Upphävd författning

Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

(LSK)

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
2001-12-13
Ändring införd
SFS 2001:1227 i lydelse enligt SFS 2011:1287
Ikraft
2002-01-01
Upphäver
Lag (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om skyldighet att lämna självdeklarationer, särskilda uppgifter och kontrolluppgifter.

[S2]I lagen finns också bestämmelser med anknytning till uppgiftsskyldigheterna.

Prop. 2001/02:25: Det närmare syftet med uppgiftsskyldigheten anges i 2–4 §§. Bestämmelserna har förtydligats i förhållande till gällande regler så att det klart framgår att uppgiftsskyldigheten omfattar även annat än uppgifter till ledning för taxering.

I andra stycket har i förtydligande syfte lagts till att lagens tillämpningsområde även omfattar sådant som har anknytning till de angivna uppgiftsskyldigheterna. Här avses bl.a. skyldigheten att lämna förbindelse om att lämna kontrolluppgifter ...

[K1]2 §  I självdeklarationerna lämnas uppgifter till ledning för

 1. egen taxering enligt taxeringslagen (1990:324),
 2. taxering enligt taxeringslagen av delägare i svenska handelsbolag och medlemmar i europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
 3. beslut om mervärdesskatt i fall som avses i 3 kap. 14 §,
 4. bestämmande av underlag för egenavgifter enligt 3 kap.socialavgiftslagen (2000:980),
 5. bestämmande av underlag för skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
 6. bestämmande av underlag för avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, samt
 7. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap.socialförsäkringsbalken.

[S2]Bestämmelser om skyldighet att lämna självdeklaration finns i 2 kap.Lag (2010:1285).

Prop. 2001/02:25: ledning för någon annans taxering, punkt 2. Svenska handelsbolag taxeras numera för t.ex. fastighetsskatt. I sin deklaration skall handelsbolaget även lämna uppgift till ledning för delägarnas taxeringar (se 3 kap. 18 §). Detta gäller även de europeiska ekonomiska intressegrupperingarna. De skall enligt artikel 40 i rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) beskattas på samma sätt som svenska handelsbolag, dvs. nettoinkomsten ...

[K1]3 §  I de särskilda uppgifterna lämnas uppgifter för

 1. bedömning av stiftelsers och föreningars skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
 2. taxering enligt taxeringslagen (1990:324) av delägare i svenska handelsbolag och medlemmar i europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
 3. bestämmande av vilket fartområde ett fartyg går i, samt
 4. kontroll av uppskovsbelopp enligt 47 kap.inkomstskattelagen när ersättningsbostaden är belägen utomlands.

[S2]Bestämmelser om skyldighet att lämna särskilda uppgifter finns i 5 kap.Lag (2006:1521).

Prop. 2006/07:19: I en ny fjärde punkt i första stycket anges syftet med den föreslagna uppgiftsskyldigheten i nya 5 kap. 2 a §.

Prop. 2001/02:25: För att kunna bedöma om stiftelser och föreningar skall vara skattskyldiga eller ej skall de – även om de anser sig vara undantagna från skattskyldighet – lämna vissa uppgifter. Ett av syftena med de särskilda uppgifterna är enligt punkt 1 att få in nämnda uppgifter för bedömning av om skattskyldighet föreligger.

Ett annat syfte med de särskilda uppgifterna är enligt punkt 2 att de svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar som inte skall ...

[K1]4 §  I kontrolluppgifterna lämnas uppgifter om andra än uppgiftslämnaren själv till ledning för

 1. taxering enligt taxeringslagen (1990:324),
 2. bestämmande av underlag för egenavgifter enligt 3 kap.socialavgiftslagen (2000:980),
 3. bestämmande av underlag för skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
 4. bestämmande av underlag för avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
 5. registrering av skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),
 6. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap.socialförsäkringsbalken,
 7. beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt förutomlands bosatta, samt
 8. beskattning utomlands.

[S2]Bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgifter finns i 6–13 kap.Lag (2010:1285).

Prop. 2001/02:25: Bestämmelsen i punkt 1 om att kontrolluppgift skall lämnas till ledning för andras taxeringar har sin motsvarighet i 3 kap. 1 § den gamla lagen.

Kontrolluppgifter skall också lämnas för beräkning och kontroll av underlaget för avgifter eller skatter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) (egenavgifter), lagen (1990:659) om särskild ...

Definitioner

[K1]5 §  Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag samma betydelse och tillämpningsområde som i

 1. a) taxeringslagen (1990:324),
  1. inkomstskattelagen (1999:1229),
  2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
  3. lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
  4. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket14 och 6–10 den lagen,
  5. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
  6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
  7. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
  8. 3 kap.socialavgiftslagen (2000:980), och
  9. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

[S2]när det gäller bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till ledning för taxering och annat bestämmande av underlag för skatt eller avgift, bedömning av skattskyldighet, beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller beskattning utomlands,

 1. mervärdesskattelagen (1994:200) när det gäller redovisning av mervärdesskatt, samt
 2. skattebetalningslagen (1997:483) när det gäller skyldighet att lämna uppgifter till ledning för registrering av skatteavdrag.

[S3]Vid användandet i denna lag av termer och uttryck som avses i inkomstskattelagen ska med juridisk person även avses dödsbon, handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar men inte investeringsfonder. Lag (2011:1287).

Prop. 2007/08:55: Ändringen är föranledd av en ny punkt, 9, i 2 § första stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Prop. 2001/02:25: Hänvisningen till mervärdesskattelagen (1994:200) är en följd av att mervärdesskatt i vissa fall redovisas i självdeklaration enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483). När det gäller skyldigheten att lämna uppgifter till ledning för registrering av skatteavdrag är det innebörden av termer och uttryck i skattebetalningslagen ...

[K1]6 §  Vad som i denna lag föreskrivs om avgift enligt socialavgiftslagen (2000:980) skall tillämpas även på särskild löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och allmän löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Prop. 2001/02:25: I sak innebär det ingen förändring eftersom det redan finns bestämmelser med samma innebörd i 3 § lagen om särskild löneskatt på förvärvsinkomster respektive 4 § lagen om allmän löneavgift. De senare bestämmelserna kommer att utgå.

Beslutande myndighet

[K1]7 §  Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket. Lag (2003:674).

Prop. 2001/02:25: Behörig att fatta beslut skall den skattemyndighet vara som är behörig att fatta beslut enligt skattebetalningslagen (1997:483). Ett beslut att förelägga någon att lämna självdeklaration, att komplettera en lämnad självdeklaration eller att lämna en uppgift skall alltid kunna fattas av den skattemyndighet som kan fatta beslut som rör den skattskyldige enligt 2 kap. 1, 2 eller 5 ...

8 § Har upphävts genom lag (2003:674).

Valuta

[K1]9 §  Uppgifter om belopp skall, om inte annat föreskrivs, anges i svenska kronor. Lag (2003:1090).

Prop. 2003/04:10: Ändringen innebär att uppgifter kan lämnas i annan valuta än svenska kronor om det särskilt anges. Ändringen behövs eftersom det enligt förslaget (3 kap. 9 b §) skall införas regler om att resultat- och balansräkning för juridiska personer som kan komma i fråga för CFCbeskattning skall lämnas i företagets redovisningsvaluta.

Allmän och särskild självdeklaration

[K2]1 §  Självdeklaration lämnas som allmän självdeklaration eller särskild självdeklaration. Allmän självdeklaration lämnas av fysiska personer och dödsbon. Särskild självdeklaration lämnas av andra juridiska personer än dödsbon.

Skyldighet att lämna allmän självdeklaration

[K2]2 §  Fysiska personer ska lämna allmän självdeklaration under förutsättning att

 1. intäkterna i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet i annat fall än som avses i 2 under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 42,3 procent av prisbasbeloppet,
 2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 § samt 57 kap.20 och 21 §§inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av passiv näringsverksamhet under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,
 3. intäkterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sådan ränta eller utdelning för vilken kontrolluppgift ska lämnas enligt 8 eller 9 kap. och för sådan schablonintäkt för vilken kontrolluppgift har lämnats enligt 11 kap. 10 § eller 1620 §§, har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor under beskattningsåret,
 4. de är begränsat skattskyldiga och den skattepliktiga intäkten har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,
 5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas,
 6. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
 7. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas. Lag (2011:1287).

Prop. 2001/02:165: Den nya sjunde punkten innebär att fysiska personer är deklarationsskyldiga om de skall lämna uppgift enligt 3 kap. 9 a §. Lagrådet har föreslagit att en bestämmelse av den innebörden införs.

Prop. 2005/06:40: I bestämmelsens första stycke 2 görs en konsekvensändring genom att hänvisningen till 57 kap. 7 och 12 §§ ändras till motsvarande bestämmelser i de nya 57 kap. 20 och 21 §§ IL.

3 kap. 15 a och 16 a §§ Hänvisningarna till 57 kap. 6 § andra stycket IL ändras till de nya bestämmelserna i 57 kap. 7 § första eller andra stycket IL. Vidare byts uttrycket ”har mottagits” ut i 15 a § mot ”innehar”. Bestämmelsen ...

Prop. 2001/02:25: I punkt 1 anges huvudregeln. Deklarationsskyldigheten för en fysisk person är i denna punkt kopplad till ett belopp som motsvarar grundavdraget. Sådant avdrag får göras endast från vissa tjänsteintäkter och från inkomst av aktiv näringsverksamhet. Grundavdraget uppgår för närvarande till lägst 27 procent av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Det gäller även vid 2002 års taxering. Regeringen har i ...

3 § Har upphävts genom lag (2007:1409).

[K2]4 §  Dödsbon ska, om inte annat anges i 5 §, lämna allmän självdeklaration, om

 1. de skattepliktiga intäkterna, med undantag för sådan ränta eller utdelning för vilken kontrolluppgift ska lämnas enligt 8 eller 9 kap. och för sådan schablonintäkt för vilken kontrolluppgift har lämnats enligt 11 kap. 10 § eller 1620 §§, har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,
 2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas,
 3. uppgift enligt 3 kap. 9 a § ska lämnas, eller
 4. uppgift enligt 3 kap. 21 a § ska lämnas. Lag (2011:1287).

Prop. 2001/02:165: Den nya fjärde punkten innebär att dödsbon skall lämna självdeklaration om de skall lämna uppgift enligt 3 kap. 9 a §. Bestämmelsen införs på förslag av Lagrådet.

Prop. 2001/02:25: Bestämmelsen innebär att ett dödsbo endast behöver lämna självdeklaration om boet har haft annan skattepliktig inkomst än sådan inkomst i inkomstslaget kapital för vilka kontrolluppgift skall lämnas enligt 8 eller 9 kap. och om intäkten uppgår till sammanlagt minst 100 kronor. Räntor och utdelningar som inte behöver redovisas i en kontrolluppgift är enligt 8 kap. 8 § inkomstskattelagen skattefria om de inte uppgått till sammanlagt ...

[K2]5 §  Det som skulle ha gällt för den avlidne i fråga om deklarationsskyldighet skall under dödsåret tillämpas på dödsboet.

Prop. 2001/02:25: Den föreslagna formuleringen motsvarar den som används i 4 kap. 1 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) om skattskyldigheten. Lagrådet har förordat en annan formulering av bestämmelsen och att den införs som ett andra stycke i 4 § eftersom det gäller dödsboets

deklarationsskyldighet. ...

6 § Har upphävts genom lag (2002:328).

Skyldighet att lämna särskild självdeklaration

[K2]7 §  Särskild självdeklaration ska lämnas av

 1. aktiebolag och ekonomiska föreningar samt sådana stiftelser, andra liknande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,
 2. sådana ideella föreningar som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) och av sådana trossamfund som avses i 7 kap. 14 § den lagen, om intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 § samma lag,
 3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag av dödsbon, handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar, om intäkterna som den skattskyldige ska ta upp under beskattningsåret har uppgått till minst 200 kronor,
 4. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas, samt
 5. ombudet för en sådan generalrepresentation som avses i 1 kap. 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige för skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom representationen. Lag (2011:1287).

Prop. 2001/02:25: förmögenhetsskatt. Det är naturligt eftersom skattskyldighet är en primär förutsättning för deklarationsskyldighet.

Punkt 1 omfattar de juridiska personer som är deklarationsskyldiga oavsett om de har haft något överskott eller inte. Det innebär att deklarationsskyldighet föreligger även om avdragsgilla kostnader överstiger skattepliktiga intäkter, likaså om någon verksamhet inte har utövats under beskattningsåret. Bestämmelsen motsvarar 2 kap. 8 § första stycket 1 den ...

Skattefri inkomst

[K2]8 §  Vid bedömning av deklarationsskyldighet som enligt detta kapitel är beroende av att intäkterna har uppgått till visst belopp ska hänsyn inte tas till sådan intäkt som är skattefri eller som den fysiska personen inte är skattskyldig för enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Inkomst som enligt skatteavtal helt eller delvis ska undantas från beskattning i Sverige omfattas inte av första stycket. Lag (2007:1409).

Prop. 2001/02:25: Vissa juridiska personer är alltid deklarationsskyldiga oberoende av om de har haft någon intäkt eller inte (se 7 § 1 och 6). Deklarationsskyldighet föreligger även om de inte har bedrivit någon verksamhet under beskattningsåret. För dem saknar bestämmelsen betydelse.

Enligt andra stycket skall hänsyn dock tas till inkomst och förmögenhet som enligt skatteavtal helt eller delvis skall undantas från beskattning här i landet. Bestämmelsen tillkom så sent som 1990 i förtydligande ...

Gemensamma bestämmelser

[K3]1 §  En självdeklaration ska innehålla

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter,
 2. uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som ska hänföras till respektive inkomstslag,
 3. uppgifter om de allmänna avdrag som den skattskyldige har rätt till,
 4. de uppgifter som behövs för beräkning av
  1. fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
  2. avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
  3. särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
  4. expansionsfondsskatt enligt 34 kap.inkomstskattelagen (1999:1229),
  5. egenavgifter enligt 3 kap.socialavgiftslagen (2000:980),
  6. särskild löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
  7. allmän löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
  8. pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap.socialförsäkringsbalken, och
  9. kommunal fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
 5. de uppgifter som behövs för att avgöra om en begränsat skattskyldig uppfyller kraven för att erhålla allmänna avdrag enligt 62 kap.58 §§ eller grundavdrag enligt 63 kap.inkomstskattelagen, samt
 6. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst. Lag (2010:1285).

Prop. 2004/05:19: Paragrafen har kompletteras med en ny punkt 6. Den tidigare punkten 6 betecknas härigenom 7.

Ändringen innebär att självdeklarationen även skall innehålla uppgifter som gör det möjligt för Skatteverket att avgöra om en begränsat skattskyldig uppfyller kraven för att medges allmänna avdrag, grundavdrag eller skattereduktion för utländska medlemsavgifter till fackförening och arbetslöshetskassa. Detta betyder att om den skattskyldige i deklarationen yrkar avdrag för t.ex. ...

Prop. 2001/02:25: Enligt punkt 1 skall självdeklarationen innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter. Vilka dessa är bör kunna anges i verkställighetsföreskrifter. Härigenom blir det lättare att anpassa vilka uppgifter som skall lämnas efter behovet av uppgifter. Det är önskvärt bl.a. med hänsyn till den tekniska utvecklingen som i framtiden kan medföra att deklarationerna i större utsträckning kommer att lämnas på elektronisk väg. Motsvarande bestämmelse i 2 kap. 10 § 1 den gamla lagen är mer detaljerad. ...

2 § Har upphävts genom lag (2007:1409).

Ändringar och tillägg i allmän självdeklaration

[K3]3 §  Om någon uppgift på en sådan förtryckt blankett för allmän självdeklaration som avses i 4 kap. 2 § är felaktig eller saknas, skall den skattskyldige göra den ändring eller det tillägg som behövs.

Prop. 2001/02:25: I förhållande till lagrådremissen har i förtydligande syfte lagts till att det skall vara en sådan förtryckt blankett som avses i 4 kap. 2 §.

Inkomstslaget tjänst

[K3]4 §  Uppgift om kostnadsersättning som avses i 6 kap. 9 § behöver endast lämnas i den utsträckning avdrag görs för ökade levnadskostnader.

Prop. 2001/02:25: Det skall där endast anges att sådan ersättning har utgetts. En så kallad tyst kvittning sker i deklarationen så att ersättning som motsvarar schablonbeloppet och däremot svarande avdrag inte behöver redovisas. Redovisningen avses bli kontrollerad genom revisioner hos arbetsgivaren i stället för genom kontroll av arbetstagarens deklaration (prop. 1990/91:5 s. 96 och 97). ...

Inkomstslaget näringsverksamhet

[K3]5 §  Den som redovisar intäkter i inkomstslaget näringsverksamhet skall, om inte annat framgår av 9 eller 18 § eller av 5 kap. 2 §, för varje näringsverksamhet lämna de uppgifter som behövs för taxeringen.

[S2]Uppgifterna kan avse

 1. intäkter, kostnader och bokslutsdispositioner,
 2. tillgångar, skulder, avsättningar, obeskattade reserver och eget kapital,
 3. justeringar i förhållande till bokföringen, samt
 4. andra uppgifter om verksamheten av betydelse för taxeringen.

[S3]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas för varje näringsverksamhet.

Prop. 2001/02:25: I lagrådsremissen föreslogs att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare skulle föreskriva vilka uppgifter som

skall lämnas. Lagrådet har anfört att nuvarande mera specifika lagreglering av uppgiftsskyldigheten är en säkrare grund för verkställighetsföreskrifter än den som det remitterade förslaget innehåller. Lagrådet förordar ...

[K3]5 a §  Den som är skyldig att lämna självdeklaration för inkomstslaget näringsverksamhet ska lämna uppgift om huruvida

 1. årsbokslutet eller årsredovisningen, som ligger till grund för självdeklarationen, har upprättats med biträde av en uppdragstagare, eller
 2. årsredovisningen, som ligger till grund för självdeklarationen, har varit föremål för revision. Lag (2010:852).

Prop. 2009/10:204: I paragrafen, som är ny, föreskrivs att den som är skyldig att lämna självdeklaration för inkomstslaget näringsverksamhet, dvs. en näringsidkare, ska lämna vissa uppgifter i självdeklarationen om det årsbokslut eller den årsredovisning som ligger till grund för deklarationen.

Enligt punkten 1 ska uppgift lämnas om huruvida näringsidkarens årsbokslut eller årsredovisning har upprättats med biträde av en uppdragstagare, dvs. någon som inte är anställd av näringsidkaren. ...

[K3]6 §  Företag skall, i de fall som avses i 17 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229), lämna uppgift om beslut om eller styrelsens förslag till utdelning eller annat förfogande över uppkommen vinst. Lag (2003:1103).

Prop. 2003/04:28: Paragrafen har kommenterats i avsnitt 5.1.

Prop. 2001/02:25: I förhållande till förslaget i departementspromemorian har förslaget om att vissa större företag skall lämna in årsredovisningen tagits bort. Avsikten är att skattemyndigheten i stället skall få ta del av årsredovisningarna genom att Patent- och registreringsverket tillhandhåller dem. Hur detta skall ske skall lösas genom ett avtal mellan Riksskatteverket och Patent- och registreringsverket.

