SKVFS 2007:21

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:21

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 14 december 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i renskötsel;

beslutade den 10 december 2007.

Skatteverket föreskriver, med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229), följande.

1 § Av 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

framgår att djurlager inte får tas upp till lägre belopp än 85 procent av

den genomsnittliga produktionsutgiften. Djuren behöver dock inte i

något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sam-

manlagda nettoförsäljningsvärde.

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om genomsnittliga pro-

duktionsutgifter avseende djur i renskötsel.

I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Motsvarande uppgifter för 2007 års taxering finns i Skatteverkets

föreskrifter om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften

för djur i renskötsel att tillämpas vid 2007 års taxering (SKVFS

2006:27).

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas

till lägst följande värden per styck

− 577 kr för renkalv,

− 988 kr för vuxen honren och

− 1 094 kr för vuxen hanren.

.___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas vid

2008 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Tomas Algotsson

(Rättsavdelningen, enhet 3)