SKVFS 2014:3

Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid allmän fastighetstaxering 2015

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2014:3

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 29 augusti 2014

Skatteverkets föreskrifter

om värderingen av småhusenheter vid allmän

fastighetstaxering 2015;

beslutade den 25 augusti 2014.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) följande.

Värdefaktorer för tomtmark

Storlek

1 § Värdefaktorn storlek ska anges i hela kvadratmeter.

Typ av bebyggelse

2 § Värdefaktorn typ av bebyggelse ska för tomtmark indelas i

följande klasser.

– Friliggande hus (F)

– Radhus (R)

– Kedjehus m.m. (K)

Med friliggande hus avses ett småhus som inte är sammanbyggt

med annat småhus. Med radhus avses varje småhus i en rad om minst

tre hus vars bostadsdelar är sammanbyggda direkt med varandra. Med

kedjehus m.m. avses ett småhus som inte utgör friliggande hus eller

radhus.

Närhet till strand

3 § Värdefaktorn närhet till strand ska indelas i belägenhetsklasser

enligt följande.

Belägenhetsklass

Byggnadsplatsens avstånd

från strandlinjen

1. strand

högst 75 m och egen strand

2. strandnära

högst 75 m utan egen strand

3. strandnära

mer än 75 m men högst 150 m

4. inte strand eller strandnära

mer än 150 m

Med avstånd avses det horisontella kortaste avståndet till strand-

linjen. Avståndet mäts mellan byggnadsplatsen och strandlinjen.

4 § Värderingsenhet för tomtmark för småhus ska indelas i

belägenhetsklass 1, om området mellan byggnadsplatsen och en högst

75 m därifrån belägen strandlinje mot hav, insjö eller vattendrag tillhör

2

SKVFS 2014:3

värderingsenheten och inte används för bebyggelse, bil-, park- eller

gångväg som är allmänt tillgänglig. Annan värderingsenhet än som

sägs i föregående mening, på vilken byggnadsplatsen ligger högst

75 m från strandlinjen, indelas i belägenhetsklass 2. Detsamma gäller

värderingsenhet med egen strand om byggnadsplatsen ligger högst

75 m från strandlinjen, om stranden används som badplats eller

liknande av allmänheten i annat än ringa omfattning.

Om kortast möjliga gångavstånd från byggnadsplatsen till strand-

linjen är mer än 300 m ska värderingsenhet som med ledning av upp-

mätt avstånd skulle indelas i belägenhetsklass 2 eller 3 i stället hän-

föras till belägenhetsklass 4.

Vatten och avlopp

5 § Värdefaktorn vatten och avlopp ska indelas i följande VA-

klasser.

1.

Kommunalt vatten året om och kommunalt wc-avlopp.

2.

Kommunalt vatten året om och enskilt wc-avlopp alternativt

enskilt vatten året om och kommunalt wc-avlopp.

3.

Enskilt vatten året om och enskilt wc-avlopp.

4.

Kommunalt eller enskilt vatten året om men wc-avlopp

saknas.

5.

Kommunalt eller enskilt vatten under endast en del av året

(sommarvatten) alternativt vatten och/eller avlopp i annan

kombination än som angetts för klasserna 1-4.

6.

Vatten och wc-avlopp saknas.

Med vatten avses drickbart vatten.

Med kommunalt vatten och kommunalt wc-avlopp avses anslutning

till allmän va-anläggning. Med allmän va-anläggning avses sådan an-

läggning som anges i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Med enskilt vatten och enskilt wc-avlopp avses anslutning till en-

skild anläggning. Med enskild anläggning avses sådan anläggning som

anges i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Enskild an-

läggning kan omfatta en eller flera fastigheter.

Fastighetsrättsliga förhållanden

6 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för tomtmark ska

för en värderingsenhet som inte ligger inom ett grupphusområde

indelas i följande klasser.

1.

Värderingsenhet för tomtmark som utgör en eller flera

självständiga fastigheter.