[K3]7 §  Dotterföretag som redovisar intäkter i inkomstslaget näringsverksamhet skall lämna

 1. identifikationsuppgifter för moderföretaget och, om moderföretaget i sin tur är ett dotterföretag, identifikationsuppgifter för hela koncernens moderföretag, samt
 2. uppgifter om sitt aktie- eller andelsinnehav i moderföretaget och innehavets röstvärde.

[S2]Ägaruppgifterna skall avse förhållandena vid utgången av det senast avslutade beskattningsåret.

Prop. 2001/02:25: Vidare skall dotterföretaget redovisa sitt andelsinnehav i moderföretaget samt andelens röstvärde. Uppgifterna skall avse förhållandena vid utgången av det senast avslutade beskattningsåret. Bestämmelsen

motsvarar 2 kap. 16 § fjärde stycket den gamla lagen. Den ändringen har gjorts att bestämmelsen har blivit generellt utformad till att avse alla dotterföretag ...

Näringsbetingade andelar och vissa andra tillgångar

[K3]7 a §  Den som har fått utdelning på en näringsbetingad andel som är marknadsnoterad skall lämna uppgift om utdelningen om andelen har innehafts kortare tid än ett år när utdelningen rätteligen skulle ha tagits upp i räkenskaperna.

[S2]Den som har avyttrat en näringsbetingad andel eller en näringsbetingad aktiebaserad delägarrätt som är marknadsnoterad skall lämna uppgift om avyttringen om andelen eller delägarrätten har innehafts kortare tid än ett år. Lag (2003:228).

Prop. 2002/03:96: Paragrafen är ny. I första stycket har införts en uppgiftsskyldighet avseende utdelning vars slutliga skattefrihet är beroende av att villkoren om innehavstid i 24 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, har uppfyllts.

Ersättningsfond

[K3]8 §  Den som har eller som under beskattningsåret har haft en ersättningsfond skall lämna uppgifter om

 1. fondens ändamål,
 2. fondens storlek,
 3. fondens ianspråktagande, och
 4. återfört avdrag för avsättning till fonden.

[S2]Fysiska personer skall dessutom i fråga om en sådan ersättningsfond för byggnad eller markanläggning som avses i 31 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) lämna uppgift om hur stor del av fonden som har återförts enligt 26 kap.2 och 4-7 §§ den lagen.

Prop. 2001/02:25: Enligt andra stycket skall fysiska personer även lämna uppgift om hur stor del av det återförda avdraget som skall återföras i inkomstslaget näringsverksamhet.

Motsvarande bestämmelser fanns i 12 § lagen om ersättningsfonder.

Näringsverksamhet där makar deltar tillsammans

[K3]9 §  Om makar tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet, behöver uppgifterna enligt 5 § endast lämnas av en av makarna.

[S2]Båda makarna skall i självdeklarationen lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för tillämpningen av 60 kap.6-11 §§inkomstskattelagen (2003:674).

Prop. 2001/02:25: De uppgifter som behövs för att inkomsten av näringsverksamheten skall kunna fördelas mellan makarna skall dock enligt andra stycket redovisas av båda makarna.

Paragrafen motsvarar 2 kap. 19 § femte stycket den gamla lagen.

Skalbolag

[K3]9 a §  Den som har förvärvat tillgångar enligt 25 a kap. 18 § eller 49 a kap. 10 §inkomstskattelagen (1999:1229) skall lämna uppgift om detta. Lag (2003:228).

Prop. 2001/02:165: Paragrafen är ny. I bestämmelsen föreskrivs att den som har förvärvat tillgångar enligt 49 a kap. 10 § IL, dvs. det som har gjort ett återköp, skall lämna uppgift om detta i deklarationen.

Vissa utländska juridiska personer

[K3]9 b §  Den som någon gång under beskattningsåret har haft andelar i en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster i sådan omfattning eller på ett sådant sätt som anges i 39 a kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna

 1. identifikationsuppgifter för den juridiska personen,
 2. uppgift om sitt andelsinnehav vid beskattningsårets utgång,
 3. uppgift om röstvärdet för sina andelar vid beskattningsårets utgång, och
 4. uppgift om under året inträffade förändringar av andelsinnehavet eller av röstvärdet för sina andelar.

[S2]Den som innehar andelarna vid beskattningsårets utgång ska dessutom lämna resultat- och balansräkningar för den juridiska personen upprättade enligt 6 kap. 4 § bokföringslagen (1999:1078) med de tilläggsupplysningar som anges i 6 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 samt 8 § den lagen. Uppgifterna ska lämnas i den juridiska personens redovisningsvaluta. Lag (2010:1529).

Prop. 2003/04:10: Genom paragrafen, som är ny, införs bestämmelser om skyldighet för vissa delägare i CFC-bolag att lämna uppgifter som beskattningsmyndigheten behöver för tillämpningen av bestämmelserna i IL om beskattning av delägare i CFC-bolag och för kontroll av att de följs. Uppgifterna skall lämnas om delägaren någon gång under beskattningsåret innehaft andelar som skulle ha medfört CFC-beskattning om motsvarande innehav hade förelegat vid årets utgång. Genom lokutionen ”i sådan omfattning eller på ett sådant ...

Prop. 2009/10:235: Paragrafen innehåller bestämmelser om uppgiftslämnande i självdeklarationen i vissa fall.

I andra stycket har de hänvisningar som görs till 6 kap. bokföringslagen (1999:1078) ändrats. Det beror dels på att de bestämmelser som tidigare fanns i 6 kap.6 och <a href="https://lagen.nu/1999:1078#K6P7" ...

[K3]9 c §  I de fall resultat- och balansräkningarna har upprättats i utländsk valuta skall dessa räknas om till svenska kronor. Vid omräkningen skall principerna i 5-7 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. tillämpas på motsvarande sätt.

[S2]Om det inte är möjligt att räkna om den utländska valutan enligt bestämmelserna i första stycket skall omräkning ske på annat lämpligt sätt. Lag (2003:1090).

Prop. 2003/04:10: Paragrafen, som är ny, stadgar att belopp som redovisats i utländsk valuta skall räknas om till svenska kronor när en delägare i ett CFC-bolag enligt den föreslagna 9 b § har lämnat resultat- och balansräkningar för CFCbolag i utländsk valuta och hur omräkningen skall göras. Huvudregeln för omräkningen framgår av första stycket. Genom hänvisningen till principerna i 57 ...

Inkomstslaget kapital

[K3]10 §  Den som gör avdrag för ränteutgifter vid beräkning av resultatet i inkomstslaget kapital ska, om kontrolluppgift inte ska lämnas enligt 8 kap.7, 8 och 10-12 §§, även lämna de uppgifter som behövs för att långivaren ska kunna identifieras. Lag (2008:1044).

Prop. 2008/09:44: Paragrafen ändras genom att den som gör avdrag för ränteutgifter i inkomstslaget kapital och kontrolluppgift saknas om ränta, inte behöver lämna uppgift om skuldens storlek i självdeklarationen. Paragrafen ändras också till följd av att 8 kap. 9 § upphävs. I 8 kap. 9 § regleras kontrolluppgiftsskyldigheten vad gäller skulder när någon ränta inte har mottagits.

Uppskovsbelopp

[K3]11 §  Den som gör avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt skall lämna uppgifter om beteckningen på ersättningsbostaden.

[S2]Om ersättningsbostaden är en bostad i ett privatbostadsföretag eller i ett företag som avses i 47 kap. 5 b § inkomstskattelagen, skall även identifikationsuppgifter lämnas för företaget.

[S3]Om ersättningsbostaden förvärvas först året efter det då ursprungsbostaden avyttrades, skall uppgifterna lämnas i självdeklarationen för det senare året. Lag (2006:1521).

Prop. 2006/07:19: Ändringen är av redaktionell karaktär. I första stycket byts ”uppskovsavdrag” ut mot ”avdrag för uppskovsbelopp”.

Prop. 2003/04:19: I paragrafen anges vilka uppgifter som skall lämnas i självdeklarationen vid uppskovsavdrag. De uppgifter som skall lämnas är de som behövs för att ersättningsbostaden skall kunna identifieras. Paragrafen kompletteras nu så att samma regler gäller för uppgifter om ersättningsbostäder i oäkta bostadsföretag som för ersättningsbostäder i privatbostadsföretag.

Prop. 2001/02:25: De uppgifter som skall lämnas är de som behövs för att ersättningsbostaden skall kunna identifieras. I fråga om villor är det

tillräckligt med fastighetens beteckning. När det gäller privatbostadsrätter erfordras det att identifikationsuppgifter även lämnas om privatbostadsföretaget för att en säker identifiering skall kunna göras. Uppgifter skall lämnas ...

[K3]11 a §  En ägare av en ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp enligt 47 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) skall, om ersättningsbostaden är belägen utomlands, lämna uppgifter av det slag som avses i 11 § första och andra styckena samt övriga uppgifter som är av betydelse för uppskovsbeloppet. Lag (2006:1521).

Prop. 2006/07:19: Denna paragraf är ny. I paragrafen föreskrivs en skyldighet för den som äger en utomlands belägen ersättningsbostad som har ett uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) att i allmän självdeklaration, förutom liknande uppgifter som krävs enligt 11 § första och andra styckena, lämna sådana uppgifter om innehav av ersättningsbostaden som är av betydelse för uppskovsbeloppet. Här avses såväl bibehållande av uppskovsbelopp ...

[K3]12 §  Om äganderätten till en ersättningsbostad har övergått till någon annan

 • genom arv eller testamente till en make, en sambo eller ett hemmavarande barn under 18 år, eller
 • vid bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makens eller sambons död,

[S2]ska dödsboet eller överlåtaren lämna

 1. identifikationsuppgifter för den nye ägaren,
 2. de uppgifter som har lämnats enligt 11 §, och
 3. uppgift om storleken på uppskovsbelopp som enligt 47 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) ska återföras till beskattning vid avyttring av ersättningsbostaden. Lag (2007:1409).

Prop. 2006/07:19: Ändringen är av redaktionell karaktär. Hänvisningen till uppskovsbelopp i 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) i paragrafens tredje punkt anpassas till systematiken i det nya systemet för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad.

Tillkommande belopp

[K3]13 §  Om kapitalvinsten vid avyttring av en tillgång inte kan beräknas på grund av att vinsten är beroende av någon händelse i framtiden, skall den skattskyldige, om inte uppgift skall lämnas enligt 18 § andra stycket, lämna uppgift om detta.

Prop. 2001/02:25: Bestämmelsen bör därför placeras tillsammans med de bestämmelser som kan gälla flera inkomstslag.

Mervärdesskatt

[K3]14 §  Den som enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483) skall redovisa mervärdesskatt i sin självdeklaration skall lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att besluta om mervärdesskatten. Lag (2003:674).

Vissa andelsavyttringar m.m.

[K3]15 §  Den som enligt 49 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) begär uppskov med beskattningen vid ett uppskovsgrundande andelsbyte skall lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna besluta om uppskovet.

[S2]Den som har fått uppskov skall årligen lämna de uppgifter som är av betydelse för om uppskovsbeloppet skall tas upp till beskattning. Lag (2003:674).

Prop. 2001/02:25: De uppgifter som skall lämnas är de som behövs för att skattemyndigheten skall kunna ta ställning till om förutsättningar finns för uppskov. När uppskov har beviljats skall den som fått uppskovet eller den som trätt i dennes ställe årligen lämna sådana uppgifter som behövs för att skattemyndigheten skall kunna ta ställning till om uppskovet kan bestå eller om uppskovsbeloppet skall återföras till beskattning.

Paragrafen motsvarar 2 kap. 17 § fjärde stycket och 19 a § den gamla ...

[K3]15 a §  Den som innehar en andel som är kvalificerad enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b § inkomstskattelagen (1999:1229) skall lämna de uppgifter som behövs för att Skatteverket skall kunna bedöma om verksamhetsvillkoret enligt 48 a kap.6 a och 12 §§inkomstskattelagen är uppfyllt samt besluta om kapitalbeloppet enligt 48 a kap. 8 a § den lagen. Uppgifter skall också lämnas så att Skatteverket kan besluta om tjänstebelopp för utdelning och kapitalvinst vid partiell fission enligt 48 kap. 18 d § och tjänstebelopp för utdelning och kapitalvinst vid andelsbyten enligt 48 a kap. 8 b § samt de tjänstebelopp som har fördelats enligt 48 kap. 18 e §, 48 a kap. 8 c § och 57 kap. 7 c § samma lag. Vidare skall uppgifter lämnas om utdelning och kapitalvinst på sådana andelar. Lag (2006:1421).

[K3]16 §  Om äganderätten till andelar som har förvärvats genom sådant uppskovsgrundande andelsbyte som avses i 49 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) har övergått till någon annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva och om andelen är en lagertillgång hos förvärvaren, skall denne lämna

 1. uppgift om antalet andelar som har förvärvats,
 2. uppgift om uppskovsbeloppet för varje andel, och
 3. identifikationsuppgifter för den som andelarna har övergått från.

[S2]Den till vilken äganderätten till andelarna har övergått skall årligen lämna de uppgifter som är av betydelse för om uppskovsbeloppet skall tas upp till beskattning. Lag (2002:1144).

Prop. 2001/02:25: Paragrafen motsvarar 2 kap. 17 § femte stycket den gamla lagen. I enlighet med vad Lagrådet har förordat har i ett andra stycke tagits en bestämmelse med innebörden att den som genom arv, testamente, bodelning eller gåva förvärvar en andel som i sin tur förvärvats genom andelsbyte, skall årligen lämna uppgifter av betydelse för om uppskovet skall tas upp till beskattning.

[K3]16 a §  Om äganderätten till andelar som är kvalificerade enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b § inkomstskattelagen (1999:1229) har övergått till någon annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva, skall förvärvaren lämna

 1. uppgift om antalet andelar som har förvärvats,
 2. uppgift om tjänstebeloppen för varje andel, och
 3. identifikationsuppgifter för den som andelarna har övergått från.

[S2]Den till vilken äganderätten till andelarna har övergått skall årligen lämna de uppgifter som är av betydelse för frågan om tjänstebeloppet skall tas upp till beskattning. Lag (2006:1421).

Uppgift för beräkning av egenavgifter

[K3]17 §  Om ett avtal som avses i 2 kap. 8 § socialavgiftslagen (2000:980) har träffats om att arbetsgivaravgifter inte skall betalas på en viss ersättning, skall den som får ersättningen uppge detta.

[S2]Om ett avtal som avses i 2 kap. 7 § andra stycket socialavgiftslagen har träffats om att arbetsgivaravgifter skall betalas på en viss ersättning, skall den som får ersättningen uppge detta.

Prop. 2001/02:25: Överenskommelsen skall enligt första stycket redovisas i självdeklarationen. Detta för att korrekta egenavgifter skall kunna debiteras (prop. 1986/87:16 s. 3538 och prop. 2000/01:8 s. 102).

För ersättning som utges av privatpersoner finns ...

[K3]17 a §  Den som begär avdrag vid beräkningen av egenavgifterna enligt 3 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980) ska lämna

 1. uppgift om annat stöd som har beviljats den uppgiftsskyldige under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren och som utgör sådant stöd av mindre betydelse som avses i
 2. de övriga uppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna bedöma om den uppgiftsskyldige har rätt till avdrag. Lag (2010:438).

Prop. 2009/10:178: I paragrafen, som är ny, anges vilka uppgifter som den som begär avdrag vid beräkningen av egenavgifterna måste lämna i självdeklarationen.

Av första punkten framgår att den uppgiftsskyldige ska lämna uppgift om andra stöd som har beviljats denne och som utgör sådant stöd av mindre betydelse som avses i kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse. Av kommissionens regelverk följer att det berörda företaget, innan ett stöd beviljas, ska lämna en skriftlig redogörelse ...

Handelsbolag

[K3]18 §  Svenska handelsbolag skall till ledning för delägarnas taxeringar lämna

 1. de uppgifter som avses i 5 §,
 2. uppgifter för varje delägare om hans andel av bolagets inkomst av varje inkomstslag och näringsverksamhet, samt
 3. uppgifter om varje delägares andel eller lott i bolaget.

[S2]Om ett handelsbolag har avyttrat en fastighet och kapitalvinsten inte kan beräknas på grund av att den är beroende av någon händelse i framtiden, skall handelsbolaget lämna uppgift om detta.

Prop. 2001/02:25: Svenska handelsbolag är numera skattskyldiga för statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel och särskild löneskatt på pensionskostnader och skall lämna självdeklaration om underlag för

någon sådan skatt skall fastställas (se 2 kap. 7 § 5). Uppgifterna enligt 5 § och övriga uppgifter som skall lämnas till ledning för delägarnas taxeringar ...

[K3]19 §  Handelsbolag ska till ledning för delägarnas taxering lämna de uppgifter som avses i 27 §. Lag (2009:1292).

Prop. 2009/10:17: Paragrafen är ny. I paragrafen anges att ett handelsbolag till ledning för delägarnas taxering ska lämna de uppgifter som avses i 3 kap. 27 §. Detta innebär att uppgift ska lämnas om huruvida prissättningsbeskedet har tillämpats och de antaganden, villkor och övriga förutsättningar som har angetts i beskedet har uppfyllts. Uppgift ska lämnas oavsett om beskedet har tillämpats eller inte och oavsett om förutsättningarna har uppfyllts eller inte.

Eftersom det är handelsbolaget ...

[K3]19 a §  Handelsbolag skall till ledning för delägarnas taxeringar lämna den uppgift som avses i 9 a §. Lag (2002:539).

Prop. 2001/02:165: Paragrafen är ny. I bestämmelsen föreskrivs att handelsbolag, dvs. såväl svenska handelsbolag som utländska handelsbolag med fast driftställe i Sverige, skall lämna uppgift om någon delägare har gjort ett återköp enligt bestämmelserna i 49 a kap. 10 § IL.

Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

[K3]20 §  Fåmansföretag skall lämna

 1. identifikationsuppgifter för delägarna och närstående till dem, samt
 2. uppgifter om varje delägares andelsinnehav och innehavets röstvärde.

[S2]Uppgifter enligt första stycket 1 behöver inte lämnas för en närstående om denne inte har tagit emot ersättning från företaget eller träffat avtal med eller företagit någon annan rättshandling med detta.

[S3]Vid tillämpningen av denna paragraf gäller 57 kap. 3 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Prop. 2001/02:25: Identifikationsuppgifter för närstående behöver inte lämnas om denne inte har tagit emot ersättning från företaget, träffat avtal med eller

företagit någon annan rättshandling med företaget. Termen annan rättshandling har ersatt termen liknande förhållande i den gamla lagen.

[K3]21 §  Företagsledare och delägare i fåmansföretag som avses i 20 § och fåmanshandelsbolag samt deras närstående skall lämna de uppgifter som behövs för tillämpning av bestämmelserna om

 1. beräkningen av överskottet eller underskottet från företaget, och
 2. utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar.

[S2]Uppgifter enligt första stycket behöver inte lämnas av närstående som inte har tagit emot ersättning från företaget eller träffat avtal med eller företagit annan rättshandling med detta.

