift till Jordbruksverket i enlighet med 7 kap. 1 § förordningen

(2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Avgiften ska betalas

via Jordbruksverkets webbutik och i samband med att ansökan skickas in till Jord-

bruksverket. Om avgiften inte betalas kommer ärendet inte att tas upp till prövning.

2 § Om det finns skälig grund för tvivel och om det är absolut nödvändigt ska sökan-

den på begäran av Jordbruksverket skicka in bestyrkta kopior av de dokument som

krävs för att få behörighet enligt dessa föreskrifter. Med bestyrkta kopior menas att

kopiornas överensstämmelse med originalen är intygat av

1. den eller de instanser som utfärdade originalen,

2. en myndighet i det land där originalen utfärdades,

3. en myndighet i det land där sökanden senast har varit bosatt, eller

4. en myndighet i Sverige.

3 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmel-

serna i

1. 2 kap. 5

8, 10 och 16 §§ att det krävs för yrket nödvändiga kunskaper i svenska

språket för att få legitimation som veterinär,

2. 2 kap. 10 § 2 att det krävs tre års yrkeserfarenhet som veterinär i ett annat EES-

land än Sverige eller i Schweiz för att få legitimation som veterinär,

SJVFS 2020:24

18

3. 2 kap. 16 § 3 att det krävs ytterligare utbildning inom klinisk veterinärmedicin

på universitetsnivå omfattande minst två år eller forskningserfarenhet inom

klinisk veterinärmedicin på universitetsnivå omfattande minst två år för att få

legitimation som veterinär,

4. 2 kap. 20 § andra stycket att det krävs att studenten ska ha läst minst 5 år på

veterinärutbildningen, vara godkänd i samtliga kurser och moment samt ha för

yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket för att få särskilt tillstånd att

arbeta som veterinär,

5. 3 kap. 5 och 6 §§ att det krävs för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språ-

ket för att få legitimation som djursjukskötare,

6. 4 kap. 5 och 6 §§ att det krävs för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språ-

ket för att få godkännande som hovslagare, samt

7. 5 kap. 9 och 10 §§ att det krävs för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språ-

ket för att få godkännande att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård. (SJVFS

2020:24).

_________________________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning7 träder i kraft den 15 april 2016. De allmänna råden ska gälla

från och med samma datum.

2. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter och allmän-

na råd (SJVFS 2009:83) om behörigheter för djurhälsopersonal. Bestämmel-

serna om behörighet för hovslagare i 2 kap. 5 § gäller dock till och med den

31 december 2025 och bestämmelserna om specialistkompetens för veterinärer

i 7 kap. och bilaga 7 gäller till dess att de ersätts av nya föreskrifter om

specialistkompetens för veterinärer.

3. Godkännanden för arbete inom djurens hälso- och sjukvård för legitimerade

sjuksköterskor som har beslutats enligt äldre föreskrifter gäller fortfarande.

_________________________

7 SJVFS 2016:9.

SJVFS 2020:24

19

Denna författning8 träder i kraft den 1 juni 2020.

CHRISTINA NORDIN

Anna Wretling Clarin

(Internationella frågor och

djurhälsopersonalenheten)

8 SJVFS 2020:24.

SJVFS 2020:24

20

Bilaga 1

SJVFS 2020:24

21

Bilaga 2

SJVFS 2020:24

22

Bilaga 3

Bevis på formella kvalifikationer för veterinärer

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar

examensbeviset

Behörighetsbevis

som medföljer

examensbeviset

Referens-

datum

België/Belgique/

Belgien

Diploma van dierenarts / Diplôme de

docteur en médecine vétérinaire

- De universiteiten/ Les

universités

21 dec 1980

- De bevoegde

Examencommissie van de

Vlaamse Gemeenschap / Le

Jury compétent

d'enseignement de la

Communauté française

България

Диплома за висше образование на

образователно-квалификационна

- Лесотехнически

университет – Факултет по

ветеринарна медицина

1 jan 2007

степен магистър по специалност

Ветеринарна медицина с

професионална квалификация

Ветеринарен лекар

- Тракийски университет –

Факултет по ветеринарна

медицина

Česká republika

- Diplom o ukončení studia ve studijním

programu veterinární lékařství (doktor

veterinární medicíny, MVDr.)

