SKVFS 2018:19

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2018:19

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 14 december 2018

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i jordbruk;

beslutade den 10 december 2018.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 § Regler om värdering av djur i jordbruk finns i 17 kap. 5 §

inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns komp-

letterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i jordbruk. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Hästar

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar ska bestämmas

till lägst följande värden per styck. Denna paragraf gäller inte för rid-

och tävlingshästar.

Draghästar

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

26 900

Äldre hästar (över 15 år)

24 700

Unghästar

Åldersklass

kr

Föl

8 300

Ettåring

15 000

Tvååring

21 000

Treåring

28 000

2

SKVFS 2018:19

Nötkreatur

3 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor ska

bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

7 970

500

8 300

600

8 630

700

8 960

4 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för dikor och amkor ska

bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

7 820

500

8 150

600

8 480

700

8 810

5 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och

kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Under 1 år

4 900

1–2 år

6 600

Över 2 år

8 300

6 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska

bestämmas till lägst 16:50 kr per kilogram levande vikt.

Svin

7 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor

(gyltor) som utgör avelssvin ska bestämmas till lägst 2 210 kr per styck.

8 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och

gödsvin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

340

Gödsvin 2–4 månader

520

Gödsvin 4–6 månader

920

Gödsvin äldre än 6 månader

1 300

3

SKVFS 2018:19

Får

9 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för får (baggar och

tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30

710

50

720

70

720

90

730

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas för

beskattningsår som påbörjas under 2018.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Åsa Dahlqvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 4)