Upphävd författning

Skattebetalningsförordning (1997:750)

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1997-10-16
Ändring införd
SFS 1997:750 i lydelse enligt SFS 2011:388
Ikraft
1997-11-01
Upphäver
Förordning (1970:44) om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift
Uppbördsförordning (1967:626)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde och definitioner

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av skattebetalningslagen (1997:483).

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Vid tillämpningen av skattebetalningslagen ska med Europeiska unionens mervärdesskatteområde avses detsamma som i 1 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223). Förordning (2011:388).

3 § Har upphävts genom förordning (2003:988).

Registrering

4 §  En anmälan för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) skall göras på blankett enligt fastställt formulär.

[S2]Anmälan får lämnas i form av ett elektroniskt dokument på det sätt som Skatteverket bestämmer. Förordning (2003:988).

5 §  Vid registrering enligt 3 kap. 1 § första stycket 2, 3, 4, 5, 5 a eller 5 b skattebetalningslagen (1997:483) ska den registrerade tilldelas ett registreringsnummer för mervärdesskatt. Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om registreringsnumrens utformning. Förordning (2009:1348).

6 § Har upphävts genom förordning (2010:1899).

7 §  Skatteverket skall utfärda ett bevis om beslutad registrering enligt fastställt formulär. Grundas registreringen på en förenklad skattedeklaration, skall ett bevis utfärdas endast om den registrerade begär det.

[S2]En registrering skall stå kvar till dess Skatteverket beslutar att den skall upphöra. Förordning (2003:988).

Kontoutdrag

8 §  När Skatteverket har gjort en sådan avstämning av ett skattekonto som avses i 3 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) skall, på det sätt och i den omfattning som verket föreskriver, ett kontoutdrag skickas till den skattskyldige. Förordning (2003:988).

F-skattsedel

9 §  En ansökan om F-skattsedel enligt 4 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483) skall göras på blankett enligt fastställt formulär.

[S2]Ansökan får lämnas i form av ett elektroniskt dokument på det sätt som Skatteverket bestämmer. Förordning (2003:988).

10 §  Av ett F-skattebevis skall framgå att innehavaren själv svarar för den preliminära skatt och de socialavgifter som belöper på ersättning för arbete som uppdras åt honom. Av F- skattebeviset skall också framgå om F-skattsedeln har utfärdats under sådant villkor som avses i 4 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) och vad som då gäller vid betalning av preliminär skatt och socialavgifter.

[S2]Om innehavaren av F-skattebeviset är registrerad för mervärdesskatt skall detta framgå av beviset.

11 §  Kronofogdemyndigheten skall underrätta Skatteverket när den finner skäl att anta att en F-skattsedel skall återkallas. Förordning (2003:988).

Beräkning av F-skatt och särskild A-skatt

12 §  Innan en preliminär taxering fastställs till ett högre belopp än som framgår av den skattskyldiges uppgifter eller fastställs utan att sådana uppgifter finns skall Skatteverket lämna den skattskyldige tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart onödigt. Förordning (2003:988).

13 §  F-skatt eller särskild A-skatt får debiteras oberoende av makes och hemmavarande barns inkomst. Detsamma gäller vid ändrad beräkning av skatteavdrag.

[S2]Första stycket gäller även skattskyldig som avses i 2 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229). Förordning (2007:1423).

14 §  Om F-skatt eller särskild A-skatt har debiterats någon för vilken preliminär skatt också skall betalas genom skatteavdrag, skall en ändrad beräkning av den preliminära skatt som leder till en lägre skatt i första hand avse den debiterade skatten. En ändrad beräkning som leder till en höjd skatt skall, om det inte finns särskilda skäl för något annat, i första hand avse skatteavdraget från andra ersättningar än sådana från vilka skatteavdrag enligt 8 kap.8-10 §§skattebetalningslagen (1997:483) skall göras med 30 %.

15 §  Om ett beslut om ändrad beräkning av F-skatt eller särskild A-skatt innebär att den skatt som skall betalas för hela inkomståret sänks, skall den preliminära skatt som förfallit till betalning innan beslutet fattas sättas ned endast till den del skatten överstiger den F-skatt eller särskilda A-skatt som den skattskyldige skall betala för hela inkomståret.

16 §  Om Skatteverket fattar ett beslut om ändrad beräkning av F-skatt, skall verket utfärda en ny F-skattsedel med den ändrade skatten. Förordning (2003:988).