Veterinární fakulta univerzity

v České republice

1 maj 2004

- Diplom o ukončení studia ve studijním

programu veterinární hygiena a ekologie

(doktor veterinární medicíny, MVDr.)

Danmark

Bevis for bestået kandidateksamen i

veterinærvidenskab

Det Biovidenskabelige

Fakultet, Københavns

Universitet[1]

21 dec 1980

Deutschland

Zeugnis über das Ergebnis des Dritten

Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung

und das Gesamtergebnis der

Tierärztlichen Prüfung [2]

Der Vorsitzende des

Prüfungsausschusses für die

Tierärztliche Prüfung einer

Universität oder Hochschule

21 dec 1980

Eesti

Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini

õppekava

Eesti Põllumajandusülikool

1 maj 2004

Ελλάς

Πτυχίo Κτηvιατρικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

και Θεσσαλίας

1 jan 1981

España

Título de Licenciado en Veterinaria

- Ministerio de Educación y

Cultura

1 jan 1986

- El rector de una Universidad

France

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

21 dec 1980

Hrvatska

Diploma ”doktor veterinarske

medicine/doktorica veterinarske

medicine”

Veterinarski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

1 juli 2013

Ireland

- Diploma of Bachelor in/of Veterinary

Medicine (MVB)

21 dec 1980

- Diploma of Membership of the Royal

College of Veterinary Surgeons

(MRCVS)

Italia

Diploma di laurea in medicina veterinaria Università

Diploma di

abilitazione

all'esercizio della

medicina veterinaria

1 jan 1985

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου

Κτηνιατρικό Συμβούλιο

1 maj 2004

Latvija

Veterinārārsta diploms

Latvijas Lauksaimniecības

Universitāte

1 maj 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos

gydytojo (DVM))

Lietuvos Veterinarijos

Akademija

1 maj 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine

vétérinaire

Jury d'examen d'Etat

21 dec 1980

Magyarország

Állatorvos doktor oklevél – dr. med. vet.

Szent István Egyetem

Állatorvos-tudományi Kar

1 maj 2004

Malta

Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju

Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji

1 maj 2004

SJVFS 2020:24

23

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg

afgelegd diergeneeskundig/veeart-

senijkundig examen

21 dec 1980

Österreich[3]

- Diplom-Tierarzt

Universität

1 jan 1994

- Magister medicinae veterinariae

Polska

Dyplom lekarza weterynarii

1. Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego w

Warszawie

1 maj 2004

2. Akademia Rolnicza we

Wrocławiu

3. Akademia Rolnicza w

Lublinie

4. Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie

Portugal

Carta de curso de licenciatura em

medicina veterinária

Universidade

1 jan 1986

România

Diplomă de licenţă de doctor medic

veterinar

Universităţi

1 jan 2007

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni

naslov "doktor veterinarske

medicine/doktorica veterinarske

medicine"

Univerza

Spričevalo o

opravljenem

državnem izpitu s

področja

veterinarstva

1 maj 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení

akademického titulu "doktor veterinárskej

medicíny" ("MVDr.")

Univerzita veterinárskeho

lekárstva

1 maj 2004

Suomi/Finland

Eläinlääketieteen lisensiaatin

tutkinto/Veterinärmedicine

licentiatexamen

Helsingin yliopisto/Helsing-

fors universitet

1 jan 1994

United Kingdom

1. Bachelor of Veterinary Science

(BVSc)

1. University of Bristol

21 dec 1980

2. Bachelor of Veterinary Science

(BVSc)

2. University of Liverpool

3. Bachelor of Veterinary Medicine

(BvetMB)

3. University of Cambridge

4. Bachelor of Veterinary Medicine and

Surgery (BVM&S)

