lagen.nu

Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:778
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-01-01

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av uppgifter om avlidna. Lag (2003:671).

Rättsfall (1)

RÅ 2006 ref. 61: Regeringsrätten har avstått från att meddela prövningstillstånd i kammarrätt,...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:671

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Om inte annat anges i 3 § eller 3 kap. gäller denna lag i stället för personuppgiftslagen (1998:204).

En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillåten enligt denna lag.

3 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt andra föreskrifter i det ämne som regleras i lagen gäller personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om

Vid behandling av personuppgifter som inte sker i databaser gäller även 22 § personuppgiftslagen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändamål

4 § Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs för

 • 1. samordnad behandling, kontroll och analys av identifieringsuppgifter för fysiska personer och av andra folkbokföringsuppgifter,
 • 2. handläggning av folkbokföringsärenden,
 • 3. fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lag eller förordning,
 • 4. framställning av personbevis och andra registerutdrag,
 • 5. aktualisering, komplettering och kontroll av personuppgifter,
 • 6. uttag av urval av personuppgifter, och
 • 7. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av folkbokföringsverksamheten.

Uppgifter får även behandlas för att tillhandahålla information i den utsträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller förordning. Lag (2016:778).

Rättsfall (2)

RÅ 2002 ref. 93: En person som är medborgare såväl i Sverige som i annan stat har inte ansetts...
RÅ 2008 ref. 82: Ett enligt kanadensisk lag ingånget äktenskap mellan två män ska i...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:778

Personuppgiftsansvar

5 § Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra. Lag (2003:671).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:671

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

6 § Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.

Lagrumshänvisningar hit (3)

2 kap. Folkbokföringsdatabasen

1 § I folkbokföringsverksamheten skall det finnas en samling personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4 § angivna ändamålen (folkbokföringsdatabas).

Rättsfall (1)

RÅ 2006 ref. 61: Regeringsrätten har avstått från att meddela prövningstillstånd i kammarrätt,...

Innehåll

2 § I databasen får uppgifter behandlas om

 • 1. personer som är eller har varit folkbokförda här i landet,
 • 2. personer som har tilldelats personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481), och
 • 3. personer som har tilldelats samordningsnummer.

Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende. Lag (2009:274).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:274

3 § För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 • 1. person- eller samordningsnummer,
 • 2. namn,
 • 3. födelsetid,
 • 4. födelsehemort,
 • 5. födelseort,
 • 6. adress,
 • 7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt och folkbokföring under särskild rubrik,
 • 8. medborgarskap,
 • 9. civilstånd,
 • 10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen,
 • 11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,
 • 12. inflyttning från utlandet,
 • 13. avregistrering enligt 19–21 §§ folkbokföringslagen (1991:481),
 • 14. anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837),
 • 15. gravsättning,
 • 16. personnummer som personen har tilldelats i ett annat nordiskt land, och
 • 17. uppehållsrätt för en person som är folkbokförd.

I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den upphävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är sådana som avses i 1 kap. 6 §.

I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen eller samordningsnummer får även anges grunden för tilldelningen och de handlingar som har legat till grund för identifiering. I ärenden om tilldelning av samordningsnummer får även anges uppgift om att det råder osäkerhet om personens identitet. Lag (2013:382).

Rättsfall (3)

HFD 2012 ref. 31: En DNA-analys har inte ansetts kunna ersätta kravet på fastställt faderskap...
RÅ 2002 ref. 93: En person som är medborgare såväl i Sverige som i annan stat har inte ansetts...
RÅ 2008 ref. 82: Ett enligt kanadensisk lag ingånget äktenskap mellan två män ska i...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § I databasen får uppgifter behandlas om yrkanden, grunder och beslut i ett ärende samt andra uppgifter som behövs för handläggningen av ett ärende.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

5 § En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 6 §. En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

6 § Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Direktåtkomst

7 § Har upphävts genom lag (2003:671).

8 § En myndighet får ha direktåtkomst till uppgift om person- eller samordningsnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, distrikt och folkbokföringsort samt avregistrering från folkbokföringen.

En myndighet får även ha direktåtkomst till andra uppgifter i databasen om myndigheten behöver uppgifterna för att fullgöra sitt uppdrag och får behandla dem. Uppgifter som avses i 3 § andra stycket får dock inte lämnas ut genom direktåtkomst. Direktåtkomst får inte medges om det är olämpligt ur integritetssynpunkt. Lag (2015:902).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:380, 2015:902

9 § En enskild får ha direktåtkomst till uppgifter i databasen endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. Åtkomst till uppgifter om annan person än den enskilde själv får dock medges endast till uppgifter som avses i 8 § första stycket och till uppgifter om samband inom folkbokföringen med den enskilde eller med barn under 18 år som den enskilde är vårdnadshavare för. Lag (2015:902).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:902

Sökbegrepp

10 § Vid sökning i databasen får uppgifter som avses i 3 § första stycket 5, 11, 12 och 17 inte användas som sökbegrepp.

Uppgifter som avses i 3 § första stycket 8 får användas som sökbegrepp endast i fråga om medborgarskap i Sverige, Danmark, Norge, Finland eller Island samt om medborgarskap inom eller utom Europeiska unionen (unionsmedborgarskap eller icke unionsmedborgarskap). Lag (2013:382).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:382

11 § Vid sökning efter handlingar som avses i 5 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer och uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 6 § användas. Lag (2009:492).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:492

Avgifter

12 § Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Lag (2003:671).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:671

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

1 § Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna om information till den registrerade i 23 och 25-27 §§ personuppgiftslagen (1998:204), med den begränsning som anges i 2 §.

2 § Information som skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som avses i 2 kap. 5 §, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det skall dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller handling som avses i första stycket, skall det av informationen framgå att handlingen behandlas i databasen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Rättelse och skadestånd

3 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller anslutande författningar.

Överklagande

4 § Skatteverkets beslut om rättelse och om information som skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2003:671).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:671

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:182

Officiell version (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:182
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister och lagen (1995:743) om aviseringsregister skall upphöra att gälla.
 • 2. Punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1997:997) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister gäller fortfarande i fråga om personnummer som har tilldelats en person utan samband med folkbokföring.
 • 3. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m. skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
 • 4. Bestämmelsen i 9 § lagen (1995:743) om aviseringsregister gäller dock fortfarande till utgången av år 2001.
 • 5. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.
 • 6. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.

Lag (2003:671) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
upph. 2 kap 7 §;ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 5 §§, 2 kap 12 §, 3 kap 4 §
SFS-nummer
2003:671
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. Den nya föreskriften i 1 kap. 5 § gäller även för behandling av personuppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet utfört.
 • 3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2003:671) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet

Lag (2005:845) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Omfattning
ändr. 2 kap 3 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:845
Rubrik
Lag (2005:845) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Lag (2006:380) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:171, bet. 2005/06:FiU8, rskr. 2005/06:268
Omfattning
ändr. 2 kap 3, 8 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:380
Rubrik
Lag (2006:380) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Lag (2009:274) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:111, bet. 2008/09:SkU28, rskr. 2008/09:203
Omfattning
ändr. 2 kap. 2, 3 §§
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:274
Rubrik
Lag (2009:274) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Lag (2009:492) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:492
Rubrik
Lag (2009:492) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Lag (2013:382) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ikraft
2014-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 3, 10 §§
SFS-nummer
2013:382
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2013:382) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Lag (2015:902) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67
Omfattning
ändr. 2 kap. 8, 9 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:902
Rubrik
Lag (2015:902) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Lag (2016:778) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft
2016-08-15
SFS-nummer
2016:778
Rubrik
Lag (2016:778) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation