SKVFS 2015:23

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2015:23

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 29 december 2015

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i jordbruk;

beslutade den 21 december 2015.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 § Regler om värdering av djur i jordbruk finns i 17 kap. 5 §

inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns komp-

letterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften

för djur i jordbruk. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Hästar

2 § Den

genomsnittliga

produktionsutgiften

för

hästar

ska

bestämmas till lägst följande värden per styck. Denna paragraf gäller

inte för rid- och tävlingshästar.

Draghästar

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

26 200

Äldre hästar (över 15 år)

24 700

Unghästar

Åldersklass

kr

Föl

8 000

Ettåring

12 300

Tvååring

19 600

Treåring

26 200

2

SKVFS 2015:23

Nötkreatur

3 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor ska

bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

8 050

500

8 400

600

8 750

700

9 100

4 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för dikor och amkor ska

bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

7 650

500

8 000

600

8 350

700

8 700

5 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och

kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Under 1 år

3 900

1–2 år

6 150

Över 2 år

8 400

6 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska

bestämmas till lägst 15 kr per kilogram levande vikt.

Svin

7 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor

(gyltor) som utgör avelssvin ska bestämmas till lägst 2 240 kr per

styck.

8 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och

gödsvin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

320

Gödsvin 2–4 månader

470

Gödsvin 4–6 månader

840

Gödsvin äldre än 6 månader

1 070

3

SKVFS 2015:23

Får

9 § Den genomsnittliga anskaffningsutgiften för får (baggar och

tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30

580

50

590

70

600

90

620

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas för

beskattningsår som påbörjas under 2015.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Lisabeth Björk

(Rättsavdelningen, enhet 3)