SKVFS 2018:8

Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2018:8

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 24 augusti 2018

Skatteverkets föreskrifter

om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-,

industri- och elproduktionsenheter vid 2019 års

allmänna fastighetstaxering;

beslutade den 20 augusti 2018.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § första stycket fastighetstaxerings-

förordningen (1993:1199) följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter tillämpas vid allmän fastighetstaxering 2019

och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar 2020–2021 av hyreshus-

och ägarlägenhetsenheter samt vid särskild fastighetstaxering 2020–

2024 av industri- och elproduktionsenheter samt täktmark.

Värdefaktorer för tomtmark för hyreshus och

ägarlägenheter

Storlek

2 § Vid klassificering av värdefaktorn storlek för tomtmark för

hyreshus och ägarlägenheter är byggrätt den rätt som finns att uppföra

en ny byggnad på värderingsenheten.

Byggrätt ska anges i kvadratmeter bruttoarea ovan mark. Vad som

framgår av svensk standard SS 21054:2009 ska gälla vid mätning av

bruttoarea ovan mark. Med ovan mark avses att golvet i närmast högre

våning ligger mer än 1,5 meter över omgivande markyta.

Lägenhetstyp

3 § Värdefaktorn lägenhetstyp ska indelas i klasserna bostäder och

lokaler. Med bostäder avses utrymmen inrättade för boende samt

biutrymmen enligt svensk standard SS 21054:2009. Med lokaler avses

detsamma som framgår av 12 kap. 1 § tredje stycket jordabalken.

Värdefaktorer för täktmark

Väntetid och brytningstid

4 § Värdefaktorn väntetid avser tiden från taxeringsårets ingång till

den tidpunkt då brytningen påbörjas.

2

SKVFS 2018:8

5 § Värdefaktorn brytningstid ska när brytning pågår beräknas från

ingången av det år då taxering ska ske till och med den tidpunkt när

brytning väntas vara avslutad. Pågår inte någon brytning ska

brytningstiden räknas från väntetidens slut.

Föreligger täkttillstånd ska brytningstiden räknas som längst till den

tidpunkt när täkttillståndet löper ut. Saknas täkttillstånd får

brytningstiden bestämmas till högst tio år.

6 § Värdefaktorerna väntetid och brytningstid klassindelas enligt

följande tabell. Brytningsfaktorn ska för hela riket bestämmas till de tal

som anges i tabellen. Med brytningsfaktorn avses de tal som anger

faktorn vid varierande väntetid och brytningstid.

Brytningstid,

år

Brytning

pågår

Väntetid, beräknad från

taxeringsåret ingång i hela år

1

2–3

4–5

6–10 >10

1

0,95

0,90

0,85

0,75

0,65

0,45

2–3

0,90

0,85

0,80

0,75

0,60

0,45

4–5

0,85

0,85

0,80

0,70

0,60

0,40

6–10

0,80

0,75

0,70

0,65

0,55

0,40

>10

0,70

0,65

0,60

0,55

0,45

0,30

Värdefaktorer för hyreshus och ägarlägenheter

Hyra

7 § Vid klassificeringen av värdefaktorn hyra ska hyran bestämmas

till den hyra som gäller enligt kontraktet och som är den totala faktiska

årshyran för år 2017 inom värderingsenheten. Detta gäller oavsett när

hyreskontraktet tecknats.

8 § Årshyran ska för bostäder motsvara hela det belopp hyresgästen

har att betala till hyresvärden. I årshyran ska ingå kostnader för

uppvärmning, vatten och avlopp, fastighetsskatt och andra kostnader

men inte avgifter för hushållsförbrukning av elektricitet och gas, kabel-

tv, bredband och liknande avgifter eller mervärdesskatt. I årshyran ska

inte heller ingå ersättning från uthyrning av mark eller markanläggning.

Hyran ska anges i hela tusental kronor.

9 § Årshyran ska för lokaler motsvara hela det belopp hyresgästerna

normalt har att erlägga till hyresvärden samt hyra för uppsatta skyltar

och master. I årshyran ska ingå kostnader för uppvärmning, vatten och

avlopp, fastighetsskatt och andra kostnader men inte avgifter för

förbrukning av elektricitet och gas eller mervärdesskatt. I årshyran ska

inte heller ingå ersättning från uthyrning av mark eller

markanläggningar.

Hyran ska anges i hela tusental kronor.

10 § När uppgifter om faktisk årshyra för 2017 saknas för hela eller

delar av värderingsenheten eller om värderingsenhetens beskaffenhet

3

SKVFS 2018:8

har förändrats efter 2017 så att årshyran har ändrats mer än vad som

motsvaras av på ortens normala hyresförändringar, ska den faktiska

årshyran för ett senare år användas. I sådana fall ska det senare årets

hyra omräknas till 2017 års nivå.

11 § Till grund för värderingen av bostäder och lokaler ska i stället för

faktisk årshyra i vissa fall läggas jämförelsehyra. Med jämförelsehyra

avses när bruksvärdehyra respektive marknadsmässig hyra ska

bestämmas till vad som gäller för likvärdiga bostäder och lokaler i

värdeområdet. Jämförelsehyra ska tillämpas för sådana bostäder och

lokaler som

1. innehas med bostadsrätt,

2. är andelslägenheter,

3. disponeras av ägaren eller närstående till ägaren,

4. varit outhyrda under hela året eller del av året eller för vilka

hyresrabatter utgår, eller

5. har en faktisk hyra som är en internhyra.

Med internhyra i första stycket 5 avses att hyran har överenskommits

mellan parterna med intressegemenskap.