4. University of Edinburgh

5. Bachelor of Veterinary Medicine and

Surgery (BVM&S)

5. University of Glasgow

6. Bachelor of Veterinary Medicine

(BvetMed)

6. University of London

Ísland

The diplomas, certificates and other titles

awarded in another State to which this

Directive applies and listed in the present

Annex

Competent authorities

Certificate on the

completed practical

training issued by the

competent authorities

1 jan 1994

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles

awarded in another State to which this

Directive applies and listed in the present

Annex

Competent authorities

Certificate on the

completed practical

training issued by the

competent authorities

1 maj 1995

Norge

Vitnemål for fullført grad candidata/

Norges veterinærhøgskole

1 jan 1994

candidatus medicinae veterinariae, short

form: cand.med.vet.

Schweiz

Eidgenössisches Tierarztdiplom

Eidgenössisches Departement

des Innern

1 juni 2002

Diplôme fédéral de vétérinaire

Département fédéral de

l’intérieur

Diploma federale di veterinario

Dipartimento federale

dell’interno

SJVFS 2020:24

24

Bilaga 4

Förvärvade rättigheter som veterinär

1. Estland (se även nedan)

Bevis på formella kvalifikationer som har utfärdats i Estland före den 1 maj 2004 eller

efter en utbildning till veterinär som påbörjades i Estland före den 1 maj 2004 erkänns

under förutsättning att beviset på formella kvalifikationer åtföljs av ett intyg av vilket

det ska framgå att den sökande har utövat veterinäryrket i Estland under minst fem år

i följd under den sjuårsperiod som föregick utfärdandet av intyget. Intyget ska vara

utfärdat av behöriga myndigheter i Estland.

2. f.d. Sovjetunionen, Estland, Lettland och Litauen

Bevis på formella kvalifikationer som har utfärdats i

1. f.d. Sovjetunionen,

2. Estland och utbildningen till veterinär påbörjades före den 20 augusti 1991,

3. Lettland och utbildningen till veterinär påbörjades före den 21 augusti 1991,

eller

4. Litauen och utbildningen till veterinär påbörjades före den 11 mars 1990

erkänns under förutsättning att beviset på formella kvalifikationer åtföljs av ett intyg

av vilket det ska framgå att

1. den sökande har utövat veterinäryrket i, för Lettlands och Litauens del, minst

tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget, och

för Estlands del minst fem år i följd under den sjuårsperiod som föregick

utfärdandet av intyget, och

2. beviset på formella kvalifikationer ger den sökande samma rätt att utöva

veterinäryrket i Estland, Lettland och Litauen som de examensbevis som anges

för dessa länder i bilaga 3.

Intyget enligt första stycket ska vara utfärdat av behöriga myndigheter i Estland,

Lettland eller Litauen.

3. f.d. Jugoslavien, Slovenien och Kroatien

Bevis på formella kvalifikationer som har utfärdats i

1. f.d. Jugoslavien och utbildningen till veterinär påbörjades före den 25 juni

1991,

2. Slovenien och utbildningen till veterinär påbörjades före den 25 juni 1991, eller

3. Kroatien och utbildningen till veterinär påbörjades före den 8 oktober 1991

erkänns under förutsättning att beviset på formella kvalifikationer åtföljs av ett intyg

av vilket det ska framgå att

1. den sökande har utövat veterinäryrket i minst tre år i följd under den

femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget, och

2. beviset på formella kvalifikationer ger den sökande samma rätt att utöva

veterinäryrket i Slovenien som de examensbevis som anges för dessa länder i

bilaga 3.

Intyget enligt första stycket ska vara utfärdat av behöriga myndigheter i Slovenien eller

Kroatien.

SJVFS 2020:24

25

4. f.d. Tyska demokratiska republiken

Bevis på formella kvalifikationer som har utfärdats i f.d. Tyska demokratiska

republiken och utbildningen till veterinär påbörjades före den 3 oktober 1990

erkänns även om utbildningen inte har skett i enlighet med artikel 38 i direktiv

2005/36/EG9 under förutsättning att beviset på formella kvalifikationer åtföljs av ett

intyg av vilket det ska framgå att

1. den sökande har utövat veterinäryrket i minst tre år i följd under den

femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget, och

2. beviset på formella kvalifikationer ger den sökande samma rätt att utöva

veterinäryrket i Tyskland som de examensbevis som anges för dessa länder i

bilaga 3.

