SKVFS 2012:9

Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2012:9

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 31 augusti 2012

1

Skatteverkets föreskrifter

om värderingen av hyreshus-,

ägarlägenhets-,

industri- och elproduktionsenheter

vid 2013 års

allmänna fastighetstaxering;

beslutade den 27

augusti 2012.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § och 19 kap. 3 §

fjärde stycket fastighetstaxeringslagen (1979:1152) samt

6 kap. 1 §

första stycket

fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter tillämpas vid allmän fastighetstaxering år 2013

och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar 2014-2015 av hyreshus-

och ägarlägenheter samt vid särskild fastighetstaxering 2014-2018 av

industri- och elproduktionsenheter samt täktmark.

2 § Om inte annat anges eller framgår av sammanhanget har begrepp

som används i denna föreskrift samma innebörd som i fastighets-

taxeringslagen, FTL, respektive

i fastighetstaxeringsförordningen,

FTF.

Tomtmark för hyreshus och ägarlägenheter

Värdefaktorn storlek

3 §

Vid klassificering av värdefaktorn storlek för tomtmark för

hyreshus och ägarlägenheter är byggrätt den rätt som finns att uppföra

en ny byggnad på värderingsenheten.

Byggrätt ska anges i kvadratmeter bruttoarea ovan mark. Vad som

framgår av Svensk Standard (SS) 21054:2009 ska gälla vid mätning av

bruttoarea ovan mark. Med ovan mark avses att golvet i närmast högre

våning ligger mer än 1,5 meter över omgivande markyta.

Värdefaktorn typ av bebyggelse

4 § Värdefaktorn typ av bebyggelse ska indelas i klasserna bostäder

och lokaler.

1. Med bostäder avses utrymmen inrättade för boende samt

biutrymmen enligt SS 21054:2009.

2. Med lokaler avses detsamma som framgår av 12 kap. 1 § tredje

stycket jordabalken (1970:994).

SKVFS 2012:9

2

Täktmark

Värdefaktorerna väntetid och brytningstid

5 § Värdefaktorn väntetid avser tiden från taxeringsårets ingång till

den tidpunkt då brytningen påbörjas.

6 § När brytning pågår, räknas brytningstiden från ingången av det år

då taxeringen ska ske till och med den tidpunkt när brytningen väntas

vara avslutad. Pågår inte någon brytning, räknas brytningstiden från

väntetidens slut.

Föreligger täkttillstånd, räknas brytningstiden dock längst till den

tidpunkt när täkttillståndet löper ut. Saknas täkttillstånd, får

brytningstiden bestämmas till högst tio år.

7 §

Värdefaktorerna väntetid och brytningstid klassindelas enligt

följande tabell. Brytningsfaktorn ska för hela riket bestämmas till de

tal som anges i tabellen. Med brytningsfaktorn avses de tal som anger

faktorn vid varierande väntetid och brytningstid.

Brytningstid,

år

Brytning

pågår

Väntetid, beräknad från taxeringsårets

ingång i hela år

1

2-3

4-5

6-10

>10

1

0,95

0,90

0,85

0,75

0,65

0,45

2-3

0,90

0,85

0,80

0,75

0,60

0,45

4-5

0,85

0,85

0,80

0,70

0,60

0,40

6-10

0,80

0,75

0,70

0,65

0,55

0,40

>10

0,70

0,65

0,60

0,55

0,45

0,30

Hyreshus och ägarlägenheter

Värdefaktorn hyra

8 § Vid klassificering av värdefaktorn hyra ska hyran bestämmas till

den hyra som gäller enligt kontraktet och som är den totala faktiska

årshyran för år 2011 inom värderingsenheten. Detta gäller oavsett när

hyreskontrakt tecknats

.

Årshyran är hela det belopp hyresgästen har att betala till

hyresvärden. I årshyran ska ingå kostnader för uppvärmning, vatten

och avlopp, fastighetsskatt och andra kostnader men inte avgifter för

hushållsförbrukning av elektricitet och gas eller kabel-tv, bredband

och liknande avgifter eller mervärdesskatt. I årshyran ska inte ingå

ersättning från uthyrning av mark eller markanläggning.

