Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-04-19
Ändring införd
SFS 2001:181 i lydelse enligt SFS 2024:405
Ikraft
2001-10-01
Upphäver
Skatteregisterlag (1980:343)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-06
Övrigt
Rättelseblad 2007:468 har iakttagits.

Lagens tillämpningsområde

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

[K1]1 §  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lagen (1991:1047) om sjuklön och lagen (2020:548) om omställningsstöd samt vid handläggning av sådant stöd som avses i lagen (2023:230) om förfarande för elstöd till företag, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

[S2]Bestämmelserna i 4-6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna. Lag (2023:231).

Prop. 2019/20:181: I paragrafen regleras lagens tillämpningsområde. Ändringen i första stycket innebär att lagens tillämpningsområde utökas till att även omfatta Skatteverkets handläggning enligt lagen om omställningsstöd.

Övervägandena finns i avsnitt 7.9.

Prop. 2006/07:99: Bestämmelsen om lagens tillämpningsområde har kompletterats så att det framgår att den gäller även vid behandling av personuppgifter för

handläggning enligt den föreslagna lagen om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter. Handläggningen enligt den lagen kan visserligen omfatta vissa andra fordringar som tillkommer det allmänna än skatter och ...

Prop. 2022/23:107: I paragrafen regleras lagens tillämpningsområde.

Prop. 2023/24:91: I paragrafen regleras lagens tillämpningsområde.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

1 §  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och lagen (2020:548) om omställningsstöd, vid handläggning av sådant stöd som avses i lagen (2023:230) om förfarande för elstöd till företag samt vid handläggning av sådan kompensation som avses i lagen (2024:404) om skattefrihet och förfarande för kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4-6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna. Lag (2024:405).

Definitioner

[K1]1 a §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2001:1182).

[S2]Förhållandet till annan reglering 2 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:228).

Prop. 2001/02:46: Bestämmelsen är ny. Genom bestämmelsen klargörs att lagens termer och uttryck har samma betydelse och tillämpningsområde som de har i inkomstskattelagen (1999:1229).

[K1]3 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:228).

Prop. 2017/18:95: Paragrafen har fått ett nytt innehåll och klargör lagens förhållande till lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:000), kallad dataskyddslagen.

Genom paragrafen klargörs att även dataskyddslagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag, om inte annat följer av lagen eller föreskrifter som har meddelats ...

Ändamål

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

[K1]4 §  Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs hos Skatteverket för

 1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av skatter och avgifter,
 2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
 3. fastighetstaxering,
 4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
 5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,
 6. handläggning
  1. enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
  2. av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
  3. enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och 22 b kap.skatteförfarandelagen (2011:1244),
  4. enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för- land-rapporter på skatteområdet och 33 a kap.skatteförfarandelagen,
  5. enligt 33 b kap.skatteförfarandelagen,
  6. enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och lagen (2020:548) om omställningsstöd samt handläggning av sådant stöd som avses i lagen (2023:230) om förfarande för elstöd till företag, och
  7. enligt lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet, lagen (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och 22 c kap.skatteförfarandelagen,
 7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande,
 8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige,
 9. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och
 10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2023:231).

Prop. 2019/20:181: I paragrafen finns bestämmelser om de ändamål för vilka uppgifter får behandlas enligt lagen. Punkt 6 kompletteras på så sätt att handläggning enligt lagen om omställningsstöd läggs till ändamålen för vilka uppgifter får behandlas. En följdändring görs också som innebär att även handläggning enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete omfattas av den nya ändamålsbestämmelsen.

Övervägandena finns i ...

Prop. 2015/16:28: Paragrafen innehåller bestämmelser om de ändamål för vilka uppgifter får behandlas.

Prop. 2015/16:29: Lagen träder i kraft den 1 januari 2016.

Prop. 2016/17:47: Ändringen är en följdändring till införandet av lagen om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet.

Prop. 2016/17:89: I andra stycket har hänvisningen till lagen om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar justerats med anledning av att den lagen får ett nytt namn.

Övervägandena finns i avsnitt 10.

Prop. 2005/06:169: Paragrafen anger för vilka ändamål som uppgifterna i beskattningsdatabasen får användas. Enligt andra stycket, som är nytt, får uppgifter som har samlats in för de primära ändamålen i lagen även behandlas för att tillhandahålla information som behövs i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. Med brottsbekämpande verksamhet avses skattebrottsenheternas underrättelseverksamhet ...