Intyget enligt första stycket ska vara utfärdat av behöriga myndigheter i Tyskland.

5. f.d. Tjeckoslovakien, Slovakien och Tjeckien

Bevis på formella kvalifikationer som har utfärdats i

1. f.d. Tjeckoslovakien och utbildningen till veterinär påbörjades före den 1

januari 1993,

2. Slovakien och utbildningen till veterinär påbörjades före den 1 januari 1993,

eller

3. Tjeckien och utbildningen till veterinär påbörjades före den 1 januari 1993

erkänns under förutsättning att beviset på formella kvalifikationer åtföljs av ett intyg

av vilket det ska framgå att

1. den sökande har utövat veterinäryrket i minst tre år i följd under den

femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget, och

2. beviset på formella kvalifikationer ger den sökande samma rätt att utöva

veterinäryrket i Slovakien och Tjeckien som de examensbevis som anges för

dessa länder i bilaga 3.

Intyget enligt första stycket ska vara utfärdat av behöriga myndigheter i Slovakien eller

Tjeckien.

9

EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

SJVFS 2020:24

26

Bilaga 5

Innehåll i utbildning djuromvårdnad

Utbildningen i djuromvårdnad ska leda till att studenten kan utföra följande moment

på häst, hund och katt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet:

 Verka för gott djurskydd och smittskydd samt god arbetsmiljö enligt gällande

lagstiftning.

 Kommunicera med och ge råd till djurägare och djurhälsopersonal.

 Identitetsmärka och kontrollera ID-märkning.

 Föra journal, hantera remisser och skriva intyg.

 Skapa, följa upp och utvärdera en vårdhygienplan.

 Utforma omvårdnadsplaner samt övervaka status inklusive tolkning av smärta.

 Utföra funktionskontroll, underhåll, felsökning, rengöring, desinficering samt

sterilisering av instrument och medicinteknisk utrustning.

 Förestå ett medicinförråd och hantera läkemedel enligt gällande lagstiftning.

 Administrera läkemedel peroralt, rektalt, subkutant, kutant, intramuskulärt och

intravenöst.

 Hantera avfall inklusive läkemedel, risk- och miljöfarligt avfall samt hantering

av döda djur.

 Hantera djur på ett säkert sätt inklusive användning av tvångsmedel.

 Placera intravenös kateter.

 Ge vätsketerapi enligt veterinärs ordination.

 Utföra provtagning (blod, träck, urin, hud), provhantering och enklare

laboratorieanalyser samt bereda prover inför analys.

 Utföra bilddiagnostiska undersökningar med god teknisk kvalitet på ett

strålskyddsmässigt säkert sätt, förbereda patient inför ultraljudsundersökning

samt utföra EKG.

 Utföra sårbedömning och sårvård.

 Utföra enklare suturering av hud och suturtagning.

 Bandagera.

 Utföra munhåleinspektion och tandvård.

 Utföra ögon- och öronbehandling samt kontroll av urinblåsa, analsäckar och

yttre könsorgan inklusive enklare behandling samt instruera djurägare om

uppföljande åtgärder.

 Visa patient vid hältundersökning, utföra böjprov samt förbereda för ledinjek-

tion.

 Utföra och utvärdera enklare utvärderings- och behandlingsmetoder inom

rehabilitering.

 Upplysa om lämpligt foder och utfodringsrutiner till friska djur med normal-,

under- och övervikt samt till djur med särskilda behov.

 Utföra perioperativ omvårdnad av friska patienter samt patienter med särskilda

behov.

 Förbereda operationssal och operationssalsutrustning.

 Hantera narkosgaser, anestetika och analgetika enligt gällande lagstiftning.