Detsamma gäller om den faktiska årshyran på annat sätt uppenbart

avviker från bruksvärdehyra då det gäller bostäder eller från marknads-

mässig hyra i fråga om lokaler. Med marknadsmässig hyra 2017 avses

genomsnittlig årshyra för likartade lokaler detta år.

Ålder

12 § Vid klassificeringen av värdefaktorn ålder för hyreshus och

ägarlägenheter är nybyggnadsår det år den övervägande delen av

hyreshuset eller ägarlägenheten togs eller kunde ha tagits i bruk. Det

tidigaste nybyggnadsår som ska användas är 1929.

Värdefaktorer för industribyggnad och övrig byggnad

Ålder

13 § Vid klassificeringen av värdefaktorn ålder för industribyggnad

och övrig byggnad är nybyggnadsår det år då den övervägande delen av

byggnaden togs eller kunde ha tagits i bruk. Det tidigaste nybyggnadsår

som ska användas är 1929.

Lokaltyp

14 § Värdefaktorn lokaltyp ska vid värdering med ledning av en

avkastningsberäkning indelas i klasserna produktionslokaler, industri-

kontor och lager m.m.

Med produktionslokaler avses lokaler som är inrättade för

produktion, verkstad, service eller liknande.

Med industrikontor avses lokaler som är inrättade för kontor,

personalutrymme, utställning eller liknande och är belägna i en byggnad

som till övervägande del inrymmer produktionslokaler eller lager m.m.

4

SKVFS 2018:8

Med lager m.m. avses lokaler som är inrättade för lager, förråd eller

liknande samt övriga lokaler som inte kan hänföras till någon av

ovanstående lokaltyper.

Standard

15 § Värdefaktorn standard för produktionslokaler ska indelas i

klasserna mycket enkel standard, enkel standard, normal standard och

hög standard.

Klass 1.

Till mycket enkel standard ska hänföras produktions-

lokaler med mycket ogynnsamma förutsättningar för

normal industriproduktion, t.ex. dåliga tillfarts-

förhållanden, produktion i flera våningsplan, låg

takhöjd, ogynnsamma dagsljusförhållanden, små

avstånd mellan bärande element som begränsar lokal-

ens utnyttjande och ingen uppvärmning eller

ventilation.

Klass 2.

Till enkel standard ska hänföras produktionslokaler

med begränsade förutsättningar för normal industri-

produktion, t.ex. besvärande tillfartsförhållanden,

produktion i flera våningsplan, låg eller relativt låg

takhöjd och endast enklare ventilation.

Klass 3.

Till normal standard ska hänföras produktionslokaler

med tillfredsställande förutsättningar för normal

industriproduktion.

Klass 4.

Till hög standard ska hänföras produktionslokaler med

goda eller mycket goda förutsättningar för normal

industriproduktion, t.ex. goda tillfartsförhållanden,

produktion i ett eller två plan, gynnsam takhöjd och

relativt stort avstånd mellan bärande element som

begränsar byggnadens inre utnyttjande.

För standardklassificering avseende produktionslokaler ska anges

standardpoäng för lokalytans utförande och utrustning enligt bilaga 1.

16 § Värdefaktorn standard för industrikontor ska indelas i klasserna

enkla industrikontor, normala industrikontor och högklassiga

industrikontor.

Klass 1.

Till enkla industrikontor ska hänföras kontor med t.ex.

enkel golvbeläggning, skärmväggar av träfiberplattor

eller liknande, låg belysningsstandard, endast

självdragsventilation, låg standard i våtutrymmen dvs.

enklare golv och väggbeklädnad och enkel sanitär

utrustning.

Klass 2.

Till normala industrikontor ska hänföras kontor med

t.ex. golvbeläggning av enklare textil-, linoleum- eller

plastmatta, regelväggar med gipsplattor eller liknande,

mekanisk

ventilation,

god

belysningsstandard,

tillfredsställande standard i våtutrymmen dvs. golv-

5

SKVFS 2018:8

och

väggbeklädnad

av

modernt

slag

och

tillfredsställande sanitär utrustning.

Klass 3.

Till högklassiga industrikontor ska hänföras kontor

med t.ex. textil-, linoleum- eller plastmatta av högre

kvalitet, parkett eller likvärdig golvbeläggning,

möjlighet

till

tempererad

luft

och

hög

belysningsstandard, hög standard i våtutrymmen dvs.

golv- och väggbeklädnad av modernt slag och

högklassig sanitär utrustning.

17 § Värdefaktorn standard för lager m.m. ska indelas i klasserna,

mycket enkel standard, enkel standard, normal standard, hög standard

och mycket hög standard.

Klass 1.

Till mycket enkel standard ska hänföras lager m.m. som

t.ex. tidigare ekonomibyggnad liksom byggnader med

mycket enkla väggar och utan eller med mycket enkel

belysning.

Klass 2.

Till enkel standard ska hänföras lager m.m. som t.ex.

kallförråd, enkla oisolerade byggnader med låg

takhöjd, låg bjälklagsbärighet, enkla väggar, låg

belysningsstandard

och

utan

särskild

ventilationsutrustning.

Klass 3.

Till normal standard ska hänföras lager m.m. som t.ex.

i isolerade byggnader med godtagbar planlösning,

tillfredsställande takhöjd och bjälklagsbärighet,

mekanisk ventilation, tillfredsställande belysning och

in- och utlastningsförhållanden.

Klass 4.

Till hög standard ska hänföras lager m.m. som t.ex. i

isolerade byggnader med stora friytor, normal eller hög

takhöjd, hög bjälklagsbärighet, god ventilation och

belysning och direktinfart eller lastkaj.

Klass 5.

