SJVFS 2021:16

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får, höns och kycklingar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2021:16

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk

undersökning av näringsidkares innehav av svin, får,

höns och kycklingar;

Utkom från trycket

den 7 maj 2021

beslutade den 6 maj 2021.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om

den officiella statistiken, följande.

1 § Uppgifter till de statistiska undersökningarna 2021 och 2022 av näringsidkares

innehav av svin, får, höns och kycklingar ska på begäran lämnas till Jordbruksverket

av

1. den som vid undersökningstillfället brukar sammanlagt mer än 2,0 hektar

åkermark,

2. den som vid undersökningstillfället brukar sammanlagt minst 5,0 hektar

jordbruksmark, eller

3. den som äger en djurbesättning som någon gång mellan den 1 januari och den

1 juni innevarande undersökningsår omfattar:

a) minst 10 nötkreatur,

b) minst 10 suggor,

c) minst 50 svin,

d) minst 20 får, eller

e) minst 1 000 fjäderfä.

2 § Uppgifterna ska lämnas på blanketter som framgår av bilaga 1 till denna

författning. De uppgifter som ska lämnas framgår av bilaga 2 till denna författning.

Uppgifterna ska avse näringsidkarens innehav av djur och ha kommit in till

Jordbruksverket enligt följande:

1. uppgifter om innehav av djur den 3 juni 2021 ska ha kommit in senast den 24

juni 2021.

2. uppgifter om innehav av djur den 2 juni 2022 ska ha kommit in senast den 23

juni 2022.

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att uppgifterna får lämnas

vid ett senare tillfälle.

--------------------------

SJVFS 2021:16

2

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2021 och gäller till och med den 31

december 2022.

CHRISTINA NORDIN

Anders Grönvall

(Statistikenheten)

SJVFS 2021:16

3

Bilaga 1

Blanketter för undersökning av jordbrukares innehav av djur

Följande blanketter ska användas för att genomföra Djurräkningar under åren 2021-

2022.

Undersökningsår

Blankett

2021

Djurräkningen den 3 juni 2021

2022

Djurräkningen den 2 juni 2022

SJVFS 2021:16

4

Bilaga 2

Uppgifter som den undersökningen vänder sig till ska lämna

1. Uppgifter om antalet får

a. Antalet tackor, 1 år eller äldre.

b. Antalet baggar, 1 år eller äldre.

c. Antalet lamm, 1 år eller yngre.

i. Varav lamm, födda under undersökningsåret.

2. Uppgifter om antal Svin

a. Antalet Galtar.

b. Antalet Suggor, första gången dräktiga (gyltor).

c. Antalet Övriga betäckta suggor.

d. Antalet Ännu ej betäckta gyltor (gyltämnen).

e. Antalet Övriga suggor.

f. Antalet Slaktgrisar 110 kg och däröver.

g. Antalet Slaktgrisar mellan 80 och 109 kg.

h. Antalet Slaktgrisar mellan 50 och 79 kg.

i. Antalet Grisar mellan 20 och 49 kg.

j. Antalet Smågrisar under 20 kg (inklusive diande).

k. Antalet Slaktgrisar under en normal uppfödningsomgång (20 kg och

däröver).

3. Uppgifter om antal Höns och Kycklingar

a. Antalet Höns för äggproduktion, 20 veckor eller äldre.

b. Antalet Höns för produktion av slaktkycklingar, 20 veckor eller äldre.

c. Antalet Kycklingar avsedda för äggproduktion (unghöns).

d. Antalet Slaktkycklingar.

e. Antalet Höns under Normal uppfödningsomgång.

f. Antalet Slaktkycklingar under Normal uppfödningsomgång.