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

17 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten för den som betalar ut ersättning för arbete att enligt 5 kap. 12 § skattebetalningslagen (1997:483) lämna uppgift om skatteavdragets belopp i de fall där avdraget är lika stort som vid det närmast föregående utbetalningstillfället och det kan ske utan väsentlig olägenhet för den skattskyldige. Förordning (2003:988).

18 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten för den som skall ta emot ersättning för arbete att enligt 5 kap. 16 § skattebetalningslagen (1997:483) visa upp sin A-skattsedel i fråga om visst slag av ersättningar om det kan ske utan väsentlig olägenhet för utbetalaren. Förordning (2003:988).

19 §  Sådana allmänna och särskilda skattetabeller som avses i 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) skall för varje år fastställas av Skatteverket. Förordning (2003:988).

20 §  Skatteverket skall meddela föreskrifter om enligt vilka grunder skatteavdrag skall göras när sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst. Förordning (2003:988).

21 §  Skatteverket skall meddela föreskrifter för

 1. värdering av bilförmån vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, och
 2. beräkning av arbetstagares utgifter i viss verksamhet enligt 2 kap. 21 § tredje stycket socialavgiftslagen (2000:980). Förordning (2003:988).

22 §  Skatteverket skall lämna arbetstagaren tillfälle att yttra sig över en ansökan om minskat skatteavdrag enligt 8 kap.27 eller 28 §skattebetalningslagen (1997:483) innan beslut fattas.

[S2]Om beslutet innebär att skatteavdraget skall minskas, skall arbetstagaren och arbetsgivaren underrättas om beslutet. Arbetsgivaren skall samtidigt påminnas om att han enligt 8 kap. 7 § andra stycket skattebetalningslagen inte får tillmötesgå en begäran från arbetstagaren om ett förhöjt skatteavdrag. Förordning (2003:988).

23 §  Om skatteavdrag skall göras med högre belopp än vad som tidigare beslutats eller om den preliminära skatten skall betalas genom skatteavdrag i stället för F-skatt, skall Skatteverket, om det behövs, sända ett meddelande om beslutet till den skattskyldiges arbetsgivare. Förordning (2003:988).

24 §  En ändrad beräkning av skatteavdrag från ersättning till en skattskyldig som inte debiterats någon preliminär skatt skall, om det inte finns särskilda skäl för något annat, i första hand avse skatteavdrag från sådan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst och därefter från andra inkomster än ränta och utdelning.

25 §  Om den skattskyldiges folkbokföring den 1 november året före inkomståret ändras, skall den skattskyldige underrättas om vad ändringen innebär för den preliminära skatten. Förordning (2003:988).

Skyldighet att lämna deklaration

25 a §  Skatteverket får meddela föreskrifter om sådana undantag från uppgiftsskyldigheten i 10 kap. 17 a § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) som avses i tredje stycket samma paragraf. Förordning (2005:1114).

26 §  Förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m. gäller för skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

26 a §  Skatteverket skall meddela föreskrifter om när preliminär självdeklaration och skattedeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Skatteverket i enskilda fall medge att preliminär självdeklaration och skattedeklaration lämnas i form av ett elektroniskt dokument. Förordning (2003:988).

Särskilda bestämmelser om mervärdesskatt för elektroniska tjänster

26 b §  En ansökan enligt 10 a kap. 2 § 1 skattebetalningslagen (1997:483) ska göras enligt fastställt formulär. Ansökan ska innehålla följande uppgifter avseende den sökande

 1. namn,
 2. postadress,
 3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser), samt
 4. nationellt skattenummer (om sådant finns).

[S2]Ansökan ska också innehålla

 1. en försäkran om att sökanden inte är registrerad för mervärdesskatt i ett EU-land, och
 2. uppgift om när verksamheten är planerad att inledas. Förordning (2011:388).

26 c §  Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om utformningen av sådana identifieringsnummer som anges i 10 a kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483). Förordning (2003:988).

26 d §  Skatteverket skall på elektronisk väg underrätta den skattskyldige om identifieringsbeslut enligt 10 a kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) och om tilldelat identifieringsnummer enligt 10 a kap. 5 § nämnda lag. Förordning (2003:988).

