Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-04-19
Ändring införd
SFS 2001:182 i lydelse enligt SFS 2023:164
Ikraft
2001-10-01
Upphäver
Lag (1990:1536) om folkbokföringsregister
Lag (1995:743) om aviseringsregister
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-11-01

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

[S2]Lagen gäller också vid behandling av personuppgifter i passmyndigheternas verksamhet som rör identitetskontroller enligt lagen (2022:1697) om samordningsnummer.

[S3]Bestämmelserna i 4-5 §§ samt 2 och 2 a kap. gäller även vid behandling av uppgifter om avlidna. Lag (2023:164).

 • RÅ 2006:61:Regeringsrätten har avstått från att meddela prövningstillstånd i kammarrätt, när detta endast skulle ha medfört att kammarrätten fick tillfälle att ändra länsrättens dom så att klagandens överklagande skulle ha avvisats i stället för avslagits.

Förhållandet till annan reglering

[K1]2 §  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:229).

Prop. 2017/18:95: Paragrafen har fått ett nytt innehåll och klargör lagens förhållande till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i lagen benämnd EU:s dataskyddsförordning.

I paragrafen upplyses om att lagen innehåller bestämmelser som kompletterar dataskyddsförordningen. ...

[K1]3 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:229).

Prop. 2017/18:95: Paragrafen har fått ett nytt innehåll och klargör lagens förhållande till lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:000), kallad dataskyddslagen.

Genom paragrafen klargörs att även dataskyddslagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag, om inte annat följer av lagen eller föreskrifter som har meddelats ...

Ändamål

[K1]4 §  Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs för

 1. samordnad behandling, kontroll och analys av identifieringsuppgifter för fysiska personer och av andra folkbokföringsuppgifter,
 2. handläggning av folkbokföringsärenden,
 3. fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lag eller förordning,
 4. framställning av personbevis och andra registerutdrag,
 5. aktualisering, komplettering och kontroll av personuppgifter,
 6. uttag av urval av personuppgifter, och
 7. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av folkbokföringsverksamheten.

[S2]Uppgifter får även behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Insamlade uppgifter får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:229).

Prop. 2017/18:95: I paragrafen regleras de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas enligt lagen.

I andra stycket klargörs att uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information inte bara i de fall det finns en skyldighet att lämna ut uppgifter, utan även i andra fall då det finns en bestämmelse i lag eller förordning som tillåter uppgiftslämnande. Av andra stycket framgår också att behandling får ske även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas ...

Prop. 2015/16:167: 1. samordnad behandling, kontroll och analys av identifieringsuppgifter för fysiska personer och av andra folkbokföringsuppgifter,

 • RÅ 2008:82:Ett enligt kanadensisk lag ingånget äktenskap mellan två män ska i folkbokföringsregistret antecknas som ett registrerat partnerskap.
 • RÅ 2002:93:En person som är medborgare såväl i Sverige som i annan stat har inte ansetts ha rätt att få uppgift om det utländska medborgarskapet registrerad i folkbokföringsdatabasen eller intagen i personbevis.

[K1]4 a §  Uppgifter får också behandlas för att tillhandahålla information som behövs för dataanalyser och urval i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga uppgifter i folkbokföringsverksamheten. Lag (2023:161).

Personuppgiftsansvar

[K1]5 §  Skatteverket och varje passmyndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som respektive myndighet utför enligt denna lag. Lag (2022:1700).

Prop. 2002/03:99: Ändringen är en direkt konsekvens av att den nuvarande skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet tas över av Skatteverket och

innebär att Skatteverket blir personuppgiftsansvarigt för all behandling som utförs med stöd av lagen. Den personuppgiftsansvarige skall bl.a. tillse att behandlingen av uppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt och att ...

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

[K1]6 §  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

[S2]Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.Lag (2018:229).

Prop. 2017/18:95: I första stycket har hänvisningen till personuppgiftslagens definition av känsliga personuppgifter ersatts med dataskyddsförordningens definition. Bestämmelsens inledning har också fått en något annorlunda utformning. Eftersom dataskyddsförordningens definition är något vidare än personuppgiftslagens, innebär ändringen att något fler kategorier av uppgifter kringgärdas ...

