SKVFS 2009:3

Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:3

Kassaregister

Utkom från trycket

den 16 januari 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om användning av kassaregister;

beslutade den 12 januari 2009.

Skatteverket föreskriver följande med stöd av 1 §

förordningen(2007:597) om kassaregister m.m.1

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § I Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassa-

register finns allmänna bestämmelser om krav på sådana kassaregister

som avses i lagen (2007:592) om kassaregister m.m. I dessa föreskrift-

er finns bestämmelser om användning av sådana kassaregister.

Av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassa-

register framgår att i kassaregistret ska ingå en kontrollenhet. Särskilda

bestämmelser om kontrollenheten finns i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister.

Definitioner

2 § Med företag avses i dessa föreskrifter den som omfattas av skyl-

digheter enligt 2 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

Med kassakvitto avses i dessa föreskrifter ett sådant kvitto som en-

ligt 9 § lagen om kassaregister m.m. ska tas fram och erbjudas kunden.

Med betalningsmedel avses i dessa föreskrifter kontanter, konto-

kort, kreditkort, presentkort, måltidskuponger och liknande.

Med kontant betalning avses i dessa föreskrifter även betalning med

kontokort i enlighet med 6 § lagen om kassaregister m.m.

Med Z-dagrapport avses i dessa föreskrifter en sammanställning av

ett kassaregisters registreringar avsedd för redovisning av en dags för-

säljning.

Med X-dagrapport avses i dessa föreskrifter en sammanställning av

ett kassaregisters registreringar sedan senast föregående Z-dagrapport.

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG

av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska

standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informations-

samhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s.37, Celex 398L0034), ändrat

genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217,

5.8.1998, s.18, Celex 398L0048.

SKVFS 2009:3

2

Kassaregister och kontrollenhet

Allmänt

3 § Ett kassaregister får användas endast om det är certifierat enligt

12 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m. eller om det finns en till-

verkardeklaration som visar att registret uppfyller kraven på registret.

Kontrollenheten måste dock alltid vara certifierad.

Bestämmelser om krav på kassaregistret finns i Skatteverkets före-

skrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister. Där finns även be-

stämmelser om tillverkardeklaration och om undantag från krav på

certifiering.

4 § I ett kassaregister får det inte finnas någon programvara eller

hårdvara som kan påverka de funktioner som anges i Skatteverkets

föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister och i Skatte-

verkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassa-

register.

5 § En kontrollenhet får endast användas i en användningsmiljö eller

utsättas för en miljö som den är certifierad för.

Ett kassaregister får endast användas i en användningsmiljö eller

utsättas för en miljö som anges i dess tillverkardeklaration.

6 § Ett kassaregister får användas endast om dess kontrollenhet har

en lagringskapacitet som klarar minst fem års beräknad användning i

den verksamhet som den ska användas i.

7 § En kontrollenhet ska installeras av en tillverkare av kassaregister,

av en generalagent för kassaregister eller av en generalagent utsedd

person.

8 § Ett kassaregister som inte har en port som kan ta emot data från

en kontrollenhet ska använda en kontrollenhet av typ B. De olika

typerna av kontrollenheter beskrivs i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister.

En kontrollenhet av typ B ska installeras mellan ett kassaregister

och dess skrivare.

9 § Skatteverket ska efter att anmälan har gjorts enligt 11 § lagen

(2007:592) om kassaregister m.m. tillhandahålla skyltar med identifi-

kationsnummer för varje kassaregister och kontrollenhet som omfattas

av anmälan. Företaget ska omedelbart sätta fast skyltarna på ett synligt

och säkert sätt på respektive kassaregister och kontrollenhet.

Kassaregistret får användas endast om kassaregistret och dess kon-

trollenhet är märkt med identifikationsnummer. Kassaregistret får

dock användas efter att en anmälan enligt första stycket gjorts fram till

dess skyltarna tillhandahållits, trots att märkning ännu inte har gjorts.

10 § Ett företag ska ge varje kassaregister en unik kassabeteckning.

Beteckningen ska finnas på kvitton, X-dagrapport och Z-dagrapport.

SKVFS 2009:3

3

Klocka

11 § Kassaregistrets klocka ska vara ställd enligt svensk normaltid

och justerad för sommartid.

Utskrift av journalminne

12 § Journalminne är en registrering av löpande användning i elek-

tronisk form. Utskrift av journalminne ska kunna ske på den plats där

försäljning sker.

Gemensamt kassaregister med ett annat företag

13 § Ett företag får ha gemensamt kassaregister med ett annat före-

tag om kassaregistret på ett säkert sätt kan hantera mer än ett företags

registreringar. Varje företags registreringar ska hållas åtskilda.

14 § Om ett företag har gemensamt kassaregister med ett annat

företag ska kassaregistret ha en kontrollenhet av typ C. De olika

typerna av kontrollenheter beskrivs i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister.