26 e §  Den som för det särskilda konto för skatteinbetalningar som avses i 10 a kap. 14 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) skall redovisa inbetald skatt till Skatteverket. Förordning (2003:988).

26 f §  Bestämmelser om förfarandet för utbyte av information och överföring av pengar mellan EU-ländernas behöriga myndigheter när det gäller sådan mervärdesskatt som omfattas av bestämmelserna i 10 a kap.skattebetalningslagen (1997:483) eller motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land finns i rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92. Förordning (2011:388).

Beskattningsbeslut

27 §  Beslut enligt skattebetalningslagen (1997:483) får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

28 §  Beslut enligt skattebetalningslagen (1997:483) får fattas genom automatisk databehandling om skatten enligt 11 kap. 19 § samma lag bestäms till det högsta av de belopp som har bestämts för den skatten vid någon av de tre närmast föregående redovisningsperioderna eller, när det gäller mervärdesskatt eller punktskatt, skall vara noll kronor på grund av att endast överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt till den skattskyldiges fördel har bestämts för de tre perioderna. Övriga beslut enligt skattebetalningslagen får fattas genom automatisk databehandling om skälen för beslutet enligt 20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223) får utelämnas.

[S2]Första stycket gäller inte beslut om särskild beräkningsgrund för skatteavdrag eller ändrad beräkning av F-skatt, särskild A- skatt eller skatteavdrag. Beslut om särskild beräkningsgrund för skatteavdrag får dock fattas genom automatisk databehandling om beslutet grundas på förtryckta uppgifter i en blankett för ansökan om särskild beräkningsgrund som sänts till den skattskyldige och om den skattskyldige inte har begärt ändring av de förtryckta uppgifterna. Förordning (2005:239).

29 §  Försäkringskassan skall lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för debitering av egenavgifter. Förordning (2004:941).

Underrättelser om beskattningsbeslut

30 §  Av ett besked om slutlig skatt enligt 11 kap. 15 § skattebetalningslagen (1997:483) ska framgå

 1. taxerad och beskattningsbar förvärvsinkomst,
 2. inkomst av kapital,
 3. summan av gjorda skattereduktioner,
 4. debiterad skatt enligt skattebetalningslagen, uppdelad på de olika skatteslagen samt, i fråga om fysiska personer och dödsbon, skattesatserna för kommunal inkomstskatt,
 5. avgiftssatserna för avgift till registrerat trossamfund och begravningsavgift, samt
 6. pensionsgrundande inkomst.

[S2]Ytterligare bestämmelser om vad som i vissa fall ska framgå av besked om slutlig skatt enligt 11 kap. 15 § skattebetalningslagen finns i 7 § taxeringsförordningen (1990:1236). Förordning (2007:997).

31 § Har upphävts genom förordning (2003:988).

32 §  En underrättelse om beslut om debitering av skatt skall i andra fall än som avses i 31 § sändas till den skattskyldige så snart som möjligt.

33 §  Skatteverket ska före taxeringsårets utgång lämna Försäkringskassan uppgift om summan av de sjukförsäkringsavgifter som har debiterats.

[S2]Skatteverket ska också lämna Försäkringskassan uppgift om ålderspensionsavgift som vid tillämpning av 16 kap. 12 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) inte anses betald. Vidare ska uppgift lämnas om sådan avgift som har betalats enligt tredje stycket samma paragraf.

[S3]Skatteverket ska lämna Pensionsmyndigheten uppgift om allmän pensionsavgift som vid tillämpning av 16 kap. 12 § andra stycket skattebetalningslagen inte anses betald. Vidare ska uppgift lämnas om sådan avgift som har betalats enligt tredje stycket samma paragraf. Förordning (2009:1184).

34 §  Redovisningsräkning över sådana medel som tillkommer kommuner, landsting, registrerade trossamfund eller huvudmän för begravningsverksamheten och som enligt 1 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) faller inom lagens tillämpningsområde skall upprättas för kalenderår.

[S2]Redovisningsräkning enligt första stycket skall för ett visst år lämnas av Skatteverket till vederbörande kommun eller landsting i två exemplar senast den 8 mars följande år. I fråga om medel till registrerade trossamfund och till huvudmän för begravningsverksamheten skall verket lämna räkningen på motsvarande sätt. Ett exemplar av redovisningsräkningen, försett med intyg om räkningens mottagande, skall återställas till verket. Förordning (2003:988).