Till mycket hög standard ska hänföras t.ex. utpräglade

s.k. höglager och moderna lager med stort inslag av

automatiserad hantering.

18 § Vid bestämmande av värdefaktorn ortstyp för byggnads-

kategorierna 1–9 i IN-tabellerna ska kommunerna delas in på sätt som

framgår av bilaga 2.

Indelning i värdeområden och provvärderingsområden

19 § Hyreshus och ägarlägenheter samt tomtmark till dessa ska indelas

i värde- och provvärderingsområden på sätt som framgår av

riktvärdekarta H i bilaga 31.

20 § Industribyggnader och övriga byggnader som värderas med

ledning av avkastningsberäkning samt tomtmark för industribyggnader

1 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på

www.skatteverket.se.

6

SKVFS 2018:8

och övriga byggnader ska indelas i värde- och provvärderingsområden

på sätt som framgår av riktvärdekarta I i bilaga 42.

För industribyggnader och övriga byggnader som värderas med

ledning av en produktionskostnadsberäkning ska hela riket vara ett

värdeområde.

21 § Täktmark ska indelas i värdeområden på sätt som framgår av

riktvärdekarta T i bilaga 53.

22 § För elproduktionsenheter ska hela riket vara ett värdeområde.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2018 och tillämpas

första gången vid allmän fastighetstaxering år 2019 och därefter vid

särskilda fastighetstaxeringar för år 2020–2021 av hyreshus- och

ägarlägenhetsenheter samt vid särskild fastighetstaxering för år 2020–

2024 av industri- och elproduktionsenheter samt täktmark.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Lena Abrahamsson

(Rättsavdelningen, enhet 1)

2 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på

www.skatteverket.se.

3 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på

www.skatteverket.se.

7

SKVFS 2018:8

Standardpoäng för produktionslokaler

1.Tillfartsförhållanden

Mindre goda:

Kan nås med endast mindre

(2-axliga) lastfordon. Vissa

trånga passager etc.

1 poäng

Normala:

Kan nås med normala (2–3

axliga) lastfordon även med

mindre släp etc.

2 poäng

Goda:

Kan

nås

med

större

lastfordon, trailer, godsvagn

eller liknande

3 poäng

2. In- och utlastningsförhållanden

Mindre goda:

Endast enklare hiss till

produktionslokaler i övre

plan eller liknande

0 poäng

Normala:

Lastkaj eller liknande i

markplanet, s.k. industrihiss

eller liknande till eventuella

övre plan etc.

1 poäng

Goda:

Markplan

med

lastkaj,

körramp till eventuella övre

plan eller liknande

2 poäng

3. Antal våningsplan i produktionsenheten

Tre eller flera:

0 poäng

Två:

2 poäng

Ett:

5 poäng

Bilaga 1

8

SKVFS 2018:8

4. Dagsljusförhållanden

Mindre goda:

Produktionslokaler

med

begränsat dagsljusinsläpp

genom vägg- eller takpla-

cerade fönster

0 poäng

Normala:

Produktionslokaler

med

tillfredsställande

dagsljusinsläpp

3 poäng

Goda:

Produktionslokaler

med

goda

dagsljusförhållan-

den,

ombyggnad

till

kontor möjlig (ljusinsläpp

företrädesvis

genom

väggplacerade fönster)

5 poäng

5. Fri takhöjd under bärande balk

Mindre

än

3,5m:

0 poäng

3,5–6,0 m:

3 poäng

Mer än 6,0 m:

5 poäng

6. Bärande element

Avståndet

mellan

bärande

element

som

begränsar

byggnaden inre nyttjande

Mindre än 6 m:

0 poäng

6 m eller mer:

5 poäng

7. Maximal golvbelastning

Mindre än 500 kg/kvm

0 poäng

500–1 500 kg/kvm

1 poäng

Mer än 1 500 kg/kvm

3 poäng

9

SKVFS 2018:8

8. Uppvärmning

Nej:

Möjligheter till uppvärm-

ning saknas. Värmepanna

eller varmluftsinblåsning

inte installerad

0 poäng

Ja:

El-, fjärr- eller egen

centralvärme eller varm-

luftsinblåsning installerad

5 poäng

9. El installation

Mindre än 100 ampere:

0 poäng

100–200 ampere:

1 poäng

Mer än 200 ampere:

2 poäng

10. Ventilation

Mindre god:

Ventilation saknas, själv-

dragsventilation eller

frånluftsventilation

0 poäng

Normal:

Från- och tillufts-

ventilation

2 poäng

God:

Från- och tilluftsventil-

ation med värmeåter-

vinning, komfortkyla,

lufttemperering eller

liknande

5 poäng

10

SKVFS 2018:8

Bilaga 2

Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 1–9.

Byggnadskategori 1–4

För värdefaktorn ortstyp ska kommunerna indelas enligt följande

för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska

industrier, 2 massa- eller pappersbruk, 3 järn- och stålindustrier

eller metallsmältverk, och 4 cement- eller kalkindustrier eller

industrier för framställning av industrimineral.