[K1]7 §  När en kontroll enligt 26 b och 26 c §§folkbokföringslagen (1991:481) eller enligt 2 kap.3 och 4 §§ lagen (2022:1697) om samordningsnummer har genomförts, ska fingeravtryck och ansiktsbilder samt de biometriska uppgifter som har tagits fram omedelbart förstöras. Lag (2022:1701).

[K2]1 §  I folkbokföringsverksamheten skall det finnas en samling personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4 § angivna ändamålen (folkbokföringsdatabas).

 • RÅ 2006:61:Regeringsrätten har avstått från att meddela prövningstillstånd i kammarrätt, när detta endast skulle ha medfört att kammarrätten fick tillfälle att ändra länsrättens dom så att klagandens överklagande skulle ha avvisats i stället för avslagits.

Innehåll

[K2]2 §  I databasen får uppgifter behandlas om personer som har tilldelats personnummer eller samordningsnummer.

[S2]Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende. Lag (2022:1700).

Prop. 2008/09:111: Som en följd av förslaget att i vissa fall tilldela personnummer åt personer som undantas från folkbokföring enligt 5 § folkbokföringslagen (1991:481) på grund av att de omfattas av regler om immunitet och privilegier, föreslås att uppgifter om dessa personer får behandlas i folkbokföringsdatabasen.

Förslaget har behandlats i avsnitt 7.1. ...

Prop. 2021/22:276: Paragrafen innehåller bestämmelser om för vilka personer uppgifter får behandlas i folkbokföringsdatabasen.

[K2]3 §  För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. person- eller samordningsnummer,
 2. namn,
 3. födelsetid,
 4. födelsehemort,
 5. födelseort,
 6. adress,
 7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt och folkbokföring under särskild rubrik,
 8. medborgarskap,
 9. civilstånd,
 10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen,
 11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,
 12. inflyttning från utlandet,
 13. avregistrering enligt 19-22 §§folkbokföringslagen (1991:481),
 14. anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837),
 15. gravsättning,
 16. personnummer som personen har tilldelats i ett annat nordiskt land,
 17. uppehållsrätt för en person som är folkbokförd,
 18. tidpunkt för när vilandeförklaring kan komma att ske enligt 3 kap. 2 § 1 lagen (2022:1697) om samordningsnummer,
 19. vilandeförklaring enligt 3 kap. 2 § lagen om samordningsnummer med angivande av om förklaringen skett med stöd av punkt 1 eller 2 i den paragrafen,
 20. tidpunkt för när en person med samordningsnummer eller en person med personnummer som inte är eller har varit folkbokförd har avlidit, och
 21. fingeravtryck, ansiktsbilder och biometriska uppgifter som tas fram ur dessa.

[S2]I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den upphävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är sådana som avses i 1 kap. 6 §.

[S3]I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen eller samordningsnummer får även anges grunden för tilldelningen och de handlingar som har legat till grund för identifiering. I ärenden om tilldelning eller förnyelse av samordningsnummer får även anges om den enskildes identitet är styrkt, sannolik eller osäker. Lag (2022:1701).

Prop. 2017/18:145: Ändringen ska träda i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2008/09:111: I tredje stycket föreslås en ändring så att det även i ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen får registreras bland annat uppgift om grunden för tilldelningen. Eftersom identiteten alltid ska vara klarlagd i dessa ärenden kan uppgift om osäkerhet härvidlag endast anges i ärenden om tilldelning av samordningsnummer vilket ändringen i den sista meningen avser att förtydliga. ...

Prop. 2020/21:160: Paragrafen innehåller bestämmelser om uppgifter som får behandlas i folkbokföringsdatabasen.

 • RÅ 2008:82:Ett enligt kanadensisk lag ingånget äktenskap mellan två män ska i folkbokföringsregistret antecknas som ett registrerat partnerskap.
 • RÅ 2002:93:En person som är medborgare såväl i Sverige som i annan stat har inte ansetts ha rätt att få uppgift om det utländska medborgarskapet registrerad i folkbokföringsdatabasen eller intagen i personbevis.
 • HFD 2012:31:En DNA-analys har inte ansetts kunna ersätta kravet på fastställt faderskap till barn som grund för registrering av faderskapet inom folkbokföringen.