Ansvar för skatt

35 §  Ett beslut med anledning av att en arbetsgivare har underlåtit att göra skatteavdrag skall innehålla uppgift om den skatt som skall betalas och om löne-, ränte- eller utdelningsbeloppet. Uppgifterna skall, om det är möjligt, redovisas särskilt för varje skattskyldig med angivande av namn, personnummer och redovisningsperiod.

[S2]Innan ett beslut enligt första stycket fattas skall även arbetstagaren få tillfälle att yttra sig om det som angår honom, om hans adress är känd eller kan hämtas in utan att det är alltför tidskrävande. Förordning (2003:988).

Befrielse från betalningsskyldighet

36 §  Beslut om sådan befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag eller att betala skatt som avses i 13 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) skall meddelas av Skatteverket. Förordning (2003:988).

Utredning i skatteärenden

37 §  Skatteverket ska snarast efter det att verket enligt 12 § konkursförordningen (1987:916) har underrättats om att en skattskyldig har försatts i konkurs kontrollera den skattskyldiges skatteredovisning. Förordning (2007:797).

38 §  Om det kan antas att en skattskyldig som avses i 3 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) är på obestånd eller om den skattskyldige har försummat att betala skatt, skall Skatteverket så snart som möjligt kontrollera den skattskyldiges skatteredovisning. Förordning (2003:988).

39 §  Uppgifter som en myndighet har lämnat ut till Skatteverket enligt 14 kap. 8 § första stycket skattebetalningslagen (1997: 483) får granskas endast av den tjänsteman som verket har utsett. Verket skall se till att tjänstemannen är lämplig för uppdraget och upplysa honom om vikten av att föreskriven tystnadsplikt iakttas. Förordning (2003:988).

40 §  Deklarationer och övriga uppgifter som avses i 14 kap. 8 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem.

41 §  Bestämmelserna i 4 - 6 a §§taxeringsförordningen (1990:1236) om taxeringsrevision skall tillämpas även vid skatterevision. Förordning (2001:339).

42 §  Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för kontroll av att bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) har följts får lämnas ut till myndigheter i främmande stater med vilka Sverige har träffat överenskommelse om handräckning i ärenden om skatt.

43 §  Om Skatteverket avser att utfärda föreläggande enligt 14 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) eller enligt 2 § tredje stycket lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m., skall en enhet inom Skatteverket som medverkar vid brottsutredningar på begäran ange om det i enhetens verksamhet finns uppgifter som innebär att ett föreläggande inte får förenas med vite. Förordning (2006:588).

Inbetalning av skatt

44 §  Om inbetalning av skatt görs med en annan blankett än som avses i 64 § första stycket skall på inbetalningshandlingen anges

 1. den skattskyldiges namn och postadress, och
 2. den skattskyldiges person- eller organisationsnummer.

45 §  Den som för det särskilda konto för skatteinbetalningar som avses i 16 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) skall redovisa inbetald skatt till Skatteverket. Förordning (2003:988).

Anstånd med inbetalning av skatt

46 §  Om säkerhet för anstånd krävs enligt 17 kap.3 eller 6 b §skattebetalningslagen (1997:483), skall Skatteverket underrätta den skattskyldige om den tid inom vilken säkerheten skall lämnas för att anstånd skall kunna medges.

[S2]Skatteverket skall bevaka ställd säkerhet.

[S3]Att Skatteverket skyndsamt skall underrätta Kronofogdemyndigheten om den skattskyldige har medgetts anstånd med betalningen framgår av 8 § indrivningsförordningen (1993:1229). Förordning (2006:779).

Återbetalning av skatt

47 §  Sådant överskjutande belopp som skall återbetalas enligt 18 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) skall återbetalas senast den dag som besked om den slutliga skatten skall översändas till den skattskyldige.

48 §  Återbetalning av skatt enligt 18 kap.2 eller 3 §skattebetalningslagen (1997:483) skall göras skyndsamt.

49 §  Ett belopp som avser överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt som bestämts enligt 11 kap.16 eller 18 §skattebetalningslagen (1997:483) skall återbetalas senast vid utgången av kalendermånaden efter den kalendermånad då den skattskyldige enligt 10 kap.18 och 19 §§ skattebetal- ningslagen senast skall lämna skattedeklaration för den redovisningsperiod som skatten avser. Om skattedeklarationen lämnas senare, skall återbetalningen göras senast vid utgången av kalendermånaden efter den då deklarationen lämnades.

