SJVFS 2020:28

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:28

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk

undersökning av näringsidkares odling av

trädgårdsväxter;

Utkom från trycket

den 22 oktober 2020

beslutade den 15 oktober 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om

den officiella statistiken, följande.

1 § Uppgifter till den statistiska undersökningen av näringsidkares odling av

trädgårdsväxter ska på begäran lämnas till Jordbruksverket av näringsidkare

1. med trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal, eller

2. med trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten ”Trädgårdsproduktion 2020”,

som utgör bilaga till denna författning. Uppgifterna ska ha kommit in till

Jordbruksverket senast den 19 februari 2021.

3 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att uppgifterna får lämnas

vid ett senare tillfälle.

Definitioner

4 § I dessa föreskrifter betyder:

Trädgårdsodling

Odling av köksväxter, kryddväxter, bönor,

ärter, svamp, bär, frukt, prydnadsväxter

eller plantskoleväxter

Denna författning träder i kraft den 23 november 2020 och gäller till och med den

30 juni 2021.

CHRISTINA NORDIN

Jörgen Persson

(Statistikenheten)

SJVFS 2020:28

2

Bilaga

SJVFS 2020:28

3

SJVFS 2020:28

4

SJVFS 2020:28

5

SJVFS 2020:28

6

SJVFS 2020:28

7

SJVFS 2020:28

8

SJVFS 2020:28

9