[S3]Uppgifter skall lämnas om

 1. den uppgiftsskyldiges arbetsuppgifter i företaget,
 2. vad den uppgiftsskyldige har tillskjutit eller tagit emot från företaget i form av pengar, varor eller annat,
 3. företagets kostnader för den uppgiftsskyldiges privata utgifter, samt
 4. avtal eller någon annan rättshandling mellan den uppgiftsskyldige och företaget.

[S4]Skyldigheten att lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av reglerna i 57 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) gäller för fem beskattningsår efter det att företaget har upphört att vara ett fåmansföretag.

Prop. 2001/02:25: Bestämmelserna i första och tredje styckena är hämtade från 2 kap. 24 § första stycket den gamla lagen. Även närstående till delägare kommer att omfattas av bestämmelserna. Uppgift skall bl.a. lämnas om avtal eller någon annan rättshandling mellan den uppgiftsskyldige och företaget. Termen annan rättshandling har ersatt begreppet annat förhållande. I förhållande till lagrådsremissen har i första stycket punkt 1 ordet ”inkomsten” ersatts av ”överskottet eller underskottet”.

I ...

[K3]21 a §  Den som under tiden den 1 januari 2008-31 december 2009 avyttrat en sådan andel som avses i 50 kap. 7 § och 57 kap. 21 §inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om eget och närståendes, direkta eller indirekta, innehav, förvärv och om inflytande som avses i punkterna 4, 5, 7 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (2007:1251) om ändring i inkomstskattelagen. Uppgift ska också lämnas om verksamheten inte drivs vidare på sätt som anges i punkt 9 andra stycket av övergångsbestämmelserna till nämnda lag.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller även för den som under 2007 avyttrat en sådan andel som avses i 50 kap. 7 § och 57 kap. 21 §inkomstskattelagen och som enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till nämnda lag om ändring i inkomstskattelagen begärt att punkterna 3-10 i övergångsbestämmelserna ska tillämpas.

[S3]Uppgift ska lämnas i självdeklarationen vid taxeringen för det beskattningsår då sådan omständighet inträffat som utlöser uppgiftsskyldighet enligt första stycket. Lag (2007:1252).

Prop. 2007/08:19: Paragrafen är ny. I första stycket föreskrivs att den som under tiden den 1 januari 2008 – den 31 december 2009 avyttrat andel som aves i 50 kap. 7 § och 57 kap. 21 §inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om innehav, förvärv och inflytande som avses i punkterna 4, 5, 7 ...

[K3]22 §  Fåmansföretag skall lämna en sådan förteckning över penninglån och säkerheter som avses i 21 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) samt en förteckning över utbetald vinstandelsränta till personer som avses i 24 kap. 6 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2005:927).

Prop. 2001/02:25: Vidare innebär bestämmelsen att fåmansföretag skall lämna en förteckning över utbetald rörlig ränta på vinstandelslån till någon som har intressegemenskap med företaget, t.ex. delägare eller företagsledare eller deras närstående. Anledningen till att fåmansföretag skall redovisa sådan ränta är att räntan i dessa fall inte är avdragsgill.

Paragrafen motsvarar 2 kap. 22 § första stycket tredje meningen den gamla lagen. ...

Vissa betalningar till utlandet

[K3]23 §  Fåmansföretag, delägare i fåmanshandelsbolag och enskilda näringsidkare skall lämna uppgift om utgift för

 1. ränta, med undantag av dröjsmålsränta, och
 2. betalning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

[S2]Uppgift behöver endast lämnas om utgifterna har tillgodoräknats mottagare i utlandet och utgör utgifter som skall dras av vid inkomsttaxeringen.

[S3]Uppgiften skall avse ersättningarnas sammanlagda belopp för varje land.

Prop. 2001/02:25: Lagrådet har påpekat att definitionen av royalty inte är densamma som används i 7 kap. 3 § och att den inte heller helt överensstämmer med den som används i OECD:s modellavtal. Det är samma typ av ersättning som avses i såväl förevarande paragraf som i 7 kap. 3 § 4. Ersättningen bör därför beskrivas på samma sätt. Regeringen har valt att i båda fallen använda sig av OECD:s definition. I förhållande till lagrådsremissen har lagtexten ändrats så att hela OECD:s definition finns med.

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

[K3]24 §  Bestämmelserna i 18-19 a, 21 och 23 §§ om handelsbolag skall tilllämpas även på europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Lag (2002:539).

Prop. 2001/02:165: De europeiska ekonomiska intressegrupperingarna beskattas på samma sätt som svenska handelsbolag. En hänvisning har införts som innebär att de skall lämna sådana uppgifter som avses i 19 a §.

Ekonomiska föreningar

[K3]25 §  En ekonomisk förening skall i självdeklarationen ange om den är en ekonomisk förening enligt 1 kap.1 § första eller tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Skattereduktion för hushållsarbete och gåva

[K3]26 §  Den som begär skattereduktion för hushållsarbete eller gåva enligt 67 kap.1126 §§inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.

[S2]I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap.13 a och 13 b §§inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete lämnas. Lag (2011:1287).

Prop. 2007/08:13: Av paragrafen, som är ny, framgår att den som begär skattereduktion för förmån av hushållstjänster ska göra detta i sin självdeklaration. Att begäran ska göras i självdeklarationen framgår även av 13 a § lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete.

Prop. 2008/09:178: I första stycket anges att den som begär skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen. Enligt de föreslagna 4 a och 4 b §§ samma lag ska visst annat arbete, dvs. s.k. ROT-arbete, räknas som hushållsarbete i lagen. Uppgiftsskyldigheten i förevarande paragrafs första stycke gäller därmed även för den som begär skattereduktion ...

Prissättningsbesked

[K3]27 §  Den som har fått ett prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner ska lämna uppgift om huruvida

 1. beskedet har tillämpats, och
 2. de antaganden, villkor och övriga förutsättningar som har angetts i beskedet har uppfyllts. Lag (2009:1292).

Prop. 2009/10:17: Paragrafen är ny. Av paragrafen följer att en näringsidkare som har fått ett prissättningsbesked i självdeklarationen ska lämna uppgift om huruvida beskedet har tillämpats och de antaganden, villkor och övriga förutsättningar som har angetts i beskedet har uppfyllts. Uppgift ska lämnas oavsett om beskedet har tillämpats eller inte och oavsett om förutsättningarna har uppfyllts eller inte. Se avsnitt 5.23.

Formulär för självdeklaration

[K4]1 §  Självdeklarationer skall lämnas enligt fastställda formulär.

Prop. 2001/02:25: Motsvarande bestämmelse finns i 2 kap. 2 § den gamla lagen. Lagrådet har påpekat att det av bestämmelsen inte framgår vem som skall fastställa formulären. Lagrådet konstaterar dock att föreskrifter i saken kan enligt 8 kap. 13 § regeringsformen meddelas genom verkställighetsföreskrifter av regeringen eller av den myndighet regeringen bestämmer. Regeringen gör ingen annan bedömning.

[K4]2 §  Skatteverket skall, före den 15 april under taxeringsåret, sända en blankett för allmän självdeklaration med förtryckta uppgifter till den som kan antas vara skyldig att lämna en sådan deklaration. Uppgifterna skall grundas på innehållet i inkomna kontrolluppgifter och övriga förhållanden som verket känner till.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka av de uppgifter som avses i 3 kap. 1 § som skall förtryckas på deklarationsblanketten. Lag (2004:131).

Prop. 2001/02:25: Bestämmelsen motsvarar 2 kap. 11 § andra stycket den gamla lagen. En förtryckt blankett för förenklad självdeklaration grundad på innehållet i inkomna kontrolluppgifter och övriga av skattemyndigheten kända uppgifter sänds från och med 1995 års taxering ut till samtliga berörda skattskyldiga före den 15 april taxeringsåret (prop. 1992/93:86). ...

Underskrift

[K4]3 §  Självdeklarationen skall vara egenhändigt underskriven av den som är skyldig att lämna deklarationen eller av den som är behörig ställföreträdare enligt 19 kap. 1 §.

Prop. 2001/02:25: Av 2 kap. 2 § den gamla lagen framgår att deklarationen skall avges på heder och samvete. Av detta följer att en deklaration skall vara egenhändigt undertecknad och kan medföra straffansvar för osann försäkran (se 15 kap. 10 § brottsbalken). Kravet på heder och samvete har utmönstrats eftersom det inte har någon praktisk betydelse. Av det följer att ansvar enligt 15 ...

 • RÅ 2009:63:Fråga om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i självdeklaration som inte är behörigen undertecknad.

Elektronisk självdeklaration

[K4]4 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva eller i enskilda fall medge att självdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

[S2]Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. I så fall får kravet enligt 3 § på underskrift uppfyllas med elektroniska medel.

Prop. 2001/02:25: Medgivande skall kunna ges i enskilda fall men också generellt genom föreskrifter.

I andra stycket anges vad som är ett elektroniskt dokument. Definitionen av ett elektroniskt dokument härstammar ursprungligen från Lagrådets förslag till utformning av 12 a § tullagen (1987:1065), återgivet i prop. 1989/90:40 om tullregisterlag ...

Tidpunkt och sätt för avlämnande av självdeklaration

[K4]5 §  Självdeklarationen skall lämnas senast den 2 maj under taxeringsåret.

[S2]Fysiska personer som är bosatta utomlands eller som stadigvarande vistas utomlands vid den tidpunkten får dock lämna självdeklaration senast den 31 maj under taxeringsåret.

Prop. 2001/02:25: Deklarationstidpunkten samordnas för alla deklarationsskyldiga till den 2 maj. Detta gäller oavsett om det är en allmän eller en särskild självdeklaration som skall lämnas. Endast personer som är bosatta utomlands eller som stadigvarande vistas där, t.ex. på grund av studier

eller arbete, får lämna deklarationen vid ett senare tillfälle. Möjligheten ...

[K4]6 §  Självdeklarationen skall lämnas till Skatteverket eller till ett mottagningsställe som har godkänts av verket. Lag (2003:674).

Prop. 2001/02:25: I andra stycket anges att elektroniska deklarationer får tas emot av Riksskatteverket för en skattemyndighets räkning. Detta är en följd av att deklarationer som lämnas som ett elektroniskt dokument kommer att ges in till en mottagningsfunktion hos Riksskatteverket. Bestämmelsen är ny.

[K5]1 §  Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet för inkomst ska lämna särskilda uppgifter om

 1. intäkter och kostnader under det räkenskapsår som har avslutats närmast före taxeringsåret,
 2. tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut, samt
 3. övriga omständigheter som är av betydelse för bedömande av frågan om undantag från skattskyldighet. Lag (2007:1409).

Prop. 2001/02:25: Dessa särskilda uppgifter skall lämnas på samma sätt som gäller för självdeklarationer. Paragrafen har sin motsvarighet i 2 kap. 26 § den gamla lagen. Vilka stiftelser, föreningar och trossamfund som skall lämna särskilda uppgifter räknas inte längre upp i bestämmelsen utan det gäller alla stiftelser, föreningar och trossamfund som omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet enligt 7 kap. ...

[K5]2 §  Svenska handelsbolag, utländska handelsbolag med fast driftställe i Sverige och europeiska ekonomiska intressegrupperingar som inte är skyldiga att lämna självdeklaration ska lämna särskilda uppgifter om de förhållanden som avses i 3 kap.18 och 19 a §§.

[S2]Särskilda uppgifter ska även lämnas om sådana förhållanden som avses i 3 kap. 27 §. Lag (2009:1292).

Prop. 2001/02:165: Tillägget innebär att sådana svenska handelsbolag, utländska handelsbolag med fast driftställe här, och europeiska ekonomiska intressegrupperingar som inte skall lämna självdeklaration skall lämna särskild uppgift om någon delägare har gjort ett återköp enligt bestämmelserna i 49 a kap. 10§ IL.

Prop. 2009/10:17: I första stycket har den befintliga hänvisningen till 3 kap. 18–19 a §§ ändrats så att den nya 3 kap. 19 § inte omfattas. I första stycket regleras vilka särskilda uppgifter som svenska handelsbolag, utländska handelsbolag med fast driftställe i Sverige och europeiska ekonomiska

intressegrupperingar, som inte är skyldiga att lämna självdeklaration, ...

Prop. 2001/02:25: Paragrafen har sin motsvarighet i 2 kap. 25 § den gamla lagen. Det som gäller för handelsbolagen gäller även de europeiska ekonomiska intressegrupperingarna. De skall enligt artikel 40 i rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) beskattas på samma sätt som svenska handelsbolag, dvs. medlemmarna skall beskattas för grupperingens inkomster. När det gäller uppgiftslämnandet behandlas de därför på samma sätt som handelsbolagen. I denna ...

[K5]2 a §  Den som inte är skyldig att lämna allmän självdeklaration och som är ägare av en ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp enligt 47 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) skall, om ersättningsbostaden är belägen utomlands, lämna särskild uppgift om sådana förhållanden som avses i 3 kap. 11 a §. Lag (2006:1521).

Prop. 2006/07:19: Denna paragraf, som är ny, innehåller ett åläggande för den som inte är skyldig att lämna allmän självdeklaration och som äger en ersättningsbostad i utlandet att som särskild uppgift lämna sådana uppgifter som, om deklarationsskyldighet hade förelegat, skulle ha lämnats i allmän självdeklaration enligt 3 kap. 11 a §.

[K5]3 §  Redare ska för tillämpning av 64 kap. 2 § och 67 kap. 3 §inkomstskattelagen (1999:1229) lämna särskilda uppgifter om

 1. storleken av de fartyg som redaren ska använda i sin näringsverksamhet,
 2. de fartområden som fartygen är avsedda att användas i,
 3. vilka entreprenörer som redaren anlitar för sin verksamhet, och
 4. övriga förhållanden som kan vara av betydelse för bestämmande av vilka fartområden fartygen går i. Lag (2009:199).

[K5]4 §  De särskilda uppgifterna enligt 1-2 a §§ skall lämnas inom den tid och på det sätt som gäller för självdeklarationer.

[S2]De särskilda uppgifterna enligt 3 § skall lämnas till Skatteverket senast den 1 oktober året före det år uppgifterna avser. Om det inträffar någon ändring av de förhållanden som avses i 3 §, skall redaren snarast anmäla detta till Skatteverket. Lag (2006:1521).

Prop. 2006/07:19: Ändringen i första stycket innebär att 2 a § förs in i uppräkningen av paragrafer för att ange att särskilda uppgifter enligt 2 a § skall lämnas inom den tid och på det sätt som gäller för självdeklarationer.

Prop. 2001/02:25: Enligt första stycket skall stiftelser, föreningar, registrerade trossamfund, svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar lämna sådana särskilda uppgifter som skall lämnas enligt 1 eller 2 § på samma sätt som gäller för självdeklarationer. Det innebär t.ex. att de skall lämnas senast den 2 maj och att de efter medgivande från Riksskatteverket kan lämnas i form av ett elektroniskt dokument. Motsvarande bestämmelser finns för handelsbolag i 2 kap. 25 § tredje stycket ...

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

[K6]1 §  Kontrolluppgift skall lämnas om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst. Kontrolluppgift skall inte lämnas om ersättningen eller förmånen är skattefri av annan anledning än förhållanden hos mottagaren. Lag (2005:344).

Prop. 2004/05:113: Ett förtydligande har gjorts för att det klart skall framgå att kontrolluppgift skall lämnas om alla intäkter som typiskt sett är att hänföra till inkomstslaget tjänst oavsett om de är skattepliktiga för mottagaren eller inte. Någon ändring i sak är inte avsedd.

[K6]2 §  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har gett ut ersättningen eller förmånen.

[S2]Kontrolluppgift om sådan förmån som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska dock lämnas av den i vars tjänst rättigheten har förvärvats. Lag (2008:825).

Prop. 2001/02:25: Motsvarande bestämmelser om för vem kontrolluppgift skall lämnas finns i 3 kap. 4 § andra stycket, 13 § andra stycket, 14 § tredje stycket och 19 § andra stycket den gamla lagen. Bestämmelser om vem som skall lämna kontrolluppgift finns i 3 kap. 4 § första stycket, 13 § första stycket, 14 § första stycket och 19 § första stycket den gamla lagen.

[K6]3 §  Om en arbetstagare har utnyttjat en rabatt, bonus eller annan förmån som har getts ut på grund av kundtrohet eller liknande och som grundar sig på utgifter för vilka arbetsgivaren har svarat, skall arbetsgivaren lämna kontrolluppgift om förmånen.

[K6]4 §  Om en ersättning eller en annan förmån än sådan som avses i 2 § andra stycket har getts ut av en fysisk person som är bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk person, ska kontrolluppgift lämnas av den hos vilken den skattskyldige är anställd i Sverige om ersättningen eller förmånen kan anses ha sin grund i anställningen och det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren av ersättningen eller förmånen och den skattskyldige. Lag (2008:825).

[K6]5 §  Kontrolluppgift behöver inte lämnas om

 1. ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som en fysisk person eller ett dödsbo har gett ut under förutsättning att
  1. ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en näringsverksamhet,
  2. skatteavdrag inte har gjorts, och
  3. det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än 1 000 kronor för hela året,
 2. ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som har getts ut i annat fall än som avses i 1, under förutsättning att
  1. det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än 100 kronor för hela året, och
  2. skatteavdrag inte har gjorts,
 3. ersättning eller förmån som enligt 3 kap.21 § första och tredje styckena ska redovisas i självdeklarationen, eller
 4. ersättning eller förmån som har redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2008:1044).

Prop. 2008/09:44: Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från kontrolluppgiftsskyldigheten rörande intäkter i inkomstslaget tjänst. Enligt punkt 3 behöver kontrolluppgift inte lämnas om vissa ersättningar eller förmåner som är av betydelse för beskattningen av fåmansföretag och fåmanshandelsbolag samt deras delägare om ersättningen eller förmånen i stället ska redovisas i självdeklarationen. Punkten ändras redaktionellt genom att hänvisning sker till tredje stycket i 3 kap. 21 § i stället för till andra ...

Prop. 2001/02:25: Enligt punkt 1 behöver kontrolluppgift under vissa förutsättningar inte lämnas för ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som en fysisk person eller dödsbo har gett ut. Ersättningen eller förmånen får inte utgöra en utgift i en näringsverksamhet. Inte heller får skatteavdrag ha gjorts. Om skatteavdrag har gjorts skall alltid kontrolluppgift lämnas. Ersättningen skall också ha ett lägre värde än 1 000 kronor.

I förhållande till lagrådsremissen har i fråga om skatteavdraget ...

[K6]5 a §  Bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning av pensionsförsäkring eller av sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring finns i 11 kap.7 b och 7 c §§. Lag (2008:139).

Prop. 2007/08:55: Paragrafen är ny. I paragrafen anges att bestämmelser om kontrolluppgiftsskyldighet beträffande omständigheter som medför eller kan medföra avskattning finns i 11 kap. 7 b och 7 c §§. I vilka fall avskattning ska ske anges i 58 kap.19 och 19 a §§ <a href="https://lagen.nu/1999:1229" ...

