SJVFS 2021:17

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2021:17

Saknr J 12

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk,

kräftdjur och blötdjur och produkter därav;

Utkom från trycket

den 7 maj 2021

Omtryck

beslutade den 6 maj 2021.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd med Havs- och

vattenmyndigheten, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och

Tullverket, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk,

kräftdjur och blötdjur och produkter därav1

dels att 4–11, 13–16 och 20 §§ och bilagorna 2–5 till föreskrifterna ska upphävas,

dels att ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att 1–3, 12 och 21 §§ samt bilaga 1 till föreskrifterna ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om införsel av vattenlevande djur och produkter

därav finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars

2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter

med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)2 samt dess underakter. (SJVFS 2021:17).

Definitioner

2 §3 I dessa föreskrifter betyder:

Vattenbruksdjur

Levande odlad fisk inklusive rom och mjölke,

levande odlade kräftdjur och blötdjur

inklusive dess förstadier samt levande

viltfångad fisk, kräftdjur eller blötdjur

avsedda att tillföras en odling eller att

utplanteras.

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2000:157.

2 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1 (Celex 32016R0429).

3 Ändringen innebär att definitionerna av ”fisk, kräftdjur och blötdjur”, ”godkänd zon”, ”officiellt organ” och ”direkt

konsumtion som livsmedel” har tagits bort.

SJVFS 2021:17

Saknr J12

2

Odling

Varje anläggning eller plats där det hålls

vattenbruksdjur för odling. (SJVFS 2021:17).

3 § Vid införsel av vattenbruksdjur för odling eller utsättning från länder inom

Europeiska unionen (EU) eller från tredje land gäller 12 §. (SJVFS 2021:17).

4 § har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

Transport m.m.

5 § har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

Djurhälsorestriktioner

5 a § har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

Vattenbruksdjur för odling eller utsättning

Hälsokrav

6 § har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

Flyttningsdokument m.m.

7 § har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

8 § har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

Särskilda bestämmelser

Vattenbruksdjur som anges i lista I och II i bilaga 1

9 § har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

Odlade vattenbruksdjur som inte är omnämnda i lista I och II i bilaga 1

10 § har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

Viltlevande vattenbruksdjur

11 § har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

Vattenbruksdjur enligt lista III i bilaga 1

12 § Vid förflyttning ska vattenbruksdjur enligt lista III härröra från en zon eller

odling som har minst samma hälsostatus avseende infektiös pankreasnekros (IPN) som

den zon eller odling som djuren flyttas till. (SJVFS 2021:17).

SJVFS 2021:17

Saknr J12

3

Akvariefiskar

13 § har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

Fisk, blötdjur och kräftdjur och produkter därav avsedda för direkt konsumtion

eller vidareförädling som livsmedel

14 § har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

15 § har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

16 § har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

17 § har upphävts genom (SJVFS 1997:87).

18 § har upphävts genom (SJVFS 1997:87).

19 § har upphävts genom (SJVFS 1997:87).

Övriga bestämmelser

20 § har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

21 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från 12 §.

(SJVFS 2021:17).

Denna författning4 träder i kraft den 8 augusti 1995, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:122) om införsel av vattenbruksdjur från länder inom det

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skall upphöra att gälla.

Denna författning5träder i kraft den 15 september 1997.

Denna författning6träder i kraft den 4 december 1998.

Denna författning7träder i kraft den 30 augusti 2000.

4SJVFS 1995:125.

5SJVFS 1997:87.

6SJVFS 1998:123.

7SJVFS 2000:129.

SJVFS 2021:17

Saknr J12

4

Denna författning8 träder i kraft den 1 januari 2001.

Denna författning9 träder i kraft den 17 maj 2021.

CHRISTINA NORDIN

Klara Eskilsson

(Djurhälsoenheten)

8

SJVFS 2000:157.

9 SJVFS 2021:17.

SJVFS 2021:17

Saknr J12

5

Bilaga 1 10

Sjukdom

Mottagliga arter

Lista III

Infektiös pankreasnekros

(IPN)

Fisk tillhörande familjen Salmonidae

och Anguillidae

(SJVFS 2021:17)

.

10 Ändringen är en följd av att hänvisningen till Lista I och II har tagits bort.

SJVFS 2021:17

Saknr J12

6

Bilaga 2

har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

SJVFS 2021:17

Saknr J12

7

Bilaga 3

har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

SJVFS 2021:17

Saknr J12

8

Bilaga 4

har upphävts genom (SJVFS 2021:17).

SJVFS 2021:17

Saknr J12

9

Bilaga 5

har upphävts genom (SJVFS 2021:17).