SKVFS 2007:1

Skatteverkets föreskrifter om dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:1

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 20 februari 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om dokumentation av prissättning mellan företag i

intressegemenskap

beslutade den 14 februari 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd av 19 kap. 2 b § andra stycket

lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 12

kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontroll-

uppgifter följande.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter förstås med

armlängdsprincipen: principen att kommersiella och finansiella

transaktioner skall vara baserade på samma villkor som skulle ha till-

lämpats om företagen inte varit i intressegemenskap,

EUTPD: den uppförandekod som avses i resolutionen från rådet

och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet,

av den 27 juni 2006 om en uppförandekod om dokumentationskrav för

internprissättning för företag i intressegemenskap i Europeiska unio-

nen (EUT C 176, 28.7.2006, s. 01),

riktlinjer:

riktlinjer antagna av Organisationen för ekonomiskt

samarbete och utveckling (OECD) år 1995 med därefter gjorda änd-

ringar publicerade i rapporten Transfer Pricing Guidelines for Mul-

tinational Enterprises and Tax Administrations [C (95) 126/Final],

företagsgrupp: grupp av sådana företag som avses i 19 kap. 2 a §

lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

interna

transaktioner: internationella transaktioner mellan två

eller flera företag inom en företagsgrupp,

prissättningsmetod: någon av de metoder som anges i riktlinjerna,

jämförelsefaktorer: de faktorer för att fastställa jämförbarhet som

anges i kapitel I i riktlinjerna,

externa

jämförelsetransaktioner:

jämförbara transaktioner mellan

oberoende företag som kan användas vid kontroll av att priser och öv-

riga villkor mellan företag inom företagsgruppen är marknadsmässiga,

interna jämförelsetransaktioner: jämförbara transaktioner mellan

företag i företagsgruppen och oberoende företag som kan användas vid

kontroll av att priser och övriga villkor mellan företag inom företags-

gruppen är marknadsmässiga.

2 § De uppgifter som dokumentationen skall innehålla enligt 3–9 §§

skall göra det möjligt att bedöma om priser och övriga villkor avse-

ende interna transaktioner överensstämmer med armlängdsprincipen.

SKVFS 2007:1

2

Dokumentationen behöver endast innehålla sådan information som

behövs för en rimlig bedömning i dessa avseenden.

Beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten

3 § Dokumentationen skall innehålla en beskrivning av företags-

gruppens juridiska struktur där ägarförhållandena och hur företaget

kontrollerar eller kontrolleras av andra företag i företagsgruppen an-

ges. Företagets och företagsgruppens organisatoriska struktur och

verksamhet i operationellt hänseende skall anges. Väsentliga föränd-

ringar inom företaget och företagsgruppen under räkenskapsåret skall

redovisas.

4 § Beskrivningen skall innehålla sådan finansiell information som

är relevant för tillämpningen av vald prissättningsmetod för räken-

skapsåret avseende företaget och de andra företag inom företagsgrup-

pen som företaget haft interna transaktioner med under räkenskapsåret.

Beskrivningen skall även innehålla uppgifter om branschspecifika för-

hållanden och den inriktning på verksamheten som påverkat företagets

prissättning av interna transaktioner.

Uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna

5 § Dokumentationen skall innehålla en beskrivning av företagets in-

terna transaktioner i förhållande till vart och ett av de företag med

vilka transaktioner förekommit, antingen transaktion för transaktion

eller i aggregerad form.

Transaktionerna skall beskrivas utifrån jämförelsefaktorerna och

beskrivningen skall bland annat innehålla uppgifter om

1. typ av transaktion,

2. värde,

3. mängd,

4. andra avtalsvillkor,

5. eventuella samband med andra transaktioner som är väsentliga för

prissättningen, och

6. kostnadsunderlag, fördelningsmodell och vinstpålägg vid

kostnadsbaserad indirekt debitering av tjänster.

6 § Dokumentationen skall också innehålla de avtal som är väsent-

liga för prissättningen eller en förteckning över dessa avtal. Företag

med ett stort antal avtal får istället upprätta en beskrivning av vilka

olika huvudkategorier av avtal som företaget har ingått och vilken

prismetodik dessa innehåller.

