SKVFS 2016:20

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2016:20

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 16 december 2016

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i jordbruk;

beslutade den 12 december 2016.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 § Regler om värdering av djur i jordbruk finns i 17 kap. 5 §

inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns komp-

letterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i jordbruk. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Hästar

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar ska bestämmas

till lägst följande värden per styck. Denna paragraf gäller inte för rid-

och tävlingshästar.

Draghästar

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

26 200

Äldre hästar (över 15 år)

24 700

Unghästar

Åldersklass

kr

Föl

8 000

Ettåring

14 000

Tvååring

20 000

Treåring

27 000

2

SKVFS 2016:20

Nötkreatur

3 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor ska

bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

7 820

500

8 150

600

8 480

700

8 810

4 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för dikor och amkor ska

bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

7 570

500

7 900

600

8 230

700

8 560

5 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och

kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Under 1 år

4 300

1–2 år

6 200

Över 2 år

8 150

6 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska

bestämmas till lägst 14:50 kr per kilogram levande vikt.

Svin

7 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor

(gyltor) som utgör avelssvin ska bestämmas till lägst 2 170 kr per styck.

8 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och

gödsvin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

300

Gödsvin 2–4 månader

450

Gödsvin 4–6 månader

790

Gödsvin äldre än 6 månader

1 020

3

SKVFS 2016:20

Får

9 § Den genomsnittliga anskaffningsutgiften för får (baggar och

tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30

620

50

630

70

640

90

650

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas för

beskattningsår som påbörjas under 2016.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Åsa Dahlqvist

(Rättsavdelningen, enhet 4)