SKVFS 2021:9

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:14) om identitetskort

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2021:9

Identitetskort

Utkom från trycket

den 28 juni 2021

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2009:14) om identitetskort;

beslutade den 21 juni 2021.

Skatteverket föreskriver med stöd av 17 § förordningen (2015:904)

om identitetskort för folkbokförda i Sverige i fråga om Skatteverkets

föreskrifter (2009:14) om identitetskort att 1 och 4 §§ ska ha följande

lydelse.

1 §1 I dessa föreskrifter avses med uttrycket:

EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006: pass som

uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den

13 december 2004 som standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska

kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom

medlemsstaterna,

make, barn, föräldrar och vårdnadshavare: detsamma som i 2 kap.

3 § 10 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i

Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,

nationellt identitetskort för EU-medborgare utfärdat från och med

den 2 augusti 2021: utländskt nationellt identitetskort utfärdat med den

utformning och det innehåll som följer av Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2019/1157 av den 20 juni 2019 om säkrare

identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som

utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de

utövar rätten till fri rörlighet,

SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort: kort som har

utfärdats enligt svensk standard SS 61 43 14 och SBC 151-U, Särskilda

bestämmelser för certifiering av överenskommelse med standard.

4 §2 Med godtagbar identitetshandling avses giltigt

1. identitetskort utfärdat av Skatteverket

2. vanligt svenskt pass

3. svenskt nationellt identitetskort

4. svenskt körkort

5. svenskt tjänstekort utfärdat av statlig myndighet

6. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort

7. EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006

8. pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från

och med den 1 september 2006

1 Senaste lydelse SKVFS 2019:5.

2 Senaste lydelse SKVFS 2019:5.

2

SKVFS 2021:9

9. nationellt identitetskort för EU-medborgare utfärdat från och med

den 2 augusti 2021.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 augusti 2021.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, rättsenhet 1)