Hyran ska anges i hela tusental kronor.

SKVFS 2012:9

3

9 § När uppgift om hyra för år 2011 saknas för hela eller delar av

värderingsenheten eller om värderingsenhetens beskaffenhet har

förändrats efter år 2011 så att hyran har ändrats mer än vad som

motsvaras av på orten normala hyresförändringar, ska hyran för ett

senare år användas. I sådana fall ska det senare årets hyra omräknas till

2011 års nivå.

Värdefaktorn ålder

10 § Vid klassificering av värdefaktorn ålder för hyreshus och

ägarlägenheter är nybyggnadsår det år då den övervägande delen av

hyreshuset eller ägarlägenheten togs eller kunde ha tagits i bruk. Det

tidigaste nybyggnadsår som ska användas är 1929.

Industribyggnad och övrig byggnad

Värdefaktorn ålder

11 § Vid klassificering av värdefaktorn ålder för industribyggnad och

övrig byggnad är nybyggnadsår det år då den övervägande delen av

byggnaden togs eller kunde ha tagits i bruk. Det tidigaste nybyggnads-

år som ska användas är 1929.

Värdefaktorn lokaltyp

12 § Värdefaktorn lokaltyp ska vid värdering med ledning av en

avkastningsberäkning indelas i klasserna produktionslokaler,

industrikontor och lager m.m..

1. Med produktionslokaler avses lokaler som är inrättade för

produktion, verkstad, service eller liknande.

2. Med industrikontor avses lokaler som är inrättade för kontor,

personalutrymme, utställning eller liknande och är belägna i en

byggnad som till övervägande del inrymmer produktionslokaler

och/eller lager m.m.

3. Med lager m.m. avses lokaler som är inrättade för lager, förråd, eller

liknande samt övriga lokaler, som inte kan hänföras till någon av

ovanstående lokaltyper.

Värdefaktorn standard

13 § Värdefaktorn standard för produktionslokaler ska indelas i

klasserna mycket enkel standard, enkel standard, normal standard och

hög standard.

1. Till mycket enkel standard ska hänföras produktionslokaler med

mycket ogynnsamma förutsättningar för normal industriproduktion,

t.ex. dåliga tillfartsförhållanden, produktion i flera våningsplan, låg

takhöjd, ogynnsamma dagsljusförhållanden, små avstånd mellan

SKVFS 2012:9

4

bärande element som begränsar lokalens utnyttjande, ingen

uppvärmning eller ventilation etc.

2. Till enkel standard ska hänföras produktionslokaler med begränsade

förutsättningar för normal industriproduktion, t.ex. besvärande

tillfartsförhållanden, produktion i flera våningsplan, låg eller relativt

låg takhöjd, endast enklare ventilation etc.

3. Till normal standard ska hänföras produktionslokaler med

tillfredsställande förutsättningar för normal industriproduktion.

4. Till hög standard ska hänföras produktionslokaler med goda eller

mycket goda förutsättningar för normal industriproduktion, t.ex. goda

tillfartsförhållanden, produktion i ett eller två plan, gynnsam takhöjd,

relativt stort avstånd mellan bärande element som begränsar

byggnadens inre utnyttjande etc.

För standardklassificering avseende produktionslokaler ska anges

standardpoäng för lokalytans utförande och utrustning enligt bilaga 1.

14 § Värdefaktorn standard för industrikontor ska indelas i klasserna,

enkla industrikontor, normala industrikontor och högklassiga

industrikontor.

1 Till enkla industrikontor ska hänföras kontor med enkel

golvbeläggning, skärmväggar av träfiberplattor eller liknande, låg

belysningsstandard, endast självdragsventilation, låg standard i

våtutrymmen, dvs. enklare golv och väggbeklädning och enkel sanitär

utrustning etc.

2. Till normala industrikontor ska hänföras kontor med golvbeläggning

av enklare textil-, linoleum- eller plastmatta, regelväggar med

gipsplattor eller liknande, mekanisk ventilation, god

belysningsstandard, tillfredsställande standard i våtutrymmen, dvs.

golv- och väggbeklädnad av modernt slag och tillfredsställande sanitär

utrustning etc.