Avtal och andra överenskommelser angående frågor om intern-

prissättning som företaget eller annat företag inom företagsgruppen

ingått med myndighet och som berör företaget skall redovisas. Doku-

mentationen skall också innehålla utländska förhandsbesked eller and-

ra liknande meddelanden angående frågor om internprissättning som

berör företaget.

SKVFS 2007:1

3

Funktionsanalys

7 § Funktionsanalysen enligt 19 kap. 2 b § första stycket 3 lagen

(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall beskriva

företagens roller och innehålla en specifikation av företagens funktio-

ner, tillgångar och risker samt dessas ekonomiska betydelse.

Beskrivning av vald prissättningsmetod

8 § Företaget skall i beskrivningen av vald prissättningsmetod enligt

19 kap. 2 b § första stycket 4 lagen (2001:1227) om självdeklarationer

och kontrolluppgifter ange hur företaget tillämpar metoden.

Jämförbarhetsanalys

9 § I den jämförbarhetsanalys som avses i 19 kap. 2 b § första

stycket 5 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrollupp-

gifter skall en beskrivning av använda interna och externa jämförelse-

transaktioner göras samt av hur urvalet av dessa skett. Analysen skall

ske med beaktande av jämförelsefaktorerna och eventuella justeringar

som utförts för att förbättra jämförbarheten. I de fall jämförelsetrans-

aktioner inte har identifierats skall dokumentationen innehålla en be-

skrivning av hur företaget kommit fram till att prismetodiken överens-

stämmer med armlängdsprincipen.

Transaktioner av mindre värde

10 § För interna transaktioner av mindre värde får dokumentationen

innehålla en förenklad redovisning av de uppgifter som anges i 19 kap.

2 b § första stycket lagen (2001:1221) om självdeklarationer och

kontrolluppgifter. Med transaktioner av mindre värde avses varor till

ett sammanlagt marknadsvärde av högst 630 prisbasbelopp per företag

inom företagsgruppen samt övriga transaktioner till ett sammanlagt

marknadsvärde av högst 125 prisbasbelopp per företag inom företags-

gruppen. Den förenklade redovisningen skall innehålla de uppgifter

som anges i bilagan till dessa föreskrifter. Denna möjlighet till förenk-

lad redovisning gäller inte för transaktioner som avser överlåtelse av

immateriella tillgångar.

Sammanställning

11 § Interna handlingar och uppgifter som ingår i dokumentationen

skall finnas för varje räkenskapsår. Företaget skall ha sådana rutiner att

det är möjligt att på begäran av Skatteverket för varje räkenskapsår

sammanställa en dokumentation enligt dessa föreskrifter.

Övriga frågor

12 § Dokumentationen skall på begäran av Skatteverket ges in till

verket. En sådan begäran får ske efter den dag då självdeklarationen

SKVFS 2007:1

4

för räkenskapsåret skall lämnas. Företaget skall beredas rimlig tid att

efterkomma en sådan begäran. Dokumentationen får ges in i pappers-

form eller i elektronisk form.

13 § Dokumentationen skall upprättas på svenska, danska, norska

eller engelska språket.

14 § Dokumentationen skall bevaras i tio år efter utgången av det

kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

15 § En dokumentation, som är upprättad enligt EUTPD, och som

uppfyller samtliga där angivna villkor, anses upprättad enligt dessa

föreskrifter.

Upprättas dokumentation enligt EUTPD gäller bestämmelserna i

11–14 §§.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2007 och tillämpas på

beskattningsår som börjar den 1 januari 2007 eller senare.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Gunilla Dersand Holmberg

(Rättsavdelningen, enhet 6)

SKVFS 2007:1

5

Följande information skall redovisas om dokumentationen får

upprättas i förenklad form enligt 10 § Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2007:1) om dokumentation av prissättning mellan

företag i intressegemenskap. Dokumentationen skall innehålla en

beskrivning av;

1. företagsgruppens juridiska struktur samt företagets och före-

tagsgruppens organisatoriska struktur och verksamhet i opera-

tionellt hänseende,

2. motpart i den interna transaktionen och uppgift om dennes

verksamhet,

3. aktuella transaktioner med angivande av typ, omfattning och

värde,

4. använd metod för att fastställa att prissättningen av de interna

transaktionerna överensstämmer med marknadspris, och

5. eventuellt utnyttjade jämförelsetransaktioner.

Bilaga