SKVFS 2014:2

Skatteverkets föreskrifter om indelning i avgasklasser vid beräkning av vägavgift

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2014:2

Punktskatter

Utkom från trycket

den 10 februari 2014

Skatteverkets föreskrifter

om indelning i avgasklasser vid beräkning av

vägavgift;

beslutade den 4 februari 2014

Skatteverket föreskriver med stöd av 4 § förordningen (1997:1140)

om vägavgift för vissa tunga fordon följande.

1 § Dessa föreskrifter gäller fordon som blivit registrerade i

vägtrafikregistret före den 1 januari 2001 och som saknar uppgift i

vägtrafikregistret om vilka utsläppskrav ett fordons motor uppfyller.

2 § Med termen ICKE EURO avses i dessa föreskrifter fordon som

avses i 11 § andra stycket första tabellen lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon.

Med termen EURO I avses i dessa föreskrifter fordon som avses i

11 § andra stycket andra tabellen lagen (1997:1137) om vägavgift för

vissa tunga fordon.

Med termen EURO II avses i dessa föreskrifter fordon som avses i

11 § andra stycket tredje tabellen lagen (1997:1137) om vägavgift för

vissa tunga fordon.

Med uttrycket första gången tagits i bruk avses i dessa föreskrifter

det datum ett fordon första gången tagits i bruk i annat land än Sverige

enligt uppgift i vägtrafikregistret, eller om sådant datum saknas, det

datum som ett fordon första gången tagits i bruk i Sverige.

3 § Lastbilar av årsmodell 1992 eller tidigare ska klassificeras som

sådana fordon som avses i 11 § andra stycket första tabellen lagen

(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon ( ICKE EURO).

Lastbilar av årsmodell 1993 eller senare som första gången tagits i

bruk före den 1 oktober 1995 ska klassificeras som sådana fordon som

avses i 11 § andra stycket andra tabellen lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon (EURO I).

Lastbilar av årsmodell 1993 eller senare som första gången tagits i

bruk den 1 oktober 1995 eller senare samt de fordon som har uppgift

om miljöklass 1 eller miljöklass 2 i vägtrafikregistret och som har

tagits i bruk fram till och med den 30 september 1995 ska klassificeras

som sådana fordon som avses i 11 § andra stycket tredje tabellen lagen

(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon (EURO II).

2

SKVFS 2014:2

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2014. Genom

föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:18)

om indelning i avgasklasser vid beräkning av vägavgift.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Gunilla Hedwall

(Rättsavdelningen, enhet 2)