SKVFS 2009:20

Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:20

Kassaregister

Utkom från trycket

den 18 september 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om undantag från skyldigheter enligt lagen om

kassaregister;

beslutade den 14 september 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § förordningen (2007:597)

om kassaregister m.m. om undantag från skyldigheter enligt lagen om

kassaregister följande.

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om undantag från skyl-

digheter enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

Definitioner

2 § Med företag avses i dessa föreskrifter den som omfattas av skyl-

digheter enligt 2 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

Med kontant betalning likställs i dessa föreskrifter betalning med

kontokort.

Med obemannad försäljning avses i dessa föreskrifter att ett företag

säljer varor eller tjänster mot kontant betalning där köparen själv

sköter betalningen genom att betala med kort eller lägga betalningen i

ett fack, en låda eller liknande. Försäljning som sker på sådant sätt att

någon person från företaget övervakar betalningen utgör inte obeman-

nad försäljning.

Med försäljningslokal avses i dessa föreskrifter en lokal och plats i

dess omedelbara närhet som är avsedd för försäljning av varor eller

tjänster mot kontant betalning.

Obemannad försäljning

3 § Försäljning som sker i en försäljningslokal som är anpassad för

obemannad försäljning omfattas inte av kravet på registrering i kassa-

register enligt 9 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

Då ett företag använder sin försäljningslokal både för obemannad

och bemannad försäljning ska försäljningslokalen anses anpassad för

obemannad försäljning om

− det genom tydlig skyltning framgår under vilka tider eller dagar

som försäljningen är obemannad,

− det genom tydlig skyltning framgår att obemannad försäljning

pågår,

SKVFS 2009:20

2

− försäljningslokalen samtidigt inte används för bemannad försälj-

ning och

− företagets kassaregister inte förvaras i försäljningslokalen.

Vid all obemannad försäljning ska det säljande företagets namn och

adress tydligt framgå av skyltning.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Tomas Algotsson

(Rättsavdelningen, enhet 3)