Prop. 2017/18:95: Paragrafen reglerar ändamål för vilka personuppgifter får behandlas enligt lagen. Paragrafen har ändrats genom att bestämmelsen i andra stycket, som rör behandling av uppgifter för tillhandahållande av information som behövs i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet, har flyttats till 5 §. Ändringen innebär att paragrafen endast omfattar ändamål som avser sådan verksamhet inom Skatteverket som omfattas av lagens tillämpningsområde och för vilka uppgifter får samlas in i verksamheten, s.k. primära ...

Prop. 2006/07:99: Bestämmelsen om ändamålet för behandlingen av information har kompletterats så att det framgår att databasen får innehålla information som behövs för handläggning enligt den föreslagna lagen om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter. I den lagen regleras bl.a. talan om betalningsansvar för den som är företrädare för en juridisk person.

Det som nu sägs i första stycket 6 innefattar emellertid även andra fall av ansvar för någon annans skatt, t.ex. en arbetsgivares ...

Ändrad: SFS 2014:1477 (Budgetpropositionen för 2015), 2015:901 (En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton), 2020:435 (Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang), 2017:454 (Skattebrottsdatalag), 2017:183 (Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet), 2006:583 (Effektivare skattekontroll m.m.), 2013:645 (Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare), 2020:550 (Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset), 2020:551 (Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset), 2018:228 (Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning), 2001:327 (Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m.), 2015:901 (Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket), 2007:329 (En fristående kronofogdemyndighet m.m.), 2022:1684 (Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet), 2023:231 (Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag), 2024:405 (Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag)

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

4 §  Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs hos Skatteverket för

 1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av skatter och avgifter,
 2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
 3. fastighetstaxering,
 4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
 5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,
 6. handläggning
  1. enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
  2. av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
  3. enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och 22 b kap.skatteförfarandelagen (2011:1244),
  4. enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för- land-rapporter på skatteområdet och 33 a kap.skatteförfarandelagen,
  5. enligt 33 b kap.skatteförfarandelagen,
  6. enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och lagen (2020:548) om omställningsstöd, handläggning av sådant stöd som avses i lagen (2023:230) om förfarande för elstöd till företag samt vid handläggning av sådan kompensation som avses i lagen (2024:404) om skattefrihet och förfarande för kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag, och
  7. enligt lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet, lagen (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och 22 c kap.skatteförfarandelagen,
 7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande,
 8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige, och
 9. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2024:405).

[K1]4 a §  Uppgifter som betaltjänstleverantörer har lämnat enligt bestämmelserna i 33 c kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) får behandlas endast för att

 1. Skatteverket ska kunna fullgöra åtagandet som följer av artikel 24b i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, och
 2. Skatteverket ska kunna
  1. kontrollera betaltjänstleverantörernas uppgifts- eller dokumentationsskyldighet enligt 33 c kap. 5 § respektive 39 kap. 3 c § skatteförfarandelagen, och
  2. handlägga ärenden som avser avgifter enligt 49 b kap. 3 § respektive 49 c kap.7 eller 8 §skatteförfarandelagen.

[S2]Uppgifter som avses i första stycket får endast vidarebehandlas enligt 5 a §.

[S3]Begränsningarna i första och andra styckena gäller inte om Skatteverket, efter att ha överfört uppgifterna till det centrala elektroniska systemet för betalningsinformation i enlighet med artikel 24b i rådets förordning (EU) nr 904/2010, inhämtar uppgifterna från systemet i enlighet med artikel 24d i förordningen. Lag (2023:639).

[K1]5 §  Uppgifter som behandlas enligt 4 § får även behandlas för

 1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket för
  1. fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,
  2. utsökning, indrivning, skuldsanering och F-skuldsanering,
  3. att utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i fråga om förmån, bidrag och andra stöd,
  4. pensionsberäkning,
  5. tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning, och
  6. aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra myndigheters register,
 2. att tillhandahålla information som behövs i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet,
 3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och
 4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:228).

Prop. 2002/03:99: Ändringarna är en direkt konsekvens av att den nuvarande skatteförvaltningens verksamhet tas över av Skatteverket.

Prop. 2007/08:160: I paragrafens tredje punkt har en mindre ändring gjorts. Bakgrunden och skälen för ändringen har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 8.2.4.

Ändringen innebär att de sekundära ändamål för vilka Skatteverket får behandla personuppgifter kompletteras. Genom bestämmelsen tydliggörs att personuppgifter får behandlas i Skatteverkets beskattningsverksamhet för att SPV ska kunna få del av de ...

Prop. 2017/18:95: I paragrafen finns bestämmelser om s.k. sekundära ändamål. De sekundära ändamålen reglerar i vilken utsträckning personuppgifter, som myndigheten har samlat in för ett primärt ändamål, får behandlas för att lämnas ut till annan verksamhet inom den egna myndigheten, till enskilda eller till andra myndigheter för att tillgodose deras behov.

