SKVFS 2012:16

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2012:16

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 21 december 2012

1

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i renskötsel;

beslutade den 17 december 2012.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 § Regler om värdering av djur i jordbruk och renskötsel finns i

17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns

kompletterande bestämmelser om den genomsnittliga produktions-

utgiften för djur i renskötsel. I de angivna beloppen ingår inte

mervärdesskatt.

Renar

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas

till lägst följande värden per styck

− 665 kr för renkalv

− 1 068 kr för vuxen honren

− 1 418 kr för vuxen hanren.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas vid

2013 års taxering eller för beskattningsår som påbörjas under 2012

efter 1 februari.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Tomas Algotsson

(Rättsavdelningen, enhet 3)