SKVFS 2012:15

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2012:15

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 21 december 2012

1

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i jordbruk;

beslutade den 17 december 2012.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till in-

komstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 § Regler om värdering av djur i jordbruk finns i 17 kap. 5 §

inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns kompletter-

ande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur

i jordbruk1. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Hästar

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar ska bestäm-

mas till lägst följande värden per styck. Denna paragraf gäller inte för

tävlings- och ridhästar.

Draghästar

Åldersklass kr

Yngre hästar (4-15 år)

24 700

Äldre hästar (över 15 år)

24 700

Unghästar

Åldersklass kr

Föl

7 600

Ettåring 12

300

Tvååring 19

500

Treåring 26

000

1 Beträffande nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk se SKV A 2012:27

SKVFS 2012:15

2

Nötkreatur

3 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor ska be-

stämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt

kr

400

9 200

500

9 600

600 10

000

700 10

300

4 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för dikor och amkor ska

bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400 8

430

500 8

800

600 9

170

700 9

540

5 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och

kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass kr

Under 1 år

3 900

1-2 år

6 770

Över 2 år

9 640

6 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska bestäm-

mas till lägst 16 kr per kilo levande vikt.

Svin

7 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor

(gyltor) som utgör avelssvin ska bestämmas till lägst 2 600 kr per

styck.

8 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och göd-

svin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass kr

Smågrisar yngre än 2 månader

370

Gödsvin 2-4 månader

560

Gödsvin 4-6 månader

840

Gödsvin äldre än 6 månader

1280

SKVFS 2012:15

3

Får

9 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för får (baggar och

tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30 490

50 500

70 510

90 520

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas vid

2013 års taxering eller för beskattningsår som påbörjas under 2012

efter 1 februari.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Tomas Algotsson

(Rättsavdelningen, enhet 3)