SKVFS 2009:10

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:19) om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:10

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 13 mars 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2006:19) om inlämnande av standardiserade

räkenskapsutdrag i elektronisk form;

beslutade den 9 mars 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 12 kap. 4 § förordningen

(2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

dels att 3 § ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 4 och 5 §§ ska betecknas 3 och 4 §§,

dels att 1, 2, 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

1

I dessa föreskrifter avses med

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4, 1.5 och

5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning

för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska

underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i

bilaga 1 till nämnda vägledning,

e-tjänsten Filöverföring: den elektroniska tjänsten Filöverföring

som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se,

SRU-uppgifter: uppgifter lämnade i form av standardiserade räken-

skapsutdrag enligt 3 kap.5, 79 c, 14 och 1821 §§ lagen (2001:1227)

om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2 § SRU-uppgifter får, under de förutsättningar som anges i 3–4 §§,

lämnas till Skatteverket

− med hjälp av e-tjänsten Filöverföring,

− på diskett,

− på CD-skiva,

− på DVD-skiva, eller

− på USB-minne

om uppgifterna är uppställda i det format som har fastställts i Skatte-

verkets broschyr Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning, Nä-

ringsuppgifter (SRU) - Anstånd, Tjänst, Kapital (SKV 269) för aktuellt

inkomstår.

3 § SRU-uppgifter får lämnas med hjälp av e-tjänsten Filöverföring

om inlämnaren legitimerar sig med en e-legitimation eller av Skatte-

verket utfärdat certifikat med tillhörande säkerhetskoder (SmartDisk).

1 Ändringen innebär att första stycket upphävs.

SKVFS 2009:10

2

4 § SRU-uppgifter får lämnas på diskett, CD-skiva, DVD-skiva eller

USB-minne under förutsättning att dessa är försedda med information

om inlämnarens person- eller organisationsnummer, namn, adress och

telefonnummer samt att lagringsmediet innehåller SRU-uppgifter.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 mars 2009.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)