Län

Ortstyp 1 Ortstyp 2

Ortstyp 3

 Stockholm

 Nacka

 Norrtälje

 Nynäshamn

 Stockholm

 Södertälje

 Botkyrka

 Huddinge

 Järfälla

 Nykvarn

 Salem

 Sigtuna

 Upplands-Bro

 Upplands Väsby

 Danderyd

 Ekerö

 Haninge

 Lidingö

 Sollentuna

 Solna

 Sundbyberg

 Tyresö

 Täby

 Vallentuna

 Vaxholm

 Värmdö

 Österåker

 Uppsala

 Älvkarleby

 Östhammar

 Enköping

 Håbo

 Knivsta

 Tierp

 Uppsala

 Heby

 Södermanland

 Nyköping

 Oxelösund

 Eskilstuna

 Flen

 Gnesta

 Katrineholm

 Strängnäs

 Trosa

 Vingåker

 Östergötland

 Norrköping  Boxholm

 Linköping

 Mjölby

 Motala

 Finspång

 Kinda

 Söderköping

 Vadstena

 Valdemarsvik

 Ydre

 Åtvidaberg

 Ödeshög

11

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

 Jönköping

 Aneby

 Nässjö

 Sävsjö

 Tranås

 Eksjö

 Jönköping

 Gislaved

 Gnosjö

 Habo

 Mullsjö

 Vaggeryd

 Vetlanda

 Värnamo

 Kronoberg

 Alvesta

 Älmhult

 Lessebo

 Ljungby

 Markaryd

 Tingsryd

 Uppvidinge

 Växjö

 Kalmar

 Kalmar

 Mönsterås

 Oskarshamn

 Västervik

 Borgholm

 Mörbylånga

 Torsås

 Emmaboda

 Hultsfred

 Högsby

 Nybro

 Vimmerby

 Gotland

 Gotland

 Blekinge

 Karlshamn

 Karlskrona

 Ronneby

 Sölvesborg

 Olofström

Skåne

Helsingborg

Höganäs

Kristianstad

Kävlinge

Landskrona

Malmö

Trelleborg

 Ystad

Bjuv

Båstad

Eslöv

Hässleholm

Höör

Lund

Osby

Simrishamn

Staffanstorp

Svalöv

Åstorp

 Ängelholm

Bromölla

Burlöv

Hörby

Klippan

Lomma

Perstorp

Sjöbo

Skurup

Svedala

Tomelilla

Vellinge

Örkelljunga

 Östra Göinge

Halland

Falkenberg

Halmstad

Varberg

Kungsbacka

Laholm

Hylte

12

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3

Västra

Götaland

 Göteborg

 Lysekil

 Sotenäs

 Stenungsund

 Strömstad

 Tjörn

 Uddevalla

 Ale

 Alingsås

 Falköping

 Grästorp

 Gullspång

 Götene

 Herrljunga

 Kungälv

 Lerum

 Lidköping

 Lilla Edet

 Mariestad

 Mellerud

 Munkedal

 Mölndal

 Orust

 Partille

 Skövde

 Tanum

 Trollhättan

 Töreboda

 Vårgårda

 Vänersborg

 Åmål

 Öckerö

 Bengtsfors

 Bollebygd

 Borås

 Dals-Ed

 Essunga

 Färgelanda

 Hjo

 Härryda

 Karlsborg

 Mark

 Skara

 Svenljunga

 Tibro

 Tidaholm

 Tranemo

 Ulricehamn

 Vara

 Värmland 

 Arvika

 Eda

 Grums

 Hammarö

 Karlstad

 Kil

 Kristinehamn

 Säffle

 Filipstad

 Forshaga

 Hagfors

 Munkfors

 Storfors

 Sunne

 Torsby

 Årjäng

 Örebro 

 Askersund

 Degerfors

 Hallsberg

 Kumla

 Laxå

 Lindesberg

 Ljusnarsberg

 Örebro

 Hällefors

 Karlskoga

 Lekeberg

 Nora

13

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Västmanland

Arboga

Hallstahammar

Kungsör

Köping

Skinnskatte-

berg

Västerås

Fagersta

Norberg

Sala

Surahammar

Dalarna

Avesta

Borlänge

Falun

Hedemora

Ludvika

Säter

Gagnef

Leksand

Malung-Sälen

Mora

Orsa

Rättvik

Smedjebacken

Vansbro

Älvdalen

Gävleborg

Gävle

Hudiksvall

Nordanstig

Söderhamn

Hofors

Sandviken

Bollnäs

Ljusdal

Ockelbo

Ovanåker

Västernorrland Härnösand

Kramfors

Sundsvall

Timrå

Örnsköldsvik

Sollefteå

Ånge

Jämtland

Samtliga

kommuner

Västerbotten

Nordmaling

Robertsfors

Skellefteå

Umeå

Bjurholm

Dorotea

Lycksele

Norsjö

Malå

Sorsele

Storuman

Vilhelmina

Vindeln

Vännäs

Åsele

Norrbotten

Boden

Gällivare

Haparanda

Kalix

Kiruna

Luleå

Piteå

Arjeplog

Arvidsjaur

Jokkmokk

Pajala

Älvsbyn

Överkalix

Övertorneå

14

SKVFS 2018:8

Byggnadskategori 5, Spannmålssilor

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Stockholm

 Stockholm

 Ekerö

 Haninge

 Nacka

 Lidingö

 Norrtälje

 Nynäshamn

 Södertälje

 Tyresö

 Vaxholm

 Värmdö

 Österåker

 Botkyrka

 Danderyd

 Järfälla

 Huddinge

 Nykvarn

 Salem

 Sigtuna

 Sollentuna

 Solna

 Sundbyberg

 Täby

 Upplands-Bro

 Upplands Väsby

Vallentuna

Uppsala

 Enköping

 Håbo

 Tierp

 Älvkarleby

Östhammar

 Heby

 Knivsta

Uppsala

Södermanland

 Eskilstuna

 Nyköping

 Oxelösund

 Strängnäs

Trosa

 Flen

 Gnesta

 Katrineholm

Vingåker

Östergötland

Norrköping

 Söderköping

 Valdemarsvik

 Boxholm

 Finspång

 Kinda

 Linköping

 Mjölby

 Motala

 Vadstena

 Ydre

 Åtvidaberg

Ödeshög

Jönköping

Samtliga

