SKVFS 2021:10

Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2022 års förenklade fastighetstaxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2021:10

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 27 augusti 2021

Skatteverkets föreskrifter

om värderingen av hyreshus- och

ägarlägenhetsenheter vid 2022 års förenklade

fastighetstaxering;

beslutade den 23 augusti 2021.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) följande.

Tomtmark

1 § Vid klassificering av värdefaktorn storlek för tomtmark är

byggrätt den rätt som finns att uppföra en ny byggnad på värderings-

enheten.

Byggrätten ska anges i kvadratmeter bruttoarea ovan mark. Vad som

framgår av Svensk Standard SS 21054:2020 ska gälla vid mätning av

bruttoarea ovan mark. Med ovan mark avses att golvet i närmast högre

våning ligger mer än 1,5 meter över omgivande markyta.

2 § Värdefaktorn typ av bebyggelse ska indelas i klasserna bostäder

och lokaler. Med bostäder avses utrymmen inrättade för boende samt

biutrymmen enligt Svensk Standard SS 21054:2020. Med lokaler avses

detsamma som framgår av 12 kap. 1 § tredje stycket jordabalken.

Hyreshus och ägarlägenheter

3 § Vid klassificering av värdefaktorn hyra ska hyran bestämmas till

den hyra som gäller enligt kontraktet och som är den totala faktiska

årshyran för år 2020 inom värderingsenheten. Det gäller oavsett när

hyreskontraktet tecknats.

4 § Årshyran ska för bostäder motsvara hela det belopp hyresgästen

har att betala till hyresvärden. I årshyran ska ingå kostnader för

uppvärmning, vatten och avlopp, tillägg för fastighetsavgift och andra

tillägg men inte avgifter för hushållsförbrukning av elektricitet och gas,

kabeltv, bredband och liknande avgifter eller mervärdesskatt. I årshyran

ska inte heller ingå ersättning från uthyrning av mark eller

markanläggning.

Hyran ska anges i hela tusental kronor.

5 § Årshyran ska för lokaler motsvara hela det belopp hyresgästerna

normalt har att erlägga till hyresvärden samt hyra för uppsatta skyltar

och master. I årshyran ska ingå kostnader för uppvärmning, vatten och

2

SKVFS 2021:10

avlopp, tillägg för fastighetsskatt och andra tillägg men inte avgifter för

förbrukning av elektricitet och gas eller mervärdesskatt. I årshyran ska

inte heller ingå ersättning från uthyrning av mark eller mark-

anläggningar.

Hyran ska anges i hela tusental kronor.

6 § När uppgifter om faktisk årshyra för 2020 saknas för hela eller

delar av värderingsenheten eller om värderingsenhetens beskaffenhet

har förändrats efter år 2020 så att årshyran har ändrats mer än vad som

motsvaras av på orten normala hyresförändringar, ska den faktiska

årshyran för ett senare år användas. I sådana fall ska det senare årets

hyra omräknas till 2020 års nivå.

7 § Till grund för värderingen av bostäder och lokaler ska istället för

faktisk årshyra i vissa fall läggas jämförelsehyra. Med jämförelsehyra

avses när bruksvärdehyra respektive marknadsmässig hyra ska

bestämmas till vad som gäller för likvärdiga bostäder och lokaler i

värdeområdet. Jämförelsehyra ska tillämpas för sådana bostäder och

lokaler som

1. innehas med bostadsrätt,

2. är andelslägenheter,

3. disponeras av ägaren eller närstående till ägaren,

4. varit outhyrda under hela året eller del av året eller för vilka

hyresrabatter utgår, eller

5. har en faktisk hyra som är en internhyra.

Med internhyra i första stycket 5 avses att hyran har överenskommits

mellan parterna med intressegemenskap.

Detsamma gäller om den faktiska årshyran på annat sätt uppenbart

avviker från bruksvärdehyra då det gäller bostäder eller från marknads-

mässig hyra i fråga om lokaler. Med marknadsmässig hyra 2020 avses

genomsnittlig årshyra för likartade lokaler detta år.

8 § Vid klassificeringen av värdefaktorn ålder är nybyggnadsår det år

då den övervägande delen av hyreshuset eller ägarlägenheten togs eller

kunde ha tagits i bruk. Det tidigaste nybyggnadsår som ska användas är

1929.

Indelning i värdeområden och provvärderingsområden

9 § Hyreshus och ägarlägenheter samt tomtmark till dessa ska indelas

i värde- och provvärderingsområden på sätt som framgår av riktvärde-

karta H i bilaga 11.

1 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på

www.skatteverket.se.

3

SKVFS 2021:10

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2021 och tillämpas

första gången vid förenklad fastighetstaxering år 2022 och därefter vid

särskilda fastighetstaxeringar till och med 2024 av hyreshus- och

ägarlägenhetsenheter.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Patricia Schömer

(Rättsavdelningen, rättsenhet 2)