Paragrafen har fått en ny struktur och delvis nytt innehåll. Genom ändringarna i paragrafens inledning klargörs att det endast är sådana uppgifter ...

Prop. 2015/16:167: 1. fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,

Prop. 2010/11:78: Paragrafen reglerar för vilka sekundära ändamål uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får behandlas. Ändringen innebär att skuldsanering läggs till som ändamål i punkt 2. Skälen för förslaget har behandlats i avsnitt 5.1.

[K1]5 a §  Uppgifter som behandlas enligt 4 a § första stycket får även behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Lag (2023:639).

Personuppgiftsansvar

[K1]6 §  Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra. Lag (2003:670).

Prop. 2002/03:99: Ändringen är en direkt konsekvens av att den nuvarande skatteförvaltningens beskattningsverksamhet tas över av Skatteverket och innebär att Skatteverket blir personuppgiftsansvarigt för all behandling som verket utför med stöd av lagen. Den personuppgiftsansvarige skall bl.a. tillse att behandlingen av uppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt och att information lämnas till den registrerade.

 • RÅ 2006:13:Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons tillhörighet till ett registrerat trossamfund har inte ansetts föreligga då uppgifterna behandlats i enlighet med gällande lagstiftning och medlemskap i trossamfundet inte bestritts.

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

[K1]7 §  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

[S2]Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.Lag (2018:228).

Prop. 2017/18:95: I första stycket har hänvisningen till personuppgiftslagens definition av känsliga personuppgifter ersatts med dataskyddsförordningens definition. Bestämmelsens inledning har också fått en något annorlunda utformning. Eftersom dataskyddsförordningens definition är något vidare än personuppgiftslagens, innebär ändringen att något fler kategorier av uppgifter kringgärdas ...

Gallring

[K1]8 §  Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall gallras senast ett år efter det att ärendet har avslutats om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om att uppgifter skall gallras vid en annan tidpunkt eller att uppgifter skall bevaras.

[S2]För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda bestämmelser.

[K2]1 §  I beskattningsverksamheten ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap.4-5 a §§ angivna ändamålen (beskattningsdatabas). Lag (2023:639).

Innehåll

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

2 §  I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1-8 och 4 a §. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende. Lag (2024:405).

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

[K2]3 §  För de ändamål som anges i 1 kap.4 och 4 a §§ får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden,
 2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare och andra företrädare,
 3. registrering för skatter och avgifter,
 4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
 5. bestämmande av skatter och avgifter,
 6. underlag för fastighetstaxering,
 7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
 8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
 9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i fackförening,
 10. yrkanden och grunder i ett ärende,
 11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,
 12. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige,
 13. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete eller lagen (2020:548) om omställningsstöd eller för handläggning av sådant stöd som avses i lagen (2023:230) om förfarande för elstöd till företag, och
 14. uppgifter om sjuklönekostnad.

[S2]I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket. Lag (2023:639).

Prop. 2019/20:181: I paragrafen regleras vilka uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen. I första stycket punkt 13 görs ett tillägg som innebär att uppgifter även får behandlas i beskattningsdatabasen om de behövs för handläggning enligt lagen om omställningsstöd.

Övervägandena finns i avsnitt 7.9 .

Prop. 2015/16:28: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen.

Prop. 2006/07:99: Bestämmelsen om beskattningsdatabasens innehåll har kompletterats så att det framgår att uppgifter får behandlas i databasen om de behövs för handläggning enligt den föreslagna lagen om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Prop. 2022/23:107: I första stycket punkt 13 görs ett tillägg som innebär att uppgifter även får behandlas i beskattningsdatabasen om de behövs för handläggning av sådant stöd som avses i den nya lagen om förfarande för elstöd till företag. Detta gäller oavsett om handläggningen sker enligt lagen om förfarande för elstöd till företag eller enligt en förordning som rör sådant stöd.

Övervägandena finns i avsnitt 5.10. ...

Prop. 2023/24:91: I första stycket punkt 13 görs ett tillägg som innebär att uppgifter även får behandlas i beskattningsdatabasen om de behövs för handläggning av sådan kompensation som avses i den nya lagen om skattefrihet och förfarande för kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag. Detta gäller oavsett om handläggningen sker enligt den lagen eller enligt en förordning som rör sådan kompensation.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2023/24:91#S4-4" ...

