SKVFS 2009:37

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:37

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 29 december 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i renskötsel;

beslutade den 21 december 2009.

Skatteverket föreskriver, med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229), följande.

1 § Av 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

framgår att djur i jordbruk och renskötsel alltid anses som lagertill-

gång. Djurlager får inte tas upp till lägre belopp än 85 procent av den

genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den

ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte i

något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sam-

manlagda nettoförsäljningsvärde.

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om genomsnittliga produk-

tionsutgifter avseende djur i renskötsel.1

I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas

till lägst följande värden per styck

− 638 kr för renkalv,

− 1 090 kr för vuxen honren och

− 1 210 kr för vuxen hanren.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas vid

2010 års taxering.

På Skatteverkets vägnar

ERICA WASS

Tomas Algotsson

(Rättsavdelningen, enhet 3)

1 Beträffande taxeringsåret 2009 se SKVFS 2008:20.