SKVFS 2013:21

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2013:21

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 20 december 2013

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i renskötsel;

beslutade den 16 december 2013.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 § Regler om värdering av djur i jordbruk och renskötsel finns i

17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns

kompletterande bestämmelser om den genomsnittliga produktions-

utgiften för djur i renskötsel. I de angivna beloppen ingår inte

mervärdesskatt.

Renar

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas

till lägst följande värden per styck

665 kr för renkalv

1 068 kr för vuxen honren

1 418 kr för vuxen hanren.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas för

beskattningsår som påbörjas under 2013.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Tomas Algotsson

(Rättsavdelningen, enhet 3)