 • RÅ 2006:15:En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde att skattemyndigheten skulle undanröja avgiften eftersom hon inte var medlem i trossamfundet. Skattemyndigheten har, såvitt avser frågan om medlemskapet, ansetts böra komplettera den utredning som legat till grund för dess omprövningsbeslut.
 • RÅ 2006:13:Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons tillhörighet till ett registrerat trossamfund har inte ansetts föreligga då uppgifterna behandlats i enlighet med gällande lagstiftning och medlemskap i trossamfundet inte bestritts.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

3 §  För de ändamål som anges i 1 kap. 4 och 4 a §§ får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden,
 2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare och andra företrädare,
 3. registrering för skatter och avgifter,
 4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
 5. bestämmande av skatter och avgifter,
 6. underlag för fastighetstaxering,
 7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
 8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
 9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i fackförening,
 10. yrkanden och grunder i ett ärende,
 11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,
 12. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige, och
 13. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete eller lagen (2020:548) om omställningsstöd eller för handläggning av sådant stöd som avses i lagen (2023:230) om förfarande för elstöd till företag eller för handläggning av sådan kompensation som avses i lagen (2024:404) om skattefrihet och förfarande för kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket. Lag (2024:405).

[K2]4 §  En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §. En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

[K2]4 a §  I databasen får uppgifter och handlingar behandlas som ingår i det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor. Lag (2022:169).

Enskilds rätt att ta del av uppgifter

[K2]5 §  Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

[S2]Uppgifter får lämnas ut om

 1. namn och personnummer,
 2. organisationsnummer, namn, företagsnamn och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244),
 3. registrering enligt skatteförfarandelagen samt särskilt registrerings- eller redovisningsnummer,
 4. på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person,
 5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter,
 6. slag av näringsverksamhet,
 7. beslut om likvidation, förenklad avveckling eller konkurs,
 8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad förbrukare enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi eller lagen (2022:156) om alkoholskatt och i sådana fall från vilken tidpunkt,
 9. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som registrerad avsändare enligt lagen om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt och i sådana fall från vilken tidpunkt, och
 10. huruvida en distansförsäljare enligt 10 kap. lagen om tobaksskatt har ställt säkerhet för skatten på de varor som sänds från det andra EU-landet. Lag (2022:169).

Prop. 2002/03:99: Ändringen är föranledd av att 2 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) upphävs och att vad som där anges i stället i nu berört avseende regleras i 22 kap. 1 b § samma lag.

Prop. 2017/18:185: Paragrafen innehåller bestämmelser om enskildas rätt att ta del av uppgifter i beskattningsdatabasen. Övervägandena finns i avsnitt 13.3.

Ändringen innebär att det – under förutsättning att övriga krav i paragrafen är uppfyllda – är möjligt att lämna ut uppgifter från beskattningsdatabasen om beslut om förenklad avveckling till enskilda. ...

Prop. 2020/21:112: I paragrafen finns bestämmelser om vilka uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas som får lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

I andra stycket läggs till en ny punkt 10 som innebär att det – under förutsättning att övriga krav i paragrafen är uppfyllda – är möjligt att lämna ut uppgifter från beskattningsdatabasen till enskilda om huruvida ...

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

[K2]6 §  Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Direktåtkomst

[K2]7 §  Skatteverkets direktåtkomst till uppgifterna i beskattningsdatabasen får i verksamhet som avses i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet endast omfatta de uppgifter som avses i 3 § 1–5, 7, 10 och 11.

[S2]Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta. Lag (2017:454).

Prop. 2002/03:99: I och med att Skatteverket blir ensamt personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är det inte längre nödvändigt att i en särskild bestämmelse reglera vem som skall ha direktåtkomst till uppgifterna. Bestämmelsen har därför slopats.

Prop. 2016/17:89: I första stycket har hänvisningen till lagen om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar justerats med anledning av att den lagen får ett nytt namn.

Övervägandena finns i avsnitt 10.

Prop. 2005/06:169: Paragrafen är ny. I första stycket anges att Skatteverket har direktåtkomst till uppgifterna i beskattningsdatabasen. Skatteverket är sedan den 1 januari 2004 organiserad som en myndighet och skall i egenskap av personuppgiftsansvarig i princip ha obegränsad åtkomst till beskattningsdatabasen i beskattningsverksamheten. Genom bestämmelsen införs nu möjligheter till direktåtkomst för Skatteverkets skattebrottsenheter. Direktåtkomsten för dessa enheter begränsas till de ändamål som anges i 1 kap. ...

Prop. 2006/07:99: 3 § med anledning av den ändrade numreringen av punkterna i första stycket den paragrafen, endast av redaktionell innebörd.