Kontrolluppgiftens innehåll

[K6]6 §  I kontrolluppgiften skall följande uppgifter lämnas:

 1. värdet av den ersättning eller förmån som har getts ut,
 2. den tid ersättningen eller förmånen avser, om den endast avser del av året,
 3. antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fartområde tjänstgöringen ägt rum, om uppgiften avser sjöinkomst,
 4. om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 9 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483),
 5. om ersättningen ges ut på grund av tjänstepensionsförsäkring eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), samt
 6. arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m., om sådant har tilldelats.

[S2]I de fall då kontrolluppgiften avser en ersättning med ett sådant engångsbelopp på grund av personskada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall det i kontrolluppgiften anges om engångsbelopp på grund av samma skada har getts ut tidigare samt i så fall med vilket belopp och under vilket utbetalningsår. Lag (2005:1175).

Prop. 2004/05:113: Ändringen innebär att tredje stycket utgår och därmed tas skyldigheten bort att lämna vissa uppgifter om pensionsförsäkringar. Se vidare avsnitt 15.2.

Prop. 2001/02:25: Enligt punkt 1 är det värdet av den ersättning eller den förmån som har getts ut som skall redovisas. I vissa fall behövs mer detaljerade bestämmelser om vilka uppgifter som skall redovisas. I de flesta fall kan regeringen utfärda sådana genom så kallade verkställighetsföreskrifter meddelade genom en förordning. De bestämmelser om vilka uppgifter som skall redovisas när det gäller bilförmån som finns i 3 kap. 7 § fjärde stycket den gamla lagen kommer därför att tas in i en förordning. ...

[K6]7 §  Med utgiven ersättning enligt 6 § jämställs

 1. behållning på pensionssparkonto som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen (1999:1229), och
 2. belopp som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst och som enligt en bestämmelse i inkomstskattelagen eller annan lag ska anses som utbetalt. Lag (2008:139).

Prop. 2007/08:55: Punkten 2 i paragrafen föreslås upphöra att gälla. Bestämmelser om kontrolluppgiftsskyldighet beträffande omständigheter som medför eller kan medföra avskattning tas i stället in i 11 kap.

Prop. 2001/02:25: skattepliktigt med anledning av att det överförs eller överlåts på sådant sätt som anges i 58 kap. 19 § inkomstskattelagen. Bestämmelsen motsvarar 3 kap. 14 § tredje stycket fjärde meningen den gamla lagen. I punkt 3 avses t.ex. ändring av en pensionsförsäkring i strid med bestämmelserna i 58 kap. 17 § inkomstskattelagen. Här avses också en sådan ...

[K6]8 §  I kontrolluppgiften skall det anges om den uppgiftsskyldige skall betala arbetsgivaravgifter enligt 2 kap.socialavgiftslagen (2000:980) på de ersättningar och förmåner som omfattas av uppgiftsskyldigheten.

[K6]9 §  Om den uppgiftsskyldige har gett ut ersättning för sådana utgifter som avses i 12 kap. 2 § första och andra styckena inkomstskattelagen (1999:1229) och enligt 8 kap.19 eller 20 §skattebetalningslagen (1997:483) inte är skyldig att göra skatteavdrag från ersättningen, är det tillräckligt att det i kontrolluppgiften anges att sådan ersättning har getts ut.

Prop. 2001/02:25: Värdet av ersättningen behöver endast anges om ersättningen avser andra utgifter än sådana som enligt 12 kap. 2 § första och andra styckena inkomstskattelagen (1999:1229) skall dras av utan någon beloppsmässig begränsning och utbetalaren enligt bestämmelserna i 8 kap. 19 eller 20 § skattebetalningslagen (1997:483) är skyldig att göra skatteavdrag från ersättningen. ...

Värdering av ersättningar och förmåner

[K6]10 §  Värdet av ersättningar och förmåner som har getts ut i annat än pengar skall beräknas i enlighet med bestämmelserna i 61 kap.inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Vid beräkning av värdet av kostförmån och bilförmån får bestämmelserna i 61 kap.18, 19 och 19 b §§inkomstskattelagen tillämpas endast i enlighet med beslut av Skatteverket med stöd av 9 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483).

[S3]Värdet av någon annan bostadsförmån här i landet än en förmån av semesterbostad skall beräknas i enlighet med bestämmelserna i 8 kap.15 och 16 §§skattebetalningslagen. Lag (2006:1495).

Prop. 2001/02:25: Av värderingsreglerna i 61 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) framgår när förmånsvärdet skall sättas ned på grund av att den skattskyldige har betalt ersättning för förmånen. Bestämmelsen i 3 kap. 6 § andra stycket den gamla lagen om att förmånsvärdet skall sättas ned med betald ersättning har därför tagits bort.

7 kap. Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet

[K7]1 §  Kontrolluppgift skall lämnas om de i 3 § angivna ersättningar och förmåner som skall hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet.

[K7]2 §  Kontrolluppgift skall lämnas för enskilda näringsidkare och, i fall som avses i 3 §1 och 4, även för juridiska personer av den som har gett ut ersättningen eller förmånen.

Prop. 2001/02:25: Motsvarande bestämmelser finns i 3 kap. 4 § första stycket första meningen och andra stycket, 13 § första och andra styckena samt 20 § den gamla lagen.

I förhållande till lagrådsremissen har kontrolluppgiftsskyldigheten utökats beträffande juridiska personer. Kontrolluppgifter lämnas bl.a. för registrering av skatteavdrag. I de fall en juridisk person saknar Fskattsedel skall skatteavdrag göras vid utbetalning av ersättning för arbete. För att skatteavdraget skall registreras ...

[K7]3 §  I kontrolluppgiften skall följande uppgifter lämnas:

 1. ersättning och förmån som har getts ut för arbete och som utgivaren har gjort eller varit skyldig att göra skatteavdrag från,
 2. sjukpenning och annan sådan ersättning som avses i 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229),
 3. sådant utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som avses i 29 kap.inkomstskattelagen, samt
 4. betalning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

Prop. 2001/02:25: I förhållande till lagrådsremissen har i fråga om skatteavdraget hänvisningen till skattebetalningslagen (1997:483) tagits bort. Har ett skatteavdrag gjorts även om någon skyldighet inte har förelegat skall den skattskyldige ändå tillgodoräknas den betalda skatten vid bestämmandet av den slutliga skatten. Skatteavdraget har i de fallen inte gjorts enligt skattebetalningslagen. ...

[K7]4 §  Kontrolluppgift ska lämnas om uttag och utbetalning enligt 32 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) från ett upphovsmannakonto. Kontrolluppgift ska också lämnas om överlåtelse, pantsättning eller övertagande av medel på sådant konto enligt 32 kap. 11 § första stycket 1 eller 2 inkomstskattelagen, om dessa förhållanden är kända.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för kontohavaren av det kontoförande kreditinstitutet.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om

 1. uttaget eller utbetalt belopp, och
 2. överlåtelse, pantsättning eller övertagande av kontomedel. Lag (2008:1067).

[K7]5 §  Kontrolluppgift ska lämnas om uttag och utbetalning enligt 21 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229) från ett skogskonto eller ett skogsskadekonto. Kontrolluppgift ska också lämnas om överlåtelse, pantsättning eller övertagande av medel på sådana konton enligt 21 kap.40 och 41 §§inkomstskattelagen, om dessa förhållanden är kända.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för kontohavaren av det kontoförande kreditinstitutet.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om

 1. uttaget eller utbetalt belopp, och
 2. överlåtelse, pantsättning eller övertagande av kontomedel. Lag (2008:1067).

8 kap. Kontrolluppgift om ränta och annan avkastning på fordringsrätt

Prop. 2001/02:25: Lagrådet har påpekat att det är olyckligt att använda samma uttryck, ränta, för såväl ränteinkomster som ränteutgifter. För att det klart skall framgå om det är fråga om ränteinkomster eller ränteutgifter har därför 1 och 7 §§ samt vissa mellanrubriker formulerats om.

Vidare har Lagrådet anfört att det i klargörande syfte kan vara lämpligt att komplettera de nämnda paragraferna så att det klart framgår att bestämmelserna gäller ”andras” ränteutgifter och skulder. Det framgår ...

Ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter

[K8]1 §  Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster.

[S2]Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätter och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital. Lag (2008:1044).

Prop. 2008/09:44: Ändringen i första stycket innebär att kontrolluppgift inte längre ska lämnas om fordringsrätter. Fordringsrätter utgjorde skattepliktiga tillgångar enligt den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt. Uppgiften om fordringsrätter låg till grund för kontroll av förmögenheten. Kontrolluppgift ska dock även fortsättningsvis lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätter.

Ordet ...

Prop. 2004/05:113: I ett nytt andra stycke införs en bestämmelse om att kontrolluppgift skall lämnas även om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till en fordringsrätt och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital. Det innebär t.ex. att sådan avkastning som enligt Regeringsrättens avgörande i RÅ 2003 ref 48 har ansetts utgöra annan inkomst på grund av innehav av tillgångar skall omfattas av kontrolluppgiftsskyldigheten i 8 kap.

Prop. 2001/02:25: index beroende av en utländsk valuta (se 48 kap.3 och 4 §§inkomstskattelagen). Den omfattar också sådan ränta som utgår enligt lagen (1999:158) om investerarskydd ...

[K8]2 §  Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har tillgodoräknat eller betalat ut avkastningen.

[S2]Uppgiftsskyldiga är

 1. andra juridiska personer än dödsbon, och
 2. fysiska personer och dödsbon, om utbetald eller tillgodoräknad ränta utgör utgift i en näringsverksamhet som personen eller dödsboet bedriver. Lag (2008:1044).

Prop. 2004/05:113: I första stycket görs en följdändring med anledning av förslaget att kontrolluppgiftsskyldigheten för räntor och fordringsrätter skall utvidgas till att även avse annan avkastning på fordringsrätterna.

Skyldigheten att lämnas kontrolluppgift om ränteinkomster och fordringsrätter utvidgas i andra stycket till att även avse dödsbon. Skyldigheten begränsas till de fall då utbetald eller tillgodoräknad ränta utgör utgift i en näringsverksamhet som dödsboet bedriver. Skyldigheten ...

Prop. 2001/02:25: Det är den som tillgodoräknat eller betalt räntan som skall lämna kontrolluppgiften. Vilka som omfattas är närmare angivet i andra stycket. Det är alla där räntan utgör en utgift i verksamheten. I 3 kap. 22 § första stycket den gamla lagen är det mer detaljerat angivet vem som skall lämna kontrolluppgift. I den gamla lagen har uppgiftsskyldigheten begränsats till den som från allmänheten tar emot och förvaltar pengar med individuell räntegottskrivning (se <a href="https://lagen.nu/prop/1984/85:180#sid132" ...

3 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

[K8]4 §  Kontrolluppgift om ränta behöver inte lämnas

 1. för ett konto, för vilket det inte finns personnummer och som har öppnats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året eller, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en av dem understiger 100 kronor,
 2. om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som avses i 1 understiger 100 kronor under året för en person, och
 3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och pensionssparkonto. Lag (2008:1044).

Prop. 2004/05:113: Punkt 2 kompletteras så att undantaget från att lämna kontrolluppgift om fordringsrätt för konton där den sammanlagda räntan understiger 100 kronor begränsas till de fall då fordringsrättens belopp, dvs. behållningen, understiger 10 000 kronor.

Prop. 2001/02:25: understiger 100 kronor för varje innehavare. Undantaget infördes efter förslag i prop. 1984/85:180. Bestämmelsen finns i 3 kap. 23 § 3 den gamla lagen.

I punkt 2 finns en generell beloppsgräns. Om räntan på andra konton än de som regleras i punkt 1 understiger 100 kronor behöver någon kontrolluppgift inte lämnas. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 3 kap. 23 § 4 den gamla lagen.

I ...

[K8]4 a §  Kontrolluppgift ska inte lämnas om ränta och annan avkastning på tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

[S2]Första stycket gäller inte ränta och annan avkastning på tillgångar som avses i 42 kap. 38 § eller ränta som avses i 42 kap. 42 § andra stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1287).

[K8]5 §  I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta eller annan avkastning än kapitalvinst.

[S2]Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ränta, ska uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften. Lag (2008:1044).

Prop. 2004/05:113: I paragrafen görs en följdändring med anledning av förslaget att kontrolluppgiftsskyldigheten för räntor och fordringsrätter skall utvidgas till att även avse annan avkastning på fordringsrätterna.

Prop. 2001/02:25: Bestämmelsen motsvarar 3 kap. 22 § tredje stycket första meningen den gamla lagen.

Andra stycket reglerar vad som skall redovisas när det inte går att utröna vad som är ränta och vad som är annan utbetalning. Det motsvarar 3 kap. 22 § sjätte stycket den gamla lagen.

[K8]6 §  Om ett konto innehas av två eller flera personer, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

[S2]Om ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över kontot, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den person som förfogar över kontot. Lag (2008:1044).

Prop. 2001/02:25: I andra stycket regleras för vem kontrolluppgift skall lämnas i de fall det finns fler än fem kontoinnehavare. Om någon ensam förfogar över kontot är det tillräckligt att kontrolluppgift lämnas för den personen. I sådant fall redovisas den totala räntan och hela behållningen i en kontrolluppgift. Motsvarande bestämmelse finns i 3 kap. 57 § andra stycket tredje meningen den gamla lagen (jfr även 3 kap. 22 § femte stycket sista meningen den gamla lagen).

Ränteutgifter

[K8]7 §  Kontrolluppgift ska lämnas om ränteutgifter. Lag (2008:1044).

Prop. 2008/09:44: Ändringen innebär att kontrolluppgift inte längre ska lämnas om skulder. Vid beräkningen av den skattepliktiga förmögenheten enligt den upphävda lagen om statlig förmögenhetsskatt fick avdrag göras för skulder hänförliga till de skattepliktiga tillgångarna. Uppgiften om skulder låg till grund för kontroll av förmögenheten.

8, 10 och 12 §§ I 8, 10 och ...

Prop. 2001/02:25: Motsvarande bestämmelse finns i 3 kap. 25 a § första stycket den gamla lagen. Undantag från bestämmelsen finns i 11 §.

[K8]8 §  Kontrolluppgift om ränteutgifter ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har mottagit ränta.

[S2]Uppgiftsskyldiga är

 1. andra juridiska personer än dödsbon, och
 2. fysiska personer och dödsbon, om räntan utgör inkomst i en näringsverksamhet som personen eller dödsboet bedriver.

[S3]En enskild person som endast har mottagit dröjsmålsränta behöver inte lämna kontrolluppgift. Lag (2008:1044).

Prop. 2004/05:113: Skyldigheten att lämna kontrolluppgift om ränteutgifter och skulder utvidgas till att även avse dödsbon. Skyldigheten begränsas till de fall då utbetald eller tillgodoräknad ränta utgör inkomst i en näringsverksamhet som dödsboet bedriver. Skyldigheten kommer således att motsvara den som gäller för fysiska personer.

Prop. 2001/02:25: Detsamma gäller enligt 3 kap. 25 a § andra stycket första meningen den gamla lagen.

Kontrolluppgift skall lämnas av den som mottagit räntan om denne tillhör den krets som anges i andra stycket. Det är juridiska personer och enskilda näringsidkare. Kretsen uppgiftsskyldiga är således densamma som för fordringsrätter och ränteinkomster. I förhållande till den gamla lagen (3 kap. 25 a § första stycket) har kretsen av uppgiftsskyldiga utvidgats. ...

9 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

[K8]10 §  I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om mottagen ränta.

[S2]Om någon del av räntan har betalats i förskott, ska uppgift lämnas endast om den del av räntan som avser tiden till och med den 31 januari taxeringsåret. Lag (2008:1044).

Prop. 2001/02:25: Andra stycket reglerar hur förskottsränta skall behandlas. Det motsvarar 3 kap. 25 a § tredje stycket den gamla lagen. Bestämmelsen infördes samtidigt som kontrolluppgiftsskyldigheten om ränta på skulder (se prop. 1992/93:86).

[K8]11 §  Kontrolluppgift om ränta behöver inte lämnas om den sammanlagda räntan för en person understiger 100 kronor under året.

[K8]12 §  Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

[S2]Om en skuld är gemensam för fler än fem personer, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den person som kan anses som företrädare för dem. Lag (2008:1044).

Prop. 2001/02:25: I andra stycket regleras för vem kontrolluppgift skall lämnas i de fall det finns fler än fem betalningsansvariga för skulden. Bestämmelsen infördes samtidigt som kontrolluppgiftsskyldigheten för ränta på skuld infördes (se prop. 1992/93:86). I förarbetena angavs lån till obligationskonsortier som exempel. Det är den som tecknat lånet för konsortiets räkning som kontrolluppgift skall lämnas för. Motsvarande bestämmelse ...

[K9]1 §  Kontrolluppgift ska lämnas om utdelning och ränta på delägarrätter.

[S2]Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till delägarrätten och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital. Lag (2008:1044).

Prop. 2008/09:44: Ändringen i första stycket innebär att kontrolluppgift inte längre ska lämnas om innehav av delägarrätter. Med delägarrätt avses enligt 48 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) aktie, teckningsaktie, teckningsrätt, fondaktierätt, andel i investeringsfond, andel i ekonomisk förening och annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt. Delägarrätter utgjorde skattepliktiga tillgångar enligt den upphävda lagen om ...

Prop. 2004/05:113: I ett nytt andra stycke införs en bestämmelse om att kontrolluppgift skall lämnas även om annan avkastning än utdelning, ränta eller kapitalvinst som hänför sig till en delägarrätt och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital. Det innebär t.ex. att sådan avkastning som enligt Regeringsrättens avgörande i RÅ 2003 ref 48 har ansetts utgöra annan inkomst på grund av innehav av tillgångar skall omfattas av kontrolluppgiftsskyldigheten ...

Prop. 2001/02:25: Kontrolluppgiftsskyldigheten avser både utdelning och ränta på tillgångarna. Detta beror på att avkastningen från t.ex. konvertibla skuldebrev är ränta.

Motsvarande bestämmelser om kontrolluppgiftsskyldighet för utdelning och innehav av värdepapper och fordringar finns i 3 kap. 27 § den gamla lagen.

[K9]2 §  Kontrolluppgift om utdelning, ränta eller annan avkastning skall lämnas för sådana fysiska personer och dödsbon som har mottagit eller tillgodoräknats avkastningen. Lag (2005:344).

Prop. 2004/05:113: I paragrafen görs en följdändring med anledning av förslaget att kontrolluppgiftsskyldigheten för räntor, utdelningar och delägarrätter skall utvidgas till att även avse annan avkastning på delägarrätterna.

3 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

[K9]4 §  Kontrolluppgiften ska lämnas av den som har betalat ut eller tillgodoräknat utdelningen, räntan eller annan avkastning. Lag (2008:1044).

Prop. 2008/09:44: I 4 § regleras vem som ska lämna kontrolluppgiften. Punkten 2 i paragrafen slopas. Ändringen är en följd av att 1 § ändras, dvs. att kontrolluppgift inte ska lämnas om innehav av delägarrätter. I paragrafen görs också en redaktionell ändring.

Prop. 2004/05:113: I paragrafen görs en följdändring med anledning av förslaget att kontrolluppgiftsskyldigheten för räntor, utdelningar och delägarrätter skall utvidgas till att även avse annan avkastning på delägarrätterna.

