SKVFS 2019:5

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:14) om identitetskort

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2019:5

Identitetskort

Utkom från trycket

den 14 juni 2019

Omtryck

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2009:14) om identitetskort;

beslutade den 10 juni 2019.

Skatteverket föreskriver med stöd av 17 § förordningen (2015:904)

om identitetskort för folkbokförda i Sverige i fråga om Skatteverkets

föreskrifter (SKVFS 2009:14) om identitetskort att 1, 4–6 och 8 §§ ska

ha följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då dessa föreskrifter träder i kraft.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med uttrycket:

EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006: pass som

uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13

december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska

kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom

medlemsstaterna,

make, barn, föräldrar och vårdnadshavare: detsamma som i 2 kap.

3 § 10 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i

Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,

SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort: kort som har

utfärdats enligt svensk standard SS 61 43 14 och SBC 151-U, Särskilda

bestämmelser för certifiering av överenskommelse med standard.

(SKVFS 2019:5).

Ansökan

2 § Ansökan om identitetskort för folkbokförda i Sverige ska göras på

en av Skatteverket fastställd blankett.

Identitetskontroll

3 § Sökanden ska i första hand styrka sin identitet och övriga

personuppgifter genom att visa upp en godtagbar identitetshandling.

Om sökanden inte har en godtagbar identitetshandling så kan

uppgifterna styrkas med en skriftlig försäkran på en av Skatteverket

fastställd blankett. Försäkran ska vara undertecknad av den som intygar

sökandens uppgifter (intygsgivaren).

Kan sökanden inte styrka sin identitet och övriga personuppgifter på

sätt som anges i första eller andra stycket får sökanden åberopa andra

2

SKVFS 2019:5

officiella handlingar utfärdade av myndigheter eller organisationer.

Skatteverket ska göra en sammanvägd bedömning av om de åberopade

handlingarna styrker sökandens identitet och övriga personuppgifter.

4 § Med godtagbar identitetshandling avses giltigt

1. identitetskort utfärdat av Skatteverket

2. vanligt svenskt pass

3. svenskt nationellt identitetskort

4. svenskt körkort

5. svenskt tjänstekort utfärdat av statlig myndighet

6. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort

7. EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006

8. pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från

och med den 1 september 2006. (SKVFS 2019:5).

5 § Intygsgivaren som avses i 3 § andra stycket ska känna personen

väl.

Intygsgivaren ska i relation till sökanden vara

1. vårdnadshavare

2. barn eller barnbarn över 18 år

3. förälder

4. hel- eller halvsyskon över 18 år

5. mor- eller farförälder

6. make eller sambo

7. familjehemsförälder

8. god man eller förvaltare

9. arbetsgivare som sökanden har varit anställd hos i minst ett år

10. tjänsteman vid en kommunal eller statlig myndighet som har en

yrkesmässig relation till sökanden. (SKVFS 2019:5).

6 § Intygsgivaren ska

1. styrka sin identitet genom att visa upp en godtagbar

identitetshandling,

2. vara närvarande vid ansökningstillfället, och

3. styrka relationen till sökanden. (SKVFS 2019:5).

7 § Sökandens längd ska kontrolleras i samband med ansökan.

8 § Bild och fotografi som anges i 2 § lagen (2015:899) om

identitetskort för folkbokförda i Sverige ska

-

vara välliknande och med god skärpa

-

ha en ansiktsbild avbildad rakt framifrån med blicken framåt

samt hela huvudet och båda pupillerna synliga

-

ha en ansiktsbild med neutralt ansiktsuttryck

-

vara med ljus bakgrund, ansiktet jämnt belyst och utan skuggor

eller andra störande inslag i bakgrunden.

Mörka glasögon får endast bäras om detta krävs av medicinska skäl.

Reflexer får inte synas i glasögonen.

Sökanden får endast bära huvudbonad om denna gör det dagligen av

religiösa eller medicinska skäl. (SKVFS 2019:5).

3

SKVFS 2019:5

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2019.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Anne Charlotte Hakefjäll

(Rättsavdelningen, rättsenhet 1)