2.

Värderingsenhet för tomtmark som kan bilda självständig

fastighet.

3.

Värderingsenhet för tomtmark som inte kan bilda själv-

ständig fastighet.

7 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för tomtmark ska

för en värderingsenhet som ligger inom ett grupphusområde indelas i

följande klasser.

3

SKVFS 2014:3

1.

Värderingsenhet för tomtmark som utgör en eller flera

självständiga fastigheter.

2.

Övriga värderingsenheter för tomtmark.

Värdefaktorer för småhus

Storlek

8 § Värdefaktorn storlek anges som småhusets värdeyta. Med

värdeyta avses summan av småhusets boutrymmen med tillägg av

motsvarande 20 procent av sådana biutrymmen som kan nås inifrån

småhuset genom dörr eller liknande. Tillägget får uppgå till högst 20

kvadratmeter. Värdeyta, boyta, biyta och tillägg för biyta ska anges i

hela kvadratmeter.

Med boyta och boutrymmen avses boarea enligt svensk standard SS

21054:2009

Med biyta och biutrymmen avses biarea enligt svensk standard SS

21054:2009.

I tvåbostadshus ska biyta som används som gemensamt kommuni-

kationsutrymme inte medräknas.

9 § Vid klassificering av värdefaktorn storlek ska en

byggnad med

biutrymmen där biutrymmena är sammanbyggda med ett småhus

räknas som del av småhuset, om biutrymmena kan nås inifrån

småhuset genom dörr eller liknande. Om sådan förbindelse saknas,

utgör byggnaden komplementhus.

Ålder

10 § Värdefaktorn ålder anges genom ett värdeår. Med värdeår avses

småhusets nybyggnadsår om till- eller ombyggnad inte skett. Med

nybyggnadsår avses det år då den övervägande delen av småhuset togs

eller kunde ha tagits i bruk. Vid bestämning av värdeår ska som

nybyggnadsår beaktas 1929 för byggnader uppförda 1929 och tidigare.

Har till- eller ombyggnad skett, som ändrat boytans storlek, ska

värdeåret jämkas.

Standard

11 § För värdefaktorn standard ska anges standardpoäng för

småhusets byggnadsmaterial och utrustning för de fem huvud-

områdena enligt bilaga 1. Delsumma som anges för varje huvud-

område enligt bilaga 1 ska jämkas

– om byggnadsmaterial eller utrustning är av mycket hög eller

mycket låg kvalitet,

– om annat byggnadsmaterial eller annan utrustning än som

anges i bilaga 1 är av mycket hög eller mycket låg standard och

delsumman för ett eller flera huvudområde därför uppen-

barligen ger en felaktig bild av den faktiska standarden.

4

SKVFS 2014:3

Jämkning av en delsumma får inte medföra att antalet standard-

poäng överstiger det maximala antalet standardpoäng, som enligt

bilaga 1 kan erhållas för huvudområdet. Inte heller får jämkningen

medföra att standardpoängen för huvudområdet blir lägre än 0.

Byggnadskategori

12 § Värdefaktorn byggnadskategori ska indelas i följande klasser.

– Friliggande hus (F)

– Radhus (R)

– Kedjehus m.m. (K)

Med friliggande hus avses ett småhus som inte är sammanbyggt

med annat småhus. Med radhus avses varje småhus i en rad om minst

tre hus vars bostadsdelar är sammanbyggda direkt med varandra. Med

kedjehus m.m. avses ett småhus som inte utgör friliggande hus eller

radhus.

Fastighetsrättsliga förhållanden

13 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för småhus ska för

en värderingsenhet som inte ligger inom ett grupphusområde indelas i

följande klasser.

1.

Småhus på värderingsenhet för tomtmark som utgör själv-

ständig fastighet.

2.

Småhus på värderingsenhet för tomtmark som kan bilda

självständig fastighet.

3.

Småhus på värderingsenhet för tomtmark som inte kan bilda

självständig fastighet.