Prop. 2001/02:25: Kontrolluppgiftsskyldigheten enligt punkt 1 omfattar alla svenska aktiebolag, såväl avstämningsbolag som så kallade kupongbolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska och utlandsbaserade värdepappersfonder samt utländska juridiska personer.

I likhet med bestämmelserna i 3 kap. 27 § första stycket den gamla lagen är det den som betalat ut utdelningen som är uppgiftsskyldig. För avstämningsbolag m.m. således det kontoförande institutet eller förvaltaren.

Skyldigheten ...

[K9]5 §  Kontrolluppgift ska inte lämnas om utdelning eller ränta på pensionssparkonto. Lag (2008:1044).

Prop. 2008/09:44: I paragrafens första stycke finns bestämmelser om att kontrolluppgift inte ska lämnas om tillgångar på pensionssparkonto. Med tillgångar avses här utdelning, ränta och innehav av tillgångar på pensionssparkonto (se prop. 2001/02:25, s. 185). Ändringen är en följd av att 1 § ändras, dvs. att kontrolluppgift inte ska lämnas om innehav av delägarrätter. I paragrafen tydliggörs att kontrolluppgift inte ska lämnas om utdelning ...

Prop. 2001/02:25: I fråga om marknadsnoterade delägarrätter skall enligt andra stycket kontrolluppgift om innehavet lämnas även om någon utdelning eller ränta inte har betalts ut eller tillgodoräknats. Detta för att beräkning av den skattepliktiga förmögenheten skall kunna göras. Motsvarande bestämmelse finns i 3 kap. 27 § tredje stycket sista meningen den gamla lagen.

[K9]5 a §  Kontrolluppgift ska inte lämnas om ränta, utdelning eller annan avkastning på tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

[S2]Första stycket gäller inte ränta, utdelning eller annan avkastning på tillgångar som avses i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1287).

[K9]6 §  I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetald eller tillgodoräknad utdelning och ränta. Lag (2008:1044).

Prop. 2008/09:44: Av 6 § framgår vilka uppgifter som ska lämnas i kontrolluppgiften om bl.a. innehav av delägarrätter. Paragrafen ändras till följd av att 1 § ändras.

Prop. 2001/02:25: I departementspromemorian föreslogs att en ny bestämmelse skulle införas med innebörden att för utländska delägarrätter skulle även värdet av innehavet anges (8 §). Såväl Riksskatteverket som Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens

förening avstyrkte förslaget. Motiveringen var bl.a. att olika värden skulle kunna komma ...

[K9]7 §  Om en depå eller ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över depån eller kontot, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den person som förfogar över depån eller kontot.

Prop. 2001/02:25: Riksskatteverket har i sitt remissyttrande avstyrkt förslaget med motivering att hittills har kontrolluppgift lämnats för samtliga innehavare vilket medfört att uppgiften har kunnat förtryckas i självdeklarationerna. Motsvarande bestämmelse finns dock redan för fordringar och skulder. Skäl saknas att ha andra krav på kontrolluppgiftslämnande när det gäller depåer eller andra konton för förvaring av delägarrätter.

10 kap. Kontrolluppgift om avyttring av delägarrätter och fordringsrätter

Prop. 2001/02:25: Lagrådet har anfört att andelar i värdepappersfonder är bara en typ av det ganska stora antal olika delägarrätter och fordringsrätter som kapitlet avser och att med hänsyn till detta synes det mindre lämpligt att låta det första avsnittet i kapitlet (1–6 §§) omfatta sådana andelar medan nästa avsnitt (7–11 §§) gäller flertalet företeelser. Lagrådet förordar därför att 7–11 §§ får bilda ett första avsnitt med underrubriken ”Andra delägarrätter än andelar i en värdepappersfond samt fordringsrätter” ...

Andelar i investeringsfonder och fondföretag

[K10]1 §  Kontrolluppgift skall lämnas om avyttring av andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap.7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Lag (2004:72).

Prop. 2001/02:25: Kontrolluppgiftsskyldigheten omfattar även utlandsbaserade värdepappersfonder och andra utländska fondföretag. I departementspromemorian var kontrolluppgiftsskyldigheten för sådana andelar reglerad i 12 kap.

[K10]2 §  Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon.

[K10]3 §  Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen eller avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av

 1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen (2004:46) om investeringsfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av investeringsfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,
 2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,
 3. förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap.6 eller 8 § lagen om investeringsfonder, och
 4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap.7 eller 9 § lagen om investeringsfonder.

[S2]Om ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.

[S3]Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften. Lag (2011:1287).

Prop. 2001/02:25: Om ett utländskt fondföretag har ingått ett avtal med ett värdepappersinstitut att sköta försäljning och inlösen skall enligt andra stycket värdepappersinstitutet i stället lämna kontrolluppgiften.

Vidare anges i tredje stycket att om andelen är förvaltarregistrerad skall i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften. I den gamla lagen finns en bestämmelse om att när en andel är förvaltarregistrerad skall förvaltaren lämna fondbolaget de uppgifter som behövs för ...

[K10]4 §  Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i en investeringsfond eller ett sådant fondföretag som avses i 1 kap.7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder skall lämnas av förvaltare, om andelarna är förvaltarregistrerade.

[S2]Om en andel i ett fondföretag inte är förvaltarregistrerad skall kontrolluppgift lämnas av värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring av andelen. Lag (2007:559).

Prop. 2001/02:25: Om avyttring sker genom försäljning på en börs av andelar i ett utländskt fondföretag skall enligt 3 kap. 32 c § den gamla lagen kontrolluppgift lämnas av värdepappersinstitut som är skyldiga att upprätta en avräkningsnota. För att inte ta bort en

kontrolluppgiftsskyldighet som redan finns föreslås i andra stycket en sådan skyldighet i de fall ...

[K10]5 §  Kontrolluppgift skall inte lämnas om avyttring av tillgångar på pensionssparkonto.

[K10]5 a §  Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo. Lag (2011:1287).

[K10]6 §  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. kapitalvinst eller kapitalförlust,
 2. slag av fond,
 3. fondens identifikationsuppgifter,
 4. huruvida fonden är marknadsnoterad, och
 5. om det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Om den uppgiftsskyldige saknar uppgift om ersättning vid avyttring, ska vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust andelens marknadsvärde på avyttringsdagen användas. Om avyttringsdagen inte är känd, ska marknadsvärdet på dagen då avyttringen registrerades användas.

[S3]Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, ska uppgift lämnas om ersättningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för avyttringen i stället för kapitalvinsten eller kapitalförlusten. Lag (2011:1287).

Prop. 2001/02:25: Kontrolluppgiftens innehåll behandlas i prop. 1994/95:209, avsnitt 4.2. Uppgift om vilket slag av fond det är fråga om och om den är marknadsnoterad har främst betydelse för kvittningsmöjligheterna. Kvittningsmöjligheterna har senast utvidgats per den 1 juli 2000 (se prop. 1999/2000:100, ...

Övriga delägarrätter och fordringsrätter

[K10]7 §  Kontrolluppgift skall lämnas om

 1. avyttring av andra delägarrätter än som avses i 1 § och av fordringsrättter, om inte kontrolluppgift skall lämnas enligt 2,
 2. slutförande av options- och terminsaffärer, som inte innebär förvärv eller försäljning av egendom, samt
 3. utfärdande av optioner. Lag (2005:344).

Prop. 2004/05:113: I paragrafen tydliggörs att vid avyttring av optioner och terminer skall kontrolluppgift lämnas när beskattningen skall ske. För att detta klart skall komma till uttryck föreskrivs att kontrolluppgift skall lämnas vid slutförandet av options- och terminsaffärer.

Prop. 2001/02:25: Vad som avses med delägarrätter och fordringsrätter framgår av 48 kap.24 §§inkomstskattelagen (1999:1229). Med delägarrätter avses inte bara aktier utan även teckningsrätter, delrätter, andelar i ekonomiska ...

[K10]8 §  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av

 1. värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring av delägarrätt eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte ska lämnas av dem som avses i 2–7,
 2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin eller på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet av options- eller terminsaffären,
 3. kreditmarknadsföretag,
 4. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerarskydd,
 5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen,
 6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av sådan försäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet som det kan komma att ådra sig när tjänster utförs i rörelsen, och
 7. den som för eller har fört ett investeringssparkonto vid avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1287).

Prop. 2001/02:25: Punkt 3, som är ny, ålägger kreditmarknadsföretag att lämna kontrolluppgifter. Med ett kreditmarknadsföretag avses enligt 1 kap. 1 § lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har fått tillstånd enligt den lagen att driva finansieringsverksamhet. Med finansieringsverksamhet avses näringsverksamhet ...

[K10]8 a §  Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

[S2]Första stycket gäller inte avyttring av tillgångar som avses i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1287).

[K10]9 §  I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 1. vid avyttringen av delägarrätterna eller fordringsrätterna, slutförandet av options- eller terminsaffären eller utfärdandet av en option, den ersättning som har överenskommits efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter,
 2. antalet delägarrätter eller fordringsrätter,
 3. deras slag och sort,
 4. den kontanta ersättningen vid sådana byten av andelar som avses i 48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 §inkomstskattelagen (1999:1229), samt
 5. om det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen samt den ersättning som avses i den paragrafen.

[S2]Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång samtidigt som samma part förvärvar en mindre tillgång av samma slag, får uppgift lämnas om bruttoersättningen vid försäljningen. Lag (2011:1287).

Prop. 2004/05:113: I första stycket görs en följdändring med anledning av förslaget om kontrolluppgiftsskyldigheten för slutförande av options- och terminsaffärer i 7 §.

I andra stycket tydliggörs att vid slutförande av en terminsaffär genom leverans med avräkning får uppgift lämnas om bruttoersättningen. Om nettoförsäljningssumman kan anges så bör det göras.

[K10]10 §  Om en utbetalning avser även annat än ersättning för delägarrätter eller fordringsrätter och den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ersättning för sådana rätter, skall uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

[K10]11 §  Om delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av flera personer och det upprättas en rapport enligt 8 kap. 27 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden vid avyttring, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den kund som anges i rapporten. Lag (2007:559).

11 kap. Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden

Prop. 2001/02:25: I kapitlet regleras diverse olika kontrolluppgiftsskyldigheter som inte passar in i de övriga kapitlen. Det gäller t.ex. kontrolluppgiftsskyldighet angående intäkter i inkomstslaget kapital som inte ingår i 8–10 kap. eller utgifter som skall dras av som allmänna avdrag. Det gäller vidare uppgifter som är av betydelse för förmögenhetsbeskattning eller annan beskattning.

I nuvarande lagstiftning finns en skyldighet för privatbostadsföretag att lämna kontrolluppgift för medlem ...

Överlåtelse av privatbostadsrätt och av andelar i vissa bostadsföretag

1 § Har upphävts genom lag (2008:1044).
1 a § Har upphävts genom lag (2008:1044).

[K11]2 §  Kontrolluppgift skall lämnas om överlåtelse av en privatbostadsrätt.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av privatbostadsföretaget.

[S3]I kontrolluppgiften skall följande uppgifter lämnas:

 1. lägenhetens beteckning,
 2. tidpunkten för överlåtelsen och för överlåtarens förvärv,
 3. ersättningen vid överlåtelsen,
 4. om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1983, ersättningen vid detta förvärv,
 5. överlåtarens andel av innestående medel i inre reparationsfond eller liknande fond vid avyttringen och, om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1973, vid detta förvärv,
 6. om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1973, storleken av sådana kapitaltillskott som han enligt 46 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) får räkna in i omkostnadsbeloppet, samt
 7. om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten senast år 1973, hans andel av privatbostadsföretagets förmögenhet den 1 januari 1974, beräknad enligt 46 kap. 14 § inkomstskattelagen. Lag (2005:344).

Prop. 2004/05:113: Kontrolluppgift skall lämnas om överlåtelse av en privatbostadsrätt i stället för om avyttring av en privatbostadsrätt. Ändringen innebär att kontrolluppgift även skall lämnas vid benefika överlåtelser såsom vid arv och gåva.

Prop. 2001/02:25: Kontrolluppgiftsskyldigheten om avyttring infördes den 1 januari 1984 för att tillämpas första gången vid 1985 års taxering (se prop. 1983/84:64 s. 44 f.). Bestämmelserna har sina motsvarigheter i 3 kap. 45 och 46 §§ den gamla lagen.

Av tredje stycket följer vad som skall redovisas i kontrolluppgiften. Det är bl.a. den ersättning säljaren/överlåtaren fick ge när privatbostadsrätten förvärvades ...

[K11]2 a §  Kontrolluppgift skall lämnas om överlåtelse av en medlems eller en delägares andel i en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag som inte uppfyller villkoren i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) för att vara ett privatbostadsföretag men som tillhandahåller bostäder åt sina medlemmar eller delägare i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget, om det till andelen är knuten en sådan bostad.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av sådana svenska ekonomiska föreningar eller svenska aktiebolag som avses i första stycket.

[S3]I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om

 1. bostadens beteckning,
 2. tidpunkten för överlåtelsen och för överlåtarens förvärv,
 3. ersättningen vid överlåtelsen, samt
 4. om överlåtaren förvärvade andelen efter år 1983, ersättningen vid detta förvärv. Lag (2005:344).

Prop. 2004/05:113: Paragrafen, som är ny, innebär att kontrolluppgift skall lämnas om överlåtelse av en andel i ett så kallat oäkta bostadsföretag. Se vidare avsnitt 10.2.

Upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt

[K11]3 §  Kontrolluppgift om ersättning eller förmån, som en arbetsgivare har gett ut till en anställd för att denne till arbetsgivaren upplåtit en privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt, skall lämnas av arbetsgivaren.

Prop. 2001/02:25: Ersättning eller förmån som en arbetsgivare har gett ut till en anställd för att denne upplåtit en privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt skall tas upp i inkomstslaget kapital (se 42 kap. 30 § inkomstskattelagen [1999:1229]). Det gäller ersättning för upplåtelse av såväl bostad som mark, garage o.d. Om arbetsgivaren har betalat ut ersättning för hyra av annan egendom än den nämnda skall ersättningen tas upp i ...

Samfällighet

[K11]4 §  Kontrolluppgift skall lämnas om utdelning till delägare i sådana samfälligheter som avses i 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av den juridiska person som förvaltar samfälligheten.

[S3]I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om utbetald utdelning och, för det fall att skogsbruk bedrivs i samfälligheten, hur stor del av utdelningen som kommer från intäkt av skogsbruk.

[K11]5 §  Om en privatbostadsfastighet har del i en annan samfällighet än som avses i 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), skall kontrolluppgift lämnas om privatbostadsfastighetens andel av samfällighetens inkomster som är avkastning av kapital.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av den juridiska person som förvaltar samfälligheten.

[S3]I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om privatbostadsfastighetens andel av samfällighetens inkomster till den del dessa överstiger 600 kronor. Lag (2003:1207).

Prop. 2003/04:19: Bestämmelsen ändras för att överensstämma med den ändrade beloppsgränsen för privatbostadsfastigheter i inkomstskattelagen. Bestämmelsen förtydligas också på så sätt att det klart framgår att kontrolluppgift skall lämnas om privatbostadsfastighetens andel i samfällighetens inkomst överstiger 600 kronor.

Prop. 2001/02:25: kontrolluppgifter för fysiska personer och dödsbon. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 3 kap. 48 § 2 den gamla lagen.

Enligt tredje stycket skall andelen av samfällighetens inkomster redovisas i kontrolluppgiften endast till den del den överstiger 300 kronor. Det hänger samman med att det är endast till den del andelen överstiger 300 kronor som den skall tas upp till beskattning enligt 42 kap. 29 § ...

Räntebidrag

[K11]6 §  Kontrolluppgift skall lämnas om statliga räntebidrag för bostadsändamål.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av Boverket.

[S3]I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om utbetalt räntebidrag eller eftergiven återbetalningsskyldighet.

Prop. 2001/02:25: Bestämmelsen fick sitt nuvarande sakliga innehåll till 1993 års taxering (se prop. 1991/92:60).

Pensionsförsäkring och pensionssparkonto

[K11]7 §  Kontrolluppgift ska lämnas om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare och pensionssparinstitut.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om betalda premier och gjorda inbetalningar för vilka avdrag får göras enligt 59 kap. 2 § inkomstskatte lagen (1999:1229). Lag (2011:76).

Prop. 2001/02:25: Paragrafen har utformats enligt förslag som Riksskatteverket har lämnat i dess remissyttrande.

[K11]7 a §  Kontrolluppgift ska lämnas om

 1. sådan överföring av hela värdet i en pensionsförsäkring som avses i 58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och
 2. försäkringsgivares överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare eller till en annan del av försäkringsgivarens verksamhet.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av den försäkringsgivare som överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller överfört försäkringen.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda värdet. Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren. Lag (2011:76).

Prop. 2010/11:18: Hänvisningarna till understödsföreningar slopas, se kommentaren till 7 §.

Prop. 2007/08:55: Paragrafen är ny och avser kontrolluppgifter om transaktioner som innebär att kapitalet i en försäkring eller själva försäkringen flyttas. I första stycket föreslås att kontrolluppgift ska lämnas dels när försäkringstagaren eller den försäkrade för över hela värdet i en pensionsförsäkring direkt till en annan pensionsförsäkring på sätt som avses i 58 kap. 18 § tredje stycket andra och tredje meningen inkomstskattelagen, dels när ...

Avskattning av pensionsförsäkring

[K11]7 b §  Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning av en pensionsförsäkring enligt 58 kap.19 eller 19 a §inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om sådana omständigheter och det kapital som hänför sig till försäkringen när omständigheten inträffar. Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för försäkringstagaren och den försäkrade. Lag (2011:76).

Prop. 2010/11:18: Hänvisningen till understödsföreningar slopas, se kommentaren till 7 §.

Prop. 2007/08:55: Paragrafen är ny. I paragrafens första stycke föreskrivs att kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen.

Kontrolluppgift ska enligt andra stycket lämnas för fysiska personer och dödsbon.

Kontrolluppgiften ska enligt tredje stycket innehålla uppgift om omständigheter som medför eller kan medföra ...

Tjänstepensionsavtal

[K11]7 c §  Kontrolluppgift som avses i 7 a och 7 b §§ ska också lämnas av utländska tjänstepensionsinstitut om sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring. Lag (2008:139).

Prop. 2007/08:55: Paragrafen är ny. I paragrafen anges att kontrolluppgiftsskyldigheten enligt 7 a och 7 b §§ även gäller för utländska tjänstepensionsinstitut som ingått avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring, se 28 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen.

Kontrolluppgiften ska lämnas av det utländska tjänstepensionsinstitutet. En definition av vad som avses med utländskt tjänstepensionsinstitut ...

Livförsäkring

8 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

[K11]8 a §  Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 2 § första stycket610 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om kapitalunderlag för försäkringen respektive avtalet om tjänstepension beräknat enligt 3 a3 c §§ lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring. Lag (2011:1287).

