SKVFS 2009:35

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:35

Kassaregister

Utkom från trycket

den 18 december 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister;

beslutade den 14 december 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § förordningen (2007:597)

om kassaregister m.m. att 2, 14 och 29 §§ Skatteverkets föreskrifter

(SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister ska ha följande

lydelse.

2 § Med företag avses i dessa föreskrifter den som omfattas av skyl-

digheter enligt 2 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

Företag som med stöd av 4 kap. 5 § första stycket bokföringslagen

(1999:1078) har gemensam bokföring med ett annat företag anses vid

tillämpningen av dessa föreskrifter som ett enda företag för den ge-

mensamt bedrivna verksamheten avseende försäljning av varor eller

tjänster mot kontant betalning.

Med kassakvitto avses i dessa föreskrifter ett sådant kvitto som en-

ligt 9 § lagen om kassaregister m.m. ska tas fram och erbjudas kunden.

Med betalningsmedel avses i dessa föreskrifter kontanter, konto-

kort, kreditkort, presentkort, måltidskuponger och liknande.

Med kontant betalning avses i dessa föreskrifter även betalning med

kontokort i enlighet med 6 § lagen om kassaregister m.m.

Med Z-dagrapport avses i dessa föreskrifter en sammanställning av

ett kassaregisters registreringar avsedd för redovisning av en dags för-

säljning.

Med X-dagrapport avses i dessa föreskrifter en sammanställning av

ett kassaregisters registreringar sedan senast föregående Z-dagrapport.

14 § Om ett företag har gemensamt kassaregister med ett annat

företag ska kassaregistret ha en kontrollenhet av typ C. En kontroll-

enhet av typ A eller B får dock användas om kassaregistret har en kon-

trollenhet för varje företag som använder det gemensamma kassare-

gistret. De olika typerna av kontrollenheter beskrivs i Skatteverkets

föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister.

29 § Ett kassaregister och dess kontrollenhet ska förvaras i Sverige.

Utan hinder av första stycket får ett kassaregister och dess kontroll-

enhet användas på ett transportmedel som går i person- eller godstrafik

till och från Sverige.

SKVFS 2009:35

2

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Marie Berg

(Produktionsavdelningen,

verksamhetsenhet 2)