SJVFS 2020:35

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av vattenbruket

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, Tfn 036-15 50 00

Telefax: 036-19 05 46

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:35

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk

undersökning av vattenbruket;

Utkom från trycket

den 4 december 2020

beslutade den 3 december 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om

den officiella statistiken, följande.

1 § Uppgifter till den statistiska undersökningen av vattenbruket ska på begäran

lämnas till Jordbruksverket, eller till den som Jordbruksverket utser, av näringsidkare

som bedriver vattenbruksproduktion av djur eller växter.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bilaga till denna författning.

3 § Jordbruksverket kan besluta att uppgifter som framgår av bilagan till denna

författning får undantas från uppgiftslämnarskyldighet.

4 § Uppgifterna ska avse det kalenderår som föregår det år då uppgifterna lämnas.

Uppgifterna ska ha kommit in senast den 15 mars året efter aktuellt kalenderår.

5 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att uppgifterna får lämnas

vid ett senare tillfälle.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021.

JAN CEDERVÄRN

Maria Johansson

(Statistikenheten)

SJVFS 2020:35

Bilaga

2

I denna bilaga redovisas de uppgifter som näringsidkare enligt 2 § ska lämna årligen.

A. Grunduppgifter

 Organisationsnummer

 Anläggningsnummer från vattenbruksregistret

 Företagets namn

 Kontaktperson

 Adressuppgifter

 Postnummer

 Postort

B. Uppgifter om vattenbruksverksamheter

 Vattenbruksverksamheternas länsvisa belägenheter och antal aktiva

anläggningar per län.

 Antal sysselsatta fördelade på:

 Företagare, avlönad arbetskraft och oavlönade samt kön.

 Ålder

 Högsta utbildningsnivå,

 Medborgare i Sverige, medborgare i ett annat EU/EES-land eller

medborgare i ett land utanför EU/EES.

 Antal arbetade timmar för företagare, avlönad arbetskraft och oavlönad

arbetskraft samt kön.

 Personalkostnader fördelade mellan företagare och avlönad arbetskraft

 Totala kostnader exklusive räntekostnader och avskrivningar uttryckt i kronor

exklusive moms, fördelade mellan posterna:

 Energi (elkostnad, drivmedel, eldningsolja),

 Reparationer och underhållskostnader (av inventarier, byggnader och

anläggningar),

 Inköp av levande vattenbruksorganismer (sättfisk, sättkräftor, övriga

yngel, larver och alger),

 Fiskfoder och

 Andra driftskostnader.

 Inköp av levande vattenbruksorganismer och fiskfoder i kilogram.

 Extraordinära intäkter och kostnader i kronor (för till exempel

försäkringsersättningar och olyckor eller andra störningar).

 Totala investeringar i vattenbruksverksamheten exklusive kostnader för

reparation/underhåll uttryckt i kronor exklusive moms.

SJVFS 2020:35

3

 All produktion av matfisk, matkräftor, blötdjur (musslor och ostron), alger

(sjögräs), sättfisk, sättkräftor, rom respektive yngel fördelas mellan

produktion i havet (salt och bräckt vatten) och sötvatten efter:

 Antal odlingsenheter och total volym fördelat mellan odlingsteknikerna

jorddammar, kassar, bassänger, tråg, eller recirkulerande system.

 Total areal för jorddammar.

 Nyttjad vattenareal och antal odlingsenheter för vattenbruksproduktion

av blötdjur och alger fördelat mellan på rep (band/nät), flottar och

bottenodling.

 Längd för odlingsenheter på rep (band/nät) och på flottar.

 Produktionens storlek av matfisk, matkräftor, blötdjur (musslor och

ostron), alger, (sjögräs), sättfisk, sättkräftor, rom respektive yngel efter art

och län i vikt, (Rom och yngel uttrycks i antal).

 Produktionens storlek av matfisk, matkräftor, blötdjur (musslor och

ostron), alger (sjögräs), sättfisk, sättkräftor, rom respektive yngel efter art

som fakturerad försäljning i kronor exklusive moms.

 Den del av produktionen som har använts för utsättning.

 Produktionsbortfall fördelat efter art som rymlingar respektive som

dödlighet uttryckt i procent.