3. Till högklassiga industrikontor ska hänföras kontor med textil-,

linoleum- eller plastmatta av högre kvalitet, parkett eller likvärdig

golvbeläggning, möjlighet till tempererad luft och hög

belysningsstandard, hög standard i våtutrymmen, dvs. golv- och

väggbeklädnad av modernt slag och högklassig sanitär utrustning etc.

15 § Värdefaktorn standard för lager m.m. ska indelas i klasserna,

mycket enkel standard, enkel standard, normal standard, hög standard

och mycket hög standard.

1. Till mycket enkel standard ska hänföras lager m.m. av typ f.d.

ekonomibyggnad etc. liksom byggnader med mycket enkla väggar,

utan eller med mycket enkel belysning etc.

2. Till enkel standard ska hänföras lager m.m. av typ kallförråd, enkla

oisolerade byggnader med låg takhöjd, låg bjälklagsbärighet, enkla

väggar, låg belysningsstandard och utan särskild ventilationsutrustning

etc.

3. Till normal standard ska hänföras lager m.m. i isolerade byggnader

med godtagbar planlösning, tillfredsställande takhöjd och bjälklags-

SKVFS 2012:9

5

bärighet, mekanisk ventilation, tillfredsställande belysning och in –

och utlastningsförhållanden etc.

4. Till hög standard ska hänföras lager m.m. i isolerade byggnader

med stora friytor, normal eller hög takhöjd, hög bjälklagsbärighet, god

ventilation och belysning, direktinfart eller lastkaj etc.

5. Till mycket hög standard ska hänföras utpräglade s.k. höglager,

moderna lager med stort inslag av automatiserad hantering etc.

16 §

Vid bestämmande av värdefaktorn ortstyp för byggnads-

kategorierna 1-7 i IN-tabellerna ska kommunerna delas in

på sätt som

framgår av bilaga 2.

Elproduktionsenheter (vattenkraftverk)

17 § Normalårsvattenföringen ska i första hand uppskattas med

ledning av statistik från

vattenregleringsföretag. Finns inte sådan

statistik ska i stället normalårsvattenföringen uppskattas i enlighet med

de värden som Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut

(SMHI) angett i institutets senaste utgivna 40-årsstatistik.

Indelning i värdeområden och provvärderingsområden

18 § Hyreshus och ägarlägenheter samt tomtmark till dessa ska

indelas i värde

-

och provvärderingsområden på sätt som framgår av

riktvärdekarta H i bilaga 31.

19 § Industribyggnader och övriga byggnader som värderas med

ledning av avkastningsberäkning samt tomtmark för industribyggnader

och övriga byggnader ska indelas i värde- och provvärderingsområden

på sätt som framgår av riktvärdekarta I i bilaga 42.

För industribyggnader och övriga byggnader som värderas med

ledning av en produktionskostnadsberäkning ska hela riket vara ett

värdeområde.

20 § Täktmark ska indelas i värdeområden på sätt som framgår av

riktvärdekarta T i bilaga 53.

21 §

För elproduktionsenheter ska hela riket vara ett värdeområde.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2012

och tillämpas

första gången vid allmän fastighetstaxering år 2013 och därefter vid

särskilda fastighetstaxeringar 2014-2015 av hyreshus- och ägarlägen-

1 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på

www.skatteverket.se.

2 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på

www.skatteverket.se.

3 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig på Skatteverket och på

www.skatteverket.se.

SKVFS 2012:9

6

heter samt vid särskild fastighetstaxering 2014-2018 av industri- och

elproduktionsenheter samt täktmark.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Tomas Algotsson

(Rättsavdelningen enhet 3)

SKVFS 2012:9

7

Bilaga 1

Standardpoäng för produktionslokaler

1.Tillfartsförhållanden

Mindre goda:

Kan nås med endast

mindre (2-axliga) last-

fordon. Vissa trånga

passager etc.