kommuner

Kronoberg

Samtliga

kommuner

15

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Kalmar

Borgholm

Kalmar

Mönsterås

Mörbylånga

Oskarshamn

Torsås

Västervik

Emmaboda

Hultsfred

Högsby

Nybro

Vimmerby

 Gotland

 Gotland

 Blekinge

Karlshamn

Karlskrona

Ronneby

 Sölvesborg

 Olofström

 Skåne

 Helsingborg

Bromölla

Båstad

Höganäs

Kristianstad

Kävlinge

Landskrona

Lomma

Malmö

Simrishamn

Trelleborg

Vellinge

Ystad

Ängelholm

Bjuv

Burlöv

Eslöv

Hässleholm

Hörby

Höör

Klippan

Lund

Osby

Perstorp

Sjöbo

Skurup

Staffanstorp

Svalöv

Svedala

Tomelilla

Åstorp

Örkelljunga

 Östra Göinge

 Halland

Falkenberg

Halmstad

Kungsbacka

Laholm

 Varberg

Hylte

16

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

 Västra

Götaland

 Uddevalla

Ale

Gullspång

Göteborg

Götene

Kungälv

Lidköping

Lilla Edet

Lysekil

Mariestad

Mellerud

Munkedal

Orust

Sotenäs

Stenungsund

Strömstad

Tanum

Tjörn

Trollhättan

Vänersborg

Åmål

 Öckerö

Alingsås

Bengtsfors

Bollebygd

Borås

Dals-Ed

Essunga

Falköping

Färgelanda

Grästorp

Herrljunga

Hjo

Härryda

Karlsborg

Lerum

Mark

Mölndal

Partille

Skara

Skövde

Svenljunga

Tibro

Tidaholm

Tranemo

Töreboda

Ulricehamn

Vara

 Vårgårda

 Värmland

Hammarö

Grums

Karlstad

Kristinehamn

 Säffle

Arvika

Eda

Filipstad

Forshaga

Hagfors

Kil

Munkfors

Storfors

Sunne

Torsby

 Årjäng

 Örebro

 Samtliga

kommuner

17

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Västmanland

Hallstahammar

Kungsör

Köping

Västerås

Arboga

Fagersta

Norberg

Sala

Skinnskatteberg

Surahammar

Dalarna

Samtliga

kommuner

Gävleborg

Gävle

Hudiksvall

Nordanstig

Söderhamn

Bollnäs

Hofors

Ljusdal

Ockelbo

Ovanåker

Sandviken

Västernorrland

Härnösand

Kramfors

Sundsvall

Timrå

Örnsköldsvik

Sollefteå

Ånge

Jämtland

Samtliga

kommuner

Västerbotten

Nordmaling

Robertsfors

Skellefteå

Umeå

Bjurholm

Dorotea

Lycksele

Malå

Norsjö

Sorsele

Storuman

Vilhelmina

Vindeln

Vännäs

Åsele

Norrbotten

Haparanda

Kalix

Luleå

Piteå

Arjeplog

Arvidsjaur

Boden

Gällivare

Jokkmokk

Kiruna

Pajala

Älvsbyn

Överkalix

Övertorneå

18

SKVFS 2018:8

Byggnadskategori 6, Sågverk

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Stockholm

Norrtälje

Nynäshamn

Botkyrka

Järfälla

Huddinge

Nykvarn

Salem

Sigtuna

Södertälje

Upplands-Bro

Upplands Väsby

Ekerö

Danderyd

Haninge

Lidingö

Nacka

Sollentuna

Solna

Stockholm

Sundbyberg

Tyresö

Täby

Vallentuna

Vaxholm

Värmdö

Österåker

Uppsala

Älvkarleby

Enköping

Håbo

Knivsta

Tierp

Uppsala

Östhammar

Heby

Södermanland Oxelösund

Eskilstuna

Flen

Gnesta

Katrineholm

Nyköping

Strängnäs

Trosa

Vingåker

Östergötland

Norrköping Boxholm

Linköping

Mjölby

Motala

Finspång

Kinda

Söderköping

Vadstena

Valdemarsvik

Ydre

Åtvidaberg

Ödeshög

19

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Jönköping

Aneby

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Eksjö

Gislaved

Gnosjö

Habo

Jönköping

Mullsjö

Vaggeryd

Vetlanda

Värnamo

 Kronoberg

Alvesta

 Älmhult

Lessebo

Ljungby

Markaryd

Tingsryd

Uppvidinge

 Växjö

 Kalmar

Kalmar

Mönsterås

Oskarshamn

 Västervik

Torsås

Borgholm

Emmaboda

Hultsfred

Högsby

Mörbylånga

Nybro

Vimmerby

 Gotland

 Gotland

Blekinge

Karlshamn

Karlskrona

Ronneby

Sölvesborg

Olofström

Skåne

Bjuv

Bromölla

Eslöv

Helsingborg

Hässleholm

Höör

Klippan

Kristianstad

Kävlinge

Landskrona

Lund

Perstorp

Skurup

Staffanstorp

Svalöv

Svedala

Burlöv

Båstad

Höganäs

Hörby

Lomma

Malmö

Osby

Simrishamn

Sjöbo

Tomelilla

Östra Göinge

20

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Trelleborg

Vellinge

Ystad

Åstorp

Ängelholm

Örkelljunga

Halland

Falkenberg

Halmstad

Varberg

Hylte

Kungsbacka

Laholm

 Västra

Götaland

Lysekil

Munkedal

Orust

Sotenäs

Stenungsund

Strömstad

Tanum

Tjörn

 Uddevalla

Ale

Alingsås

Falköping

Gullspång

Grästorp

Göteborg

Götene

Herrljunga

Lerum

Kungälv

Lidköping

Lilla Edet

Mariestad

Mellerud

Skövde

Trollhättan

Töreboda

Vårgårda

Vänersborg

Åmål

Bengtsfors