15 § Till ett kassaregister ska finnas en kassalåda för förvaring av in-

komna betalningsmedel. Kassalådan kan vara fristående eller integre-

rad med kassaregistret.

I en kassalåda får ett företags betalningsmedel inte sammanblandas

med ett annat företags betalningsmedel.

Nätverk

16 § Om ett kassaregister ingår i ett nätverk med andra kassaregister

ska registreringarna i de olika kassaregistren hållas åtskilda.

17 § Kassaregister som ingår i ett nätverk ska vara anslutna till en

kontrollenhet av typ A eller C. De olika typerna av kontrollenheter

beskrivs i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet

till kassaregister.

Övningsfunktion

18 § Ett kassaregister får ha övningsfunktion endast om det framgår

av kassaregistrets dokumentation och om användningen av övnings-

funktionen registreras i kassaregistret. Bestämmelser om dokumenta-

tion finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på

kassaregister.

Löpande användning av ett kassaregister

Allmänt

19 § Under en försäljningsdag ska minst ett kassaregister vara i

funktion då försäljning sker mot kontant betalning.

SKVFS 2009:3

4

Om ett kassaregister inte fungerar ska detta dokumenteras och

företaget ska utan dröjsmål anmäla detta till Skatteverket.

Växelkassa

20 § Vid varje försäljningsdags början ska den växelkassa som hör

till ett kassaregister registreras.

21 § För varje kassaregister som används under en försäljningsdag

för registrering ska en Z-dagrapport med minst uppgifter enligt 30 §

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister

tas ut vid försäljningsdagens slut.

22 § Vid tillfälligt uttag, under en försäljningsdag, av kontanter och

andra betalningsmedel från en kassalåda ska ett underlag för detta

upprättas. Uppgift ska finnas om

1. företagets namn

2. kassabeteckning

3. datum och klockslag

4. uttaget fördelat på kontanter och andra betalningsmedel

5. vem som gjort uttaget.

Underlag enligt första stycket ska bevaras till försäljningsdagens

slut och förvaras tillsammans med de betalningsmedel som hanteras

under försäljningsdagen.

Returkvitto

23 § Om ett returkvitto tas ut ska företaget registrera vad returen

avser.

Om fel betalningsmedel har angetts på ett kassakvitto ska företaget

ta ut ett returkvitto som korrigerar felaktigheten och ta fram ett kassa-

kvitto med uppgift om rätt betalningsmedel.

Om kassaregistret inte har en funktion som medger att uppgifter om

returen kan registreras ska företaget i stället ta ut en kopia av kassa-

kvittot och på detta anteckna uppgifter om returen.

Artiklar och varugrupper

24 § Om ett företag delar in sina försäljningsvaror i artiklar och

varugrupper ska indelningen vara ändamålsenlig i förhållande till före-

tagets verksamhet.

Uppgifter på kvitton och i rapporter

Språk

25 § Texten på kvitton, X-dagrapport och Z-dagrapport samt

registrering av löpande användning i pappersform (kontrollremsa) eller

i elektronisk form (journalminne) ska vara på svenska eller engelska.

SKVFS 2009:3

5

Kassakvitto

26 § Av 28 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på

kassaregister framgår vilka uppgifter ett kassakvitto minst ska inne-

hålla.

Kontokortskvitto och annat som liknar ett kassakvitto

27 § Med kontokortsterminal avses en kortläsare som registrerar att

belopp dras från kundens konto och som tar fram ett kvitto på detta

(kontokortskvitto).

28 § Om kontokortsterminal används ska papperet för utskrift från

kontokortsterminalen vara försett med förtryckt transparent bak-

grundstext, Ej kvitto på köp. Bakgrundstexten ska vara maximalt 60 %

ljusare än texten för belopp på kontokortskvittot. Bakgrundstexten ska

löpa vertikalt och upprepas på två olika ställen i storleken 25 % res-

pektive 50 % av papperets bredd.

Papper enligt första stycket ska även användas för utskrift från

andra skrivare än kvittoskrivare om utskriften har ett innehåll som kan

uppfattas som ett kassakvitto.

Papper enligt första stycket ska inte användas om kassaregistret är

anslutet till en kontokortsterminal som har dubbelriktad kommunika-

tion med kassaregistret och som skriver ut kassakvitto och kontokorts-

kvitto på samma skrivare.

Förvaring av kassaregister och kontrollenhet

Tid och plats för förvaring

29 § Ett kassaregister och dess kontrollenhet ska förvaras i Sverige.

30 § Vid avyttring eller skrotning av ett kassaregister ska dess kon-

trollenhet bevaras. Kontrollenheten ska i minst tolv månader bevaras

på ett betryggande sätt och i sådan miljö som avses i 5 §. Detsamma

gäller för en kontrollenhet som bytts ut för att den gått sönder eller om

den av något annat skäl har bytts ut.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Marie Berg

(Produktionsavdelningen,

verksamhetsenhet 2)