SKVFS 2009:1

Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:1

Kassaregister

Utkom från trycket

den 16 januari 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om krav på kassaregister;

beslutade den 12 januari 2009.

Skatteverket föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen

(2007:597) om kassaregister m.m.1

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om krav på sådana kassa-

register som avses i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

Av 5 § lagen om kassaregister framgår att med kassaregister avses

kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för

registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning.

Som en del i systemet ska alltid ingå en kontrollenhet. Särskilda

bestämmelser om kontrollenheten finns i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister.

Särskilda bestämmelser om användning av kassaregister finns i

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassa-

register.

Definitioner

2 § Med kassakvitto avses i dessa föreskrifter ett sådant kvitto som

enligt 9 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m. ska tas fram och er-

bjudas kunden.

Med övningskvitto avses i dessa föreskrifter en utskrift enbart för

övningsändamål från ett kassaregister med uppgifter som liknar de

uppgifter som ska finnas i ett kassakvitto.

Med returkvitto avses i dessa föreskrifter utskrift från ett kassa-

register med uppgifter som utvisar att tidigare uttaget kassakvitto inne-

håller felaktiga uppgifter eller uppgifter om återbetalning för returne-

rade eller prisnedsatta varor eller tjänster.

Med pro forma kvitto (förhandskvitto) avses i dessa föreskrifter ut-

skrift från ett kassaregister med liknande uppgifter som ett kassakvitto

innehåller.

Med betalningsmedel avses i dessa föreskrifter kontanter, konto-

kort, kreditkort, presentkort, måltidskuponger och liknande.

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG

av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska

standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informations-

samhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s.37, Celex 398L0034), ändrat

genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217,

5.8.1998, s.18, Celex 398L0048.

SKVFS 2009:1

2

Med kontant betalning avses i dessa föreskrifter detsamma som i

6 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

3 § Med löpande användning av ett kassaregister enligt 9 § lagen

(2007:592) om kassaregister m.m. avses i dessa föreskrifter utöver

registrering av försäljning även utskrift av kvittokopia, övningskvitto,

returkvitto och pro forma kvitto. Även ändring av priser, rättelser, låd-

öppningar (nollinslag), uttag av rapporter och liknande utgör löpande

användning.

4 § Med registrering avses i dessa föreskrifter att uppgifter om för-

säljning och annan löpande användning har behandlats av ett kassa-

register så att uppgifterna ska kunna ingå i en Z-dagrapport.

5 § Med kassalåda avses i dessa föreskrifter en förvaringsplats för

betalningsmedel som registrerats i ett kassaregister. En kassalåda kan

vara fristående eller integrerad med ett kassaregister.

Med lådöppning (nollinslag) avses i dessa föreskrifter att en kassa-

låda som är integrerad med ett kassaregister öppnas utan att någon

registrering sker av försäljning eller återbetalning.

6 § Med grand total försäljning avses i dessa föreskrifter ackumu-

lerat summerat belopp av försäljningen utan hänsyn till returer och

andra registreringar som minskat försäljningen.

Med grand total retur avses i dessa föreskrifter absolutvärdet för

ackumulerat summerat belopp av returposter. Med returposter avses

negativa poster och andra registreringar som minskat försäljningen.

Med grand total netto avses i dessa föreskrifter grand total försälj-

ning minskat med grand total retur.

Krav på kassaregister

Allmänna krav

7 § I ett kassaregister ska det finnas en programvara (kassaregister-

program) som styr de funktioner som anges i dessa föreskrifter.

8 § Ett kassaregister ska kunna framställa kassakvitton samt rapport-

er med en sammanställning av ett kassaregisters registreringar avse-

ende en dags försäljning och löpande användning (Z-dagrapport) samt

en sammanställning av ett kassaregisters registreringar sedan senast

föregående Z-dagrapport (X-dagrapport). Kassakvittot, Z-dagrapport-

en och X-dagrapporten ska uppfylla de krav som ställs i dessa före-

skrifter.

9 § Ett kassaregister ska vara försett med en modellbeteckning och

ett tillverkningsnummer. Tillverkningsnumret ska vara ett unikt num-

mer som identifierar ett kassaregister och tillverkaren av kassa-

registret.

