SKVFS 2008:6

Skatteverkets föreskrifter om i vilken omfattning kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:6

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 12 september 2008

1

Skatteverkets föreskrifter

om i vilken omfattning kontoutdrag ska skickas till

den skattskyldige;

beslutade den 8 september 2008.

Skatteverket föreskriver med stöd av 8 § skattebetalningsför-

ordningen (1997:750) följande.

1 § Ett kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige när

1. en betalningsuppmaning framställs,

2. ett grundläggande beslut om slutlig skatt bokförs på skattekontot,

3. en återbetalning görs vid en månadsavstämning,

4. ett obetalt skattebelopp överlämnas till Kronofogdemyndigheten

för indrivning,

5. ett belopp har använts för avräkning mot den skattskyldiges

sammanlagda skatteskuld, samt

6. 18 månader har gått från när ett kontoutdrag senast skickades ut.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2008.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Gunilla Dersand Holmberg

(Rättsavdelningen, rättsenhet 6)