[S2]En återbetalning som görs före utgången av den tid som anges i första stycket får avse del av skatten. Förordning (2002:815).

50 §  Återbetalning av belopp som avser överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt enligt 49 § skall inte göras, om Skatteverket före utgången av den tid som anges i 49 § första stycket beslutar att återbetalningen av hela eller del av skatten skall skjutas upp.

[S2]Ett beslut enligt första stycket skall meddelas om det behövs för kontroll av den ingivna skattedeklarationen. Beslutet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige. Beslutet förfaller om Skatteverket inte inom en månad från dagen för beslutet påbörjat sådana kontrollåtgärder som anges i 14 kap.3-7 §§skattebetalningslagen (1997:483). Förordning (2003:988).

[S3]51 §Återbetalning av skatt enligt bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) skall ske genom insättning på den skattskyldiges bank- eller kreditmarknadsföretagskonto. Uppgift om sådant konto inhämtas från den skattskyldige eller, med den skattskyldiges tillstånd, från bank eller kreditmarknadsföretag. Skatteverket får besluta om återbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det.

[S4]Beslut om sättet för återbetalning av skatt får inte överklagas. Förordning (2004:340).

52 §  Skatteverket skall lämna Kronofogdemyndigheten uppgift om sådant överskjutande belopp som avses i 18 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) för en skattskyldig med en skuld som skall drivas in av Kronofogdemyndigheten.

[S2]Kronofogdemyndigheten skall underrätta Skatteverket om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av uppgifterna. Underrättelsen skall lämnas vid en tidpunkt som Skatteverket bestämmer. Förordning (2006:779).

53 §  Om återbetalning skall ske i andra fall än som avses i 52 §, skall Skatteverket undersöka om den återbetalningsberättigade har en skuld som skall drivas in av Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:779).

54 §  Skatteverket får meddela beslut som avses i 18 kap. 5 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) om överföring av skatt till främmande stat. Förordning (2003:988).

55 §  Om en skattskyldig visar att han av misstag betalat in för mycket skatt, skall Skatteverket skyndsamt återbetala vad som inbetalts för mycket.

[S2]Återbetalning enligt första stycket får ske endast till den del återbetalningen kan göras från ett överskott på den skattskyldiges skattekonto. Förordning (2003:988).

 • NJA 2011 s. 739:Condictio indebiti. Skatteverket har ansetts återbetalningsskyldigt sedan en redovisningsbyrå på grund av misstag har betalat in skatt till fel skattekonto.

Ränta

56 §  Basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) skall fastställas av Skatteverket. Basräntan skall räknas fram genom att säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar avläses varje bankdag. Räntenoteringarna från och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden därpå sammanvägs till en genomsnittsränta som gäller som basränta från och med närmast kommande kalendermånad.

[S2]Om det uppkommer decimaler vid beräkningen av genomsnittsräntan skall räntan avrundas till närmast hela procenttal. Om genomsnittsräntan ligger mitt emellan två hela procenttal skall den avrundas nedåt. Förordning (2003:988).

Indrivning

57 §  Skatteverket skall meddela föreskrifter om när en sådan fordran som avses i 20 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) skall lämnas för indrivning. Förordning (2003:988).

58 §  Skatteverket skall underrätta Kronofogdemyndigheten om verket eller en allmän förvaltningsdomstol meddelar ett beslut som rör en fordran på obetald skatt och fordringen har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Förordning (2006:779).

59 §  Bestämmelser om betalningsuppmaning och begäran om indrivning m.m. finns i 3 och 5-9 §§indrivningsförordningen (1993:1229).

60 §  Ytterligare föreskrifter om indrivning och redovisning av skatt som överlämnats för indrivning finns i utsökningsförordningen (1981:981) och indrivningsförordningen (1993:1229).

Domstols skyldighet att lämna uppgifter

61 §  En allmän förvaltningsdomstol skall i den omfattning Skatteverket föreskriver underrätta verket om beslut i mål enligt skattebetalningslagen (1997:483). Förordning (2003:988).

Övriga bestämmelser

62 §  Avgift tas ut när Skatteverket på begäran

 1. lämnar bevis om särskild förhandsuträkning av skatt eller annat dokument med motsvarande uppgifter om skatt,
 2. lämnar intyg om att skatt har betalats, eller
 3. lämnar intyg om att en viss person inte har någon skatteskuld.

