SKVFS 2008:19

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:19

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 12 december 2008

1

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i jordbruk;

beslutade den 8 december 2008.

Skatteverket föreskriver, med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229), följande.

1 § Av 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

framgår att djurlager inte får tas upp till lägre belopp än 85 procent av

den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den

ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte i

något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sam-

manlagda nettoförsäljningsvärde.

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om genomsnittliga pro-

duktionsutgifter avseende djur i jordbruk. 1

2

I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Hästar (ej tävlings- eller ridhästar)

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar ska

bestämmas till lägst följande värden per styck.

Draghästar

Åldersklass eller motsvarande

kr

Yngre hästar (4 – 15 år)

24 700

Äldre hästar (över 15 år)

24 700

Unghästar

Åldersklass kr

Föl

9 400

Ettåring 14

000

Tvååring 18

600

Treåring 24

700

Nötkreatur

3 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor, dikor och

amkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

1 Motsvarande uppgifter för 2008 års taxering finns i Skatteverkets föreskrifter

om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk att

tillämpas vid 2008 års taxering (SKVFS 2007:20).

2 För samtliga djur lämnas också allmänna råd om nettoförsäljningsvärden i

SKV A 2008:27.

SKVFS 2008:19

2

Levande vikt, kg

kr

400 7

950

500 8

200

600 8

450

700 8

700

4 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och

kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass kr

under 1 år

3 120

1-2 år

5 640

Över 2 år

8 160

5 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska bestäm-

mas till lägst 14 kr per kilo levande vikt.

Svin

6 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor

(gyltor) som utgör avelssvin ska bestämmas till lägst 2 120 kr per

styck.

7 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och göd-

svin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass kr

Smågrisar yngre än 2 månader

350

Gödsvin 2–4 månader

510

Gödsvin 4–6 månader

710

Gödsvin äldre än 6 månader

900

Får

8 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för får (baggar och

tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30 480

50 490

70 500

90 500

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas vid

2009 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Tomas Algotsson

(Rättsavdelningen, enhet 3)