[K2]8 §  Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1-5, 8, 10 och 11. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 8, 10 och 11 får endast avse den som

 1. har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering,
 2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,
 3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering, eller
 4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogdemyndigheten.

[S2]Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1-5, 10 och 11. Åtkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen, skyldig att betala skatt för vara vid import eller otillåten införsel eller föremål för Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

[S3]Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter och handlingar som avses i 4 a §.

[S4]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar direktåtkomst enligt första till tredje styckena får omfatta. Lag (2022:169).

Prop. 2001/02:46: Ändringen i andra stycket syftar till att återskapa den möjlighet till direktåtkomst (terminalåtkomst) Tullverket före den 1 oktober 2001 hade till det s.k. SEED-registret. Ändringen innebär att Tullverket även får ha direktåtkomst till uppgifter om personer som är föremål för Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter ...

Prop. 2006/07:99: Ändringarna i första och andra styckena är följdändringar till den ändrade numreringen av punkterna i 2 kap. 3 § första stycket. I första stycket har vidare en justering gjorts med anledning av inrättandet den 1 juli 2006 av den rikstäckande Kronofogdemyndigheten.

Prop. 2010/11:78: I första stycket regleras vilka uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas som Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till. För vissa av uppgifterna gäller som förutsättning för direktåtkomst att de avser den som är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten eller make till gäldenär eller någon annan som likställs med make. Ändringen innebär att direktåtkomsten till dessa uppgifter även får avse den som har ansökt om skuldsanering eller make till den sökande eller någon annan ...

[K2]8 a §  En socialnämnd får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § första stycket 1, 4 och 5. Åtkomsten får endast förekomma om uppgifterna behövs i ärende om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.socialtjänstlagen (2001:453) eller i ärende om återkrav m.m. av sådant bistånd enligt 9 kap. samma lag. En socialnämnd får ha direktåtkomst först sedan Skatteverket har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos nämnden. Lag (2008:970).

Prop. 2007/08:160: Paragrafen är ny. Bakgrunden och skälen för paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 10.6.2.

Paragrafen innebär att en socialnämnd får ha direktåtkomst till beskattningsdatabasen såvitt avser vissa uppgifter om uppgifterna behövs i ärende enligt 4 eller 9 kap. socialtjänstlagen. En socialnämnd får ha direktåtkomst ...

[K2]8 b §  Migrationsverket får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om dagersättning åt asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

[S2]Direktåtkomsten får endast omfatta

 1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244),
 2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och
 3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser. Lag (2017:388).

Prop. 2016/17:58: Paragrafen är ny. I paragrafen finns bestämmelser om att Migrationsverket i vissa fall får ha direktåtkomst till beskattningsdatabasen i fråga om uppgifter per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer eller förenklade arbetsgivardeklarationer som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL. ...

[K2]8 c §  Försäkringskassan får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om

 1. betalningsskyldighet för en bidragsskyldig förälder enligt 19 kap.socialförsäkringsbalken,
 2. bestämmande av sjukpenninggrundande inkomst enligt 26 kap.socialförsäkringsbalken, eller
 3. beräkning av bostadsbidrag enligt 97 kap.socialförsäkringsbalken.

[S2]Direktåtkomsten får endast omfatta

 1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244),
 2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och
 3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser. Lag (2018:1631).

Prop. 2016/17:58: Paragrafen är ny. I paragrafen finns bestämmelser om att Försäkringskassan i vissa fall får ha direktåtkomst till beskattningsdatabasen i fråga om uppgifter per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer eller förenklade arbetsgivardeklarationer som avses i 26 kap. SFL.

[K2]8 d §  Arbetsförmedlingen får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om stöd till arbetsgivare för anställning av en enskild person.

[S2]Direktåtkomsten får endast omfatta

 1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244),
 2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och
 3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av direktåtkomsten. Lag (2017:388).

Prop. 2016/17:58: Paragrafen är ny. I paragrafen finns bestämmelser om att Arbetsförmedlingen i vissa fall får ha direktåtkomst till beskattningsdatabasen i fråga om uppgifter per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer eller förenklade arbetsgivardeklarationer som avses i 26 kap. SFL.

[K2]9 §  En registrerad får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i databasen som får lämnas ut till den registrerade, om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. Lag (2005:1116).

Prop. 2005/06:31: I första stycket har bl.a. uttrycket enskild ersatts med registrerad. Ändringen innebär att även ett offentligrättsligt rättssubjekt får medges

direktåtkomst till uppgifter om sig själv och har gjorts för att tillgodose t.ex. kommuners behov av att kunna bevaka när medel kommer in på det egna skattekontot. Någon möjlighet för ett ...

