SJVFS 2021:14

Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2021:14

Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av

veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och

bekämpning av vissa djursjukdomar;

Saknr K 13

Utkom från trycket

den 16 april 2021

beslutade den 15 april 2021.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4 § epizootiförordningen

(1999:659) och 6 § förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m., följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djur-

sjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa

(”djurhälsolag”)2 samt till denna förordning antagna genomförandeförordningar och

delegerade förordningar. De bestämmelser som kompletteras i dessa föreskrifter är de

som reglerar användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och

bekämpning av de djursjukdomar som omfattas av 4 §.

2 § Ytterligare bestämmelser om användning av veterinärmedicinska läkemedel för

förebyggande och bekämpning av sjukdom finns i

1. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och

läkemedelsanvändning, och

2. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om

skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård.

Definitioner

3 § Ord och uttryck i dessa föreskrifter betyder samma sak som i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2016/429 samt till denna förordning antagna genom-

förandeförordningar och delegerade förordningar. Begreppet veterinärmedicinska

läkemedel har i dessa föreskrifter samma betydelse som i artikel 4.1 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om

veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG.3

Begreppet omfattar även vacciner.

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L

241, 17.9.2015, s. 1, Celex 32015L1535 ).

2 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1 (Celex 32016R0429).

3 EUT L 4, 7.1.2019, s. 43 (Celex 32019R0006).

SJVFS 2021:14

2

Förbud och undantag

4 § Om inte annat anges i 5–7 §§ eller om Jordbruksverket har föreskrivit eller beslutat

annat, får veterinärmedicinska läkemedel inte användas för att förebygga och bekämpa

följande sjukdomar:

1.

Sjukdomar som förtecknas i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2016/429.

2. transmissibla spongiforma encefalopatier (TSE),

3. vesikulär svinsjuka (Swine Vesicular Disease),

4. vesikulär stomatit,

5. Brucellos hos livsmedelsproducerande djur av andra serotyper än de som

omfattas av punkten 1,

6. annan filovirusinfektion än Ebola hos primater,

7. infektiös pankreasnekros med undantag för serotyp ab, och

8. vårviremi hos karp.

5 § Trots förbudet i 4 § är användning av veterinärmedicinska läkemedel, utom

vaccin, tillåtet för

1. avmaskning mot rävens dvärgbandmask (echinococcos),

2. behandling av CEM hos häst,

3. behandling av varroa-kvalster hos bin, och

4. behandling av Mycoplasma gallisepticum och Mycoplasma meleagridis för

fjäderfä och fåglar i fångenskap, som inte hålls för avel, och som i artikel 4 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 definieras som

fjäderfä och fåglar i fångenskap.

6 § Trots förbudet i 4 § är vaccination tillåten mot

1. rabies,

2. mjältbrand,

3. West Nile-feber hos hästdjur,

4. ekvint arteritvirus, och

5. paramyxovirusinfektion hos duvor som i artikel 4 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2016/429 definieras som fåglar i fångenskap.

Vaccinet som används mot paramyxovirusinfektion ska vara avdödat.

Särskilda bestämmelser om vaccination mot rabies finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och

personal inom djurens hälso- och sjukvård.

7 § Trots förbudet i 4 § får vaccination mot högpatogen aviär influensa (HPAI) av

fåglar i fångenskap enligt definition i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2016/429 utföras efter beslut av Jordbruksverket och under

förutsättning att minst ett av följande krav är uppfyllda:

1. Fåglarna hålls på en avgränsad anläggning.

2. Fåglarna hålls för vetenskapliga ändamål eller i syfte att bevara skyddade

eller utrotningshotade arter.

3. Fåglarna har officiellt registrerats som sällsynta raser.

SJVFS 2021:14

3

4. Fåglarna har ett vederbörligen motiverat högt avelsvärde, kulturellt värde

eller utbildningsvärde.

Ansökan om att få utföra vaccination ska skickas till Jordbruksverket och innehålla

uppgifter om vilka djur som vaccinationen omfattar samt hur de uppfyller något av

kraven för vaccinationen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 21 april 2021.

2. Genom författningen upphävs 9 kap. Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska

sjukdomar.

CHRISTINA NORDIN

Emma Johansson

(Djuravdelningen)