SKVFS 2008:20

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:20

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 12 december 2008

1

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i renskötsel;

beslutade den 8 december 2008.

Skatteverket föreskriver, med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229), följande.

1 § Av 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

framgår att djurlager inte får tas upp till lägre belopp än 85 procent av

den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den

ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte i

något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sam-

manlagda nettoförsäljningsvärde.

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om genomsnittliga pro-

duktionsutgifter avseende djur i renskötsel.1

I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas

till lägst följande värden per styck

− 638 kr för renkalv,

− 1 090 kr för vuxen honren och

− 1 210 kr för vuxen hanren.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas vid

2009 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Tomas Algotsson

(Rättsavdelningen, enhet 3)

1 Motsvarande uppgifter för 2008 års taxering finns i Skatteverkets föreskrifter

om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

att tillämpas vid 2008 års taxering (SKVFS 2007:21).