1 poäng

Normala:

Kan nås med normala (2-

3-axliga) lastfordon även

med mindre släp etc,

2 poäng

Goda:

Kan nås med större

lastfordon, trailer, gods-

vagn eller liknande

3 poäng

2. In- och utlastningsförhållanden

Mindre goda:

Endast enklare hiss till

produktionslokaler i övre

plan eller liknande.

0 poäng

Normala:

Lastkaj eller liknande i

markplanet, s.k. industri-

hiss eller liknande till

eventuella övre plan etc.

1 poäng

Goda:

Markplan med lastkaj,

körramp till eventuella

övre plan eller liknande

2 poäng

3. Antal våningsplan i produktionsenheten

Tre eller flera:

0 poäng

Två:

2 poäng

Ett:

5 poäng

SKVFS 2012:9

8

4. Dagsljusförhållanden

Mindre

goda:

Produktionslokaler med

begränsat dagsljusinsläpp

genom vägg- eller takpla-

cerade fönster

0 poäng

Normala:

Produktionslokaler med

tillfredsställande

dagsljusinsläpp

3 poäng

Goda:

Produktionslokaler med

goda dagsljusförhållan-

den, ombyggnad till

kontor möjlig (ljusinsläpp

företrädesvis genom

väggplacerade fönster)

5 poäng

5. Fri takhöjd under bärande balk

Mindre än 3,5 m

0 poäng

3,5-6,0 m

3 poäng

Mer än 6,0 m

5 poäng

6. Bärande element

Avståndet mellan bärande element som

begränsar byggnadens inre utnyttjande:

Mindre än 6 m.

0 poäng

6 m eller mer

5 poäng

7. Maximal golvbelastning

Mindre än 500 kg/kvm

0 poäng

500-1 500 kg/kvm

1 poäng

Mer än 1 500 kg/kvm

3 poäng

SKVFS 2012:9

9

8. Uppvärmning

Nej:

Möjligheter till uppvärm-

ning saknas. Värmepanna

eller varmluftsinblåsning

ej installerad

0 poäng

Ja:

El-, fjärr- eller egen

centralvärme eller varm-

luftsinblåsning installerad

5 poäng

9. El installation

Mindre än

100 ampere:

0 poäng

100-200 ampere:

1 poäng

Mer än 200 ampere:

2 poäng

10. Ventilation

Mindre god:

Ventilation saknas, själv-

dragsventilation eller

frånluftsventilation

0 poäng

Normal:

Från- och tilluftsventila-

tion

2 poäng

God:

Från- och tillufts-

ventilation med värme-

återvinning, komfortkyla,

lufttemperering eller

liknande

5 poäng

SKVFS 2012:9

10

Bilaga 2

Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 1-7.

Byggnadskategori, 1-4

För värdefaktorn ortstyp ska kommunerna indelas enligt följande

för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska

industrier, 2 massa- eller pappersbruk, 3 järn- och stålindustrier eller

metallsmältverk och 4 cement- eller kalkindustrier eller industrier för

framställning av industrimineral.