 Förbereda patient och operationsområdet inför kirurgiska ingrepp.

 Intubera och genomföra manuell ventilation.

SJVFS 2020:24

27

 Övervaka olika anestesiformer samt föra anestesijournal.

 Detektera, hantera och förebygga perioperativa komplikationer samt kunna

bistå vid hjärt- och lungräddning.

 Utformning av djuromvårdnadsstrategier, triagering samt arbetsflöden inom

intensiv- och akutsjukvård.

 Avliva enligt gällande lagstiftning.

Utbildningen i djuromvårdnad ska dessutom omfatta nedanstående ämnen:

 Anatomi.

 Anestesiologi.

 Biokemi.

 Cellbiologi.

 Djurhållning och djurhantering.

 Djurskydd och etik.

 Etologi och beteendestörningar.

 Fysiologi.

 Författningskunskap.

 Genetik och avel.

 Grundläggande farmakologi inklusive antibiotikaresistens.

 Grundläggande immunologi.

 Grundläggande mikrobiologi.

 Grundläggande patologi och patofysiologi.

 Grundläggande sjukdomslära inklusive förebyggande åtgärder, behandling och

vårdbehov.

 Kommunikation, rådgivning och arbetsledning.

 Medicinsk terminologi.

 Näringslära och foderhygien.

 Rehabilitering.

 Vetenskapliga metoder och grundläggande statistik.

 Vårdhygien inklusive smittsamma sjukdomar och zoonoser.

Utbildningen i djuromvårdnad ska avslutas med ett självständigt arbete (examens-

arbete) om minst 15 högskolepoäng.

SJVFS 2020:24

28

Bilaga 6

Innehåll i utbildning hovslagare

Utbildningen till godkänd hovslagare ska leda till att studenten kan utföra följande

moment på ett korrekt sätt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet:

 Hantera hästar på ett säkert sätt, inklusive sederade eller smärtpåverkade

hästar.

 Fysiologisk hovvård, verkning och skoning med beaktande av ålder och

användningsområde inklusive verkning för barfotagång och enklare

fölortopedi.

 Fysiologisk hovvård under konvalescens, arbete, träning och tävling.

 Korrigerings, felbelastnings- och balanseringåtgärder vid hovvård, verkning

och skoning med beaktande av tillväxt, konvalescens, arbete, träning och

tävling.

 Hovvård, verkning och skoning i samråd med veterinär, tränare eller andra

beställare.

 Kunna bedöma när fall ska remitteras till veterinär eller veterinär på annat

sätt ska konsulteras.

 Föra journal, hantera remisser och skriva intyg.

 Kontrollera ID-märkning.

 Kunskap om och kunna hantera skruvhakar, sulor och snöklampningsskydd.

 Tillverka stämpelskor och falsskor ur plattjärn.

 Modifiering av fabrikstillverkade skor till vanligen förekommande

hovsjukdomar och hovskador, korrigering och balanseringsåtgärder.

 Borra och gänga beslag.

 Svetsning för att modifiera beslag.

 Tillverka sjukbeslag för vanligt förekommande tillstånd i samverkan med

veterinär.

 Åtgärda och reparera skador och defekter i hornkapseln, samt förstå

uppkomsten av och kunna förebygga sådana skador.

Utbildningen till godkänd hovslagare ska dessutom omfatta nedanstående ämnen:

 Hästens anatomi, fysiologi, biomekanik och exteriör inklusive hovars och

benställningars normala utveckling.

 Hästhållning och hästhantering samt grundläggande etologi utifrån

hovslagarens yrkesroll.

 Grundläggande medicinsk terminologi.

 Djurskydd och etik.

 Författningskunskap.

 Smittskydd och zoonoser.

 Grundläggande vårdhygien.

 Smittskyddssanering av egen person, utrustning och fordon.

 Certifiering för heta arbeten.

 Ergonomi, arbetsmiljö och hjärt- lungräddning.

 Beslags- och materiallära.

 Sjukdomslära – hovsjukdomar och ortopediska sjukdomar inklusive orsak

symptom, diagnos, behandling och prognos.