Prop. 2008/09:44: Ändringen i tredje stycket är en följd av att bestämmelsen om värdering av tillgångar och skulder i 14 kap. 13 § föreslås upphöra. Bestämmelser om värdering av värdet av kapital- eller pensionsförsäkring respektive värdet av avtal om tjänstepension behövs för att underlätta lämnandet av

kontrolluppgift om avkastningsskatt på pensionsmedel. Paragrafen ...

Prop. 2007/08:55: Paragrafen är ny och reglerar kontrolluppgifter för avkastningsskatteändamål. Paragrafens första stycke anger genom en hänvisning till 2 § första stycket 7–9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel att kontrolluppgift ska lämnas för utländska kapital- och pensionsförsäkringar samt för sådana tjänstepensionsavtal med utländska tjänstepensionsinstitut som är jämförbara med en kapital- eller pensionsförsäkring. Genom hänvisningen ...

Gåva

[K11]8 b §  Kontrolluppgift ska lämnas om sådan gåva som avses i 67 kap.20 och 21 §§inkomstskattelagen (1999:1229), om den som har lämnat gåvan är känd.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för den som har gett gåvan av den som tagit emot gåvan.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det gåvobelopp som har tagits emot under året. Lag (2011:1287).

Skattereduktion för förmån av hushållsarbete

[K11]9 §  Kontrolluppgift ska lämnas om underlag för skattereduktion i fråga om förmån av hushållsarbete enligt 67 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) om arbetet utförs av en innehavare av F-skattsedel enligt 67 kap. 16 § 1 eller motsvarande handling enligt 67 kap. 17 § samma lag.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som utgett förmånen. Lag (2009:543).

Prop. 2007/08:13: I paragrafen, som är ny, anges att kontrolluppgift ska lämnas för underlag för skattereduktion avseende förmån av hushållsarbete enligt lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete. Kontrolluppgift ska lämnas för sådant hushållsarbete som avses i 4 § nämnda lag om arbetet har utförts av någon som har F-skattsedel. Det som ska anges är värdet av hushållsarbetet före nettolöneavdrag eller andra betalningar till arbetsgivaren. ...

Prop. 2008/09:178: Av ändringen i första stycket framgår att kontrolluppgift ska lämnas om underlag för skattereduktion i fråga om förmån av hushållsarbete enligt lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete. Kontrolluppgift

ska därmed lämnas såväl i fråga om förmån av hushållsarbete enligt ...

Schablonintäkt för investeringssparkonto

[K11]10 §  Kontrolluppgift ska lämnas om sådan schablonintäkt för investeringssparkonto som avses i 42 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som för eller har fört investeringssparkontot.

[S3]I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på schablonintäkten. Lag (2011:1287).

11 § Har upphävts genom lag (2006:1349).

Elcertifikat

12 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

[K11]13 §  Kontrolluppgift skall lämnas om avyttring av elcertifikat.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av Affärsverket svenska kraftnät.

[S3]I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om antalet avyttrade elcertifikat och försäljningspriset. Lag (2003:119).

Prop. 2002/03:40: I bestämmelserna föreslås att kontrolluppgift skall lämnas om innehav och avyttring av elcertifikat. När det gäller innehavet är det uppgift om antalet innehavda certifikat vid årets utgång som skall lämnas. Uppgifterna, som skall lämnas för fysiska personer och dödsbon, kommer att kunna förtryckas i självdeklarationerna. När det gäller avyttring av elcertifikat är det uppgift om antalet avyttrade certifikat och försäljningspriset. Även i det här fallet skall uppgifterna lämnas för fysiska personer ...

Utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar

14 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

[K11]15 §  Kontrolluppgift skall lämnas om avyttring av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av Statens energimyndighet.

[S3]I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om antalet avyttrade utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar. Lag (2006:644).

Schablonintäkt vid innehav av andelar i investeringsfonder och fondföretag

[K11]16 §  Kontrolluppgift ska lämnas om schablonintäkt vid innehav av andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap.7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Lag (2011:1287).

[K11]17 §  Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon. Lag (2011:1287).

[K11]18 §  Kontrolluppgift ska lämnas av

 1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen (2004:46) om investeringsfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av investeringsfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,
 2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,
 3. förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap.6 eller 8 § lagen om investeringsfonder, och
 4. fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap.7 eller 9 § lagen om investeringsfonder.

[S2]Om ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.

[S3]Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften. Lag (2011:1287).

[K11]19 §  Kontrolluppgift ska inte lämnas om schablonintäkt vid innehav av tillgångar på ett pensionssparkonto eller ett investeringssparkonto. Lag (2011:1287).

[K11]20 §  I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på sådan schablonintäkt som avses i 42 kap. 43 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1287).

Betalningar till och från utlandet

[K12]1 §  Kontrolluppgift ska lämnas om direkta och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor, om betalningarna görs

 1. till utlandet från en obegränsat skattskyldig,
 2. från utlandet till en obegränsat skattskyldig, eller
 3. inom landet mellan en obegränsat och en begränsat skattskyldig.

[S2]Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska och juridiska personer av den som har förmedlat betalningen.

[S3]I kontrolluppgiften om betalning till utlandet ska uppgift lämnas om

 1. betalningens belopp i använd valuta,
 2. betalningsdatum,
 3. valutakod,
 4. vilket land som betalningen gjorts till,
 5. vad betalningen avser, och
 6. betalningsmottagarens namn.

[S4]I kontrolluppgiften om betalning från utlandet ska uppgift lämnas om

 1. betalningens belopp i använd valuta,
 2. betalningsdatum,
 3. valutakod, och
 4. vilket land som betalningen kommer från. Lag (2008:1044).

Prop. 2008/09:44: I 12 kap. 1 § tredje stycket regleras vilka uppgifter som ska lämnas i kontrolluppgiften om betalningar till och från utlandet. Genom ändringen i tredje stycket kommer stycket enbart att reglera vilka uppgifter som ska lämnas i fråga om betalningar till utlandet. I stället för att lämna uppgift om betalningens belopp i svenska kronor, ska uppgift lämnas om betalningens belopp i använd valuta, betalningsdatum och valutakod. Med hjälp av sistnämnda uppgifter kan Skatteverket vid behov omräkna betalningens ...

Prop. 2002/03:128: Ändringarna i paragrafen har behandlats närmare i avsnitt 7.

Prop. 2001/02:25: Beloppsgränsen har höjts från 75 000 kronor till 100 000 kronor. Bestämmelsen har också utvidgats till att avse alla betalningar överstigande 100 000 kronor till och från personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (jfr 3 kap. 50 § andra stycket den gamla lagen).

Begränsat skattskyldiga

[K12]2 §  Kontrolluppgifter enligt 6 kap., 7 kap. 5 §, 8 kap.1, 2, 46 §§, 9 och 10 kap. samt 11 kap.2, 2 a, 7 a7 c och 1620 §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

[S2]Kontrolluppgift enligt 11 kap. 7 b § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

[S3]I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6– 11 kap., uppgift lämnas om utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande för dem som kontrolluppgiften avser samt i kontrolluppgift enligt 6 kap. om mottagarens medborgarskap.

[S4]Uppgift om skatteregistreringsnummer behöver endast lämnas för

 1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004 eller senare, eller
 2. vid avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som har utförts den 1 januari 2004 eller senare. Lag (2011:1287).

Prop. 2008/09:44: I 2 § regleras vilka kontrolluppgifter som ska lämnas för begränsat skattskyldiga. Paragrafen ändras till följd av att 8 kap. 3 § upphävs. I 8 kap. 3 § regleras kontrolluppgiftsskyldigheten vad gäller fordringsrätter när någon ränta eller annan avkastning varken har tillgodoräknats eller betalats ut.

Prop. 2004/05:113: Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om begränsat skattskyldiga utvidgas till att även omfatta kontrolluppgifter om avkastning och innehav av delägarrätter samt om avyttring av delägarrätter, fordringsrätter och andelar i bostadsföretag.

Av tredje stycket framgår det att skatteregistreringsnummer endast behöver lämnas för avtalsförbindelser som har upprättats eller, vid avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som har utförts den 1 januari 2004 eller senare.

Prop. 2007/08:55: I paragrafens första stycke har de nya kontrolluppgifterna i 11 kap. 7 a, 7 b, och 7 c §§ lagts till vilket innebär att dessa kontrolluppgifter även ska lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Av andra stycket framgår att skyldigheten att lämna kontrolluppgift om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning avser avskattning enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands ...

Prop. 2001/02:25: Pensionsgrundande inkomst av anställning för vilken den försäkrade inte är skattskyldig i Sverige bestäms med ledning av en särskild kontrolluppgift enligt 2 kap. 19 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Uppgiftsskyldigheten förs nu in i den nya lagen i och med att det föreslås att kontrolluppgift alltid skall lämnas om ersättningar och förmåner som ...

[K12]3 §  Kontrolluppgifter enligt 7 kap. 1 § om ersättning som avses i 7 kap. 3 § 4 skall även lämnas för enskilda näringsidkare och juridiska personer som är begränsat skattskyldiga.

[S2]I kontrolluppgiften skall, utöver ersättningen enligt 7 kap. 3 § 4, uppgift lämnas om mottagarens utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande.

Prop. 2001/02:25: Riksskatteverket med stöd av bemyndigandet i 3 kap. 63 § första stycket den gamla lagen (se även Riksskatteverkets föreskrifter [RSFS 2000:15] om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap. 63 § första stycket lagen [1990:325] om självdeklaration och kontrolluppgifter). Enligt andra stycket skall även uppgift lämnas om mottagarens utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande i kontrolluppgiften.

Rådets direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

[K12]3 a §  Artiklarna 2-15 i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar skall gälla som svensk lag. Lag (2003:1130).

Utländska försäkringar

[K12]4 §  Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i 11 kap. 8 a § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäkringstagaren kan identifieras. Lag (2008:1044).

Prop. 2008/09:44: Ändringen är en följd av att 11 kap. 8 § upphävs. I 11 kap. 8 § regleras kontrolluppgiftsskyldigheten för livförsäkringar för förmögenhetsskatteändamål.

Prop. 2007/08:55: Ändringen föranleds av att reglerna om kontrolluppgift för avkastningsskatteändamål föreslås placeras i den föreslagna nya paragrafen 11 kap. 8 a §.

Prop. 2001/02:25: Riksskatteverket har i sitt remissyttrande framfört att även uppgift om när försäkringen tecknades och till vilket belopp bör anges i kontrolluppgiften. En sådan utvidgning av uppgiftsskyldigheten kan dock inte göras utan att frågan närmare bereds. Något sådant förslag kan därför inte läggas fram nu.

Lagrådet har i sitt yttrande över 2 § anfört bl.a. att det allmänt sett inte torde vara möjligt att förplikta andra rättssubjekt än sådana som i något ...

[K13]1 §  Utländska företag som driver bankverksamhet, värdepappersrörelse, fondverksamhet, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet i Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande etablering här, ska innan verksamheten inleds ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

[S2]Skyldigheten att lämna en förbindelse enligt första stycket gäller inte ett utländskt företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som på grund av bestämmelser i den staten är förhindrat att lämna kontrolluppgifter. Skyldigheten gäller inte heller försäkringsgivare inom EES som bara meddelar pensionsförsäkring enligt 58 kap.inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2008:139).

Prop. 2007/08:55: I paragrafens första stycke anges att en utländsk försäkringsgivare som bedriver verksamhet i Sverige ska ge in en förbindelse om att lämna kontrolluppgifter enligt denna lag. Med att bedriva verksamhet avses i denna paragraf såvitt nu är i fråga att verksamheten bedrivs här enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

I andra stycket anges att skyldigheten ...

Prop. 2001/02:25: Lagrådet har anfört att det synes oklart huruvida den nuvarande bestämmelsen har någon praktisk betydelse och den framstår som en egendomlighet i sammanhanget genom att den innebär något som skulle kunna kallas ett frivilligt tvång. Lagrådet har också anfört att det saknar underlag för att överblicka om den kan anses förenlig med den princip om fri rörlighet av tjänster som gäller inom EU/EES. Lagrådet förordar att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet övervägs om paragrafen bör utgå.

Problemet ...

[K13]2 §  Försäkringsgivare som meddelar försäkring från fast driftställe utanför Sverige men i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska för varje pensionsförsäkringsavtal ge in ett skriftligt åtagande till Skatteverket om att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäkring enligt 6, 11 och 12 kap.

[S2]Första stycket gäller också utländska tjänstepensionsinstitut som ingår sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring.

[S3]Åtagandet ska innehålla identifikationsuppgifter för försäkringsgivaren, försäkringstagaren, den försäkrade och pensionsförsäkringsavtalet.

[S4]En kopia av försäkringsavtalet ska lämnas in tillsammans med åtagandet. Lag (2008:139).

Prop. 2007/08:55: Paragrafen är ny. I paragrafens första stycke införs en bestämmelse om att försäkringsgivare med fast driftställe inom EES för varje pensionsförsäkringsavtal ska ge in ett skriftligt åtagande till Skatteverket om att lämna sådana kontrolluppgifter som enligt 6, 11 och 12 kap. ska lämnas när det gäller pensionsförsäkring. Allmänna bestämmelser som t.ex. tidpunkt och sätt för lämnande av kontrolluppgifter samt uppgifter till skattskyldige finns i 14 och 15 kap. Bestämmelser finns också i förordningen ...

[K13]2 a §  En utländsk gåvomottagare som gör en sådan ansökan som avses i 9 § lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, ska samtidigt ge in ett skriftligt åtagande att lämna kontrolluppgifter enligt 11 kap. 8 b §. Lag (2011:1287).

[K13]3 §  Åtaganden enligt 2 och 2 a §§ ska lämnas enligt fastställt formulär.

[S2]Ett åtagande får lämnas på medium för automatiserad behandling. Lag (2011:1287).

Prop. 2007/08:55: Paragrafen är ny. I paragrafens första stycke införs en bestämmelse om att åtagandet ska lämnas enligt ett fastställt formulär. Det innebär endast att det ska vara uppställt på ett visst angivet sätt. Innehållet i åtagandet framgår av den föreslagna bestämmelsen i 13 kap. 2 §. Innehållet kan också komma att regleras närmare i förordningen om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt i föreskrifter från Skatteverket. Det är Skatteverket som ska fastställa formuläret. En bestämmelse härom kommer ...

Tidpunkt och sätt för lämnande av kontrolluppgifter

[K14]1 §  Kontrolluppgifter ska lämnas för varje kalenderår senast den 31 januari närmast följande kalenderår.

[S2]Kontrolluppgift enligt 11 kap. 7 a-c §§ ska dock lämnas inom 14 dagar räknat från den dag då sådan omständighet inträffat som utlöser kontrolluppgiftsskyldigheten. Lag (2008:139).

Prop. 2007/08:55: I ett nytt andra stycke anges att kontrolluppgifter om överföring av värde i pensionsförsäkring, överlåtelse eller överföring av pensionsförsäkring och omständigheter som medför eller kan medföra avskattning av pensionsförsäkring ska lämnas senast inom fjorton dagar från den dag då sådan omständighet som utlöser skyldighet att lämna kontrolluppgift inträffat. Samma tidpunkt gäller för motsvarande kontrolluppgifter som dels ska lämnas om sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring, ...

Prop. 2001/02:25: 32 b § första stycket den gamla lagen). I den nya lagen anges den senaste tidpunkten för att ge in kontrolluppgifter endast i denna paragraf.

3 § Har upphävts genom lag (2003:674).
4 § Har upphävts genom lag (2003:674).
5 § Har upphävts genom lag (2003:674).
6 § Har upphävts genom lag (2003:674).

[K14]7 §  Kontrolluppgifter skall lämnas enligt fastställda formulär.

[S2]En kontrolluppgift får lämnas på medium för automatiserad behandling.

Prop. 2001/02:25: Bestämmelsen har sin motsvarighet i 3 kap. 56 § första stycket den gamla lagen. Kontrolluppgifterna kan lämnas antingen på papper eller på medium för automatiserad behandling. Det innebär att uppgifterna kan lämnas t.ex. genom filöverföring.

Lagrådet har hänvisat till vad det anfört under 4 kap. 1 §, dvs. att det av bestämmelsen inte framgår vem som skall fastställa formulären. Lagrådet konstaterar dock att föreskrifter i saken kan enligt <a href="https://lagen.nu/1974:152#K8P13" ...

Kontrolluppgifternas innehåll

[K14]8 §  En kontrolluppgift skall, utöver vad som följer av bestämmelserna i 6-13 kap., innehålla

 1. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för,
 2. uppgift om avdragen skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) och innehållen utländsk källskatt, samt
 3. uppgift huruvida den person som kontrolluppgiften lämnas för är företagsledare, närstående till en sådan person eller delägare, om uppgiften lämnas av ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag.

Prop. 2001/02:25: Generellt gäller enligt punkt 1 att alla kontrolluppgifter skall innehålla identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och för den som uppgiften avser. Vad som avses är t.ex. namn, organisations-,

samordnings- eller personnummer och adressuppgifter. Bestämmelsen motsvarar 3 kap. 57 § första stycket den gamla lagen.

Alla ...

Sammandrag av kontrolluppgifter

[K14]9 §  Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift skall även lämna ett sammandrag av kontrolluppgifterna, om dessa lämnas på blankett. Lag (2005:344).

Prop. 2004/05:113: Skyldigheten att foga ett sammandrag av uppgifterna till kontrolluppgifterna utvidgas till att avse samtliga typer av kontrolluppgifter. Samtidigt begränsas skyldigheten till att enbart avse kontrolluppgifter som lämnas på blankett, dvs. i pappersform.

Prop. 2001/02:25: I lagrådsremissen föreslogs att regeringen eller Riksskatteverket skall besluta vilka kontrolluppgifter det skall lämnas sammandrag över. Lagrådet hänvisade till vad som anförts under 3 kap. 5 § när det gäller tillåtligheten av ett sådant bemyndigande. Enligt Lagrådets mening är det lämpligt att det i paragrafen inledningsvis anges att den som är skyldig att lämna kontrolluppgifter enligt 6, 8 eller 9 kap. skall till dessa foga ett sammandrag av kontrolluppgifterna. I ett andra stycke kan enligt ...

[K14]10 §  Ett sammandrag av kontrolluppgifterna skall innehålla

 1. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige,
 2. uppgift om antalet lämnade kontrolluppgifter,
 3. uppgift om det sammanlagda beloppet av avdragen skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) och innehållen utländsk källskatt, samt
 4. uppgift om det sammanlagda beloppet av redovisade arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Prop. 2001/02:25: Lagrådet har föreslagit att bestämmelsen skall placeras som ett andra stycke till den av Lagrådet föreslagna 9 §. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag men placerats i en egen paragraf.

[K14]11 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna sammandrag av kontrolluppgifterna och om innehållet i dem.

 • RSFS 2003:16: Riksskatteverkets föreskrifter om innehållet i sammandrag av kontrolluppgifter

[K14]12 §  Sammandrag av kontrolluppgifter får lämnas på medium för automatiserad behandling.

13 § Har upphävts genom lag (2008:1044).