Bollebygd

Borås

Dals-Ed

Essunga

Färgelanda

Hjo

Härryda

Karlsborg

Mark

Mölndal

Öckerö

Partille

Skara

Svenljunga

Tibro

Tidaholm

Tranemo

Ulricehamn

Vara

 Värmland 

Arvika

Eda

Grums

Hammarö

Karlstad

Kil

Kristinehamn

Säffle

Filipstad

Forshaga

Hagfors

Munkfors

Storfors

Sunne

Torsby

Årjäng

Örebro

Degerfors

Hallsberg

Hällefors

Kumla

Laxå

Lindesberg

Ljusnarsberg

Örebro

Askersund

Karlskoga

Lekeberg

Nora

21

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Västmanland

Arboga

Hallstahammar

Kungsör

Köping

Skinnskatteberg

Västerås

Fagersta

Norberg

Sala

Surahammar

 Dalarna

Avesta

Borlänge

Falun

Hedemora

Ludvika

Säter

Gagnef

Leksand

Malung-Sälen

Mora

Orsa

Rättvik

Smedjebacken

Vansbro

Älvdalen

Gävleborg

Gävle

Hudiksvall

Nordanstig

Söderhamn

Hofors

Sandviken

Bollnäs

Ljusdal

Ockelbo

Ovanåker

Västernorrland

Härnösand

Kramfors

Sundsvall

Timrå

Örnsköldsvik

Sollefteå

Ånge

Jämtland

Samtliga

kommuner

Västerbotten

Nordmaling

Robertsfors

Skellefteå

Umeå

Bjurholm

Dorotea

Lycksele

Malå

Norsjö

Sorsele

Storuman

Vilhelmina

Vindeln

Vännäs

Åsele

Norrbotten

Haparanda

Kalix

Luleå

Piteå

Arjeplog

Arvidsjaur

Boden

Gällivare

Jokkmokk

Kiruna

Pajala

Älvsbyn

Överkalix

Övertorneå

22

SKVFS 2018:8

Byggnadskategori 7, Bensinstationer

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Stockholm

Botkyrka

Danderyd

Huddinge

Järfälla

Lidingö

Nacka

Nykvarn

Salem

Sigtuna

Sollentuna

Solna

Stockholm

Sundbyberg

Södertälje

Täby

Upplands-Bro

Upplands Väsby

Ekerö

Haninge

Tyresö

Vallentuna

Vaxholm

Värmdö

Österåker

Norrtälje

Nynäshamn

Uppsala

Enköping

Håbo

Knivsta

Tierp

Uppsala

Älvkarleby

Heby

Östhammar

Södermanland Eskilstuna

Nyköping

Strängnäs

Trosa

Oxelösund

Flen

Gnesta

Katrineholm

Vingåker

Östergötland

Linköping

Mjölby

Norrköping

Ödeshög

Motala

Söderköping

Valdemarsvik

Boxholm

Finspång

Kinda

Vadstena

Ydre

Åtvidaberg

23

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Jönköping

Jönköping

Vaggeryd

Värnamo

Habo

Mullsjö

Aneby

Eksjö

Gislaved

Gnosjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vetlanda

Kronoberg

Ljungby

Markaryd

Växjö

Alvesta

Lessebo

Tingsryd

Uppvidinge

Älmhult

Kalmar

Kalmar

Mönsterås

Oskarshamn

Torsås

Västervik

Borgholm

Emmaboda

Hultsfred

Högsby

Mörbylånga

Nybro

Vimmerby

Gotland

Gotland

Blekinge

Karlshamn

Karlskrona

Ronneby

Sölvesborg

Olofström

Skåne

Burlöv

Helsingborg

Klippan

Kävlinge

Landskrona

Lomma

Malmö

Åstorp

Ängelholm

Örkelljunga

Bjuv

Bromölla

Båstad

Hörby

Höör

Kristianstad

Lund

Staffanstorp

Svedala

Vellinge

Eslöv

Hässleholm

Höganäs

Osby

Perstorp

Simrishamn

Sjöbo

Skurup

Svalöv

Tomelilla

Trelleborg

Ystad

Östra Göinge

Halland

Falkenberg

Halmstad

Kungsbacka

Laholm

Varberg

Hylte

24

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Västra

Götaland

Alingsås

Gullspång

Göteborg

Götene

Kungälv

Lerum

Mariestad

Munkedal

Mölndal

Partille

Skara

Stenungsund

Strömstad

Tanum

Uddevalla

Vara

Vårgårda

Ale

Bollebygd

Borås

Härryda

Lilla Edet

Skövde

Trollhättan

Vänersborg

Bengtsfors

Dals-Ed

Essunga

Falköping

Färgelanda

Grästorp

Herrljunga

Hjo

Karlsborg

Lidköping

Lysekil

Mark

Mellerud

Orust

Sotenäs

Svenljunga

Tibro

Tidaholm

Tjörn

Tranemo

Töreboda

Ulricehamn

Åmål

Öckerö

Värmland

Eda

Grums

Karlstad

Kil

Kristinehamn

Sunne

Säffle

Torsby

Årjäng

Arvika

Filipstad

Forshaga

Hagfors

Hammarö

Munkfors

Storfors

Örebro

Hallsberg

Kumla

Laxå

Örebro

Karlskoga

Askersund

Degerfors

Hällefors

Lekeberg

Lindesberg

Ljusnarsberg

Nora

Västmanland Arboga

Hallstahammar

Kungsör

Köping

Västerås

Sala

Fagersta

Norberg

Skinnskatteberg

Surahammar

25

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Dalarna

 Avesta

 Borlänge

 Falun

 Gagnef

 Hedemora

 Leksand

 Ludvika

 Malung-Sälen

 Mora

 Rättvik

 Säter

Vansbro

 Orsa

 Smedjebacken

Älvdalen

Gävleborg

 Gävle

 Bollnäs

 Hofors

 Hudiksvall

 Ljusdal

 Nordanstig

 Sandviken

Söderhamn