[K2]4 §  I databasen får uppgifter behandlas om yrkanden, grunder och beslut i ett ärende samt andra uppgifter som behövs för handläggningen av ett ärende.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

[K2]5 §  En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 6 §. En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

[K2]6 §  Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Direktåtkomst

7 § Har upphävts genom lag (2003:671).

[K2]8 §  En myndighet får ha direktåtkomst till uppgift om person- eller samordningsnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, distrikt och folkbokföringsort samt avregistrering från folkbokföringen.

[S2]En myndighet får även ha direktåtkomst till andra uppgifter i databasen om myndigheten behöver uppgifterna för att fullgöra sitt uppdrag och får behandla dem. Uppgifter som avses i 3 § andra stycket får dock inte lämnas ut genom direktåtkomst. Direktåtkomst får inte medges om det är olämpligt ur integritetssynpunkt. Lag (2015:902).

[K2]9 §  En enskild får ha direktåtkomst till uppgifter i databasen endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. Åtkomst till uppgifter om annan person än den enskilde själv får dock medges endast till uppgifter som avses i 8 § första stycket och till uppgifter om samband inom folkbokföringen med den enskilde eller med barn under 18 år som den enskilde är vårdnadshavare för. Lag (2015:902).

Sökbegrepp

[K2]10 §  Vid sökning i databasen får uppgifter som avses i 3 § första stycket 5, 11, 12 och 17 inte användas som sökbegrepp.

[S2]Uppgifter som avses i 3 § första stycket 8 får användas som sökbegrepp endast i fråga om medborgarskap i Sverige, Danmark, Norge, Finland eller Island samt om medborgarskap inom eller utom Europeiska unionen (unionsmedborgarskap eller icke unionsmedborgarskap). Lag (2013:382).

[K2]11 §  Vid sökning efter handlingar som avses i 5 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer och uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 6 § användas. Lag (2009:492).

Avgifter

[K2]12 §  Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

[S2]Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i

 1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller
 2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:229).

Prop. 2017/18:95: I paragrafen, som behandlar möjligheten för Skatteverket att ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur folkbokföringsdatabasen, har andra stycket fått en ny struktur och en ny andra punkt. I den nya andra punkten upplyses om att rätten att ta ut avgifter inte innebär någon inskränkning i den registrerades rätt till kostnadsfri information och kommunikation m.m. enligt artikel 12.5 i dataskyddsförordningen.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2017/18:95#S9-5-2" ...

[K2a]1 §  I folkbokföringsverksamheten ska det finnas en samling personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4 a § angivna ändamålen (analys- och urvalsdatabas). Lag (2023:161).

Innehåll

[K2a]2 §  I analys- och urvalsdatabasen får uppgifter om de personer som anges i 2 kap. 2 § behandlas. Lag (2023:161).

[K2a]3 §  För de ändamål som anges i 1 kap. 4 a § får de uppgifter som avses i 2 kap.3 och 4 §§ behandlas.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i analys- och urvalsdatabasen. Lag (2023:161).

Prop. 2022/23:41: Paragrafen innebär en skyldighet för Skatteverket att upphöra med behandlingen av personuppgifter så snart personuppgifterna inte längre behövs med hänsyn till det ändamål för vilka de behandlas. Den ställer krav på myndigheten att kunna motivera fortsatt behandling av personuppgifter, t.ex. inför en tillsynsmyndighet. Paragrafen innehåller även en bestämmelse om att uppgifter aldrig får behandlas under en längre tid än tre år från den tidpunkt när de tillfördes databasen. Denna yttersta tidsgräns ...

Sökbegrepp

[K2a]4 §  Vid sökning i analys- och urvalsdatabasen gäller det som i 2 kap. 10 § sägs om sökbegrepp vid sökning i folkbokföringsdatabasen. Lag (2023:161).

Krav på dokumentation

[K2a]5 §  Metoder för att ta fram urval och sökbegrepp som används vid sökningar i analys- och urvalsdatabasen ska dokumenteras på ett sådant sätt att de kan kontrolleras i efterhand. Lag (2023:161).