SKVFS 2009:1

3

10 § Ett kassaregisterprogram ska vara försett med ett versions-

nummer. Versionsnumret ska vara en unik beteckning av en program-

varas version som ändras vid varje förändring av programvaran.

11 § För kassaregisterprogram som installerats i ett kassaregister ska

kassaregisterprogramvarans versionsnummer och tillverkaren av pro-

grammet kunna utläsas.

12 § Ett kassaregister får inte vara anslutet till eller integrerat med

utrustning eller programvara som påverkar de funktioner som anges i

dessa föreskrifter.

13 § Varje registreringsenhet för kontant betalning utgör ett separat

kassaregister.

Ett kassaregister ska enbart kunna registrera försäljningsbelopp om

ansluten kontrollenhet är i funktion och kan generera en sådan kon-

trollkod som anges i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om

kontrollenhet till kassaregister.

Undantag från krav på certifiering

14 § Undantag medges från kravet i 12 § lagen (2007:592) om

kassaregister m.m. på certifiering av kassaregister om inte annat sägs i

andra stycket. Undantaget förutsätter att det finns en tillverkardeklara-

tion som visar att kassaregistret uppfyller de krav som ställs på

registret i dessa föreskrifter.

Undantaget i första stycket omfattar inte kontrollenheten. Kontroll-

enheten måste alltid vara certifierad även om kassaregistret i övrigt är

undantaget från kravet på certifiering. Bestämmelser om certifiering av

kontrollenheten finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om

kontrollenhet till kassaregister.

Dokumentation över kassaregistrets funktioner

15 § Ett kassaregisterprogram får inte ha några andra funktioner än

vad som framgår av dess dokumentation. Dokumentationen ska vara

på svenska eller engelska och ska åtfölja kassaregistret vid leverans.

Kontrollremsa och journalminne

16 § I ett kassaregister ska försäljning och annan löpande använd-

ning registreras i pappersform (kontrollremsa) eller i elektronisk form

(journalminne).

En registrering enligt första stycket ska omfatta all den information

som ska finnas på kvitto, Z-dagrapport och X-dagrapport enligt dessa

föreskrifter.

17 § Om ett kassaregister har funktion för prissättning av varor eller

tjänster ska det vara möjligt att ur kassaregistret ta fram uppgifter om

aktuella priser. Av kontrollremsa eller journalminne ska framgå när

prisuppgifter har ändrats.

SKVFS 2009:1

4

Funktioner som ska finnas

18 § Ett kassaregister ska kunna registrera växelkassa.

19 § Ett kassaregister ska kunna registrera betalning med olika slag

av betalningsmedel.

20 § Om ett kassaregister kan hantera mer än ett företags registre-

ringar ska det ha en funktion som utvisar vilka företag det hanterar. En

sådan funktion får endast finnas om kassaregistret på ett säkert sätt kan

hålla registreringarna åtskilda. Detsamma gäller om ett kassaregister

kan hantera registreringar som sker i olika verksamheter inom ett

företag.

21 § Det ska ur ett kassaregister kunna tas fram aktuella uppgifter

om programmeringar och inställningar som uppfyller kraven på

behandlingshistorik enligt 5 kap. 11 § bokföringslagen (1999:1078).

22 § Om ett kassaregister har funktion för utskrift av kvittokopia,

övningskvitto eller pro forma kvitto ska dessa vara tydligt markerade

med orden kopia, övning (ovning) respektive ej kvitto. Den markeran-

de texten ska ej kunna ändras och den ska vara minst dubbelt så stor

som den text som anger belopp.

Funktioner som ett kassaregister inte får ha

23 § Ett kassaregister får inte ha funktioner som möjliggör att an-

vändaren kan ta bort, förändra eller lägga till uppgifter i redan gjorda

registreringar.

24 § Ett kassaregister får inte vara så konstruerat att det är möjligt att

registrera försäljningsbelopp utan att kassaregistret samtidigt skriver ut

ett kassakvitto.

25 § Ett kassaregister får inte kunna skriva ut mer än en kopia av ett

kassakvitto.

26 § Ett kassaregister får inte ha en funktion som medger att för-

programmerad text på artiklar och tjänster kan förändras vid registre-

ringen.

Nätverk

27 § Om ett kassaregister ingår i ett nätverk med andra kassaregister

ska registreringarna i de olika kassaregistren hållas åtskilda.

