SJVFS 2021:8

Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2021:8

Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur,

grisar, hästar, får och getter som används till avel;

Saknr M 10

Utkom från trycket

den 9 april 2021

beslutade den 8 april 2021.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2, 3 och 12 §§ förordningen

(2006:816) om kontroll av husdjur, m.m., följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa

föreskrifter

innehåller

kompletterande

bestämmelser

till

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om

avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen

av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av

förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om

upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel)1.

2 § I dessa föreskrifter har begreppen avelsorganisation, avelsverksamhet,

avelsmaterial och härstamningsbevis samma betydelse som i förordning (EU)

2016/1012.

Ansökan om erkännande av avelsorganisation och avelsverksamhet

3 § En organisation eller sammanslutning som vill bli en erkänd avelsorganisation

eller avelsverksamhet ska ansöka om detta hos Jordbruksverket. Ansökan ska vara

skriftlig och innehålla

1. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer, samt

2. en redogörelse för att organisationen eller sammanslutningen uppfyller de krav

som anges i artikel 4.3 i förordning (EU) 2016/1012.

4 § En avelsorganisation får inte neka en djurhållare eller uppfödare att registrera ett

djur i en stambok av skälet att ägaren till djuret eller djurhållaren inte är medlem i

avelsorganisationen.

Användning av avelsmaterial inom Sverige

5 § Avelsmaterial som avses i artikel 21.5 i förordning (EU) 2016/1012 och som ska

användas för avel endast inom Sverige får samlas in, produceras, behandlas och lagras

på en anläggning med tillstånd för semin- eller embryoverksamhet enligt svensk

lagstiftning.2

1 EUT L 171, 29.6.2016, s.66 (Celex 32016R1012).

2 Med svensk lagstiftning avses i denna bestämmelse:

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJFVS 2015:1) om seminverksamhet med hästdjur,

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJFVS 1999:114) om seminverksamhet med får och get,

SJVFS 2021:8

2

6 § Avelsorganisationer får tillåta att avelsmaterial åtföljs av härstamningsbevis som

har utfärdats av seminstationer, spermastationer, embryosamlingsgrupper eller

embryoproduktionsgrupper under förutsättning att

1. härstamningsbeviset har utfärdats på grundval av uppgifter från

avelsorganisationen, och

2. den verksamhet som har utfärdat härstamningsbeviset är godkänd för handel

inom EU med sådant avelsmaterial.

Kontroll

7 § Om länsstyrelsen upptäcker allvarliga brister i de erkända avelsorganisationernas

eller avelsverksamheternas verksamhet vid kontroll enligt 10 § förordningen

(2006:816) om kontroll av husdjur, m.m., ska länsstyrelsen rapportera detta till

Jordbruksverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 21 april 2021.

2. Genom författningen upphävs

a) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2018:27) om nötkreatur,

grisar, får och getter som används till avel,

b) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2018:24) om hästdjur som

används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur.

CHRISTINA NORDIN

David Slottner

(Djuravdelningen)

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJFVS 2009:91) om seminverksamhet med hund och katt,

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJFVS 1999:112) om seminverksamhet med svin,

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJFVS 2004:41) om seminverksamhet med nötkreatur, samt

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får

och get