SKVFS 2009:11

Skatteverkets föreskrifter om ändring av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:11

Kassaregister

Utkom från trycket

den 27 februari 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2009:1) om krav på kassaregister;

beslutade den 23 februari 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § förordningen (2007:597)

om kassaregister m.m. i fråga om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2009:1) om krav på kassaregister1

dels att i 28 § ska punkten m upphöra att gälla,

dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

2 § Med kassakvitto avses i dessa föreskrifter ett sådant kvitto som

enligt 9 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m. ska tas fram och er-

bjudas kunden.

Med övningskvitto avses i dessa föreskrifter en utskrift enbart för

övningsändamål från ett kassaregister med uppgifter som liknar de

uppgifter som ska finnas i ett kassakvitto.

Med returkvitto avses i dessa föreskrifter utskrift från ett kassa-

register med uppgifter som utvisar att tidigare uttaget kassakvitto inne-

håller felaktiga uppgifter eller uppgifter om återbetalning för returne-

rade eller prisnedsatta varor eller tjänster.

Med pro forma kvitto (förhandskvitto) avses i dessa föreskrifter ut-

skrift från ett kassaregister med liknande uppgifter som ett kassakvitto

innehåller.

Med betalningsmedel avses i dessa föreskrifter kontanter, konto-

kort, kreditkort, presentkort, måltidskuponger och liknande.

Med kontant betalning avses i dessa föreskrifter detsamma som i

6 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

Med kontrollkod avses i dessa föreskrifter detsamma som i 2 kap.

6 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till

kassaregister.

3 § Med löpande användning av ett kassaregister enligt 9 § lagen

(2007:592) om kassaregister m.m. avses i dessa föreskrifter utöver

registrering av försäljning även utskrift av kvittokopia, övningskvitto,

returkvitto och pro forma kvitto. Även ändring av priser, rättelser, låd-

öppningar (nollinslag), uttag av rapporter och liknande utgör löpande

användning.

Med löpande användning avses även registrering av kontrollkod per

kvitto.

1 Senaste lydelse SKVFS 2009:1.

SKVFS 2009:11

2

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2009.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Suzanne Lindblom

(Produktionsavdelningen)