Längsta tid för behandling

[K2a]6 §  Uppgifter som behandlas i analys- och urvalsdatabasen får inte behandlas under en längre tid än som behövs med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Uppgifterna får dock aldrig behandlas under en längre tid än tre år från den tidpunkt när de tillfördes databasen. Lag (2023:161).

Rätten att göra invändningar

[K3]1 §  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:229).

Prop. 2017/18:95: I paragrafen, som är ny, görs ett undantag från den rätt att invända mot behandling av personuppgifter som följer av artikel 21.1 i dataskyddsförordningen. Undantaget utgör en sådan begränsning i den nationella rätten som är tillåten enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen. Vid sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den gäller inte rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1. Bestämmelsen har flyttats från ...

2 § Har upphävts genom lag (2018:229).
3 § Har upphävts genom lag (2018:229).
4 § Har upphävts genom lag (2018:229).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister och lagen (1995:743) om aviseringsregister skall upphöra att gälla.
 2. Har upphävts genom lag (2022:1700).
 3. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m. skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
 4. Bestämmelsen i 9 § lagen (1995:743) om aviseringsregister gäller dock fortfarande till utgången av år 2001.
 5. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.
 6. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:671) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Den nya föreskriften i 1 kap. 5 § gäller även för behandling av personuppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet utfört.
 3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 2 kap 7 §; ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 5 §§, 2 kap 12 §, 3 kap 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:845) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:33, Prop. 2004/05:163, Bet. 2005/06:KU9
Omfattning
ändr. 2 kap 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:380) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:268, Prop. 2004/05:171, Bet. 2005/06:FiU8
Omfattning
ändr. 2 kap 3, 8 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:274) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:203, Prop. 2008/09:111, Bet. 2008/09:SkU28
Omfattning
ändr. 2 kap. 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:492) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2013:382) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 2 kap. 3 § första stycket 7 och i övrigt den 1 januari 2014.
 2. Äldre bestämmelser i 2 kap. 3 § första stycket 7 gäller fortfarande för förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:254, Prop. 2012/13:120, Bet. 2012/13:SkU25
Omfattning
ändr. 2 kap. 3, 10 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2015:902) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:67, Prop. 2015/16:28, Bet. 2015/16:SkU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 8, 9 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:778) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:314, Prop. 2015/16:167, Bet. 2015/16:JuU31
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder
2016-08-15

Lag (2018:229) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
 2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:234, Prop. 2017/18:95, Bet. 2017/18:SkU15
Omfattning
upph. 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 4, 6 §§, 2 kap. 12 §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §; ny 3 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:689) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:31, Prop. 2017/18:145, Bet. 2017/18:SkU19
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2021:377) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2020/21:292, Prop. 2020/21:160, Bet. 2020/21:SkU11
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2021-06-18

Lag (2022:1281) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2023. Lag (2022:1701).
 2. För samordningsnummer som tilldelats efter egen ansökan före ikraftträdandet får, om samordningsnumret inte är förklarat vilande, uppgift registreras om att identiteten är styrkt. Lag (2022:1701).
 3. För samordningsnummer som tilldelats i andra fall före ikraftträdandet och där det inte råder osäkerhet om personens identitet får, om samordningsnumret inte är förklarat vilande, uppgift registreras om att identiteten är sannolik. Lag (2022:1701).
Förarbeten
Rskr. 2021/22:372, Prop. 2021/22:217, Bet. 2021/22:SkU28
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §; ny 1 kap. 7 §
Ikraftträder
2023-09-01

Lag (2022:1700) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2022/23:40, Prop. 2021/22:276, Bet. 2022/23:SkU4
Omfattning
upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 1 kap. 1, 5 §§, 2 kap. 2 §
Ikraftträder
2023-09-01

Lag (2022:1701) om ändring i lagen (2022:1281) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2022/23:40, Prop. 2021/22:276, Bet. 2022/23:SkU4
Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 3 § i 2022:1281, ikrafttr.best. till 2022:1281; nya p 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:1281

Lag (2023:161) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2022/23:156, Prop. 2022/23:41, Bet. 2022/23:SkU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §; nya 2 a kap., 1 kap. 4 a §
Ikraftträder
2023-05-01

Lag (2023:164) om ändring i lagen (2022:1700) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2022/23:156, Prop. 2022/23:41, Bet. 2022/23:SkU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 § i 2022:1700