15 kap. Annan uppgiftsskyldighet

Prop. 2001/02:25: I lagrådsremissen föreslogs i 4 § att sådana privatbostadsföretag som avses i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen skall till den som avyttrat en privatbostadsrätt lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna beräkna sin kapitalvinst eller kapitalförlust. Lagrådet har anfört att det knappast är tänkbart att privatbostadsföretaget skulle ha ytterligare uppgifter att lämna som inte redan framgår av meddelandet om kontrolluppgiften ...

Uppgifter till den skattskyldige

[K15]1 §  Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt någon bestämmelse i 6-11 kap. skall senast den 31 januari året närmast efter det år som kontrolluppgiften gäller översända ett meddelande med de uppgifter som lämnas i kontrolluppgiften till den som uppgiften avser.

Prop. 2001/02:25: I förhållande till lagrådsremissen har bestämmelsen utvidgats till att även avse ett meddelande till den som uppgiften avser i fråga om kontrolluppgifter i inkomstslaget näringsverksamhet. Motsvarande gäller enligt den gamla lagen.

[K15]2 §  Onoterade företag som omfattas av 57 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) samt fåmanshandelsbolag skall till företagsledare och delägare samt närstående till dem lämna alla uppgifter som dessa behöver för att kunna beräkna sina intäkter från företaget eller handelsbolaget.

[S2]Bestämmelserna i första stycket skall på motsvarande sätt gälla för europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Lag (2005:1135).

Prop. 2005/06:40: I paragrafen regleras skyldigheten för vissa företag att till företagsledare och delägare samt till deras närstående lämna de uppgifter som dessa behöver för att kunna beräkna sina skattepliktiga intäkter från företaget. Uppgiftsskyldigheten behövs för att möjliggöra för företagsledare, delägare och närstående i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag att fullgöra sin uppgiftsskyldighet i deklarationen enligt 3 kap. 21 § LSK. ...

[K15]3 §  Om makar tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet och den ena är företagsledande make medan den andra är medhjälpande make, skall den företagsledande maken till den medhjälpande maken lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för beräkningen av överskottet eller underskottet i verksamheten.

Uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige

[K15]4 §  Den som för egen eller någon annans räkning har företagit en rättshandling med någon som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 6-12 kap. ska skriftligen eller på liknande sätt till den kontrolluppgiftsskyldige lämna de uppgifter som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras med anledning av rättshandlingen.

[S2]Vad som föreskrivs i första stycket gäller även om någon har utnyttjat sådan rabatt, bonus eller annan förmån som avses i 6 kap. 3 §, har mottagit sådan ersättning eller förmån som avses i 6 kap. 4 § eller har utnyttjat eller överlåtit sådan rättighet som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2008:825).

Prop. 2001/02:25: rättshandlingar som föranleder en obligatorisk kontrolluppgiftsskyldighet.

Av bestämmelsen följer bl.a. att den som för egen eller annans räkning öppnar ett inlåningskonto eller på annat sätt placerar pengar för förräntning skall till inlåningsinstitutet eller motsvarande lämna identifikationsuppgifter för den som har rätt att uppbära räntan m.m. Den som låter överföra medel till utlandet skall lämna nödvändiga uppgifter till betalningsförmedlaren för att denne skall kunna fullgöra ...

[K15]4 a §  Den som för eller har fört ett investeringssparkonto, ska till den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 10 kap. 3 § med anledning av en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229), skriftligen eller på liknande sätt lämna de uppgifter som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras. Lag (2011:1287).

[K15]5 §  Uppgifterna till den kontrolluppgiftsskyldige ska lämnas snarast och senast den 15 januari året efter det år som uppgiften gäller om inte annat anges i andra stycket.

[S2]Den som har utnyttjat en sådan förmån som avses i 6 kap. 3 §, mottagit en sådan ersättning eller förmån som avses i 6 kap. 4 § eller utnyttjat eller överlåtit sådan rättighet som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgifterna till den kontrolluppgiftsskyldige senast månaden efter det att förmånen utnyttjades, ersättningen mottogs eller rättigheten utnyttjades eller överläts, dock inte senare än den 15 januari påföljande år. Lag (2008:825).

Prop. 2001/02:25: lämnas i tid. Kontrolluppgiften skall lämnas senast den 31 januari enligt 13 kap. 1 §. Den kontrolluppgiftsskyldige måste ha uppgifterna i sådan tid att han kan fullgöra sin skyldighet. Å andra sidan kan det röra sig om rättshandlingar som ingåtts under de sista dagarna i december. Den som skall lämna uppgifterna till den kontrolluppgiftsskyldige måste också ha tid på sig. För att ge båda parter rimliga möjligheter att fullgöra sina uppgiftsskyldigheter skall uppgifterna enligt första stycket ...

[K15]6 §  Om den som är skyldig att enligt 45 §§ lämna uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige inte fullgör denna skyldighet, ska den kontrolluppgiftsskyldige snarast anmäla detta till Skatteverket. Lag (2011:1287).

Uppgiftsskyldighet vid registrering av andelar i investeringsfonder

[K15]7 §  Fondbolag och förvaltningsbolag som ska föra eller låta föra ett register över andelsinnehavare i en investeringsfond ska, då en förvaltare ska föras in i registret enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.

[S2]Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i ett register, ska den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren, fondbolaget eller förvaltningsbolaget uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

[S3]Första och andra styckena gäller inte andelar i en investeringsfond efter det att andelarna har förtecknats på ett investeringssparkonto. Lag (2011:1287).

Prop. 2001/02:25: I departementspromemorian var uppgiftsskyldigheten föreslagen att regleras i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Eftersom uppgiftsskyldigheten enbart har betydelse för kontrolluppgiftsskyldigheten anser regeringen att skyldigheten bör vara reglerad i lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Efter synpunkter från Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening har bestämmelsen även kompletterats ...

Anmälningsskyldighet om nedsättning av utländsk skatt

[K15]8 §  Om en skattskyldig har fått avräkning av utländsk skatt från sin inkomstskatt enligt bestämmelser i skatteavtal eller enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt och om den utländska skatten därefter sätts ned, ska han anmäla detta till Skatteverket.

[S2]Anmälan ska göras inom tre månader från det att den skattskyldige fick del av det beslut genom vilket den utländska skatten sattes ned. Anmälan ska göras enligt ett fastställt formulär. Till anmälan ska beslutet om nedsättningen av den utländska skatten fogas i original eller i bestyrkt kopia. Lag (2007:1409).

16 kap. Anstånd

Anstånd med att lämna självdeklaration

[K16]1 §  Den som på grund av särskilda omständigheter är förhindrad att lämna självdeklaration inom föreskriven tid kan beviljas anstånd med att lämna deklarationen. Ansökan om anstånd görs hos Skatteverket.

[S2]Anstånd med att lämna deklarationen efter den 31 maj taxeringsåret får beviljas endast om det finns synnerliga skäl. Lag (2003:674).

[K16]2 §  Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga med att upprätta självdeklarationer får ansöka hos Skatteverket om att deklarationsskyldiga beviljas anstånd med att lämna deklarationerna. Till ansökan skall det fogas en förteckning över de deklarationsskyldiga för vilka ansökan görs

[S2]Om anstånd beviljas skall deklarationerna lämnas enligt en tidsplan som beslutas av Skatteverket.

[S3]Anstånd får inte beviljas längre än till och med den 15 juni under taxeringsåret. Lag (2003:674).

Anstånd med att lämna särskilda uppgifter

[K16]3 §  Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller även för sådana särskilda uppgifter som skall lämnas enligt 5 kap.1-2 a §§. Lag (2006:1521).

Prop. 2006/07:19: Ändringen innebär att anstånd med att lämna särskilda uppgifter enligt 5 kap. 2 a § inom föreskriven tid kan medges.

Prop. 2004/05:113: Möjligheten att få så kallat byråanstånd utvidgas till att även avse anstånd med att lämna särskilda uppgifter, dvs. den som yrkesmässigt hjälper andra att upprätta särskilda uppgifter får ansöka om anstånd.

17 kap. Förelägganden

Prop. 2001/02:25: I enlighet med Lagrådets förslag har underrubriken till 1 § formulerats om i förhållande till lagrådsremissen och blivit gemensam för 1 och 2 §§. Till följd härav har underrubriken till 2 § utgått.

Föreläggande att lämna självdeklaration och andra uppgifter

[K17]1 §  Skatteverket får förelägga den som inte har lämnat föreskriven självdeklaration eller kontrolluppgift eller som har lämnat ofullständig självdeklaration eller kontrolluppgift att lämna eller komplettera självdeklarationen eller kontrolluppgiften. Detsamma gäller lämnande av särskilda uppgifter eller andra uppgifter som är föreskrivna i denna lag.

[S2]Ett föreläggande får inte enbart avse komplettering av en kontrolluppgift med arbetsställenummer enligt 6 kap. 6 § 6.Lag (2003:674).

Prop. 2002/03:99: Förslaget har motiverats under avsnitt 7.

I det lagförslag som remitterades till Lagrådet fanns i paragrafens andra stycke en bestämmelse om att ett vitesföreläggande inte får utfärdas om den uppgiftsskyldige redan förelagts i samma sak av Skatteverket förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft.

Lagrådet konstaterade att detta följer redan av 2 § tredje stycket ...

Prop. 2001/02:25: Den nya bestämmelsen om föreläggande omfattar all uppgiftsskyldighet enligt lagen. Den avser således inte bara skyldigheten att lämna självdeklaration, särskilda uppgifter, kontrolluppgifter och uppgifter till ledning för beskattning utomlands utan även uppgiftsskyldigheten enligt 14 kap., t.ex. att lämna meddelande om att kontrolluppgift har lämnats och uppgifter till den skattskyldige.

I 4 kap. 4 § den gamla lagen finns en skyldighet att, om skyldighet finns att efter föreläggande ...

[K17]2 §  Skatteverket får förelägga den som inte är deklarationsskyldig enligt 2 kap. att lämna en självdeklaration. Lag (2003:674).

Föreläggande att lämna uppgift i vissa fall

[K17]3 §  Skatteverket får förelägga en fysisk person och ett dödsbo i andra fall än som avses i 7 eller 8 kap. att lämna kontrolluppgift om

 1. sådan ersättning för utfört arbete som har betalats till en namngiven näringsidkare, eller
 2. ränta från och fordran på en namngiven låntagare. Lag (2003:674).

Prop. 2001/02:25: Föreläggande får meddelas i två situationer. I båda fallen, såväl avseende utbetalda ersättningar för utfört arbete till näringsidkare som uppgifter om ränta och fordran, krävs att föreläggandet skall avse en namngiven person.

[K17]4 §  Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna en uppgift om en rättshandling mellan honom och någon annan eller att visa upp en handling eller lämna över en kopia av en handling som rör rättshandlingen.

[S2]Föreläggandet skall avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av

 1. att deklarations- eller annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och fullständigt av andra än den som föreläggs, eller
 2. att uppgiftsskyldighet enligt denna lag kan fullgöras av andra än den som föreläggs. Lag (2003:674).

Prop. 2001/02:25: Möjligheten till tredjemansföreläggande infördes den 1 juli 1994. Samtidigt togs möjligheten till så kallad tredjemansrevision bort (se prop. 1993/94:151). Tredjemansrevisioner är sedan den 1 november 1997 åter möjliga att genomföra (se prop. 1996/97:100).

Bestämmelsen, som är hämtad från 3 kap. 50 a § den gamla lagen, har förtydligats. ...

[K17]5 §  Om det finns särskilda skäl får även någon annan person som har företagit en rättshandling än som avses i 4 § föreläggas att lämna en sådan uppgift som avses i den paragrafen.

Tidpunkt och sätt för lämnande av uppgift

[K17]6 §  Uppgift som skall lämnas efter föreläggande skall lämnas på det sätt och inom den tid som anges i föreläggandet.

Prop. 2001/02:25: I lagrådsremissen föreslogs ett andra stycke med ett undantag för självdeklarationer som aldrig skulle behöva lämnas tidigare än vad som gäller för en självdeklaration som skall lämnas utan föreläggande. Motsvarande bestämmelse finns 2 kap. 31 § den gamla lagen. Lagrådet har ansett det vara en otillfredsställande ordning att skattemyndigheten utfärdar förelägganden vid en sådan tidpunkt och har förordat att bestämmelsen utgår. Regeringen är också av uppfattningen att det aldrig skall förekomma ...

Undantag

[K17]7 §  En allmän förvaltningsdomstol får efter ansökan av den som enligt bestämmelserna i 3-5 §§ har förelagts att lämna uppgift, besluta att viss uppgift skall undantas från föreläggandet. Bestämmelserna i 3 kap.13-14 c §§taxeringslagen (1990:324) skall då tillämpas.

Prop. 2001/02:25: Handlingar som kan undantas från föreläggande är sådana som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken. Det gäller t.ex. handlingar vars innehåll personer med tystnadsplikt inte behöver vittna om. Vidare får sådana handlingar undantas som har ett betydande skyddsintresse och där innehållet på grund av särskilda omständigheter inte bör komma till någon annans kännedom. Skyddsintresset skall i sistnämnda fall vara ...

Vite

[K17]8 §  Om det finns anledning att anta att ett föreläggande inte följs, får det förenas med vite. Vite får dock inte föreläggas staten, ett landsting, en kommun eller en tjänsteman i tjänsten.

[S2]Fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap.1 a-1 c §§skattebetalningslagen (1997:483).

[S3]Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas. Lag (2009:838).

Prop. 2002/03:99: I andra stycket, som är nytt, införs en bestämmelse som innebär att fråga om utdömande av vite skall prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt lagen. Ändringen syftar till att en fråga om utdömande av vite och den beskattningsfråga som vitesfrågan är sammankopplad med skall prövas av samma länsrätt. Se vidare avsnitt 6.15.4. ...

Prop. 2001/02:25: Kammarrätten i Jönköping och Riksskatteverket har i remissyttrandena tagit upp frågan om behörig domstol vid utdömande av vite. Frågan är bl.a. vilken lag som skall tillämpas lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar eller lagen (1985:206) om vite. Regeringsrätten har i Regeringsrättens årsbok 2000 ref. 57 bl.a. delat Kammarrätten i Jönköpings bedömning att ...

[K17]9 §  Om det finns anledning att anta att den uppgiftsskyldige eller, om den uppgiftsskyldige är en juridisk person, ställföreträdare för den uppgiftsskyldige har begått brott, får den uppgiftsskyldige inte föreläggas vid vite att lämna en uppgift om uppgiften kan användas i en utredning av en fråga som har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

Prop. 2001/02:25: Regeringen anförde i prop. 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m. s. 62 sista stycket att regler om förbud mot vitesföreläggande i samband med brottsmisstanke bör ta sikte på de bestämmelser som i praktiken kan innebära en kränkning av passivitetsrätten. Regeringen konstaterade att de regler om föreläggande att lämna kontrolluppgift som finns i bl.a. 3 kap. lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, ...

18 kap. Undantag från uppgiftsskyldighet

[K18]1 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva om undantag från skyldigheten att lämna en kontrolluppgift eller en förbindelse enligt en bestämmelse i 6–13 kap. om

 1. undantaget inte kan antas komma att försvåra kontrollen av att deklarationsskyldigheten har fullgjorts riktigt och fullständigt,
 2. uppgiften saknar betydelse för beskattningen enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
 3. uppgiften saknar betydelse för beräkningen av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap.socialförsäkringsbalken, och
 4. undantaget inte påverkar Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information. Lag (2010:1285).

Prop. 2001/02:25: I syfte att underlätta för uppgiftslämnarna och inte åsamka dem onödigt administrativt merarbete får regeringen föreskriva om undantag från kontrolluppgiftsskyldigheten. Rätten att föreskriva om undantag är generell och inte avsedd att användas som ett dispensinstrument i enskilda fall. Den omfattar självfallet enbart inskränkningar i den lagstadgade uppgiftsskyldigheten. Uppgiftsskyldigheten kan således inte utvidgas med stöd av denna bestämmelse.

För att regeringen skall kunna ...

 • SKVFS 2005:10: Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
 • SKVFS 2007:28: Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital
 • SKVFS 2008:23: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:28) om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

[K18]2 §  Skatteverket får efter ansökan medge befrielse för viss tid från skyldigheten att lämna uppgift enligt 5 kap. 1 §. Sådant medgivande får återkallas. Lag (2003:674).

[K18]3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva eller i enskilda fall medge att resultat- och balansräkningar som avses i 3 kap. 9 b § andra stycket får upprättas enligt andra regler än de som anges där om den upprättade redovisningen kan förväntas innehålla tillförlitliga och för beskattningen tillräckliga uppgifter. Lag (2003:1090).

Prop. 2003/04:10: Paragrafen, som är ny, har tillkommit efter föredragningen i Lagrådet (se avsnitt 9 under rubriken Beräkningen av nettoinkomsten hos den utländska juridiska personen).

Ett undantag från skyldigheten att upprätta resultat- och balansräkning enligt bokföringslagen kan dels medges generellt, t.ex. beträffande företag i en viss nation vars ...

19 kap. Övriga bestämmelser

Behöriga företrädare

[K19]1 §  Skyldigheten att lämna uppgifter enligt denna lag skall fullgöras

 1. för en omyndig, av en förmyndare eller sådan god man som har förordnats enligt 11 kap. 1 § föräldrabalken beträffande rättshandling som omfattas av förmyndarens ansvar eller den gode mannens förordnande,
 2. för en sådan person för vilken god man eller förvaltare har förordnats enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 § föräldrabalken, av den gode mannen eller förvaltaren beträffande rättshandling som omfattas av förordnandet,
 3. för en avliden person och hans dödsbo, av en sådan dödsbodelägare, testamentsexekutor eller boutredningsman som skall förvalta den dödes tillgångar, samt
 4. för en annan juridisk person än ett dödsbo, av en ställföreträdare.

Prop. 2001/02:25: Enligt 4 kap. 2 § 5 den gamla lagen kan ombud fullgöra uppgiftsskyldigheten för andra uppgiftsskyldiga än enskilda personer och dödsbon. I det sammanhanget är det inte ett ombud med fullmakt utan ett ombud på grund av sin ställning. Användandet av ordet ombud i denna betydelse kan som Riksskatteverket har påpekat i dess remissyttrande leda till feltolkningar. Regeringen delar Riksskatteverkets bedömning att begreppet kan tas bort utan att bestämmelsen förlorar praktisk innebörd. I lagrådsremissen ...

 • RÅ 2009:63:Fråga om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i självdeklaration som inte är behörigen undertecknad.

Skyldighet att bevara underlag

[K19]2 §  Den som är uppgiftsskyldig enligt bestämmelserna i denna lag är skyldig att i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt se till att han har underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten och för kontroll av den.

Prop. 2001/02:25: Skyldigheten att bevara underlag enligt denna bestämmelse kommer i flertalet fall att gälla för sex år efter utgången av det kalenderår underlaget avser. En taxering kommer normalt sett inte att ändras efter sex år. Genom tillämpningsföreskrifter får dock regleras för hur lång tid olika typer av underlag skall bevaras.

Motsvarande skyldighet finns i 4 kap. 1 § den gamla lagen. Den särskilda regleringen i andra stycket samma paragraf om vilket underlag fåmansföretag och fåmanshandelsbolag ...

Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning

[K19]2 a §  Den som är skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet skall, i fråga om transaktioner med ett företag som är begränsat skattskyldigt enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229), upprätta skriftlig dokumentation avseende dessa transaktioner.

[S2]Första stycket gäller dock bara om det finns en sådan ekonomisk intressegemenskap som anges i 14 kap. 20 § inkomstskattelagen. Om den ekonomiska intressegemenskapen uteslutande kan hänföras till ett företags direkta eller indirekta kapitalinnehav i ett eller flera andra företag, behöver dokumentation upprättas bara om kapitalandelen i varje led uppgår till mer än 50 procent. Lag (2006:584).

Prop. 2005/06:169: Paragrafen är ny. I första stycket anges att den som är skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet och genomför transaktioner med någon som är begränsat skattskyldig för inkomst i Sverige skall upprätta skriftlig dokumentation avseende transaktionerna. Dokumentationen skall kunna användas för en bedömning av om priser och övriga villkor

avseende ...

[K19]2 b §  Dokumentation enligt 2 a § första stycket skall innehålla

 1. en beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten,
 2. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna,
 3. en funktionsanalys,
 4. en beskrivning av vald prissättningsmetod, och
 5. en jämförbarhetsanalys.

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall ingå i dokumentationen. Lag (2006:584).

Prop. 2005/06:169: Paragrafen är ny. Första stycket anger de yttre ramarna för vad dokumentation enligt 2 a § första stycket skall innehålla. För en närmare exemplifiering av vilken information som kan rymmas inom dessa ramar hänvisas till avsnitt 7.4.

Det är inte möjligt att i lagtexten uttömmande reglera vad en dokumentation skall innehålla. I andra stycket anges upplysningsvis att regeringen eller den myndighet regeringen ...

Överklagande

[K19]3 §  Beslut av Skatteverket enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2003:674).

Prop. 2001/02:25: Lagrådet har anfört att frågan kan ställas om det inte finns några beslut enligt den nya lagen som borde kunna få överklagas, t.ex. beslut om förelägganden av olika slag, eventuellt förenade med vite. Enligt Lagrådets mening kan det finnas skäl att mera noggrant analysera skälen för överklagandeförbud vid de olika typer av vitesförelägganden som kommer i fråga enligt den nya lagen. Även när det gäller vissa andra beslut som kan medföra negativa konsekvenser för en enskild, t.ex. beslut om avslag ...

Förvaring och gallring

[K19]4 §  Självdeklarationer och andra handlingar som enligt bestämmelserna i denna lag eller taxeringslagen (1990:324) har lämnats till ledning för taxering eller upprättats eller för granskning omhändertagits av en myndighet för taxeringskontroll, skall, om de inte återlämnas, förstöras sedan sex år eller, i fråga om handlingar som avser ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, tio år har gått efter taxeringsårets utgång.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att handlingarna skall bevaras under längre tid än som anges i första stycket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall upphöra att gälla. Den nya lagen skall tillämpas första gången vid 2002 års taxering med följande undantag:
  1. 2 kap. 1 § och 3-6 §§, 7 § 1-6, 8 §, 3 kap. 3 § samt 4 kap.2 och 5 §§ tillämpas första gången vid 2003 års taxering, såvitt annat inte är föreskrivet i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar,
  2. 2 kap. 2 § tillämpas första gången vid 2003 års taxering, dock skall vid 2003 års taxering procentsatsen vara 29,3 vid tillämpning av 2 kap. 2 § 1,
  3. 2 kap. 7 § 7 tillämpas första gången vid 2003 års taxering på beskattningsår som börjat den 1 januari 2002 eller senare,
  4. 6 kap. 10 § tillämpas första gången vid 2003 års taxering såvitt avser hänvisningen till 61 kap.19 a och 19 b §§inkomstskattelagen (1999:1229),
  5. andra bestämmelser om kontrolluppgiftsskyldighet än de i 10 kap.1-6 §§ tillämpas första gången vid 2003 års taxering såvitt de innebär en utvidgning av denna skyldighet jämfört med motsvarande äldre bestämmelser,
  6. 12 kap. 1 § tillämpas första gången vid 2004 års taxering såvitt gäller skyldighet att lämna kontrolluppgift för andra juridiska personer än dödsbon, och
  7. 12 kap.2 och 3 §§ tillämpas första gången vid 2006 års taxering såvitt gäller skyldighet att ange mottagarens utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande. Lag (2003:1130).
 2. Bestämmelserna i 2 kap.2, 4-9, 11-13 och 28 §§ samt 3 kap. 28 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall tillämpas vid 2002 och tidigare års taxeringar. Vid 2002 års taxering skall dock procentsatsen vara 27 vid tillämpningen av 2 kap. 4 § 1. I övrigt skall den lagen tilllämpas vid 2001 och tidigare års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:328) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:253, Prop. 2001/02:119, Bet. 2001/02:SfU17
Omfattning
upph. 2 kap 6 §, rubr. närmast före 2 kap 6 §; ändr. 2 kap 2, 4 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:539) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:265, Prop. 2001/02:165, Bet. 2001/02:SkU23
Omfattning
ändr. 2 kap 2, 4 §§, 3 kap 24 §, 5 kap 2 §, rubr. närmast före 3 kap 18 §; nya 3 kap 9 a, 19 a §§, rubr. närmast före 3 kap 9 a §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:977) om ändring i lagen (2002:328) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 2002/03:24
Omfattning
ändr. 2 kap 2 § i 2002:328

Lag (2002:1144) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering.
 2. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas för den som erhållit uppskov med beskattningen avseende byte av andelar som skett före den 1 januari 2003.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:80, Prop. 2002/03:15, Bet. 2002/03:SkU5
Omfattning
ändr. 3 kap 15, 16 §§, 10 kap 9 §, rubr. närmast före 3 kap 15 §; nya 3 kap 15 a, 16 a §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:119) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:133, Prop. 2002/03:40, Bet. 2002/03:NU6
Omfattning
nya 11 kap 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 12 §
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2003:228) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången såvitt avser bestämmelsen i 3 kap. 7 a § första stycket vid 2005 års taxering och i övrigt vid 2004 års taxering.
Äldre bestämmelser i 3 kap. 15 § skall fortfarande gälla beträffande koncerninterna andelsavyttringar som har gjorts före den 1 juli 2003. Uppgifter enligt tredje stycket i den lydelsen skall dock endast lämnas beträffande uppskovsbelopp som kan komma att tas upp till beskattning.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:166, Prop. 2002/03:96, Bet. 2002/03:SkU14
Omfattning
ändr. 2 kap 2, 4 §§, 3 kap 9 a, 15 §§; nya 3 kap 7 a §, rubr. närmast före 3 kap 7 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:674) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. De äldre föreskrifterna i 6 kap. 6 § 4 och 10 § andra stycket gäller fortfarande för värde som har bestämts av skattemyndighet.
 3. Om någon före ikraftträdandet enligt äldre föreskrifter i 17 kap.1-4 §§ har förelagts att ge in uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i stället ges in till Skatteverket.
 4. De nya föreskrifterna i 17 kap. 8 § andra stycket gäller inte för en ansökan om utdömande av vite som har getts in före ikraftträdandet.
 5. Äldre föreskrifter i 18 kap. 2 § gäller fortfarande för en skattemyndighets beslut.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 1 kap 8 §, 14 kap 3, 4, 5, 6 §§; ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 1, 9, 14, 15, 15 a §§ 4 kap 2, 6 §§, 6 kap 6, 10 §§, 14 kap 2 §, 15 kap 6, 8 §§, 16 kap 1, 2 §§, 17 kap 1, 2, 3, 4, 8 §§, 18 kap 2 §, 19 kap 3 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:750) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:20, Prop. 2002/03:128, Bet. 2003/04:SkU5
Omfattning
ändr. 12 kap 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1090) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas från och med 2005 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:78, Prop. 2003/03:10, Bet. 2003/04:SkU6
Omfattning
ändr. 1 kap 9 §; nya 3 kap 9 b, 9 c §§, 18 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 9 b §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1103) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången när företag skall lämna uppgifter avseende det beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2003.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:83, Prop. 2003/04:28, Bet. 2003/04:SkU16
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1130) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 i fråga om punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna. I övrigt träder lagen i kraft den 1 juli 2005 och tillämpas vid 2006 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:81, Prop. 2003/04:24, Bet. 2003/04:SkU14
Omfattning
ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 12 kap 3 a §, rubr. närmst före 12 kap 3 a §
CELEX-nr
32003L0048
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1207) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. De nya föreskrifterna i 3 kap. 11 § tillämpas första gången vid 2004 års taxering.
 3. De nya föreskrifterna i 11 kap. 5 § tillämpas första gången vid 2005 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:119, Prop. 2003/04:19, Bet. 2003/04:SkU11
Omfattning
ändr. 3 kap 11 §, 11 kap 5 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:72) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas på fondbolag och andra fondförvaltare som bedriver verksamhet med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder samt på värdepappersfonder och fondföretag som förvaltas av dessa.
 3. Fondföretag som bedriver verksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder skall lämna kontrolluppgifter även om avyttringar av andelar i fondföretaget som har skett före ikraftträdandet samt om avyttringar som har skett under tid då verksamhet har bedrivits med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 7 §, 10 kap 1, 3, 4 §§, 15 kap 7 §, rubr. närmast före 10 kap 1 §, 15 kap 7 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:131) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 2003/04:156, Prop. 2003/04:64, Bet. 2003/04:SkU26
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:440) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004 och tillämpas första gången vid 2005 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:243, Prop. 2003/04:99, Bet. 2003/04:FiU27
Omfattning
ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1144) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången vid 2006 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:74, Prop. 2004/05:19, Bet. 2004/05:SkU9
Omfattning
ändr. 3 kap 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1204) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången vid 2006 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:43, Prop. 2004/05:18, Bet. 2004/05:MJU5
Omfattning
nya 11 kap 14, 15 §§, rubr. närmast före 11 kap 14 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:344) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005 och tillämpas första gången vid 2006 års taxering såvitt avser 16 kap. 3 § och i övrigt vid 2007 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:243, Prop. 2004/05:113, Bet. 2004/05:SkU30
Omfattning
ändr. 6 kap 1, 6 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, 9 kap 1, 2, 4 §§, 10 kap 7, 9 §§, 11 kap 2 §, 12 kap 2 §, 14 kap 9 §, 16 kap 3 §, rubr. närmast före 11 kap 1 §; nya 11 kap 1 a, 2 a §§
CELEX-nr
32003L0048
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:346) om ändring i lagen (2003:1130) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 2004/05:243, Prop. 2004/05:113, Bet. 2004/05:SkU30
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:1130

Lag (2005:927) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 3 kap 22 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1135) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:116, Prop. 2005/06:40, Bet. 2005/06:SkU10
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 15 a, 16 a §§, 15 kap 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1139) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 2005/06:118, Prop. 2005/06:44, Bet. 2005/06:SkU14
Omfattning
ändr. 11 kap 15 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1175) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 2005/06:114, Prop. 2005/06:22, Bet. 2005/06:SkU12
Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 6 kap 6, 7 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:584) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 2005/06:349, Prop. 2005/06:169, Bet. 2005/06:SkU29
Omfattning
nya 19 kap 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 19 kap 2 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:644) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:343, Prop. 2005/06:184, Bet. 2005/06:MJU15
Omfattning
ändr. 11 kap 14, 15 §§, rubr. närmast före 11 kap 14 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1349) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.
 2. Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 19 § tillämpas till och med 2009 års taxering beträffande sådana avdrag som görs med stöd av punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).
 3. Vid 2007 års taxering skall kontrolluppgift enligt 11 kap.9 och 11 §§ inte uppta avgift till fackförening, arbetslöshetskassa eller motsvarande som betalas efter den 8 december 2006 och belöper sig på tid efter den 31 december 2006. Förordning (2006:1519).
Förarbeten
Rskr. 2006/07:9, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
upph. 3 kap 19 §, 11 kap 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 11 kap 9 §; ändr 3 kap 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1421) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.
 2. Vad som sägs i 3 kap.15 a och 16 a §§ om en andel som är kvalificerad enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b § inkomstskattelagen (1999:1229) gäller även en andel som är kvalificerad enligt 57 kap. 7 § första eller andra stycket inkomstskattelagen enligt äldre lydelse.
 3. Vad som sägs i 3 kap. 15 a § om tjänstebelopp för kapitalvinst vid andelsbyten enligt 48 a kap. 8 b § inkomstskattelagen gäller även tjänstebelopp enligt 48 a kap. 8 a § inkomstskattelagen enligt äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:41, Prop. 2006/07:2, Bet. 2006/07:SkU2
Omfattning
ändr. 3 kap 15 a, 16 a § rubr. närmast före 3 kap 15 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1495) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Bestämmelsen i 6 kap. 10 § i sin nya lydelse tillämpas första gången vid 2008 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:42, , Bet. 2006/07:SkU3
Omfattning
ändr. 6 kap 10 §, 13 kap 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1519) om ändring i lagen (2006:1349) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 2006/07:69
Omfattning
ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1349

Lag (2006:1521) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering. Lagen skall dock också tillämpas vid 2007 års taxering om den skattskyldige vid denna taxering begär tillämpning av de nya bestämmelserna om uppskov i lagen (2006:1520) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till nämnda lag.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:71, Prop. 2006/07:19, Bet. 2006/07:SkU7
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 11, 12 §§, 5 kap 4 §, 16 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 11 §; nya 3 kap 11 a §, 5 kap 2 a §
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:559) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.
 2. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas beträffande avyttringar som har gjorts före ikraftträdandet av denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 10 kap 4, 8, 11 §§
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2007:1125) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:43, Prop. 2007/08:13, Bet. 2007/08:SkU7
Omfattning
nya 3 kap 26 §, 11 kap 9 §, rubr. närmast före 3 kap 26 §, 11 kap 9 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1252) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:60, Prop. 2007/08:19, Bet. 2007/08:SkU9
Omfattning
ny 3 kap 21 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1409) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. De nya bestämmelserna i 1 kap. 5 § första stycket 1 j, 2 kap. 2 § 5, 4 § 2 och 7 §4 samt 3 kap. 1 § 4 i och 12 § tillämpas första gången vid 2009 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid 2008 och tidigare års taxeringar.
 3. I övrigt tillämpas de nya bestämmelserna första gången vid 2008 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid 2007 och tidigare års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:92, Prop. 2007/08:19, Bet. 2007/08:SkU15
Omfattning
upph. 2 kap 3 §, 3 kap 2 §; ändring 1 kap 5 §, 2 kap 2, 4, 7, 8 §§, 3 kap 1, 12 §§, 5 kap 1 §, 11 kap 1, 8 §§, 14 kap 13 §, 15 kap 8 §, rubr. närmast före 2 kap 8 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1450) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 2007/08:112, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:FiU2
Omfattning
ändr. 10 kap 8 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:139) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
 2. Bestämmelsen i 11 kap. 7 a § första stycket 2 tillämpas dock först vid 2010 års taxering avseende kontrolluppgift om överlåtelse eller överföring av pensionsförsäkring som sker den 1 januari 2009 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:155, Prop. 2007/08:55, Bet. 2007/08:SkU24
Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 6 kap 7 §, 11 kap 8 §, 12 kap 2, 4 §§, 13 kap 1 §, 14 kap 1 §, rubr. närmast före 11 kap 8 §, rubr. till 13 kap; nya 6 kap 5 a §, 11 kap 7 a, 7 b, 7 c, 8 a §§, 13 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 11 kap 7 b, 7 c §§
Ikraftträder
2008-05-01

Lag (2008:281) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 2007/08:169, Prop. 2007/08:57, Bet. 2007/08:FiU30
Omfattning
ändr. 10 kap 3 §
Ikraftträder
2008-07-23

Lag (2008:825) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:4, Prop. 2007/08:152, Bet. 2008/09:SkU2
Omfattning
ändr. 6 kap 2, 4 §§, 15 kap 4, 5 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:1044) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
 2. Vid tillämpningen av 12 kap. 2 § ska dock vad som föreskrivs om kontrolluppgift enligt 7 kap. tillämpas första gången vid 2010 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:66, Bet. 2008/09:SkU5
Omfattning
upph. 8 kap. 3, 9 §§, 9 kap 3 §, 11 kap 1, 1 a, 8, 12, 14 §§, 14 kap 13 §, rubr. närmast före 14 kap 13 §; ändr. 3 kap 10 §, 6 kap 5 §, 8 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 §§, 9 kap 1, 4, 5, 6 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 1, 2, 4 §§, rubr. till 8, 9 kap, rubr.närmast före 8 kap 1, 7 §§, 11 kap 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:1067) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 2008/09:69, Bet. 2008/09:SkU8
Omfattning
ändr. 7 kap 4 §; ny 7 kap 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:199) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.
 2. För förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits den skattskyldige före den 1 juli 2009 gäller 3 kap. 26 § och 11 kap. 9 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:184, Prop. 2008/09:77, Bet. 2008/09:SkU20
Omfattning
ändr. 3 kap. 26 §, 5 kap. 3 §, 11 kap. 9 §, rubr. närmast före 3 kap. 26 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:537) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:246, Prop. 2008/09:178, Bet. 2008/09:SkU32
Omfattning
ändr. 3 kap. 26 §, 11 kap. 9 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:543) om ändring i lagen (2009:199) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 2008/09:246, Prop. 2008/09:178, Bet. 2008/09:SkU32
Omfattning
ändr. 3 kap. 26 §, 11 kap 9 § i 2009:1999

Lag (2009:838) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 17 kap. 8 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1292) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:77, Prop. 2009/10:17, Bet. 2009/10:SkU13
Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §; nya 3 kap. 19, 27 §§, rubr. närmast före 3 kap. 27 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:438) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 2009/10:278, Prop. 2009/10:178, Bet. 2009/10:SfU16
Omfattning
ny 3 kap. 17 a §
CELEX-nr
32007R1535
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:852) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:368, Prop. 2009/10:204, Bet. 2009/10:CU28
Omfattning
ny 3 kap. 5 a §
Ikraftträder
2010-11-01

Lag (2010:1285) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 1 §, 18 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1529) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas från och med 2012 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
ändr. 3 kap. 9 b §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:76) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.
 2. För understödsföreningar som efter den 1 april 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) gäller fortfarande 11 kap.77 b och 8 a §§ i dess äldre lydelser.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:112, Prop. 2010/11:18, Bet. 2010/11:SkU14
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §, 11 kap. 7, 7 a, 7 b, 8 a §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:938) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:318, Prop. 2010/11:131, Bet. 2010/11:SkU35
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §, 10 kap. 3 §, 15 kap. 7 §, rubr. närmast före 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-08-01

Ändring, SFS 2011:1244

Omfattning
upph.

Lag (2011:1287) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången vid 2013 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 4, 7 §§, 3 kap. 26 §, 10 kap. 3, 6, 8, 9 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 2 §, 13 kap. 3 §, 15 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 3 kap. 26 §; nya 8 kap. 4 a §, 9 kap. 5 a §, 10 kap. 5 a, 8 a §§, 11 kap. 8 b §, 10, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 13 kap. 2 a §, 15 kap. 4 a §, rubr. närmast före 11 kap. 8 b, 10, 16 §§
Ikraftträder
2011-12-31