SKVFS 2007:20

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk att tillämpas vid 2008 års taxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:20

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 14 december 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i jordbruk att tillämpas vid 2008 års taxering;

beslutade den 10 december 2007.

Skatteverket föreskriver, med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229), följande.

1 § Av 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

framgår att djurlager inte får tas upp till lägre belopp än 85 procent av

den genomsnittliga produktionsutgiften. Djuren behöver dock inte i

något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sam-

manlagda nettoförsäljningsvärde.

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om genomsnittliga pro-

duktionsutgifter avseende djur i jordbruk.

I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Motsvarande uppgifter för 2007 års taxering finns i Skatteverkets

föreskrifter om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften

för djur i jordbruk att tillämpas vid 2007 års taxering (SKVFS

2006:26). För hästar och yngre nötkreatur (kvigor och kalvar upp till

två år gamla) i jordbruk lämnas allmänna råd om nettoförsäljnings-

värden i SKV A 2007:30.

Nötkreatur

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor, dikor och

amkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400 7

510

500 7

800

600 8

050

700 8

300

3 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och

kvigkalvar) äldre än 2 år ska bestämmas till lägst 7 800 kr per styck.

4 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska bestäm-

mas till lägst 14 kr per kilo levande vikt.

SKVFS 2007:20

2

Svin

5 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor

(gyltor) som utgör avelssvin ska bestämmas till lägst 2 000 kr per

styck.

6 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och göd-

svin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass kr

Smågrisar yngre än 2 månader

320

Gödsvin 2–4 månader

450

Gödsvin 4–6 månader

670

Gödsvin äldre än 6 månader

870

Får

7 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för får (baggar och

tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30 420

50 430

70 440

90 450

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas vid

2008 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Tomas Algotsson

(Rättsavdelningen, enhet 3)