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Stockholm Stockholm

Södertälje

Nacka

Norrtälje

Nynäshamn

Upplands-Väsby

Österåker

Värmdö

Järfälla

Ekerö

Huddinge

Botkyrka

Salem

Haninge

Tyresö

Upplands-Bro

Nykvarn

Täby

Danderyd

Sollentuna

Sundbyberg

Solna

Lidingö

Vaxholm

Sigtuna

Vallentuna

Uppsala Älvkarleby

Östhammar

Knivsta

Uppsala

Enköping

Håbo

Tierp

Heby

Södermanland

Nyköping

Oxelösund

Vingåker

Gnesta

Flen

Katrineholm

Eskilstuna

Strängnäs

Trosa

-

Östergötland

Norrköping

Boxholm

Linköping

Motala

Mjölby

Ödeshög

Ydre

Kinda

Åtvidaberg

Finspång

Valdemarsvik

Söderköping

Vadstena

SKVFS 2012:9

11

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Jönköping

-

Aneby

Mullsjö

Habo

Vaggeryd

Jönköping

Nässjö

Värnamo

Tranås

Gnosjö

Gislaved

Sävsjö

Vetlanda

Eksjö

Kronoberg

-

Lessebo

Alvesta

Älmhult

Markaryd

Växjö

Uppvidinge

Tingsryd

Ljungby

Kalmar

Mörbylånga

Mönsterås

Kalmar

Oskarshamn

Västervik

Torsås

Emmaboda

Nybro

Borgholm

Högsby

Hultsfred

Vimmerby

Gotland

Gotland

-

-

Blekinge

Karlskrona

Ronneby

Karlshamn

Sölvesborg

-

Olofström

Skåne

Kävlinge

Malmö

Landskrona

Helsingborg

Höganäs

Ystad

Trelleborg

Kristianstad

Svalöv

Staffanstorp

Burlöv

Vellinge

Östra Göinge

Bjuv

Lomma

Svedala

Skurup

Höör

Bromölla

Osby

Perstorp

Klippan

Åstorp

Båstad

Lund

Eslöv

Ängelholm

Hässleholm

Simrishamn

Örkelljunga

Sjöbo

Hörby

Tomelilla

Halland

Halmstad

Falkenberg

Varberg

Hylte

Laholm

Kungsbacka

-

SKVFS 2012:9

12

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Västra Götaland

Stenungsund

Tjörn

Sotenäs

Göteborg

Lysekil

Uddevalla

Strömstad

Härryda

Partille

Öckerö

Orust

Munkedal

Tanum

Ale

Lerum

Vårgårda

Bollebygd

Grästorp

Gullspång

Mellerud

Lilla Edet

Mark

Herrljunga

Vara

Götene

Töreboda

Mölndal

Kungälv

Vänersborg

Trollhättan

Alingsås

Borås

Ulricehamn

Åmål

Mariestad

Lidköping

Skövde

Falköping

Dals-Ed

Färgelanda

Essunga

Karlsborg

Tranemo

Bengtsfors

Svenljunga

Tibro

Skara

Hjo

Tidaholm

Värmland

-

Kil

Eda

Hammarö

Grums

Karlstad

Kristinehamn

Arvika

Säffle

Torsby

Storfors

Munkfors

Forshaga

Årjäng

Sunne

Filipstad

Hagfors

Örebro

-

Laxå

Hallsberg

Degerfors

Örebro

Kumla

Askersund

Karlskoga

Lindesberg

Lekeberg

Hällefors

Ljusnarsberg

Nora

SKVFS 2012:9

13

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Västmanland

-

Kungsör

Hallstahammar

Västerås

Sala

Köping

Arboga

Skinnskatteberg

Surahammar

Norberg

Fagersta

Dalarna

-

Falun

Borlänge

Säter

Hedemora

Avesta

Ludvika

Gagnef

Leksand

Rättvik

Mora

Vansbro

Malung

Älvdalen

Smedjebacken

Orsa

Gävleborg

Nordanstig

Gävle

Söderhamn

Hudiksvall

Sandviken

Ovanåker

Ockelbo

Hofors

Ljusdal

Bollnäs

Västernorrland

Timrå

Härnösand

Sundsvall

Kramfors

Örnsköldsvik

Ånge

Sollefteå

Jämtland

-

-

Samtliga

kommuner

SKVFS 2012:9

14