SJVFS 2020:24

29

Bilaga 7

Innehåll i introduktionsutbildning för tandläkare och fysioterapeuter/

sjukgymnaster

Introduktionsutbildningen för tandläkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster ska

omfatta nedanstående ämnen:

 Författningskunskap.

 Djurskydd och etik.

 Epizooti- och zoonossjukdomar samt anmälningspliktiga sjukdomar.

 Antibiotikaanvändning och resistensutveckling.

 Vårdhygien, smittskydd och arbetsmiljö.

 Djurhållning och etologi.

 Anatomi och fysiologi.

 Sedering, anestesi, smärtlindring och avlivning.

SJVFS 2020:24

30

Bilaga 8

Innehåll i specifik tilläggsutbildning för tandläkare

Den specifika tilläggsutbildningen för tandläkare ska innehålla följande moment:

Allmänt

 Munhåleundersökning.

 Ta biopsi från munhålan.

 Bettanomalier – behandling och råd för avel.

 Behandla tandrelaterade traumatiska skador.

Specifika kunskaper på hund och katt

 Enkel extraktion av enrotig tand.

 Extraktion av canintand omfattande lambåteknik och buccal alveoektomi.

 Icke kirurgisk extraktion av multirotad tand (klyvning).

 Kirurgisk extraktion av multirotad tand (lambå, klyvning, buccal alveoektomi).

 Extraktion av persisterande mjölktand.

 Extraktion och separation av parodontalt skadade tänder (enkel- och multirotade

tänder).

 Konventionell endodonti.

 Partiell coronal pulpektomi (tandbevarande behandling av tandfrakturer hos unga

djur).

 Parodontitbehandling.

 Munsanering med subgingival och supragingival depuration.

 Bedömning av grad av och prognos för parodontalt skadade tänder.

 Gingivektomi/gingivoplasti.

 Restorativ behandling av karies.

 Behandling av feline odontoclastic resorbtive lesion genom extraktion inklusive

suturering eller kronamputation inklusive suturering.

Specifika kunskaper på häst

 Relatera ”sekundära” sjukdomsmanifestationer i munhåla till hästens

allmänhälsa.

 Extraktion av enrotig tand.

 Intraoral extraktion av kind- och oxeltänder.

 Extraktion av persisterande mjölktand.

 Endodontisk behandling på hypsodonta tänder.

 Munsanering med adekvata hygienåtgärder.

 Bedöma grad av och prognos för parodontalt skadade tänder.

 Diagnostik och behandling av karies av olika grader.

 Behandling och profylax av användarrelaterade skador.

Utbildningen ska omfatta nedanstående ämnen:

 Tuggsystemets anatomi och fysiologi, bettutveckling och åldersförändringar.

 Radiologisk undersökning, extraoral och intraoral teknik.

 Djurhantering och etik inriktad på oral behandling på djur.

 Hantering av eldrivna instrument i fuktig miljö.

 Profylax och eftervård för tandproblem.

SJVFS 2020:24

31

Bilaga 9

Innehåll i specifik tilläggsutbildning för fysioterapeuter/sjukgymnaster

Den specifika tilläggsutbildningen för fysioterapeuter/sjukgymnaster ska innehålla

följande moment:

 Rörelsebedömning inklusive hältbedömning.

 Manuell klinisk undersökning av rörelseapparaten.

Manuella och fysikaliska behandlingsmetoder.

Utbildningen ska dessutom omfatta nedanstående ämnen:

 Rörelseapparatens, nervsystemets samt cirkulations- och respirationsorganens

anatomi inklusive rörelselära och biomekanik.

 Fysiologi inklusive träningsfysiologi.

 Farmakologi.

 Sjukdomar hos rörelseapparaten inklusive ortopedi och neurologi samt

smärtlindring och bandageringsteknik.

 Klinisk anatomi och veterinärmedicinsk rehabilitering.

 Djurhantering och etik inriktad på behandling av rörelseapparaten.

 Profylax och rehabilitering.