Sökbegrepp

[K2]10 §  Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer, beteckning för fastighet samt uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp.

[S2]Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas. Lag (2015:901).

Gallring

[K2]11 §  Uppgifter och handlingar i databasen ska, om inget annat anges i 11 a eller 12 §, gallras senast sju år efter utgången av det kalenderår då den beskattningsperiod som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till gick ut. Lag (2023:639).

[K2]11 a §  Uppgifter som avses i 1 kap. 4 a § första stycket ska gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna lämnades till Skatteverket.

[S2]Motsvarande gäller uppgifter och handlingar som finns i ärenden som avser

 1. kontroll av betaltjänstleverantörers uppgifts- eller dokumentationsskyldighet enligt 33 c kap. 5 § respektive 39 kap. 3 c § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller
 2. uttag av avgifter enligt 49 b kap. 3 § respektive 49 c kap.7 eller 8 §skatteförfarandelagen. Lag (2023:639).

/Upphör att gälla U: 2024-11-01/

[K2]12 §  Uppgifter och handlingar som avser

 1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen avslutades, och
 2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

[S2]Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, godkända skatteupplag, certifierade mottagare, tillfälligt certifierade mottagare, certifierade avsändare, tillfälligt certifierade avsändare, registrerade distansförsäljare och tillfälligt registrerade distansförsäljare enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt samt lagen (2022:156) om alkoholskatt ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

[S3]Uppgifter och handlingar ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet blev återkallat om de avser

 1. godkända lagerhållare enligt lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar eller lagen om tobaksskatt,
 2. registrerade mottagare och registrerade EU-handlare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik,
 3. registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt lagen om tobaksskatt, eller
 4. den som är godkänd för särskild hantering av proviantering till havs enligt 8 kap. 4 § lagen om skatt på energi.

[S4]Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den administrativa referenskoden enligt 4 b kap. 4 § tredje stycket lagen om skatt på energi, 5 kap. 4 § tredje stycket lagen om tobaksskatt eller 5 kap. 4 § tredje stycket lagen om alkoholskatt, den förenklade administrativa referenskoden enligt 4 e kap. 3 § tredje stycket lagen om skatt på energi, 8 kap. 4 § tredje stycket lagen om tobaksskatt eller 8 kap. 4 § tredje stycket lagen om alkoholskatt eller annan sammanhållande identifikationsuppgift senast ändrades. Lag (2022:1485).

Prop. 2004/05:25: Paragrafens första stycke ändras genom att vad som där sägs om gåvoskatteärenden tas bort. Andra stycket som handlar om gallring avseende gåvoanmälningsärenden tas bort.

Prop. 2017/18:187: I paragrafen regleras vissa undantag från huvudregeln i 2 kap. 11 § om när Skatteverket ska gallra uppgifter och handlingar som behandlas i den s.k. beskattningsdatabasen. Genom en ändring i tredje stycket anges att uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet som lagerhållare blev återkallat.

Prop. 2020/21:112: I paragrafen regleras vissa undantag från huvudregeln i 2 kap. 11 § om när Skatteverket ska gallra uppgifter och handlingar som behandlas i beskattningsdatabasen. Av tredje stycket följer att uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt bl.a. lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet blev återkallat. Ändringen innebär att även registrerade distansförsäljare ...

/Träder i kraft I: 2024-11-01/

12 §  Uppgifter och handlingar som avser

 1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen avslutades, och
 2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, godkända skatteupplag, certifierade mottagare, tillfälligt certifierade mottagare, certifierade avsändare, tillfälligt certifierade avsändare, registrerade distansförsäljare och tillfälligt registrerade distansförsäljare enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt samt lagen (2022:156) om alkoholskatt ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet blev återkallat om de avser

 1. godkända lagerhållare enligt lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter eller lagen om tobaksskatt,
 2. registrerade mottagare och registrerade EU-handlare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik,
 3. registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt lagen om tobaksskatt, eller
 4. den som är godkänd för särskild hantering av proviantering till havs enligt 8 kap. 4 § lagen om skatt på energi.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den administrativa referenskoden enligt 4 b kap. 4 § tredje stycket lagen om skatt på energi, 5 kap. 4 § tredje stycket lagen om tobaksskatt eller 5 kap. 4 § tredje stycket lagen om alkoholskatt, den förenklade administrativa referenskoden enligt 4 e kap. 3 § tredje stycket lagen om skatt på energi, 8 kap. 4 § tredje stycket lagen om tobaksskatt eller 8 kap. 4 § tredje stycket lagen om alkoholskatt eller annan sammanhållande identifikationsuppgift senast ändrades. Lag (2023:803).