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Västerbotten

-

Nordmaling

Umeå

Skellefteå

Bjurholm

Robertsfors

Norsjö

Malå

Storuman

Sorsele

Dorotea

Vilhelmina

Lycksele

Åsele

Vindeln

Vännäs

Norrbotten

-

Kalix

Luleå

Piteå

Haparanda

Älvsbyn

Boden

Arvidsjaur

Arjeplog

Jokkmokk

Överkalix

Övertorneå

Pajala

Gällivare

Kiruna

SKVFS 2012:9

15

Byggnadskategori, 5 Spannmålssilor

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Stockholm

Stockholm

Österåker

Värmdö

Ekerö

Haninge

Tyresö

Södertälje

Nacka

Lidingö

Vaxholm

Norrtälje

Nynäshamn

Upplands Väsby

Vallentuna

Järfälla

Huddinge

Botkyrka

Salem

Upplands-Bro

Täby

Danderyd

Sollentuna

Sundbyberg

Solna

Sigtuna

Nykvarn

Uppsala

-

Håbo

Älvkarleby

Tierp

Enköping

Östhammar

Heby

Uppsala

Knivsta

SKVFS 2012:9

16

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Södermanland

-

Nyköping

Oxelösund

Strängnäs

Vingåker

Gnesta

Flen

Katrineholm

Eskilstuna

Trosa

Östergötland

Norrköping

-

Ödeshög

Ydre

Kinda

Boxholm

Åtvidaberg

Finspång

Valdemarsvik

Linköping

Söderköping

Motala

Vadstena

Mjölby

Jönköping

-

-

Samtliga

kommuner

Kronoberg

-

-

Samtliga

kommuner

Kalmar

-

Torsås

Mörbylånga

Mönsterås

Kalmar

Oskarshamn

Västervik

Borgholm

Högsby

Hultsfred

Emmaboda

Nybro

Vimmerby

Gotland

-

Gotland

-

Blekinge

-

Karlskrona

Ronneby

Karlshamn

Sölvesborg

Olofström

SKVFS 2012:9

17

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Skåne

Helsingborg

Vellinge

Kävlinge

Lomma

Båstad

Malmö

Landskrona

Höganäs

Ystad

Trelleborg

Kristianstad

Simrishamn

Svalöv

Staffanstorp

Burlöv

Östra Göinge

Örkelljunga

Bjuv

Svedala

Skurup

Sjöbo

Hörby

Höör

Tomelilla

Bromölla

Osby

Perstorp

Klippan

Åstorp

Lund

Eslöv

Ängelholm

Hässleholm

Halland

-

Halmstad

Falkenberg

Varberg

Hylte

Laholm

Kungsbacka

SKVFS 2012:9

18

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Västra Götaland

Uddevalla

Öckerö

Stenungsund

Tjörn

Orust

Sotenäs

Munkedal

Tanum

Ale

Gullspång

Lilla Edet

Götene

Göteborg

Kungälv

Lysekil

Strömstad

Vänersborg

Trollhättan

Åmål

Mariestad

Lidköping

Härryda

Partille

Dals-Ed

Färgelanda

Lerum

Vårgårda

Bollebygd

Grästorp

Essunga

Karlsborg

Tranemo

Bengtsfors

Mellerud

Mark

Svenljunga

Herrljunga

Vara

Tibro

Töreboda

Mölndal

Alingsås

Borås

Ulricehamn

Skara

Skövde

Hjo

Tidaholm

Falköping

Värmland

-

Hammarö

Grums

Karlstad

Kristinehamn

Kil

Eda

Torsby

Storfors

Munkfors

Forshaga

Årjäng

Sunne

Filipstad

Hagfors

Arvika

Säffle

Örebro

-

-

Samtliga

kommuner

SKVFS 2012:9

19

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Västmanland

-

Västerås

Köping

Skinnskatteberg

Surahammar

Kungsör

Hallstahammar

Norberg

Sala

Fagersta

Arboga

Dalarna

-

-

Samtliga

kommuner

Gävleborg

-

Nordanstig

Gävle

Söderhamn

Hudiksvall

Ockelbo

Hofors

Ovanåker

Ljusdal

Sandviken

Bollnäs

Västernorrland

-

Timrå

Härnösand

Sundsvall

