SKVFS 2014:20

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2014:20

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 19 december 2014

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i jordbruk;

beslutade den 15 december 2014.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till in-

komstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 § Regler om värdering av djur i jordbruk finns i 17 kap. 5 §

inkomstskattelagen

(1999:1229).

I

dessa

föreskrifter

finns

kompletterande

bestämmelser

om

den

genomsnittliga

produktionsutgiften för djur i jordbruk. I de angivna beloppen ingår

inte mervärdesskatt.

Hästar

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar ska be-

stämmas till lägst följande värden per styck. Denna paragraf gäller inte

för rid- och tävlingshästar.

Draghästar

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4 - 15 år)

26 200

Äldre hästar (över 15 år)

24 700

Unghästar

Åldersklass

kr

Föl

8 000

Ettåring

12 300

Tvååring

19 600

Treåring

26 200

2

SKVFS 2014:20

Nötkreatur

3 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor ska be-

stämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

8 250

500

8 600

600

8 950

700

9 300

4 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för dikor och amkor ska

bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

7 750

500

8 100

600

8 450

700

8 800

5 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och

kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Under 1 år

3 770

1-2 år

6 210

Över 2 år

8 640

6 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska bestäm-

mas till lägst 14 kr per kilo levande vikt.

Svin

7 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor

(gyltor) som utgör avelsvin ska bestämmas till lägst 2 340 kr per styck.

8 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och

gödsvin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

300

Gödsvin 2-4 månader

470

Gödsvin 4-6 månader

840

Gödsvin äldre än 6 månader

1 020

3

SKVFS 2014:20

Får

9 § Den genomsnittliga anskaffningsutgiften för får (baggar och

tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30

560

50

570

70

570

90

580

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 och tillämpas för

beskattningsår som påbörjas under 2014.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Lisabeth Björk

(Rättsavdelningen, enhet 3)