 Ockelbo

 Ovanåker

 Västernorrland 

 Härnösand

 Kramfors

 Sundsvall

 Timrå

 Ånge

 Örnsköldsvik

 Sollefteå

 Jämtland

 Berg

 Bräcke

 Härjedalen

 Krokom

 Åre

 Östersund

 Ragunda

 Strömsund

 Västerbotten 

 Nordmaling

 Robertsfors

 Skellefteå

 Umeå

 Bjurholm

 Dorotea

 Lycksele

 Malå

 Norsjö

 Sorsele

 Storuman

 Vilhelmina

 Vindeln

 Vännäs

 Åsele

26

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

 Norrbotten

 Haparanda

 Kalix

 Luleå

 Piteå

 Arjeplog

 Arvidsjaur

 Boden

 Gällivare

 Jokkmokk

 Kiruna

 Pajala

 Älvsbyn

 Överkalix

 Övertorneå

27

SKVFS 2018:8

Byggnadskategori 8, Master

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

 Stockholm

 Botkyrka

 Danderyd

 Ekerö

 Haninge

 Huddinge

 Järfälla

 Lidingö

 Nacka

 Nynäshamn

 Salem

 Sigtuna

 Sollentuna

 Solna

 Stockholm

 Sundbyberg

 Tyresö

 Täby

 Upplands-Bro

 Upplands Väsby

 Vallentuna

 Vaxholm

 Värmdö

 Österåker

 Nykvarn

 Södertälje

 Norrtälje

 Uppsala

 Håbo

 Enköping

 Heby

 Knivsta

 Tierp

 Uppsala

 Älvkarleby

 Östhammar

 Södermanland 

 Eskilstuna

 Flen

 Gnesta

 Strängnäs

 Trosa

 Katrineholm

 Nyköping

 Oxelösund

 Vingåker

28

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Östergötland

Finspång

Kinda

Linköping

Mjölby

Motala

Norrköping

Söderköping

Valdemarsvik

Åtvidaberg

Boxholm

Vadstena

Ydre

Ödeshög

 Jönköping

Aneby

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Tranås

 Vaggeryd

Eksjö

Gislaved

Gnosjö

Sävsjö

Värnamo

 Vetlanda

 Kronoberg 

Alvesta

Lessebo

Tingsryd

Uppvidinge

 Växjö

Ljungby

Markaryd

 Älmhult

 Kalmar

Borgholm

Emmaboda

Hultsfred

Högsby

Kalmar

Mörbylånga

Mönsterås

Nybro

Oskarshamn

Torsås

Västervik

Vimmerby

Gotland

Gotland

Blekinge

Karlshamn

Karlskrona

Ronneby

Sölvesborg

Olofström

29

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Skåne

Burlöv

Kävlinge

Lomma

Malmö

Skurup

Staffanstorp

Svedala

Trelleborg

Vellinge

Bjuv

Båstad

Eslöv

Helsingborg

Höganäs

Hörby

Höör

Klippan

Landskrona

Lund

Perstorp

Sjöbo

Svalöv

Åstorp

Ängelholm

Örkelljunga

Bromölla

Hässleholm

Kristianstad

Osby

Simrishamn

Tomelilla

Ystad

Östra Göinge

Halland

Kungsbacka

Halmstad

Hylte

Laholm

Falkenberg

Varberg

Västra

Götaland

Ale

Alingsås

Bollebygd

Göteborg

Härryda

Kungälv

Lerum

Lilla Edet

Mölndal

Partille

Stenungsund

Öckerö

Borås

Färgelanda

Grästorp

Herrljunga

Lysekil

Mark

Sotenäs

Strömstad

Svenljunga

Tanum

Tranemo

Trollhättan

Uddevalla

Ulricehamn

Vänersborg

Bengtsfors

Dals-Ed

Essunga

Falköping

Gullspång

Götene

Hjo

Karlsborg

Lidköping

Mariestad

Mellerud

Munkedal

Orust

Skara

Skövde

Tibro

Tidaholm

Tjörn

Töreboda

Vara

Vårgårda

Åmål

30

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

 Värmland

Eda

Forshaga

Grums

Hammarö

Karlstad

Kil

Kristinehamn

Munkfors

 Säffle

Arvika

Filipstad

Hagfors

Storfors

Sunne

Torsby

 Årjäng

 Örebro

Askersund

Hallsberg

Kumla

Laxå

Lekeberg

Lindesberg

Nora

 Örebro

Degerfors

Hällefors

Karlskoga

Ljusnarsberg

Västmanland

Hallstahammar

Köping

Sala

Surahammar

Västerås

Arboga

Kungsör

Fagersta

Norberg

Skinnskatteberg

 Dalarna

Borlänge

Gagnef

Leksand

Malung-Sälen

Orsa

Rättvik

Säter

 Älvdalen

Avesta

Falun

Hedemora

Ludvika

Mora

Smedjebacken

 Vansbro

 Gävleborg

Gävle

Hofors

Ockelbo

 Sandviken

Bollnäs

Hudiksvall

Ljusdal

Nordanstig

Söderhamn

 Ovanåker

31

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

 Västernorrland 

Sundsvall

Timrå

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Ånge

 Örnsköldsvik

Jämtland

Berg

Bräcke

Härjedalen

Krokom

Åre

Östersund

Ragunda

Strömsund

Västerbotten

Bjurholm

Nordmaling

Robertsfors

Storuman

Umeå

Vindeln

Vännäs

Dorotea

Lycksele

Malå

Norsjö

Skellefteå

Sorsele

Vilhelmina

Åsele

Norrbotten

Arjeplog

Boden

Luleå

Älvsbyn

Arvidsjaur

Gällivare

Haparanda

Jokkmokk

Kalix

Kiruna

Pajala

Piteå

Överkalix

Övertorneå

32

SKVFS 2018:8

Byggnadskategori 9, annan verksamhet än som framgår

av punkt 1–8.