Kramfors

Örnsköldsvik

Ånge

Sollefteå

Jämtland

-

-

Samtliga

kommuner

Västerbotten

-

Nordmaling

Umeå

Skellefteå

Bjurholm

Vindeln

Robertsfors

Norsjö

Malå

Storuman

Sorsele

Dorotea

Vännäs

Vilhelmina

Åsele

Lycksele

Norrbotten

-

Kalix

Luleå

Piteå

Haparanda

Arvidsjaur

Arjeplog

Jokkmokk

Överkalix

Övertorneå

Pajala

Gällivare

Älvsbyn

Boden

Kiruna

SKVFS 2012:9

20

Byggnadskategori, 6 Sågverk

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Stockholm

-

Stockholm

Nacka

Upplands Väsby

Värmdö

Järfälla

Ekerö

Huddinge

Botkyrka

Haninge

Täby

Danderyd

Sollentuna

Sundbyberg

Solna

Lidingö

Vallentuna

Salem

Tyresö

Norrtälje

Nynäshamn

Österåker

Upplands-Bro

Nykvarn

Södertälje

Vaxholm

Sigtuna

Uppsala

-

-

Samtliga

kommuner

Södermanland

-

-

Samtliga

kommuner

Östergötland

-

-

Samtliga

kommuner

Jönköping

-

-

Samtliga

kommuner

Kronoberg

-

-

Samtliga

kommuner

Kalmar

-

-

Samtliga

kommuner

Gotland

-

-

Samtliga

kommuner

Blekinge

-

-

Samtliga

kommuner

SKVFS 2012:9

21

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Skåne

-

Kävlinge

Malmö

Landskrona

Helsingborg

Höganäs

Ystad

Trelleborg

Staffanstorp

Burlöv

Vellinge

Lomma

Lund

Eslöv

Kristianstad

Svalöv

Östra Göinge

Bjuv

Svedala

Skurup

Höör

Bromölla

Osby

Perstorp

Klippan

Åstorp

Båstad

Ängelholm

Hässleholm

Simrishamn

Örkelljunga

Sjöbo

Hörby

Tomelilla

Halland

-

-

Samtliga

kommuner

SKVFS 2012:9

22

Län

Ortstyp 1

Ortstyp2

Ortstyp 3

Västra Götaland

-

Göteborg

Härryda

Partille

Mölndal

Kungälv

Lysekil

Uddevalla

Strömstad

Stenungsund

Tjörn

Sotenäs

Dals-Ed

Färgelanda

Essunga

Karlsborg

Tranemo

Bengtsfors

Svenljunga

Tibro

Skara

Hjo

Tidaholm

Öckerö

Orust

Munkedal

Tanum

Ale

Lerum

Vårgårda

Bollebygd

Grästorp

Gullspång

Mellerud

Lilla Edet

Mark

Herrljunga

Vara

Götene

Töreboda

Vänersborg

Trollhättan

Alingsås

Borås

Ulricehamn

Åmål

Mariestad

Lidköping

Skövde

Falköping

Värmland

-

-

Samtliga

kommuner

SKVFS 2012:9

23

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Örebro

-

-

Samtliga

kommuner

Västmanland

-

-

Samtliga

kommuner

Dalarna

-

-

Samtliga

kommuner

Gävleborg

-

-

Samtliga

kommuner

Västernorrland

-

-

Samtliga

kommuner

Jämtland

-

-

Samtliga

kommuner

Västerbotten

-

-

Samtliga

kommuner

Norrbotten

-

-

Samtliga

kommuner

SKVFS 2012:9

24

Byggnadskategori, 7 Annan verksamhet än vad som framgår av

punkterna 1-6

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Ortstyp 4

Ortstyp 5

Stockholm

Stockholm

Täby

Danderyd

Sollentuna

Södertälje

Nacka

Sundbyberg

Solna

Lidingö

Upplands Väsby

Vallentuna

Österåker

Värmdö

Järfälla

Ekerö

Huddinge

Botkyrka

Salem

Haninge

Tyresö

Upplands-Bro

Vaxholm

Norrtälje

Sigtuna

Nynäshamn

Nykvarn

-

-

Uppsala

-

Uppsala

Håbo

Knivsta

Enköping

Älvkarleby

Heby

Tierp

Östhammar

-

Södermanland

-

-

Gnesta

Nyköping

Oxelösund