14 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för småhus ska för

en värderingsenhet som ligger inom ett grupphusområde indelas i

följande klasser.

1.

Småhus på värderingsenhet för tomtmark som utgör själv-

ständig fastighet.

2.

Övriga småhus.

Värdeordning

15 § Värdefaktorn värdeordning ska indelas i följande två klasser.

1.

Det mest värdefulla småhuset inom värderingsenheten för

tomtmark till småhus.

2.

Övriga småhus inom värderingsenheten för tomtmark till

småhus.

Normhus

16 § Med normal storlek avses en storlek om 125 kvm värdeyta. Med

normal standard avses 31 standardpoäng.

5

SKVFS 2014:3

Indelning i värdeområden och provvärderingsområden

17 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för små-

hus och tomtmark till småhus (riktvärdekarta S) fastställs på det sätt

som framgår av bilaga 21.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2014 och tillämpas

första gången vid allmän fastighetstaxering år 2015 och därefter vid

fastighetstaxering till och med 2017.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Tomas Algotsson

(Rättsavdelningen, enhet 3)

1 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos skatteverket och www.skatteverket.se.

6

SKVFS 2014:3

Huvudområde Exteriör

Fasadbeklädnad

Minst hälften av den sammanlagda fasadytan består av

- tegel eller stenmaterial

4

- trä, puts, fibercement plåt eller plast

3

Garage

- finns i huset (inte källarplan) eller på tomten,

med plats för en bil

2

- finns i huset (inte källarplan) eller på tomten,

med plats för två eller flera bilar

4

Carport

Carport finns på tomten

1

Underhålls- och ombyggnadsstandard

Fasadbeklädnaden är till mer än hälften utbytt 2003 eller senare 3

Takbeläggningen är till mer än hälften utbytt 2003 eller senare

3

Maximal delsumma Exteriör

15

Huvudområde Energihushållning

El

El finns indragen

4

Fönster

Minst hälften av den sammanlagda fönsterytan utgörs av

två- eller treglasfönster

2

Uppvärmning

System för uppvärmning finns (dock inte enbart vedspis,

kamin, kakelugn, fristående elradiatorer eller luftvärmepump

utan luftkanaler mellan rummen)

3

Underhålls- och ombyggnadsstandard

Elsystemet är utbytt 2003 eller senare

3

Maximal delsumma Energihushållning

12

Huvudområde Kök

Inredning och utrustning m.m.

Bedöm om kökets fasta inredning och utrustning har

- enkel standard

3

- normal standard

6

- hög standard

9

Bilaga 1

7

SKVFS 2014:3

Underhålls- och ombyggnadsstandard

Kökets fasta inredning (skåp, bänkar och liknande) och

utrustning är i sin helhet utbytta 2009 eller senare

3

Maximal delsumma Kök

12

Huvudområde Sanitet

Vatten

I huset finns indraget

- åretruntvatten

4

- sommarvatten

3

Bad, dusch och vattenspolad toalett (wc)

I bostadsplan (inkl. sluttningsvåning) finns

- ett bad- eller duschutrymme

1

- två eller flera bad- eller duschutrymmen

2

Wc finns

3

Utrymme för tvätt och klädvård

Särskilt utrymme större än 4 kvm finns inrättat för tvätt

och klädvård, t.ex. tvättstuga eller grovkök

1

Underhålls- och ombyggnadsstandard

- Ledningarna för vatten och avlopp i byggnaden är till mer än

hälften av sin totala längd utbytta år 2003 eller senare

3

- Sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggbeklädnaden

i det största bad- eller duschutrymmet är i allt väsentligt

utbytt 2009 eller senare.

3

Maximal delsumma Sanitet

16

Huvudområde Övrig interiör

Öppen spis, allrum

Öppen spis, kakelugn eller braskamin finns i byggnaden

2

I källare finns allrum eller liknande inrett utrymme

större än 15 kvm

2

Maximal delsumma Övrig interiör

4