SKVFS 2019:23

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2019:23

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 20 december 2019

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i jordbruk;

beslutade den 16 december 2019.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 § Regler om värdering av djur i jordbruk finns i 17 kap. 5 §

inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns komp-

letterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i jordbruk. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Hästar

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar ska bestämmas

till lägst följande värden per styck. Denna paragraf gäller inte för rid-

och tävlingshästar.

Draghästar

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

27 700

Äldre hästar (över 15 år)

24 700

Unghästar

Åldersklass

kr

Föl

10 200

Ettåring

16 900

Tvååring

23 000

Treåring

32 000

2

SKVFS 2019::23

Nötkreatur

3 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor ska

bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

7 600

500

7 900

600

8 200

700

8 600

4 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för dikor och amkor ska

bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

7 200

500

7 500

600

7 900

700

8 200

5 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och

kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Under 1 år

3 800

1–2 år

5 900

Över 2 år

7 900

6 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska

bestämmas till lägst 17:00 kr per kilogram levande vikt.

Svin

7 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor

(gyltor) som utgör avelssvin ska bestämmas till lägst 2 330 kr per styck.

8 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och

gödsvin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

300

Gödsvin 2–4 månader

490

Gödsvin 4–6 månader

890

Gödsvin äldre än 6 månader

1 250

3

SKVFS 2019::23

Får

9 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för får (baggar och

tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30

720

50

730

70

740

90

750

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas för

beskattningsår som påbörjas under 2019.

På Skatteverkets vägnar

FREDRIK ROSENGREN

Åsa Dahlqvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 4)