[S2]För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. Förordning (2003:988).

63 §  En underrättelse till den skattskyldige skall sändas i vanligt brev. Om det är av betydelse att få bevis för att en handling kommer den skattskyldige eller annan till handa skall dock delgivning ske.

[S2]Om vite har förelagts skall den som avses med föreläggandet delges detta.

[S3]Beslut enligt skattebetalningslagen (1997:483) som meddelas efter den 30 juni sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut och som innebär antingen att den skattskyldige inte får fullt bifall till sin begäran om omprövning eller att Skatteverket på eget initiativ omprövat beslut till den skattskyldiges nackdel skall delges denne. Förordning (2003:988).

64 §  Skatteverket fastställer formulär som behövs för tillämpningen av skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Blanketter, till vilka Skatteverket har fastställt formulär, skall kostnadsfritt tillhandahållas hos verket.

[S3]Skatteverket får ordna så att blanketter också tillhandahålls hos andra statliga eller kommunala organ eller på annat lämpligt sätt. Förordning (2003:988).

65 §  Föreskrifter om sådan uppgiftsskyldighet som avses i 10 kap. 33 § skattebetalningslagen (1997:483) och om sådan anteckningsskyldighet som avses i 14 kap. 1 a § samma lag får meddelas av Skatteverket.

[S2]Skatteverket ska meddela föreskrifter om hur en periodisk sammanställning får lämnas med hjälp av elektronisk filöverföring.

[S3]Skatteverket får meddela föreskrifter om hur en periodisk sammanställning får lämnas med hjälp av annan automatisk databehandling. Förordning (2009:1348).

65 a §  Överenskommelse enligt 12 kap. 7 c § skattebetalningslagen (1997:483) träffas av Skatteverket. Förordning (2007:797).

66 §  Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av skattebetalningslagen (1997:483). Förordning (2003:988).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Skattebetalningsförordning (1997:750)

Förordning (1997:1070) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

  Omfattning
  upph. 43 §; ändr. 28 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:350) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1396) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1736) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:101) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 41 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:732) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 34 §
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2000:517) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:829) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2000.
 2. De nya bestämmelserna i 13 § tillämpas första gången på skatt som avser inkomståret 2001.
Omfattning
ändr. 4, 9, 13, 30 §§
Ikraftträder
2000-12-01

Förordning (2000:1016) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:339) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 41 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:342) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 46 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:1249) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. De nya bestämmelserna i 30 och 31 §§ tillämpas första gången på slutlig skatt enligt 2003 års taxering.
Omfattning
ändr. 2, 6, 7, 30, 31 §§; ny 26 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:393) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:815) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 3, 26 a, 28, 31, 49, 50 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:223) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
nya 26 b, 26 c, 26 d, 26 e, 26 f §§, rubr. närmast före 26 b §
CELEX-nr
32002R0792
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:988) om ändring i skattebetalningslagen (1997:750)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Granskning av uppgifter som en myndighet har lämnat ut enligt 14 kap. 8 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) får även efter ikraftträdandet ske av tjänsteman som har utsetts enligt äldre föreskrifter i 39 §.
 3. 50 § första stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande för beslut som har meddelats av skattemyndighet.
 4. Skatteverket skall efter ikraftträdandet underrätta kronofogdemyndigheten enligt 58 § om beslut av skattemyndighet som denna inte underrättat kronofogdemyndigheten om.
Omfattning
upph. 3, 31 §§, rubr. närmast före 3 §; ändr. 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 a, 26 c, 26 d, 26 e, 26 f, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 45, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1114) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ny 65 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:340) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 51 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:941) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 29, 33 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:239) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 28, 65 §§
Ikraftträder
2005-06-01

Förordning (2005:1114) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ny 25 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:588) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ny 43 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:779) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 37, 46, 52, 53, 58, 65 a §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:797) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 37, 65 a §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:997) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1423) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1184) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1348) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 5, 65 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1899) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Övergångsbestämmelse

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2011.
Omfattning
upph. 6 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:388) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

Omfattning
ändr. 2, 26 b, 26 f §§
Ikraftträder
2011-05-15

Ändring, SFS 2011:1261

Omfattning
upph.