SKVFS 2009:36

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:36

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 29 december 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i jordbruk;

beslutade den 21 december 2009.

Skatteverket föreskriver, med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

1 § Av 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen framgår att

djurlager inte får tas upp till lägre belopp än 85 procent av den genom-

snittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den ålderssam-

mansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte i något fall

tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda

nettoförsäljningsvärde.

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om genomsnittliga produk-

tionsutgifter avseende djur i jordbruk. 1

2

I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Hästar (ej tävlings- eller ridhästar)

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar ska bestämm-

as till lägst följande värden per styck.

Draghästar

Åldersklass eller motsvarande

kr

Yngre hästar (4 – 15 år)

24 700

Äldre hästar (över 15 år)

24 700

Unghästar

Åldersklass kr

Föl

8 000

Ettåring 12

700

Tvååring 20

300

Treåring 26

000

Nötkreatur

3 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor, dikor och

amkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

1 Beträffande taxeringsåret 2009 se SKVFS 2008:19.

2 Beträffande nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk se SKV A 2009:45.

SKVFS 2009:36

2

Levande vikt, kg

kr

400 8

210

500 8

500

600 8

790

700 9

080

4 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och

kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass kr

under 1 år

3 240

1-2 år

5 850

Över 2 år

8 460

5 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska bestäm-

mas till lägst 12 kr per kilo levande vikt.

Svin

6 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor

(gyltor) som utgör avelssvin ska bestämmas till lägst 2 330 kr per

styck.

7 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och göd-

svin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass kr

Smågrisar yngre än 2 månader

300

Gödsvin 2–4 månader

460

Gödsvin 4–6 månader

660

Gödsvin äldre än 6 månader

840

Får

8 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för får (baggar och

tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30 490

50 500

70 510

90 520

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas vid

2010 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

ERICA WASS

Tomas Algotsson

(Rättsavdelningen, enhet 3)