SKVFS 2007:13

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:14) om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200);1

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:13

Mervärdesskatt

Utkom från trycket

den 14 september 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2005:14) om förenklad faktura enligt mervärdes-

skattelagen (1994:200) ; 1

beslutade den 10 september 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd av 23 § mervärdesskatteförord-

ningen (1994:223)

dels att det i verkets föreskrifter (SKVFS 2005:14) om förenklad

faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200) ska införas två nya

paragrafer, 6 och 7 §§, av följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny rubrik närmast före 6 §

som ska lyda ”Uppgift om löpnummer”.

Uppgift om löpnummer

6 § Sådana förhållanden som avses i 11 kap. 9 § första stycket 2

mervärdesskattelagen (1994:200) och som innebär att bestämmelsen i

11 kap. 8 § 2 nämnda lag om krav på uppgift om löpnummer i en

faktura får frångås föreligger om

1. fakturor avseende omsättning av elektrisk kraft och upplåtelse av

elnät utfärdas i samma handling, eller

2. en återförsäljare utfärdar faktura enligt bestämmelserna i 11 kap.

4 § mervärdesskattelagen avseende inbyte av en säljares investerings-

vara och denna faktura utfärdas i samma handling som faktura avse-

ende återförsäljarens egen omsättning av motsvarande vara.

Vad som anges i första stycket 2 gäller inte en återförsäljares fak-

tura avseende egen omsättning.

7 § Med investeringsvara enligt 6 § avses maskin, inventarium och

liknande anläggningstillgång.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2007.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Ann-Charlotte Niklasson

(Rättsavdelningen, rättsenhet 2)

1 Nytillkomna partier har markerats med kantstreck.