Uppgifter på kvitton och i rapporter

Kvitto

28 § Ett kassakvitto ska minst innehålla uppgifter om

a. företagets namn och organisationsnummer eller personnummer

SKVFS 2009:1

5

b. den adress där försäljning sker

c. datum och klockslag för försäljningen

d. löpnummer för kassakvitto ur en obruten stigande nummerserie

e. kassabeteckning

f. artikelnamn och antal varor som sålts

g. antal tjänster som sålts

h. försäljningsbelopp

i. den mervärdesskatt som belöper på försäljningsbeloppet

j. mervärdesskattens fördelning på olika skattesatser

k. betalningsmedel

l. kontrollenhetens tillverkningsnummer

m. kontrollkod enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om

kontrollenhet till kassaregister.

Motsvarande gäller för ett returkvitto.

X-dagrapport

29 § En X-dagrapport ska minst innehålla uppgifter om

a. företagets namn och organisationsnummer eller personnummer

b. datum och klockslag

c. uppgift att det är en X-dagrapport

d. kassabeteckning

e. total försäljningssumma (summerade försäljningsbelopp)

f. total försäljningssumma för olika huvudgrupper om huvudgrupper

används

g. mervärdesskatten fördelad på olika mervärdesskattesatser

h. ingående växelkassa

i. antal sålda varor

j. antal sålda tjänster

k. antal kassakvitton

l. antal lådöppningar

m. antal kvittokopior och belopp

n. antal registreringar i övningsläge och belopp

o. försäljningssumman fördelad på olika betalningsmedel

p. antal returer och belopp

q. rabatter

r. övriga registreringar som minskat dagens försäljning och till vilket

belopp

s. antal oavslutade försäljningar

t. grand total försäljning

u. grand total retur

v. grand total netto.

Z-dagrapport

30 § En Z-dagrapport ska minst innehålla uppgifter om

a. företagets namn och organisationsnummer eller personnummer

b. datum och klockslag

c. löpnummer ur en obruten stigande nummerserie

SKVFS 2009:1

6

d. uppgift att det är en Z-dagrapport

e. kassabeteckning

f. total försäljningssumma (summerade försäljningsbelopp)

g. total försäljningssumma för olika huvudgrupper om huvudgrupper

används

h. mervärdesskatten fördelad på olika mervärdesskattesatser

i. ingående växelkassa

j. antal sålda varor

k. antal sålda tjänster

l. antal kassakvitton

m. antal lådöppningar

n. antal kvittokopior och belopp

o. antal registreringar i övningsläge och belopp

p. försäljningssumman fördelad på olika betalningsmedel

q. antal returer och belopp

r. rabatter

s. övriga transaktioner som minskat dagens försäljningsbelopp och till

vilket belopp

t. antal oavslutade försäljningar

u. grand total försäljning

v. grand total retur

w. grand total netto.

Kontrollenhet

Kvittodata

31 § Ett kassaregister ska till sin kontrollenhet kunna skicka de

kvittodata som behövs för att kontrollenheten ska kunna framställa

sådana kvittokontrolldata som ska framställas enligt 6 kap. Skatte-

verkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregist-

er.

Kvittodatabelopp ska vara i svenska kronor.

Tillverkardeklaration

32 § För varje version av en kassaregistermodell eller ett kassa-

registerprogram som ska tillhandahållas på den svenska marknaden

ska det finnas en tillverkardeklaration. Av deklarationen ska framgå att

modellen eller programmet är testat. Testmetoderna och resultatet av

testerna ska dokumenteras i ett testprotokoll.

Tillverkardeklarationen ska visa om kassaregistret överensstämmer

med kraven i dessa föreskrifter.

33 § Tillverkardeklarationen ska ingå i kassaregistrets eller program-

mets dokumentation och alltid tillhandahållas vid en överlåtelse av

registret eller programmet.

34 § Tillverkardeklarationen och utdrag ur testprotokoll som utvisar

överensstämmelse med dessa föreskrifter ska sändas till Skatteverket

SKVFS 2009:1

7

senast två veckor före det att kassaregistermodellen eller kassaregister-

programmet tillhandahålls på den svenska marknaden.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2009.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Marie Berg

(Produktionsavdelningen,

verksamhetsenhet 2)