SKVFS 2020:20

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2020:20

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 18 december 2020

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i jordbruk;

beslutade den 14 december 2020.

Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § 1 förordningen (2000:866)

med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 § Regler om värdering av djur i jordbruk finns i 17 kap. 5 §

inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns komp-

letterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i jordbruk. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Hästar

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar ska bestämmas

till lägst följande värden per styck. Denna paragraf gäller inte för rid-

och tävlingshästar.

Draghästar

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

27 700

Äldre hästar (över 15 år)

24 700

Unghästar

Åldersklass

kr

Föl

10 500

Ettåring

17 500

Tvååring

23 500

Treåring

32 000

2

SKVFS 2020:20

Nötkreatur

3 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor ska

bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

7 300

500

7 600

600

7 900

700

8 300

4 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för dikor och amkor ska

bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

6 800

500

7 100

600

7 400

700

7 700

5 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och

kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Under 1 år

3 600

1–2 år

5 600

Över 2 år

7 600

6 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska

bestämmas till lägst 17:00 kr per kilogram levande vikt.

Svin

7 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor

(gyltor) som utgör avelssvin ska bestämmas till lägst 2 280 kr per styck.

8 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och

gödsvin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

270

Gödsvin 2–4 månader

460

Gödsvin 4–6 månader

800

Gödsvin äldre än 6 månader

1 110

3

SKVFS 2020:20

Får

9 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för får (baggar och

tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30

710

50

720

70

730

90

740

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas för

beskattningsår som påbörjas under 2020.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Åsa Dahlqvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 4)