SKVFS 2007:10

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Fastighetsdeklaration vid förenklad fastighetstaxering av lantbruksenheter 2008 och särskild fastighetstaxering av småhusenheter 2008

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:10

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 21 september 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om e-tjänsten Fastighetsdeklaration vid förenklad

fastighetstaxering av lantbruksenheter 2008 och

särskild fastighetstaxering av småhusenheter 2008;

beslutade den 17 september 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd av 16 § andra stycket och 24 §

förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets

beskattningsverksamhet samt 6 kap. 3 § och 11 kap. 1 § fastighetstaxe-

ringsförordningen (1993:1199) följande.

1 § Dessa föreskrifter gäller vid förenklad fastighetstaxering av lant-

bruksenheter 2008 enligt 1 kap. 7 a § fastighetstaxeringslagen

(1979:1152) och särskild fastighetstaxering enligt 1 kap. 8 § samma

lag av småhusenheter 2008.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen

(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-

verksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4–1.5 och

5.9 samt i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grund-

läggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimatio-

ner och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse

den 9 juni 2004,

e-tjänsten Fastighetsdeklaration: den elektroniska tjänsten Fastig-

hetsdeklaration som finns på Skatteverkets webbplats

www.skatteverket.se,

elektroniskt dokument: detsamma som i 18 kap. 3a § andra stycket

fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

fastighetsdeklaration: sådan förenklad fastighetsdeklaration som

avses i 18 kap. eller sådan särskild fastighetsdeklaration som avses i

26 kap.fastighetstaxeringslagen,

registrerad: den fysiska person som uppgifterna i beskattningsdata-

basen avser och som är ägare till fastighet,

taxeringsförslag: sådant förslag till fastighetstaxering som avses i

18 kap. 4 § femte stycket fastighetstaxeringslagen,

skriva under: förse med underskrift,

SKVFS 2007:10

2

underskrift: detsamma som i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk

förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning

av e-legitimationer och elektroniska underskrifter i dess lydelse den 9

juni 2004.

ägare till fastighet: en fysisk person som är ägare till en fastighet

eller del av fastighet eller som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringsla-

gen anses som ägare till en fastighet eller del av fastighet, eller ägare

till en sådan byggnad eller del av byggnad som är lös egendom och

som ska räknas som fastighet enligt 1 kap. 4 § fastighetstaxeringsla-

gen.

Direktåtkomst

3 § En registrerad får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv i be-

skattningsdatabasen under de förutsättningar som följer av 4 §.

Direktåtkomsten får avse

1. uppgifter som skall förtryckas eller har förtryckts på blankett för

fastighetsdeklaration eller taxeringsförslag, och

2. uppgifter om den registrerades egna tillägg och ändringar enligt

5 § i en sådan blankett som avses i 1.

4 § En registrerad får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 §

om denne använder e-tjänsten Fastighetsdeklaration och legitimerar

sig med en e-legitimation.

Fastighetsdeklaration eller taxeringsförslag i form av ett elektro-

niskt dokument

5 § En fastighetsdeklaration, eller ändringar i och tillägg till ett taxe-

ringsförslag, får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom e-

tjänsten Fastighetsdeklaration, om den registrerade legitimerar sig och

skriver under deklarationen med användande av en e-legitimation.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2007. Föreskrifterna

tillämpas, såvitt avser särskild fastighetstaxering av småhusenheter

2008, först fr.o.m. den 15 februari 2008.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)