[K2]13 §  Vad som sägs i 11-12 §§ hindrar inte att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att uppgifter eller handlingar ska bevaras under längre tid än som anges i 11-12 §§. Lag (2023:639).

Avgifter

[K2]14 §  Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

[S2]Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i

 1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller
 2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:228).

Prop. 2017/18:95: I paragrafen, som behandlar möjligheten för Skatteverket att ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur beskattningsdatabasen, har andra stycket fått en ny struktur och en ny andra punkt. I den nya andra punkten upplyses om att rätten att ta ut avgifter inte innebär någon inskränkning i den registrerades rätt till kostnadsfri information och kommunikation m.m. enligt artikel 12.5 i dataskyddsförordningen.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2017/18:95#S9-5-2" ...

Information till den registrerade m.fl.

1 § Har upphävts genom lag (2018:228).
2 § Har upphävts genom lag (2018:228).

[K3]2 a §  Vid behandling av personuppgifter på grund av samarbete enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning ska artiklarna 13 och 15–19 i EU:s dataskyddsförordning inte tillämpas, om sådana begränsningar är nödvändiga med hänsyn till ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse hos Europeiska unionen eller en stat som ingår i unionen. Lag (2018:228).

Prop. 2012/13:4: Paragrafen är ny och har införts med anledning av artikel 25 i handräckningsdirektivet. Enligt 1 kap. 3 § första stycket 7 och 3 kap. 1 § ska 42 § personuppgiftslagen (1998:204) samt, med viss begränsning, 23 och 25– 27 §§ i samma lag tillämpas. Av 3 kap. 3 § framgår att 28 § personuppgiftslagen ska tillämpas.

Prop. 2017/18:95: I paragrafen görs undantag från vissa av den registrerades rättigheter och den personuppgiftsansvariges skyldigheter när personuppgifter behandlas på grund av samarbete enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Undantagen utgör en sådan begränsning i den nationella rätten som är tillåten enligt ...

Rätten att göra invändningar

[K3]3 §  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:228).

Prop. 2017/18:95: I paragrafen, som är ny, görs ett undantag från den rätt att invända mot behandling av personuppgifter som följer av artikel 21.1 i dataskyddsförordningen. Undantaget utgör en sådan begränsning i den nationella rätten som är tillåten enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen. Vid sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den gäller inte rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1. Bestämmelsen har flyttats från ...

 • RÅ 2006:13:Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons tillhörighet till ett registrerat trossamfund har inte ansetts föreligga då uppgifterna behandlats i enlighet med gällande lagstiftning och medlemskap i trossamfundet inte bestritts.

[K3]4 §  Har upphävts genom lag (2018:228).

Prop. 2002/03:99: Ändringen är en direkt konsekvens av att den nuvarande skatteförvaltningens verksamhet tas över av Skatteverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då skatteregisterlagen (1980:343) skall upphöra att gälla. Den äldre lagens bestämmelser om gallring och innehåll i ett register gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som har tillförts registret före den 1 oktober 2001.
 2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
 3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.
 4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:327) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2000/01:238, Prop. 2000/01:117, Bet. 2000/01:SkU27
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 2, 3, 10 §§

Lag (2001:1182) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2001/02:123, Prop. 2001/02:46, Bet. 2001/02:SkU13
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §; ny 1 kap 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:431) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:670) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Den nya föreskriften i 1 kap. 6 § gäller även för behandling av personuppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet utfört.
 3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av skattemyndighets beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 2 kap 7 §; ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 4, 5, 6, 2 kap 5, 14 §§, 3 kap 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:1347) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som avser ärenden om arvsskatt, gåvoskatt och gåvoanmälan.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:134, Prop. 2004/05:25, Bet. 2004/05:SkU18
Omfattning
ändr. 2 kap 10, 12 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:265) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2004/05:235, Prop. 2004/05:99, Bet. 2004/05:SkU28
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
Ikraftträder
2005-06-01

Lag (2005:1116) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:97, Prop. 2005/06:31, Bet. 2005/06:SkU11
Omfattning
ändr. 2 kap 9 §
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2006:583) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:349, Prop. 2005/06:169, Bet. 2005/06:SkU29
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §; ny 2 kap 7 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:732) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2006/07:178, Prop. 2006/07:99, Bet. 2006/07:SkU17
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 3, 7, 8 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2006/07:198, Prop. 2006/07:96, Bet. 2006/07:SkU22
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:468) om ändring i lagen (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2006/07:198
Omfattning
ändr. 2 kap 8 § i 2007:466