Katrineholm

Eskilstuna

Strängnäs

Trosa

Vingåker

Flen

-

Östergötland

-

Linköping

Norrköping

Finspång

Söderköping

Motala

Mjölby

Ödeshög

Ydre

Kinda

Boxholm

Åtvidaberg

Valdemarsvik

Vadstena

-

SKVFS 2012:9

25

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Ortstyp 4

Ortstyp 5

Jönköping

-

Jönköping

Nässjö

Värnamo

Aneby

Gnosjö

Gislaved

Vaggeryd

Mullsjö

Habo

Sävsjö

Vetlanda

Eksjö

Tranås

-

Kronoberg

-

Växjö

Ljungby

Uppvidinge

Lessebo

Tingsryd

Alvesta

Älmhult

Markaryd

-

Kalmar

-

-

Kalmar

Oskarshamn

Västervik

Mönsterås

Torsås

Mörbylånga

Borgholm

Vimmerby

Hultsfred

Högsby

Nybro

Emmaboda

-

Gotland

-

-

-

Gotland

-

Blekinge

-

-

Karlskrona

Ronneby

Karlshamn

Sölvesborg

Olofström

-

Skåne

-

Staffanstorp

Burlöv

Lomma

Malmö

Lund

Helsingborg

Vellinge

Bjuv

Kävlinge

Landskrona

Höganäs

Eslöv

Ystad

Trelleborg

Kristianstad

Ängelholm

Hässleholm

Svalöv

Östra Göinge

Örkelljunga

Svedala

Skurup

Sjöbo

Hörby

Höör

Tomelilla

Bromölla

Osby

Perstorp

Klippan

Åstorp

Båstad

Simrishamn

-

Halland

-

Halmstad

Kungsbacka

Falkenberg

Varberg

Hylte

Laholm

-

SKVFS 2012:9

26

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Ortstyp 4

Ortstyp 5

Västra

Götaland

-

Härryda

Partille

Göteborg

Mölndal

Kungälv

Öckerö

Stenungsund

Ale

Lerum

Bollebygd

Lilla Edet

Uddevalla

Vänersborg

Trollhättan

Alingsås

Borås

Mariestad

Lidköping

Skövde

Falköping

Tjörn

Orust

Sotenäs

Munkedal

Tanum

Dals-Ed

Färgelanda

Vårgårda

Grästorp

Essunga

Karlsborg

Gullspång

Tranemo

Bengtsfors

Mellerud

Mark

Svenljunga

Herrljunga

Vara

Götene

Tibro

Töreboda

Lysekil

Strömstad

Ulricehamn

Åmål

Skara

Hjo

Tidaholm

-

Värmland

-

-

Karlstad

Kil

Hammarö

Forshaga

Grums

Årjäng

Sunne

Kristinehamn

Filipstad

Arvika

Säffle

Eda

Torsby

Storfors

Munkfors

Hagfors

SKVFS 2012:9

27

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Ortstyp 4

Ortstyp 5

Örebro

-

Örebro

Kumla

Lekeberg

Laxå

Hallsberg

Degerfors

Askersund

Karlskoga

Nora

Lindesberg

Hällefors

Ljusnarsberg

Västmanland

-

Västerås

Hallstahammar

Köping

Surahammar

Kungsör

Sala

Fagersta

Arboga

Skinnskatteberg

Norberg

Dalarna

-

-

Borlänge

Gagnef

Leksand

Rättvik

Mora

Falun

Säter

Hedemora

Avesta

Ludvika

Vansbro

Malung

Orsa

Älvdalen

Smedjebacken

Gävleborg

-

-

Gävle

Sandviken

Ockelbo

Hofors

Söderhamn

Bollnäs

Hudiksvall

Ovanåker

Nordanstig

Ljusdal

Västernorrland

-

-

Sundsvall

Örnsköldsvik

Timrå

Härnösand

Ånge

Kramfors

Sollefteå

Jämtland

-

-

Östersund

Åre

Ragunda

Bräcke

Krokom

Strömsund

Berg

Härjedalen

Västerbotten

-

Umeå

Skellefteå

Nordmaling

Robertsfors

Vännäs

Lycksele

Bjurholm

Vindeln

Norsjö

Malå

Storuman

Sorsele

Dorotea

Vilhelmina

Åsele

Norrbotten

-

-

Luleå

Piteå

Kalix

Gällivare

Boden

Kiruna

Haparanda

Arvidsjaur

Arjeplog

Jokkmokk

Överkalix

Övertorneå

Pajala

Älvsbyn