SJVFS 2020:33

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:33

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd,

projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt

ledd utveckling;

Utkom från trycket

den 6 november 2020

beslutade den 5 november 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 42 § förordningen (2015:406)

om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter att Havs- och vattenmyndigheten,

länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Vattenmyndigheterna,

Riksantikvarieämbetet,

Sametinget,

Skogsstyrelsen,

Tillväxtverket

och

de

organisationer som har representanter i övervakningskommittén getts tillfälle att yttra

sig, att avsnitt 1 i bilaga 3 till verkets föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd,

projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling ska ha följande

lydelse.

Bilaga 3

ANSÖKAN OM UTBETALNING

1. UPPGIFTER OCH HANDLINGAR SOM STÖDMOTTAGAREN SKA

LÄMNA VID EN ANSÖKAN OM UTBETALNING

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. namn på externa deltagarna samt vilka organisationer de tillhör om det rör utgifter

för konferens,

10. intyg att underlag har upprättas i enlighet med bilaga 6 och att villkoret i 4 kap.

95 § punkten 4 uppfylls om utbetalningsansökan gäller bredbandsstöd,

11. kopia av de tillstånd som krävs för att genomföra investeringen om

utbetalningsansökan gäller slututbetalning av bredbandsstöd,

12. utdrag över ledningsägare från webbplatsen www.ledningskollen.se om

utbetalningsansökan gäller slututbetalning av bredbandsstöd,

13. intyg att förvaltningsplan har upprättats med de uppgifter som anges i 4 kap. 103 §

om utbetalningsansökan gäller slututbetalning av bredbandsstöd,

14. körjournal,

SJVFS 2020:33

2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. andra bilagor enligt beslutet om stöd.

Intyg som avses i punkterna 10 och 13 ska utfärdas av en från stödmottagaren

oberoende part.1 Underlaget för intyget ska kunna verifieras vid kontroll.

Om utgiften kopplar till ett avbetalningsköp ska stödmottagaren också bifoga …

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 november 2020.

CHRISTINA NORDIN

Anders Mårtensson

(Generaldirektörens kansli)

1 En oberoende part kan till exempel vara en certifierad eller godkänd besiktningsman för Robust fiber eller motsvarande. Det

kan också vara en auktoriserad eller godkänd revisor.