Lag (2007:1281) om ändring i lagen (2007:468) om ändring i lagen (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2007/08:41, Prop. 2007/08:21, Bet. 2007/08:SkU5
Omfattning
ändr. 2 kap 8 § i 2007:468

Lag (2008:970) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:28, Prop. 2007/08:160, Bet. 2008/09:KU2
Omfattning
ändr. 1 kap 5 §; ny 2 kap 8 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:491) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:1508) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2011:531) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2010/11:240, Prop. 2010/11:78, Bet. 2010/11:SkU30
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 8 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:1406) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:775) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2012/13:5, Prop. 2011/12:155, Bet. 2012/13:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap. 8, 12 §§; ny 2 kap. 4 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:845) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Prop. 2012/13:4, Bet. 2012/13:SkU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 3 kap. 2 a §
CELEX-nr
32011L0016
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:645) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2012/13:274, Prop. 2012/13:125, Bet. 2012/13:SfU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2, 3 §§
CELEX-nr
32009L0052
Ikraftträder
2013-08-01

Lag (2013:963) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:1477) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 2, 3 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:901) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:67, Prop. 2015/16:29, Prop. 2015/16:28, Bet. 2015/16:SkU10
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2, 3, 10 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:235, Prop. 2015/16:125, Bet. 2015/16:CU19
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 8 §
Ikraftträder
2016-11-01

Lag (2016:777) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:314, Prop. 2015/16:167, Bet. 2015/16:JuU31
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §
Ikraftträder
2016-08-15

Lag (2016:913) om ändring i lagen (2016:684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:13
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 § i 2016:684

Lag (2016:1084) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:183) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:160, Prop. 2016/17:47, Bet. 2016/17:SkU14
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:256, Prop. 2016/17:58, Bet. 2016/17:SkU21
Omfattning
nya 2 kap. 8 b, 8 c, 8 d §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2017:454) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:270, Prop. 2016/17:89, Bet. 2016/17:SkU29
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 7 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:1214) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:228) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
 2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:234, Prop. 2017/18:95, Bet. 2017/18:SkU15
Omfattning
upph. 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 4, 5, 7 §§, 2 kap. 14 §, 3 kap. 2 a §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 a §; ny 3 kap. 3 §, rubr. närmast före 3 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:700) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:319, Prop. 2017/18:187, Bet. 2017/18:SkU17
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:723) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1631) om ändring i lagen (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2018/19:5, Prop. 2017/18:270, Bet. 2018/19:SfU7
Omfattning
ändr. 2 kap. 8 c § i 2017:388

Lag (2018:1678) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1889) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2020:34) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2019/20:150, Prop. 2019/20:47, Bet. 2019/20:SkU13
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2020-03-01

Lag (2020:435) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2019/20:292, Prop. 2019/20:74, Bet. 2019/20:SkU14
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder
2020-07-01

Lag (2020:550) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2019/20:351, Prop. 2019/20:181, Bet. 2019/20:FiU61
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2020-06-22

Lag (2020:551) om ändring i lagen (2020:435) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2019/20:351, Prop. 2019/20:181, Bet. 2019/20:FiU61
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 § i 2020:435

Förordning (2020:559) om ikraftträdande av lagen (2020:435) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Omfattning
ikrafttr. av 2020:435

Lag (2020:570) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Prop. 2019/20:99, Bet. 2019/20:FiU21
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2020-09-01

Lag (2021:430) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2020/21:295, Prop. 2020/21:112, Bet. 2020/21:SkU26
Omfattning
ändr. 2 kap. 5, 12 §§
Ikraftträder
2021-08-01

Lag (2022:169) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2021/22:161, Prop. 2021/22:61, Bet. 2021/22:SkU9
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 a, 5, 8, 12 §§
Ikraftträder
2023-02-13

Lag (2022:1485) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2022/23:5, Prop. 2021/22:256, Bet. 2022/23:SkU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2023-03-01

Lag (2022:1684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2022/23:39, Prop. 2022/23:6, Bet. 2022/23:SkU3
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2023:231) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2022/23:176, Prop. 2022/23:107, Bet. 2022/23:SkU16
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2023-05-08

Lag (2023:639) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2023/24:12, Prop. 2022/23:121, Bet. 2023/24:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 2, 3, 11, 13 §§; nya 1 kap. 4 a, 5 a §§, 2 kap. 11 a §
Ikraftträder
2024-01-01

Lag (2023:803) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2024.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:47, Prop. 2023/24:1, Bet. 2023/24:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2024-11-01

Lag (2024:405) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2024.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter om sjuklönekostnad som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:214, Prop. 2023/24:91, Bet. 2023/24:SkU23
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 2, 3 §§
Ikraftträder
2024-07-01