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Stockholm

 Danderyd

 Lidingö

 Nacka

 Sollentuna

 Solna

 Stockholm

 Sundbyberg

 Södertälje

 Täby

 Botkyrka

 Ekerö

 Haninge

 Huddinge

 Järfälla

 Norrtälje

 Nykvarn

 Nynäshamn

 Salem

 Sigtuna

 Tyresö

 Upplands-Bro

 Upplands Väsby

 Vallentuna

 Vaxholm

 Värmdö

Österåker

Uppsala

Uppsala

 Enköping

 Håbo

 Knivsta

 Heby

 Tierp

 Älvkarleby

Östhammar

Södermanland

 Eskilstuna

 Nyköping

 Strängnäs

 Flen

 Gnesta

 Katrineholm

 Oxelösund

 Trosa

Vingåker

 Östergötland  Linköping

 Norrköping

 Mjölby

 Motala

 Boxholm

 Finspång

 Kinda

 Söderköping

 Vadstena

 Valdemarsvik

 Ydre

 Åtvidaberg

 Ödeshög

33

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

 Jönköping

 Jönköping

Habo

Nässjö

 Värnamo

Aneby

Eksjö

Gnosjö

Gislaved

Mullsjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

 Vetlanda

 Kronoberg

 Växjö

 Ljungby

Alvesta

Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Uppvidinge

 Älmhult

 Kalmar

Kalmar

Oskarshamn

Västervik

Borgholm

Emmaboda

Hultsfred

Högsby

Mönsterås

Mörbylånga

Nybro

Torsås

 Vimmerby

Gotland

Gotland

Blekinge

Karlshamn

Karlskrona

Ronneby

Olofström

Sölvesborg

Skåne

Burlöv

Helsingborg

Lomma

Lund

Malmö

Staffanstorp

Bjuv

Eslöv

Hässleholm

Höganäs

Kristianstad

Kävlinge

Landskrona

Trelleborg

Vellinge

Ystad

Ängelholm

Bromölla

Båstad

Hörby

Höör

Klippan

Osby

Perstorp

Simrishamn

Sjöbo

Skurup

Svalöv

Svedala

Tomelilla

Åstorp

Örkelljunga

Östra Göinge

34

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

 Halland

Halmstad

 Kungsbacka

Falkenberg

 Varberg

Hylte

 Laholm

 Västra

Götaland

Göteborg

Härryda

Kungälv

Mölndal

 Partille

Ale

Alingsås

Bollebygd

Borås

Falköping

Lerum

Lidköping

Lilla Edet

Mariestad

Skövde

Stenungsund

Strömstad

Trollhättan

Uddevalla

Vänersborg

Bengtsfors

Dals-Ed

Essunga

Färgelanda

Grästorp

Gullspång

Götene

Herrljunga

Hjo

Karlsborg

Lysekil

Mark

Mellerud

Munkedal

Orust

Skara

Sotenäs

Svenljunga

Tanum

Tibro

Tidaholm

Tjörn

Tranemo

Töreboda

Ulricehamn

Vårgårda

Vara

Åmål

 Öckerö

 Värmland

Hammarö

Karlstad

Kristinehamn

Arvika

Eda

Filipstad

Forshaga

Grums

Hagfors

Kil

Munkfors

Storfors

Sunne

Säffle

Torsby

Årjäng

35

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Örebro

Örebro

Karlskoga

Kumla

Askersund

Degerfors

Hallsberg

Hällefors

Laxå

Lekeberg

Lindesberg

Ljusnarsberg

Nora

Västmanland

Västerås

Arboga

Köping

Fagersta

Hallstahammar

Kungsör

Norberg

Sala

Skinnskatteberg

Surahammar

Dalarna

Borlänge

Falun

Avesta

Gagnef

Hedemora

Leksand

Ludvika

Malung-Sälen

Mora

Orsa

Rättvik

Smedjebacken

Säter

Vansbro

Älvdalen

Gävleborg

Gävle

Sandviken

Bollnäs

Hofors

Hudiksvall

Ljusdal

Nordanstig

Ockelbo

Ovanåker

Söderhamn

Västernorrland

Sundsvall

Örnsköldsvik

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Timrå

Ånge

36

SKVFS 2018:8

Län

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

Jämtland

Östersund

Berg

Bräcke

Härjedalen

Krokom

Ragunda

Strömsund

Åre

 Västerbotten  Umeå

Skellefteå

Bjurholm

Dorotea

Lycksele

Malå

Nordmaling

Norsjö

Robertsfors

Sorsele

Storuman

Vilhelmina

Vindeln

Vännäs

Åsele

 Norrbotten

Luleå

Piteå

Arjeplog

Arvidsjaur

Boden

Gällivare

Haparanda

Jokkmokk

Kalix

Kiruna

Pajala

Älvsbyn

Överkalix

Övertorneå