SKVFS 2007:29

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:21) om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:29

Kontrolluppgifter

Utkom från trycket

den 21 december 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2006:21) om kontrolluppgifter i inkomstslaget

kapital;

beslutade den 17 december 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 3 § och 11 kap. 1 §

förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

följande.1

1 § Kontrolluppgiftsskyldigheten i 12 kap. 2 § lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter vad gäller kontrolluppgifter

enligt 8 kap. 1-6 §§, 9 och 10 kap. samt 11 kap. 2 och 2 a §§ ska full-

göras utan annan inskränkning än vad som följer av Skatteverkets

föreskrifter (SKVFS 2007:28) om undantag från skyldigheten att

lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital.

2 § En kontrolluppgift enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska innehålla uppgift om fordrings-

rättens eller delägarrättens ISIN-nummer (International Security

Identification Number) om sådant nummer finns.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)

1 Ändrat parti har markerats med kantstreck.